Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 3 - Les 12: De vrucht van redding (deel 1)
Don Krow

Kan een eenmalige actie van geloof ‘redden’ als het niet wordt voortgezet? Kun je ermee stoppen en nog steeds de belofte ontvangen? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend (Genesis 15:6). Als Abrahams geloof zou ophouden (stoppen) zou de toegekende gerechtigheid dan stoppen?

Uit de Schrift weten we dat ‘geloof’ begint als een complete, éénmalige handeling (aoristische tijd ), maar die in het Christenleven voortduurt, zoals uitgedrukt in de Griekse ‘tegenwoordige tijd’. Geboden die in de ‘tegenwoordige tijd’ worden gegeven, worden geacht een voortdurende of altijd herhaalde toepassing te kennen. Als we de ‘tegenwoordige tijd’ gebruiken bij de volgende woorden of zinsneden voor de Bijbellezer, zouden we zijn of haar begrip van Bijbelse verzen enorm verhogen. Deze woorden zijn dan ‘herhaaldelijk’, dat wil zeggen, steeds weer, voortdurend, constant, gewoonlijk, gebruikelijk, als gewoonte of levensstijl of onophoudelijk.

Denk dan eens aan de volgende verzen en hoe de Griekse tegenwoordige tijd op hen van toepassing zou zijn.

Johannes 3:16 – Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die gelooft (tegenwoordige tijd: gelooft en blíjft geloven) niet verloren zou gaan maar eeuwig leven hebben.

Hebreeën 10:14 14 Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden (tegenwoordige tijd: diegenen die apart gezet zijn en voortdurend apart gezet worden, door dat ene offer dat voor eeuwig heeft volmaakt). De nieuwe King James Version zegt: ‘geheiligd wordende’ De New International Version zegt: ‘zijnde heilig gemaakt wordend’ 

1 Johannes 3:9 9 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen (tegenwoordige tijd: hij blijft niet maar zondigen als levensstijl en toont daardoor een onbekeerd hart) zonde; want het zaad (Gods) blijft (tegenwoordige tijd: Gods zaad blijft en blijft voortdurend) in hem en hij kan niet (tegenwoordige tijd: als levensstijl, ononderbroken) zondigen, want hij is uit God geboren.

Markus 1:15 [en Hij zei]: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u (tegenwoordige tijd: bijv. bekeert u en blijf bekeerd en u bekeren zo vaak de situatie of de nood vereist) en gelooft (tegenwoordige tijd: bijv. geloof en blijf voortdurend geloven) het evangelie. Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, (tegenwoordige tijd: en continu blijft geloven) die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Lukas 15: 7 Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, (tegenwoordige tijd: en in bekering blijft) meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.

Handelingen 17:30 God dan verkondigt, (tegenwoordige tijd: en blijft verkondigen) met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; (tegenwoordige tijd: en in bekering blijvend volharden)

Johannes 6:47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, (tegenwoordige tijd: en blijft geloven) heeft eeuwig leven.

Romeinen 4:5 Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof (tegenwoordige tijd: en blijft continu geloven) vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid,

Handelingen 26:20 20 maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw (tegenwoordige tijd: en blijven berouwen) zich zouden bekeren (tegenwoordige tijd: en in bekering blijven) tot God en werken doen (tegenwoordige tijd: en daden blijven doen die de bekering aantonen), met hun berouw in overeenstemming.

Conclusie: De tegenwoordige tijd wordt in de Schrift wel honderden keren gebruikt. Het is niet mijn bedoeling álle verzen te laten zien die met dit onderwerp samenhangen. De waarheid over reddend geloof is, dat zij een blijvende handeling is en dat wordt zowel door Arminiaanse als Calvinistische theologie geleerd, ook al zien ze dat vanuit een verschillend perspectief.

Het Calvinisme, dat eeuwige zekerheid proclameert leert dat echte gelovigen misschien zullen struikelen of vallen, maar zij zullen desalniettemin volharden in het Christelijk geloof (1Korintiërs 1:8). Degenen die in eeuwige zekerheid geloven, geloven ook dat echte Christenen de dood aan de zonde hebben ervaren en niet in zonde zullen doorgaan (Romeinen 6:1-3). Diegenen die later zich volledig van Christus afwenden tonen daarmee aan dat ze nooit echt wederom geboren waren (1 Johannes 2:19).

Arminiaanse theologie leert dat oprechte gelovigen kunnen afvallen van het Christelijke geloof. Zij geloven en leren over het algemeen dat degenen die afvallen hun redding verliezen of afzweren. Hun systeem laat geen ruimte voor zogenaamde Christenen (die het alleen in naam zijn) die een leven leiden dat in voortdurende rebellie is of opzettelijke zonde met geen enkele vrucht die hun bekering bewijst.
De apostel Johannes zei: ‘Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben dan bedriegen wij onszelf.’ (1 Johannes 1:8), maar hij heeft óók gezegd: ‘Wie uit God geboren is doet geen zonde’ (1 Johannes 3:9). Dit is een paradox maar geen tegenstrijdigheid in de Schrift. Alle Christenen zondigen (1 Johannes 1:8), maar alle Christenen zijn ook gehoorzaam (1 Johannes 2:3). Zonde en vleselijkheid zijn nog steeds bij Christenen aanwezig, maar de zonde kan niet hun meester zijn of hun onderscheidend kenmerk (1 Johannes 3:9). Echte bekering en geloof vereist een verandering van denken en een verandering van hart, een verandering van richting, ook al is dat niet volmaakt (Handelingen 26:18 en 1 Johannes 1:8). 

‘Vrucht’ is nog steeds een bewijs van iemands waarheid en oprechtheid van geloof. Geloof is een stevige bovennatuurlijke zekerheid die het gedrag van een ware gelovige regeert en leidt tot bijpassende handelingen. Met andere woorden, wat we doen is het resultaat of de vrucht van wat we geloven. Het boek Jakobus 2:18 zegt: ‘Toon mij uw geloof zonder werken en ik zal u mijn geloof tonen uit de werken.’
Als de apostelen op negatieve wijze over ‘werken’ spreken dan hebben zij het altijd over de ‘werken van de Wet’ dat wil zeggen alles dat we doen om onze redding te verdienen of ervoor te werken.

De Schrift spreekt ook over de vrucht van redding, wat goede werken zijn, of werken van het geloof. Dat zijn de werken of handelingen die voortkomen uit bekering en geloof (Handelingen 26:20, Matteüs 3:7-10, 1 Tessalonicenzen 1:3 en Jakobus 2:14-26). Zij vormen het bewijs van de redding. De eenheid die te vinden is tussen bekering en geloof wordt zichtbaar doordat ze dezelfde vrucht of bewijs hebben: goede werken. We worden niet gered door goede werken, maar we worden gered tót goede werken (zie Efeziërs 2:8-10 voor het contrast tussen gered worden door en tot). 

Werken zijn de proef op de realiteit van iemands geloof. En genade die niet uiteindelijk invloed heeft op iemands leven en handelingen kan niet als de echte genade van God worden beschouwd (Titus 2:11-12). Jezus leerde, dat aan de vruchten de echte gelovige herkenbaar zouden zijn (Matteüs 3:8, 7:16-20, 25:34-40; Johannes 13:35, 14:23; Handelingen 26:20; Romeinen 2:6-11; Jakobus 2:14-18 en 1 Johannes 3:10).

Discipelschapvragen

1. Geboden die in de tegenwoordige tijd worden gegeven, worden geacht………

2. Lees Johannes 3:16. Wat stelt Johannes hier volgens de tegenwoordige tijd in het Grieks?

3. Lees 1 Johannes 3:9. Wie uit God geboren is begaat geen zonde. Wat betekent dit?

4. Lees Lukas 15:7. Er is in de hemel vreugde over een zondaar die………….

5. Lees Handelingen 17:30. God roept alle mensen overal op om………..

6. Lees Handelingen 26:20. Wat stelt dit vers?

7. Lees 1 Johannes 2:3. Wat is het resultaat van een persoonlijke relatie met God hebben, dat wil zeggen Hem persoonlijk kennen?

8. Lees Jakobus 2:18. Jakobus zegt: ‘Toon mij uw geloof zonder werken (wat helemaal niet kan) en ik zal u mijn geloof tonen uit………….

9. Lees 1 Tessalonicenzen 1:3. Werken of handelingen die voortkomen uit geloof worden ook wel genoemd:……………..

10. Lees Galaten 2:16, 21. Werken van de Wet zijn werken die mensen doen om te proberen redding te verkrijgen of ………….. (vers 21) Zij zijn niet in staat te behouden omdat zij geen reddende kracht hebben.

11. Lees Romeinen 2:7-10. Deze verzen beschrijven de vrucht van welke twee soorten mensen?

Bijbelverzen bij de vragen

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

1 Johannes 3:9 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Lukas 15:7 Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.

Handelingen 17:30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen;

Handelingen 26:20 maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen, met hun berouw in overeenstemming.

1 Johannes 2:3 En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren.

Jakobus 2:18 Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ík heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken.

1 Tessalonicenzen 1:3 onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspanning uwer liefde en de volharding uwer hoop op onze Here Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader.

Galaten 2:16 wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.
21 Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

Romeinen 2:7-10 hun, die, in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven; 8 maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. 9 Verdrukking en benauwdheid (zal komen) over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek; 10 maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. 11 Want er is geen aanzien des persoons bij God.


Antwoorden

1. Geboden die in de tegenwoordige tijd worden gegeven, worden geacht – een voortdurende, steeds herhalende toepassing te hebben.

2. Lees Johannes 3:16. Wat stelt Johannes hier volgens de tegenwoordige tijd in het Grieks? – dat God de wereld zó heeft liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, zodat wie in Hem gelooft (tegenwoordige tijd: gelooft en blijft geloven) niet verloren gaat maar eeuwig leven zal hebben.

3. Lees 1 Johannes 3:9. Wie uit God geboren is begaat geen zonde. Wat betekent dit? – Dat wie uit God geboren is geen zonde begaat (tegenwoordige tijd: bijv. hij blijft niet maar zondigen als levensstijl en openbaart zo een onbekeerd hart.)

4. Lukas 15:7. Er is in de hemel vreugde over een zondaar die – zich bekeert en bekeerd blijft.

5. Lees Handelingen 17:30. God roept alle mensen overal op om – zich te bekeren en bij die bekering te blijven.

6. Lees Handelingen 26:20. Wat stelt dit vers? - maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren (tegenwoordige tijd: en in bekering blijven) tot God en werken doen (tegenwoordige tijd: blijven doen), met hun berouw in overeenstemming. 

7. Lees 1 Johannes 2:3. Wat is het resultaat van een persoonlijke relatie met God hebben, dat wil zeggen Hem persoonlijk kennen? – Doen wat Hij zegt, Zijn geboden bewaren.

8. Lees Jakobus 2:18. Jakobus zegt: ‘Toon mij uw geloof zonder werken (wat helemaal niet kan) en ik zal u mijn geloof tonen uit – mijn werken, oftewel wat ik doe.

9. Lees 1 Tessalonicenzen 1:3. Werken of handelingen die voortkomen uit geloof worden ook wel genoemd – werken des geloofs

10. Lees Galaten 2:16, 21. Werken van de Wet zijn werken die mensen doen om te proberen redding te verkrijgen of – gerechtigheid - (vers 21) Zij zijn niet in staat te behouden omdat zij geen reddende kracht hebben.

11. Lees Romeinen 2:7-10. Deze verzen beschrijven de vrucht van welke twee soorten mensen? – gelovigen en niet gelovigen. 


Copyright © 2004, Don W. KrowPermission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 3-13: De vrucht van redding (deel 2)...


 

www.vergadering.nu