Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 3 - Les 7: Het ‘doel’ van reddend geloof
Don Krow

Stel je voor dat bij iemands bruiloft, als hij voor de pastor staat, de pastor opeens de volgende woorden begint te zeggen: ‘Neemt u deze vrouw als uw persoonlijke kok, om uw huis schoon te maken en uw vaat te wassen? Neemt u haar om vanaf deze dag uw vloeren te stofzuigen en om uw meubilair af te stoffen, zolang u beiden leeft?’ Ogenblikkelijk zal de aanstaande echtgenote roepen: ‘Stop! Als je me alleen wilt om die dingen voor je te doen dan kun je beter een werkster inhuren. Ik wil dat je van me houdt en mij aanvaardt om wie ik ben. Als je mij aanvaardt om wie ik ben, zal ik al die dingen voor je doen, maar ik wil dat je MIJ huwt. Mij helemaal! Ik wil niet dat je alleen mijn voordelen neemt en niet mijn persoon.

A.W. Tozer zei het volgende: ‘Het lijkt nogal vreemd dat de meeste leraren nooit opmerken dat het enige doel van reddend geloof niets anders is dan Christus zelf, niet het ‘redderschap’ van Christus, noch zijn ‘heerschap’ maar Christus zélf. God biedt geen behoud aan aan iemand die gelooft in een van de functies van Christus, en ook is een functie van Christus nooit tot voorwerp van geloof aangeboden. Ook worden we nooit aangespoord om te geloven in de verzoening, noch in het kruis of in het priesterschap van de Redder. Al deze dingen worden verpersoonlijkt in de persoon van Christus, maar ze kunnen nooit apart worden genoten of losgezien van de rest. Nog veel minder mogen we één van Christus’ bedieningen aanvaarden en de andere verwerpen. Het idee dat we dat zouden mogen doen is een moderne ketterij, die zoals iedere ketterij heeft het ernstige gevolgen voor de Christenen. (‘The root of the Righteous’, pp 84-86)

Snap je het? Waarom leggen we zoveel nadruk op een deel van Christus (zijn voordelen) op een functie van Christus en niet op Christus zelf? Dat is hetzelfde als een vrouw trouwen als persoonlijke kok en niet om wie ze is.

Discipelschapvragen

1. Lees Johannes 1:12. Zovelen als hebben aangenomen: 
A. Hem (De Heer Jezus Christus), 
B. Jezus als Redder, 
C. Jezus als Heer, 
D. Jezus als priester, 
...heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden.

2. Lees Handelingen 16:31 Wie moeten wij geloven (dat wil zeggen vertrouwen of ons toevertrouwen)?

3. Lees Lukas 6:46. Wat impliceert het woord ‘Heer?’ 

4. Lees Mattheüs 1:21 Wat impliceert het woord ‘Jezus’? 

5. Lees Lukas 23:2. Wat impliceert het woord ‘Christus’? 

6. Lees Romeinen 1:16. Volgens dit vers is het Evangelie, oftewel het goede nieuws: …..

7. Lees Romeinen 1:1-3. Het evangelie van God draait om, of gaat over ……………. Een deel van Zijn Zoon of heel Zijn Zoon?

8. Lees Johannes 6:54. Als jij iets eet, wat impliceert dat dan?

9. Lees Galaten 3:27 Als iemand in Christus is gedoopt doen zij ……….. aan. Welk deel van Christus doen zij aan? ……….

10. Lees Handelingen 9:5-6. Toen Saulus tot bekering kwam, welke twee vragen stelde hij aan Jezus?….

11. Lees Romeinen 7:4. Met wie zijn wij getrouwd? …………. Aan welk deel van Hem zijn wij getrouwd?…………….

12. Heb jij een goed huwelijk met Christus? ……. Spreek, communiceer jij met hem? Heb jij Hem lief en aanbid jij Hem?…………


Bijbelverzen bij de vragen

Johannes 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

Handelingen 16:31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.

Lukas 6:46 46 Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?
Mattheüs 1:21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.

Lukas 23:2 En zij begonnen Hem te beschuldigen en zeiden: Wij hebben bevonden, dat deze ons volk verleidt, doordat Hij verbiedt de keizer belasting te betalen, en van Zichzelf zegt, dat Hij de Christus, de Koning is.

Romeinen 1:16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Romeinen 1:1-3 Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, 2 dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften – 3 aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees,

Johannes 6:54 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.

Galaten 3:27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.

Handelingen 9:5-6 En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan. 6 En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet. 

Romeinen 7:4 Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden


Antwoorden

1. Lees Johannes 1:12. Zovelen als hebben aangenomen: - A. Hem (De Heer Jezus Christus) 

2. Lees Handelingen 16:31 Wie moeten wij geloven (dat wil zeggen vertrouwen of ons aan toe vertrouwen)? – De Heer Jezus Christus

3. Lees Lukas 6:46. Wat impliceert het woord ‘Heer?’ – Meester, heerser, baas, degene die het recht heeft onze levens te beheersen. Het woord bevat ook de betekenis Godheid.

4. Lees Mattheüs 1:21 Wat impliceert het woord ‘Jezus’? `- Jezus als redder

5. Lees Lukas 23:2. Wat impliceert het woord ‘Christus’? - Jezus als onze Koning en Messias

6. Lees Romeinen 1:16. Volgens dit vers is het Evangelie, oftewel het goede nieuws: …..- Christus zelf, wat ook ál zijn voordelen omvat.

7. Lees Romeinen 1:1-3. Het evangelie van God draait om, of gaat over – Gods Zoon, onze Heer - Een deel van Zijn Zoon of heel Zijn Zoon? – Álles van Hem

8. Lees Johannes 6:54. Als jij iets eet, wat impliceert dat dan? – Dat jij álles ervan inneemt. In zekere zin wordt wat jij eet jouw leven en je kracht.

9. Lees Galaten 3:27 Als iemand in Christus is gedoopt doen zij…- Christus - .aan. Welk deel van Chrsitus doen zij aan? – Alles van Hem - 

10. Lees Handelingen 9:5-6. Toen Saulus tot bekering kwam, welke twee vragen stelde hij aan Jezus? – Wie zijt Gij en wat wilt Gij dat ik zal doen? 

11. Lees Romeinen 7:4. Met wie zijn wij getrouwd? – Met de Heer Jezus Christus - Aan welk deel van Hem zijn wij getrouwd? – Met alles van Hem

12. Heb jij een goed huwelijk met Christus?……. Spreek, communiceer jij met hem? Heb jij Hem lief en aanbid jij Hem?…………


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge.
Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 3-8: Het juiste gebruik van Gods wet...


 

www.vergadering.nu