Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet
Don Krow

Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: ‘Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen die nooit van God of Jezus Christus gehoord hebben?’ Ik zei: ‘Bill, stel je voor dat je Steve thuis ging opzoeken maar hij was er niet en zijn vrouw was er wel. Als je dan overspel zou bedrijven met haar, zou jij je schuldig voelen dat je de vrouw van je vriend onteert hebt? Zelfs al had je nog nooit van de Tien Geboden gehoord of de Bijbel gelezen? Waar komt dat schuldgevoel of dat gevoel verantwoordelijk te zijn vandaan?

Zie je, God heeft iedereen door de Wet en het geweten het vermogen gegeven om te voelen wat goed is en zich schuldig te voelen over wat fout is. De wet en het geweten zijn zichzelf oordelende functies die of onszelf aanklagen of vrijpleiten met betrekking tot ons gedrag (Romeinen 2:14-15)

Tot op dat moment had Bill mij alleen maar verteld wat een werkelijk goeie kerel hij eigenlijk was. Hij zag geen enkele noodzaak voor een Redder. Ik sloeg Exodus 20 open en begon Bill de tien geboden voor te lezen. ‘Bill, is God altijd nummer één geweest in jouw leven, heb je altijd meer van Hem gehouden dan van wat dan ook in de wereld? Zo niet dan heb je het eerste gebod overtreden.’ (Exodus 20:3). ‘Heb je ooit iets anders voor hoger en waardevoller gehouden dan God? Als dat zo is, heb je het tweede gebod overtreden.’ (Exodus 20:4). ‘Heb je ooit de naam van Jezus als krachtterm gebruikt? Dan ben je schuldig aan breken van het derde gebod.’(Exodus 20:7). ‘Heb jij altijd een dag gewijd aan het eren en aanbidden van God? Nee? Dan heb je het vierde gebod overtreden.’ (Exodus 20:8). ‘Heb jij je vader en je moeder in je jeugd altijd geëerd en gerespecteerd? Je hebt het vijfde gebod overtreden.’(Exodus 20:12) ‘Ben je ooit bijzonder boos geworden op iemand? Je hebt het zesde gebod overtreden.’ (Vergelijk Exodus 20:13 met Matteüs 5:21-22). ‘Heb jij ooit naar een vrouw gekeken en begeerte naar haar gehad? Je hebt het zevende gebod overtreden.’ (Vergelijk Exodus 20:14 met Matteüs 5:27-28). ‘Heb jij ooit iets meegenomen dat niet van jou was? Je hebt het achtste gebod overtreden.’ (Exodus 20:15). ‘Heb jij altijd de waarheid verteld? Zo niet, dan heb jij het negende gebod overtreden.’ (Exodus 20:16). ‘Heb jij ooit een verlangen gehad iets te hebben dat van een ander was? Dan heb je het tiende gebod overtreden.’ (Exodus 20:17). ‘Snap je waarom Jezus zei dat Hij kwam om zondaren te redden?’ (Markus 2:16-17)

Het probleem is, dat wij denken dat wij goed genoeg zijn, of wij proberen goed genoeg te zijn om naar de hemel te gaan, maar het is een feit dat wij alle tien geboden hebben overtreden. Jakobus 2:10 zegt ons dat wie zich aan de hele Wet houdt, maar op één punt overtreedt, schuldig is aan het overtreden van de hele Wet. De Wet was nooit bedoeld om jou rechtvaardig te maken, maar alleen om jou zonde aan te tonen (Romeinen 3:19-20).

Wij hebben allemaal een Redder nodig. Het woord ‘Redder’ beschrijft het idee dat er iemand is, die jou kan redden van de straf op de zonde. Jezus redt degenen die omkomen opdat ze eeuwig leven mogen ontvangen (Matteüs 1:21).

Om goed genoeg te zijn om naar de hemel te kunnen gaan, moeten we een gerechtigheid hebben die gelijk is aan die van God (2 Korintiërs 5:21). Het goede nieuws van het Evangelie is, dat Jezus niet alleen je zonden wil vergeven, maar dat Hij – vrijelijk – Zijn eigen gerechtigheid als geschenk aan ons aanbiedt. (Romeinen 5:17 Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.)

Discipelschapvragen

1. Lees Markus 2:16-17. Voor wie is Jezus gekomen om te behouden?

2. Lees Romeinen 2:1. Als wij oordelen over anderen, wat doen wij dan onszelf aan?……..
Waarom?

3. Lees Jakobus 2:10. Als wij de meeste van Gods geboden houden, maar op slechts enkele punten in de fout gaan, waar zijn wij dan schuldig aan?

4. Lees Galaten 3:10. Als wij rechtvaardig willen zijn door ons te houden aan Gods wetten, aan hoeveel daarvan moeten we ons houden? ……………
En hoelang moeten wij ons aan deze geboden houden? ………………………
Snap je waarom je niet gered kunt worden door te proberen goed genoeg te zijn?

5. Lees Galaten 2:16. Rechtvaardigheid is de gave van gerechtigheid die door God wordt gegeven, die iemand in rechtvaardige staat en relatie met God brengt. Rechtvaardiging van zondaren wordt aangeboden door geloof in Jezus Christus en is eens en voor altijd bewerkt door Zijn dood en opstanding. (1 Korintiërs 15:3-4 en Romeinen 4:25). Waardoor word een mens níet gerechtvaardigd? ………………..
Hoe wordt iemand behouden? ……………………
Hoeveel mensen zullen worden gerechtvaardigd door de Wet?

6. Lees Romeinen 6:14. Als Christen ben je: 
A. onder de wet
B. onder genade

7. Lees Ezechiël 18:20. Als jij onder de Wet zou zijn, wat zou dan de straf voor jouw zonden zijn?

8. Lees Romeinen 4:6-8. Onder genade, welke drie dingen doet God met jouw zonden?

9. Lees Romeinen 5:1. Nu wij gerechtvaardigd zijn, welke voordelen genieten wij nu?

10. Lees Romeinen 5:9. Nu wij gered zijn door het bloed van Jezus, waar zullen wij van gered zijn?

11. Lees Romeinen 10:4. Christus maakte een einde aan de Wet als een manier om ……………… te verkrijgen bij God.

12. Lees 1 Korintiërs 1:30. God maakte Jezus voor ons tot …… en tot …….

13. Lees Filippenzen 3:9. Als je onder de wet van Mozes bent, dan probeer je je eigen ……………….. te verwerven.

14. Lees 1 Korintiërs 11:1. Als Christenen leven wij onder de wet van Christus. De wet van Christus is geen stapel regels om te gehoorzamen, het is een leven in reactie op een persoon. Die persoon is ……..

15. Lees Romeinen 8:3. De Wet was nooit in staat om ons te behouden, niet omdat de Wet verkeerd was maar vanwege de zwakheid van ons……………….. konden we nooit aan haar eisen voldoen.

Bijbelverzen bij de vragen

Markus 2:16-17 En toen de schriftgeleerden der Farizeeën Hem met de zondaars en tollenaars zagen eten, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet Hij met de tollenaars en zondaars? 17 En Jezus hoorde het en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Romeinen 2:1 Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.

Jakobus 2:10 Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden).

Galaten 3:10 Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.

Galaten 2:16 wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.

Romeinen 6:14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Ezechiël 18:20 De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.

Romeinen 4:6-8 gelijk ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken: 7 Zalig zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. 8 Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen. 

Romeinen 5:1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus,

Romeinen 5:9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.

Romeinen 10:4 Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft.

1 Korintiërs 1:30 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing,

Filippenzen 3:9 en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.
1 Korintiërs 11:1 1 Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.

Romeinen 8:3 Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees,

Antwoorden

1. Lees Markus 2:16-17. Voor wie is Jezus gekomen om te behouden? – Zondaren

2. Lees Romeinen 2:1. Als wij oordelen over anderen, wat doen wij dan onszelf aan?……..
- wij veroordelen onszelf, dat wil zeggen: spreken een oordeel tegen onszelf uit. - 
Waarom? – omdat wij zelf de dingen doen waar wij anderen over oordelen.

3. Lees Jacobus 2:10. Als wij de meeste van Gods geboden houden, maar op slechts enkele punten in de fout gaan, waar zijn wij dan schuldig aan? – wij zijn dan schuldig aan alles.

4. Lees Galaten 3:10. Als wij rechtvaardig willen zijn door ons te houden aan Gods wetten, aan hoeveel daarvan moeten we ons houden? - Allemaal - 
En hoelang moeten wij ons aan deze geboden houden? – we moeten ze áltijd houden zonder één foutje. 
Snap je waarom je niet gered kunt worden door te proberen goed genoeg te zijn? – Ja

5. Lees Galaten 2:16. Rechtvaardigheid is de gave van gerechtigheid die door God wordt gegeven, die iemand in rechtvaardige staat en relatie met God brengt. Rechtvaardiging van zondaren wordt aangeboden door geloof in Jezus Christus en is eens en voor altijd bewerkt door Zijn dood en opstanding (1 Korintiërs 15:3-4 en Romeinen 4:25).
Waardoor word een mens níet gerechtvaardigd? – door zijn eigen werken, dat wil zeggen, de werken van de Wet.
Hoe wordt iemand behouden? – door geloof (vertrouwen op) in Jezus Christus. - 
Hoeveel mensen zullen worden gerechtvaardigd door de Wet? – geen vlees, dat wil zeggen geen enkel persoon.

6. Lees Romeinen 6:14. Als Christen ben je: - B. onder genade

7. Lees Ezechiël 18:20. Als jij onder de Wet zou zijn, wat zou dan de straf voor jouw zonden zijn? – De dood.

8. Lees Romeinen 4:6-8. Onder genade, welke drie dingen doet God met jouw zonden? – vergeeft ze, bedenkt ze en rekent je ze niet aan.

9. Lees Romeinen 5:1. Nu wij gerechtvaardigd zijn, welke voordelen genieten wij nu? – Vrede met God (Hij is niet boos op ons).

10. Lees Romeinen 5:9. Nu wij gered zijn door het bloed van Jezus, waar zullen wij van gered zijn? – De toorn (oordeel over onze zonden).

11. Lees Romeinen 10:4. Christus maakte een einde aan de Wet als een manier om – gerechtigheid te verkrijgen bij God.

12. Lees 1 Korintiërs 1:30. God maakte Jezus voor ons tot – wijsheid, gerechtigheid, heiliging - en tot – verlossing. 

13. Lees Filippenzen 3:9. Als je onder de wet van Mozes bent, dan probeer je je eigen – gerechtigheid - te verwerven.

14. Lees 1 Korintiërs 11:1. Als Christenen leven wij onder de wet van Christus. De wet van Christus is geen stapel regels om te gehoorzamen, het is een leven in reactie op een persoon. Die persoon is – Christus.

15. Lees Romeinen 8:3. De Wet was nooit in staat om ons te behouden, niet omdat de Wet verkeerd was maar vanwege de zwakheid van ons – vlees - konden we nooit aan haar eisen voldoen.


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 3-9: Niet onder de Wet, maar onder de Genade...


 

www.vergadering.nu