Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Genade - Geloof - Geven - 2

Andrew Wommack

Deel 1: De genade van het geven
Deel 2: Genade en geloof in het geven

Oorspronkelijke titel: Grace And Faith In Giving 
Gedownload als MP3 bestand van
TV)

Deel 2: ‘Genade en geloof in het geven’

Inleiding: Als wij God op ieder gebied van ons leven moeten vertouwen, hoe vertrouwen we God met onze financiën? Wat zegt het Woord van God? Leer dat en meer in dit onderwijs, zodat de manier waarop je met God omgaat in je geven zal veranderen. Dit is het vervolg op ‘De genade van het geven.’ 


Vandaag ga ik onderwijs geven over genade en geloof in relatie met het onderwerp van geven en ontvangen. Als ik er normaal over onderwijs, pas ik het toe op het gebied van genezing, of persoonlijke relatie met God, en heel veel verschillende dingen. Maar ik ga exact dezelfde principes gebruiken om ze rechtstreeks toe te passen op het onderwerp van geven. En dit is nog een keer de verklaring waarom ik dit doe. Sommige mensen zeggen: ‘Maar ik heb je daar al eerder onderwijs over horen geven.’ Maar heb je wel eens die dingen gezien toen je een kind was, zo’n velletje papier met daarop allemaal puntjes. De hele bladzijde is gevuld met puntjes. En onder ieder punt staat een cijfer. En je moest dan de puntjes met elkaar verbinden, van 1 naar 2, 3, 4, 5, etc. Tegen de tijd dat je alle puntjes verbonden had, ontstaat er een beeld of een afbeelding op de bladzijde die je niet kon zien toen er alleen nog maar puntjes stonden. Alles was er al, maar je had de puntjes nog niet verbonden en daardoor kon je niet echt zien waar het plaatje over ging. 

In zekere zin geloof ik dat veel Christenen op dit punt zitten. Ze horen de ene keer onderwijs over bijvoorbeeld gerechtigheid en persoonlijke relatie met God. En de andere keer horen ze onderwijs over genezing en weer een andere keer over huwelijk en ze hebben al die kleine stukjes informatie, maar ze hebben de puntjes nog nooit met elkaar verbonden, en zien daarom niet het hele plaatje. Ze zien de totaliteit niet van wat er aan de hand is. Daarom is dit de logica achter wat ik aan het doen ben. Ik geloof werkelijk dat het heel belangrijk is, dat jij je geven verbind aan de genade van God, en dat je beseft dat als jij je tienden betaalt, of je giften geeft, dat je daarmee God niet overhaalt om iets aan jou terug te geven. In plaats daarvan is het enige wat je doet een stap in geloof nemen, die je in de positie brengt om te ontvangen waar Gods genade allang heeft voorzien, voorspoed en al het andere. 

Ik denk dat het heel belangrijk is, dat je hierin de juiste motivatie krijgt. Een van de Schriftverzen die ik gebruik is 1 Korintiërs hoofdstuk 13:3 dat zegt: Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. Dat zegt dus, dat zelfs, al zou jij het uiterste offer brengen door je lichaam te verbranden of alles wat je hebt aan de armen te geven, maar niet gemotiveerd bent door liefde, dan heb je er helemaal niets aan. Als jij geeft om God over te halen om iets te doen, dan ben je niet gemotiveerd door liefde. Dat ben je gemotiveerd uit vleselijkheid en liefde voor jezelf. Niet uit liefde voor God. En dat is de reden waarom heel veel mensen niet de financiële voorspoed hebben ervaren die God hen heeft beloofd, omdat hun motief helemaal verkeerd is. Je moet dus gewoon je motieven reinigen en ervoor zorgen dat als je geeft, je niet probeert God te dwingen iets te doen. 

Ik heb mensen precies deze termen horen gebruiken, dat je door geloof God kunt dwíngen te doen. Ik wil dat je zeker weet dat geloof God NIET in beweging brengt! 

Als God al heeft gekozen iets te doen door Zijn genade, is jouw geloof niet in staat ook maar iets te laten gebeuren. Het enige wat geloof kan doen, is toe-eigenen waar God door Zijn genade al in heeft voorzien. Als genade het niet heeft voorzien, kan geloof het niet verkrijgen. Geloof zet God niet in beweging. God beweegt totaal en alleen door Zijn genade. Dat betekent onverdiend een zonder enige verdienste verleende gunst. God heeft dingen voor ons voorzien, volkomen onafhankelijk van onze prestaties. Betekent dit dat onze prestaties niets te doen hebben met ons ontvangen? Nee, dat heeft je prestatie wel degelijk, omdat jouw prestatie de manier is waarop jij jouw geloof vrijzet. Maar geloof doet niets anders dan zich uitstrekken en toe-eigenen wat God al heeft voorzien door Zijn genade. 

Ik ga dit nu veel gedetailleerder uitleggen, maar dit zijn de belangrijkste dingen die ik ga uitleggen in een notendop. Kijk eerst eens naar Efeziërs hoofdstuk 2. Dit is voor veel mensen een bekend vers. Maar Efeziërs 2 vers 8 zegt: Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme. Dit vers zegt dat je bent gered uit genade door geloof. Je bent niet gered door genade alleen en ook niet door geloof alleen. Je bent gered door een combinatie van de twee, genade door geloof! 

Nog een vers dat dit ondersteunt. Hier spreekt de apostel Paulus in 1 Korintiërs 15:10 Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. Paulus sprak er hier over, dat hij niet eens waardig was om een apostel genoemd te worden, omdat hij ooit christenen vervolgd had, en in de gevangenis gegooid, gemarteld en gedood. Hij zegt: ‘Ik verdien eigenlijk helemaal niets. Máár, door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade die aan mij werd verleend was niet tevergeefs.’ Hij impliceert dat als God Zijn genade aan jou bewijst, dat niet betekent dat je automatisch voorspoedig bent. Omdat je geloof met die genade moet vermengen. Daarom zegt hij ook dat hij meer gearbeid heeft dan zij allemaal. Met andere woorden, het was volledig de genade van God die Paulus riep om Christen te worden en hem vervolgens in de bediening te leiden, in plaats van hem te doden. Gerechtigheid zou hebben geëist dat God hem zou doden. Maar in genade heeft God hem vergeving geschonken. Maar Gods genade had een grotere impact in Paulus leven, en door Paulus, omdat hij arbeidde. Hij werkte en voegde zijn geloof toe aan de genade van God. En daar gaat het ook over in Efeziërs 2:8, de passage die ik net gelezen heb. Uit genade ben je gered, door geloof en dat niet uit jezelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. Het is Gods genade die ons redt. Maar jouw geloof is nodig om die genade jouw leven te laten beïnvloeden. 

Dit is een andere manier om dit te zeggen. Laat me even Titus 2 opslaan, vers 11: Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Hier staat dus dat de genade van God is verschenen voor alle mensen. Als Gods genade alleen je zou redden, zou ieder individueel persoon gered zijn, omdat Gods genade, die heil (redding) brengt, is verschenen voor alle mensen. Dit alleen al zou moeten aantonen dat het niet de genade van God alleen is die bepaalt of je ontvangt of niet. God voorziet in dingen door genade. Maar vervolgens is geloof nodig om uit te reiken en vast te grijpen wat God door genade heeft voorzien. En geloof maakt, wat werkelijkheid is in de geestelijke wereld, openbaar in de fysieke wereld. Mensen, dat is een krachtige uitspraak. Als dat nog geen belletje bij je heeft doen rinkelen, heb je waarschijnlijk niet geluisterd. 

Weet je, het heeft mij ruim 20 jaar gekost om dit uit te pluizen. Maar prijs God, ik heb het eindelijk te pakken. God heeft door genade al alles gedaan en volbracht wat Hij ooit maar gaat doen. Maar dat komt niet automatisch tot stand in jouw leven. Je zult Gods genade binnen moeten treden door genade. Romeinen 5:2 zegt door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Je bent dus niet gered door genade alleen en ook niet door geloof alleen. Je wordt gered door een combinatie van die beiden. Het lijkt precies op Natrium en Chloride. Natrium en Chloride zijn allebei giftig. Als je genoeg Natrium of genoeg Chloride eet, zal het je doden. Allebei op zich zijn ze giftig. Maar als je ze vermengt krijg je Natriumchloride of wat wij zout noemen, en zonder zout zal je ook sterven. Twee gifstoffen op de juiste manier verbonden zijn essentieel om te leven. En zo is het gewoon. 

Sommige mensen hier prediken: ‘Genade, genade, genade.’ En het is alleen maar de genade van God en jij hebt er helemaal niets komma nul niks mee te maken. Op een bepaalde manier is dat waar. God genade is volkomen onafhankelijk van ons en onafhankelijk van onze prestaties. Máár die genade functioneert niet automatisch in je leven als er geen geloof van jouw kant is. Je moet dus Gods genade binnengaan dóór geloof. Het is een combinatie van beiden. 

Aan de andere kant heb je mensen die alleen maar spreken over wat jíj moet doen. Je moet dit doen en dat, je moet bidden, je moet studeren, je moet naar de kerk gaan, je moet je tienden betalen, je moet dit en dat doen. En ál die dingen zijn goed, mits ze op de juiste manier worden gedaan, en ingebed zijn door de genade van God. Je geeft financiën, níet om God te bewegen jou te zegenen, maar je geeft, omdat je gelooft dat God zijn zegen al op je bevolen heeft. En hier is het bewijs dat ik het werkelijk geloof, ik geef een gedeelte weg, omdat ik weet dat wat God gezegd heeft waar is en zal gebeuren. 

Als jouw geloof is gevestigd op wat God reeds heeft gedaan uit genade, dan is dat de juiste manier. Maar als jij alleen maar predikt over wat je moet doen, en je doet dit en dat, en je denkt dat, nadat ik dat allemaal gedaan heb, mijn geloof God beweegt om iets te doen, dan loop je het mis. Als je geeft dan is het niet zo dat je geeft en vervolgens God op jou reageert. Maar God heeft al, voordat je ooit maar een nood had, alles voorzien door genade. Maar die genade kan haar kracht niet ontplooien in jouw leven, tenzij je je deze genade toeeigent door geloof. Je moet dus wel degelijk geven. Geven is een stap in geloof, en als jij in geloof geeft, en gelooft: ‘God, U hebt mij al voorspoedig gemaakt, ik neem nu deze stap in geloof en ik vertrouw U. En om te bewijzen dat ik U vertrouw ga ik een deel van wat ik heb nemen en weggeven, in het geloof dat uw beloften waar zijn. U gaat het vermenigvuldigd aan mij teruggeven, en ik zal feitelijk meer hebben dan wanneer ik 100% van wat ik heb, had gehouden.’ 

Zie je dat als het werkelijk een ware stap in geloof is, dat Gods genade het al gedaan heeft, en dat je dán een bovennatuurlijke voorziening zult zien. Het vers dat ik dus gebruikte uit Efeziërs 2 vers 8, waar staat dat je gered bent uit genade, door geloof, niet het ene óf het andere, maar een combinatie van beiden. Als je dit weer toepast op Titus 2 vers 11, wat ik hiervoor noemde, dat de genade van God, die heil brengt aan alle mensen, is verschenen. Als genade alleen zou redden, als het niet noodzakelijk was, dat wij een positieve reactie zouden geven van geloof van onze kant. Als het alleen de genade van God zou zijn, die zou bepalen wie er gered zou worden, weet je, dan zou ieder individueel persoon op de hele aardbol gered zijn. Omdat de genade van God, die heil brengt, verschenen is aan alle mensen.

Maar wij weten door Jezus’ eigen onderwijs dat er meer door de brede poort zullen ingaan in het verderf dan door de smalle poort tot eeuwig leven. Heel veel mensen zullen geen behoud ontvangen. Waarom? Omdat God er niet in heeft voorzien? Nee, want de genade, de genade die redding brengt is al verschenen aan alle mensen. De verzoening is al voor ieder individueel persoon volbracht. In 1 Johannes 2:2 staat dat Jezus de verzoening is, dat wil zeggen, het verzoenend offer voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar voor de zonden van de hele wereld! Jezus heeft voor de zonden van de hele wereld betaald. De genade van God heeft allang de schuld betaald. De genade van God heeft de redding gekocht voor ieder individueel persoon. Niet alleen voor degene van wie God van tevoren wist dat zij Hem zouden aanvaarden, maar voor íeder persoon is al betaald voor hun zonden, en de genade van God heeft die redding gebracht en is verschenen voor alle mensen. 

Máár niet ieder persoon ontvangt. In feite ontvangt zelfs de meerderheid van de mensen niet. Niet omdat Gods genade er niet is, maar omdat ze geen geloof hebben gesteld in Gods genade. Mensen, dat is een geweldig krachtige waarheid. Dit onderwijs heeft mijn leven veranderd. Ik weet niet of je dit vat, maar de dingen die ik zeg zijn zo eenvoudig te zeggen, dat het daarom gewoon moeilijk te begrijpen lijkt. Dat komt omdat wij geen echte voorbeelden hebben van genade en geloof in onze wereld. Werkelijk de enige persoon die ons op consequente manier kan leren over genade en geloof is God. Er bestaat helemaal niemand anders die dit doet. En omdat er geen fysiek rolmodel bestaat, een persoon die wij kunnen zien, kunnen de meeste mensen dit niet vatten. Je moet echt op deze waarheden mediteren. Neem het Woord van God en sta de Heilige Geest toe je dit te laten zien door geloof, zodat je dit gaat begrijpen. 

De meeste mensen worstelen hiermee, omdat het zó tegengesteld is aan hun normale bestaan. Maar God heeft alles al gedaan uit genade. Voor je zelfs maar geboren was, is Jezus gestorven voor jouw zonden. Voor je ooit maar ziek werd, heeft Jezus door de striemen jouw genezing gedragen in Zijn fysieke lichaam. Je bent al tweeduizend jaar geleden genezen, zelfs voor je maar bestond, vóór je maar een ziekte had om van te genezen! Voordat je ooit maar een financieel probleem had, heeft God Jezus al arm gemaakt, zodat wíj door Zijn armoede rijk zouden worden. 2 Korintiërs 8:9. God heeft door Jezus alles al tot stand gebracht. Door Jezus, uit Zijn eigen vrije keus, heeft Hij ervoor gekozen om te voorzien in genezing, voorspoed, redding, bevrijding en al die dingen. Hij heeft dit al gedaan en hij heeft al zijn kracht vrijgezet. Dat is genade, onafhankelijk van jou. Het heeft helemaal niets te maken met jouw goedheid, of jouw waarde, omdat je zelfs niet eens bestond toen Jezus kwam en al in deze dingen voorzag. 

Betekent dit, omdat God door genade al heeft voorzien, dat iedereen voorspoedig zal zijn? Dat iedereen gezond zal zijn? Dat iedereen gered zal zijn en bevrijd? Nee, omdat jij jezelf de genade van God eigen zult moeten maken door geloof. Als je dit kunt begrijpen is dit geweldig. Ik dacht vroeger dat ik het Woord van God moest spreken, ik moest bidden, ik moest het Woord bestuderen, ik moest al die dingen doen. En als ik maar genoeg goede dingen heb gedaan, zal God daar acht op slaan en mijn geloof zet God in beweging en schenkt mij mijn financiën, mijn voorspoed, mijn genezing, bevrijding of wat dan ook. 

Maar nee, dat is helemaal niet waar. Omdat God het allang gedaan heeft en wat ik moet doen is het Woord bestuderen. Niet om Gods genade te beïnvloeden of Zijn hart. Ik bestudeer het Woord om mijzelf te beïnvloeden. Om mijzelf meer gevoelig voor God te maken. Ik moet beginnen te geven. Niet omdat God zit te wachten tot Hij ziet dat ik geef, en als ik geef, dat God dán zal beginnen een zegen over mijn leven te gebieden. Nee, God heeft de zegening al geboden, maar ik kan ze niet ontvangen, tenzij door geloof, dus moet ik een stap in geloof nemen. Dat doe ik door te geven. En dán gaan Gods financiën stromen. 

Als je niet begrijpt wat ik hier zeg, als dit onbegrijpelijk voor je is, is dat een van de redenen waarom je de kracht van God niet veel méér in je leven ziet manifesteren. Als dit koeterwaals voor je is, het niet bij je landt, betekent het dat je niet een echte werkende openbaring hebt van de genade van God. Dan ben je nog steeds onder deze misleidende gedachte dat je stap 1,2 en 3 moet doen en dán zal God reageren en het volgende doen. Ik zeg je, God reageert helemaal niet op jouw geloof.

Dit is een andere manier om het te zeggen. Waarachtig geloof is niet iets dat jij doet om een reactie van God te verkrijgen. Waarachtig geloof is jouw positieve reactie op dat wat God allang heeft gedaan door genade. Mensen, dat is krachtig. Ik ga dat gewoon nog een keer zeggen omdat het mijzelf zo enorm zegent! Het heeft mij lange tijd gekost om dit uit te puzzelen. Maar waarachtig geloof is niet iets dat jij doet om een reactie van God op jou te verkrijgen. Maar waarachtig geloof is jouw positieve reactie op wat jij gelooft dat God al gedaan heeft door Zijn genade. 

Als dat je in de war brengt, en je het gevoel krijgt: ‘Man, ik moet het Woord gaan belijden en ik moet bidden en naar de kerk gaan, en ik moet mijn tienden betalen. En als ik deze dingen doe, dan doet God misschien wel dát.’ Dan is dat geen waar geloof. We noemen dat Bijbels, maar de Schriftuurlijke term daarvoor is Wetticisme. Wérkenmentaliteit. En dat zal de kracht van God niet vrijzetten. Dat is in feite werkelijk de enige zonde die de kracht van God zal blokkeren. 

Jouw zonden van je tienden niet betalen, je Bijbel niet lezen, liegen en stelen en ieder van dit soort dingen. Dat tast Gods genade niet aan. Omdat genade onafhankelijk is van jouw prestaties. Maar de éne zonde die werkelijk de kracht van God zal blokkeren is de zonde van zelfgerechtigheid. De zonde van in jouw eigen werken vertrouwen. En in plaats van op een redder te vertrouwen en te zien op wat Hij voor jou heeft gedaan, denk jij dat je het kunt laten gebeuren, ‘want ik heb mijn tienden betaald, God móet wel aan mij gaan geven.’ Dat is helemaal geen geloof. Dat is werken. Dat is Wetticisme. En ik kan je verzekeren dat dat de kracht van God sneller zal blokkeren dan overspel. 

Dat zijn sterke uitspraken en ik weet dat ik nu met enkele religieuze tradities in conflict ben. Waarschijnlijk zijn nu enkele mensen erg van streek, maar dit is absoluut de waarheid van het Evangelie. Dit ís de waarheid: God houdt van je en Hij heeft allang voorzien in al die dingen door genade. Maar ze manifesteren zich niet automatisch. Je moet daarvoor het Woord bestuderen, je moet bidden, heilig leven en al die dingen doen, zodat je in geloof kunt staan, in plaats van in twijfel en angst en ongeloof. En vervolgens zal dat geloof zich eigen maken wat God allang in Zijn genade heeft voorzien. 

Maar maak nooit de fout, raak nooit in verwarring door te denken dat míjn handelingen God ertoe hebben gebracht om dit te doen. Want dan is het niet langer geloof, als je dat denkt. God doet wat Hij doet uit genade. Jouw handelingen hebben geen enkele invloed op wat God al heeft voorzien. In genade heeft God allang in jouw nood voorzien nog voordat je zelfs maar een nood had. Maar geloof is gewoon een positieve reactie, wat jij doet om te ontvangen wat God allang gedaan heeft. Niet om God zover te krijgen om wat te doen. 

Als jij in deze kwestie ooit in verwarring raakt en gaat denken: ‘Ik heb mijn tienden betaald, nu móet God mij wel zegenen. Want ik heb mijn tienden betaald’, dan probeer jij in zekere zin God te manipuleren en te beheersen. Je gebruikt geloof als een hefboom om God te dwingen iets te doen. En dát zal de kracht van God in jouw leven ogenblikkelijk blokkeren. 

Weet je, ik heb duizenden mensen naar me toe zien komen die zoiets zeiden als: ‘Hoe kan het toch dat God mij niet genezen heeft. Ik heb gebeden, het Woord bestudeerd, mijn tienden betaald. Ik heb dit en dat gedaan. Hoe is het mogelijk dat God mij niet genezen heeft?’ Nou je hebt me net verteld waarom God je niet genezen heeft. Want je hebt niet gewezen op wat Jezus door genade voor jóu heeft gedaan, maar je hebt gewezen op wat jíj allemaal gedaan hebt, en je hebt het idee dat je God kunt dwíngen je te genezen omdat jij de juiste dingen gedaan hebt. Daarom denk jij dus dat geloof iets is, dat jij doet, om God in beweging te krijgen. Ik verzeker je, dat het absoluut verkeerd is. 

God heeft allang bewogen door genade en Hij heeft alles al voorzien en jouw geloof doet niet meer dan zich uitstrekken en eigen maken wat God al heeft voorzien in genade. Deze gedachte is iets dat ik vind ontbreken in het leven van de meeste mensen. Ze hebben dit gewoon niet ontdekt. En ik bekritiseer niemand. Het heeft mij echt een heel lange tijd gekost, tientallen jaren voordat ik het zelf uitgepuzzeld had. 

Ik ga het niet allemaal opnieuw behandelen, dit is een ingekort onderwijs, maar laat me even snel zeggen dat mijn persoonlijk getuigenis is dat toen ik achttien jaar oud was, ik een bovennatuurlijke ontmoeting met God had. Ik was al wederomgeboren op de leeftijd van acht jaar. Maar toen ik achttien was, toonde God mij Zijn liefde voor mij. En ook al was dat een fantastische ervaring, het was heel erg verwarrend, omdat ik wist dat ik het niet verdiende. En ik heb enkele tientallen jaren nodig gehad om uit te zoeken: God hoe is het mogelijk dat U van mij houdt. Ik hou niet van mijzelf. Ik weet dat ik lang niet alles goed doe. Ik had het idee dat God absoluut heilig was en ik absoluut onheilig.

En laat me hier iets tussen haakjes toevoegen. Hou deze gedachte even vast, ik kom hier weer op terug. Sommigen van jullie zeggen: ‘Nou, jij moet wel heel erg zijn geweest.’ Nou, ik was beter dan de meeste mensen, relatief dan. Ik heb nooit een grof woord gezegd, nooit sterke drank gedronken, nooit een sigaret gerookt. Ik bedoel, ik was meneertje rechtvaardigheid zelf. Maar ik kwam nog steeds tekort aan de glorie van God en ik wist dat ik helemaal niet waard was, dat God van me hield. En ik kon gewoon niet ontdekken hoe God van mij kon houden, terwijl ik het helemaal niet waard was om van te houden. Ik begreep de genade van God niet. 

En een deel van het probleem was, dat ik deze instelling had, dat je bepaalde dingen moest doen, en dan, dit is een beetje dramatisch, ik weet dat mensen het niet echt zo zéggen, maar het helpt om mijn stelling duidelijk te maken, het is net alsof je zoveel sterren krijgt voor je goede werken. Bijbel lezen, naar de kerk gaan, je tienden geven, niet boos worden, niet zeggen wat je echt voelt, maar die persoon gewoon vergeven. Dan verdien je al die sterren op je scorelijst. En als je genoeg sterren hebt verzameld kun je ze te gelde maken voor een gave van God. Amen? Ik weet dat de meeste mensen niet werkelijk zo denken, maar het is een treffende beschrijving van de manier van denken die mensen hebben, ook al zien ze het niet precies op de manier zoals ik het beschreven heb. Maar de meeste mensen denken werkelijk dat God in beweging komt in hun leven op basis van hoe heilig zij leven. 

En kijk mij maar niet op zo’n manier aan. Als ik je zou kunnen zien, weet ik dat dit de manier is waarop jij denkt, want ik heb met duizenden mensen gesproken en ik heb dit steeds weer en weer en weer gehoord. Mensen komen naar me toe: ‘Waarom heeft God me niet genezen? Ik heb gebeden, gevast, het Woord gelezen, mijn tienden gegeven. Ik heb alles gedaan waarvan ik maar wist dat ik het moest doen. Hoe kan het dat God het niet gedaan heeft?’ Door een dergelijke uitspraak laat je zien dat jij denkt dat als jij deze dingen doet dat God, als je maar genoeg goede dingen doet, gaat reageren en jouw verzoek inwilligt. Maar zo is het helemaal niet. 

Dit is wat God mij liet zien door genade en geloof. En ik leg het nu rechtstreeks in verband met ontvangen en geven. God doet álles uit genade. Hij voorziet in álles uit genade. Dat is volkomen ónafhankelijk van jouw prestaties. Als het ware genade is, dan is het iets dat volkomen onafhankelijk van jou is. Het is gedaan door Jezus. Álles, ál de genadegaven die God over de aarde heeft uitgestort kwamen door Jezus. En voor het geval dat je dit nog niet wist, Jezus leefde 2000 jaar geleden en heeft in álles voorzien door Zijn verzoening. En op dit moment zit Hij niet aan de rechterhand van God onze striemen te dragen en genezing te bewerken en voorspoed te regelen en dat soort dingen te doen. Jezus deed alles wat Hij deed bijna 2000 jaar geleden en is nu gezéten aan de rechterhand van de Vader. 

Hij is niet meer bezig met dingen voor jou te verwerven. Alles heeft Hij al tweeduizend jaar geleden gedaan door de genade van God. En als het al tweeduizend jaar geleden door de verzoening van Jezus is gedaan, betekent dat dus dat het niet op jouw prestaties is gebaseerd. Maar betekent dit dat wat God voor jou heeft verworven en wat Hij al gedaan heeft automatisch in jouw leven plaatsvindt? Nee, het moet een combinatie zijn van genade én geloof. En daar heb ik het hier over. 

Efeziërs hoofdstuk 2 vers 8 zegt: ‘Want uit genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme.’ Die verzen zeggen dat God jou heeft gered uit genade door geloof. Voordat jij zelfs maar geboren was, kwam Jezus Christus naar deze aarde, stierf voor jouw zonden, leed jouw straf en je behoud is een volbrachte, verwezenlijkte zaak. Niet alleen voor jou, maar voor de zonden van de héle wereld. Dat zegt 1 Johannes 2:2 en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Door genade is al voor de zonde van de hele wereld betaald! Maar betekent dit dat iedereen behouden is? Nee, omdat je wordt behouden uit genade dóór geloof. Als jij geen geloof stelt in wat Jezus heeft gedaan, en het door geloof ontvangt, zelfs al is de prijs al betaald en is genade uitgestort, het zal niets voor je doen, tenzij het met geloof gemengd wordt. Het is een combinatie van die twee. 

Maar sommige mensen raken aan déze kant in de greppel van genade. Ze spreken erover, het is alleen maar de genade van God. Het komt niet door jouw inspanning, het is niet jouw heiligheid het is een genadegave. Daar is natuurlijk een grote waarheid in. Máár het is niet alleen maar een kwestie van genade omdat de genade van God al verschenen is aan alle mensen (Titus 2:11). Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Als alleen genade zou behouden, dan zou iedereen behouden zijn. Maar niet iedereen wórdt behouden, omdat niet iedereen met geloof reageert op die genade. Daarom lopen sommige mensen vast in de greppel aan déze kant, omdat ze zeggen dat het alleen maar de genade van God is. En dat veroorzaakt een passief leven. Een lui en onheilig leven waarin we niet God zoeken en onszelf opbouwen, want tenslotte is het toch aan de genade van God of en hoe je leeft of niet. Dat is verkeerd. Dat is een dwaling. 

Weet je wat bijna alle dwaling is? Dat is een waarheid die tot in het extreme wordt doorgetrokken, of ten koste van andere waarheden. Dat is een krachtige uitspraak. Veel mensen denken dat dwaling is als iemand gewoon helemaal niets gelooft en er volkomen naast zit. Nee, wil satan jou zijn vergif laten slikken, dan moet hij het verstoppen in iets dat een kern van waarheid bevat. Sommige mensen vinden dit voorbeeld een beetje grof, maar zo denk ik er gewoon over, maar niemand stopt vergif in hondenpoep, omdat niemand het zal eten. Behalve de vliegen en de maden. Maar je vergiftigt geen hondenpoep omdat niemand het zal eten. Maar als je vergif op een malse biefstuk strooit, gaat er iemand dood, omdat mensen biefstuk eten. Als je iemand wilt vergiftigen moet je gif strooien op iets dat hij wil eten. Satan moet wel een waarheid gebruiken om je te laten happen. En om zijn vergif erin te krijgen moet hij die waarheid verdraaien en gewoon een beetje aanpassen. Alle dwaling is dus in werkelijkheid een waarheid die tot in het extreme wordt doorgevoerd of met uitsluiting van andere waarheden wordt gebruikt. Het is nooit volkomen fout. Het is belangrijk dat je dit herkent. 

En zo is het. Sommige mensen nemen waarheden over genade, maar als je die niet in balans brengt met geloof, dan wordt het dwaling. En andere mensen nemen waarheden over geloof en wat jíj zou moeten doen, maar als je dat niet in balans brengt met genade dan wordt dát weer een dwaling. En mensen gaan eraan kapot. Weet je, ik woon aan een zandweg. Je moet kilometers over zandwegen rijden om bij mijn huis te komen. En aan beide kanten van de weg lopen greppels. Diepe greppels om het water af te voeren. Soms ligt er sneeuw en begin je van de weg te glijden. Je gaat op zo’n greppel af en als je in die greppel komt weet je dat je vast blijft zitten. En als jij jezelf op zo’n greppel af ziet gaan, heb je de neiging om bij te sturen. Maar meestal stuur je dan teveel bij. Ik heb heel wat mensen van de weg zien raken, die er met een takelwagen uitgetrokken moesten worden. En zeer zelden raakten ze vast in de greppel waar ze het eerst naar toe gleden. Meestal sturen ze te veel bij en lopen dan vast in de greppel aan de andere kant van de weg. Het punt is dat er aan beide kanten van de weg een greppel ligt. En de ene greppel is niets beter dan de andere. Als jij de weg wilt vervolgen en komen waar je wezen wil, moet je leren in het midden te blijven en beide greppels ontwijken. En zo is het ook met waarheden van het Woord. 

Genade, helemaal op zichzelf is als een greppel aan deze kant. Geloof helemaal op zichzelf is een greppel aan de andere kant. En elk van beiden kan je geestelijk leven helemaal vast laten lopen. Je moet in de balans van die twee leven. Je moet tussen beide in blijven en ze in balans houden. En de meeste mensen hebben de neiging óf de een, óf de ander te nemen. Tegenwoordig hebben we het genadekamp en het geloofskamp en dat soort dingen. Ik zag het studiemateriaal van iemand, ik ben de precieze titel vergeten, maar het was zoiets als: ‘Misleid door genade’. En hij ging tekeer tegen de genadeleer. Hij was een geloofsleraar aan deze kant. Nou, ik weet zeker dat er gedeeltelijke waarheden in staan. Maar aan de andere kant zijn er mensen, ik heb het niet gezien, maar ik weet zeker dat er iemand zal zijn die spreekt over ‘Misleid door geloof’ en predikt tegen de geloofsbeweging en dergelijke dingen. 

Beide echter zijn een dwaling als je ze opvat met uitsluiting van andere waarheden. Ik probeer dus te laten zien dat God uit genade alles al gedaan heeft. Dat is volkomen onafhankelijk van jouw prestatie of gedrag. Máár jij moet wel degelijk presteren, je moet handelen IN geloof aan déze kant om je eigen te maken wat God IN genade heeft voorzien! Als jij genade overbenadrukt en zegt: het heeft niets te maken met wat jij doet, jouw daden doen er niet toe, dan is dat een dwaling. Maar de andere kant is dat jij alleen maar spreekt over jouw prestaties en niet ziet dat God het al heeft voorzien. Jouw handelen is helemaal niet in staat om God ook maar iets te laten doen, omdat God alles al volkomen uit genade heeft voorzien, zodat jouw geloof alleen maar uitreikt en zich eigen maakt wat al voorzien is. Als jij niet op die manier naar geloof kijkt, dan wordt geloof een dwaling! Dat wordt dan ook een gevangenschap. Er hoort dus een balans tussen die twee te zijn. Als je dit niet begrijpt zul je in grote problemen komen in je christenleven. 

Laat ik hier gewoon een voorbeeld nemen om te laten zien waar ik het over heb. In Markus 11 vers 23 en 24. Dit zijn die verzen die Kenneth Hagin heeft geschreven!! (ha ha) Niet echt natuurlijk. Dit is een grap. Ga niet schrijven en hier over mopperen. Ik hou van Kenneth Hagin en heb helemaal niets tegen hem. Maar hij heeft deze verzen zó veel gebruikt dat sommige mensen denken dat Kenneth Hagin met deze waarheden op de proppen is gekomen. Maar dit is Jezus die spreekt, en Hij zei dit in Markus 11:24 :’ Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.’ Dit is een krachtig Schriftgedeelte dat spreekt over geloof en over wat geloof kan doen. En hier staat: wat je ook maar begeert, als je bidt, geloof dat je het hébt ontvangen en het zál geschieden. 

Ik wil dit gebruiken om te illustreren hoe sommige mensen in een greppel zijn geraakt met alleen maar geloofonderwijs. En dat komt niet omdat er iets verkeerds is aan geloof, maar omdat ze geloof stellen in wat zíj doen, in plaats van geloof in de genade van God. Omdat ze genade en geloof niet samenbundelen. Oppervlakkig gezien, als je dit vers interpreteert zoals sommige mensen het leren, zegt het dat wat je ook maar begeert, als je bidt, en gelooft dat je het zult ontvangen, en het zal je geschieden. Dit zegt, al wat. Weet je wat ‘al’ betekent? Het betekent: álles. En daarom hebben sommige mensen dit gebruikt om maar alles te claimen wat ze willen en als ze bidden beweren ze: ‘Ik geloof dat als ik bid, dat ik nu ontvangen heb.’ En dan denken ze dat God verplicht is op hun wens te reageren. En als ze dan, waar ze voor gebeden hebben, niet zien gebeuren, worden ze boos. 

Ik heb heel veel mensen, ik bedoel echt heel veel mensen, naar me toe gehad die exact dit punt hadden. En ze citeren hun verzen citeren en zeggen: ‘Ik bad en geloofde dat ik het ontvangen had en God heeft het niet gedaan!’ Op de eerste plaats toont dit al aan dat je de combinatie van geloof en genade niet hebt begrepen. Jij denkt dat geloof iets is dat jij doet, wat God in beweging doet komen. En dat is verkeerd. God beweegt uitsluitend en alleen op basis van wat Hij wenst te doen uit genade. Door genade beweegt God. En geloof krijgt God niet in beweging. Geloof krijgt jóu in beweging op weg naar de positie waar Gods voorziening al is. God heeft door genade allang de voorziening gemaakt en geloof beweegt jóu, niet God. 

Iemand die dus zegt: ‘Ik heb dít gedaan en God heeft niet gereageerd’, die heeft genade en geloof niet begrepen. Je hebt geopereerd in wat jíj geloof noemt, maar wat de Bijbel in feite Wetticisme noemt. Werken, prestatie, dode werken en die zijn onaanvaardbaar voor God. 
Dit is een voorbeeld van waar ik het over heb. Er was werkelijk iemand in Arlington Texas waar ik opgegroeid ben, een vrouw, die een bijbelschool begon. In deze bijbelschool was dit een van de belangrijkste verzen. Het was een geloofschool en zij onderwezen dat je God in beweging kon zetten, en ze namen speciaal dit vers: ‘Al wat gij bidt en begeert als je bidt, geloof dat je het ontvangen hebt en je zult het hebben.’ En weet je wat de begeerte van deze vrouw was? Zij wilde Kenneth Copeland trouwen. Dat was haar verlangen. En zij zei: ‘Dat is mijn ‘al wat’’. Ze claimde dit vers om het probleem af te handelen dat Kenneth Copeland was getrouwd met Gloria Copeland, en vervloekte Gloria, beval haar te sterven. En ze wachtte tot Gloria uit de weg was en geloofde dat God haar en Kenneth Copeland bij elkaar zou brengen. 

Ze ging zelfs zover dat ze een namaakbruiloft hadden, waarin deze vrouw in een bruidsjapon was gekleed. Ze had haar bijbelschoolstudenten bij elkaar gehaald en ze stonden op de belofte: ‘Al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het ontvangen hebt, en het zal u geworden.’ En zij huwde Kenneth Copeland in de geest. Niet in het vlees, hij was er niet bij. Maar dit was haar manier van denken, een stap in geloof nemen, en zij meende Kenneth Copeland als echtgenoot te gaan ontvangen, en te veroorzaken dat Gloria zou sterven en uit de weg gaan. 

Wel, de meeste van jullie die dit programma op TV of op de radio volgen zullen zeggen: ‘maar ik geloof niet dat dit goed is.’ Waaróm geloof je niet dat het goed is? Je zegt: ‘Het is gewoon gezond verstand dat dit niet werkt.’ Maar zegt dit vers niet AL WAT je bidt en begeert? Is iemand willen trouwen geen AL wat? Dit is mijn punt. In plaats van dat je gaat zeggen: ‘Nou het voelt gewoon niet juist’. Wat zou er dan gebeuren als iemand anders met iets op de proppen kwam dat wél ‘juist voelt’ en toch onjuist ís? Je moet in staat zijn om het Woord correct te onderscheiden en op basis van de Schrift bepalen wat juist is en wat verkeerd. Weet je wat er verkeerd was aan dat zij probeerde iemand anders echtgenoot te claimen en de vrouw vervloeken en haar bevelen te sterven en uit de weg te gaan? Weet je waarom dat Schriftuurlijk verkeerd is? Omdat Efeziërs 2:8 het vers dat ik gebruikt heb: ‘Want uit genade zijt gij behouden, door geloof en dat niet uit u zelf.’ Geloof laat God helemaal niets doen. Het enige dat geloof doet is zich eigen maken wat God al heeft voorzien door genade. 

En de reden dat je Markus 11:24 niet kunt misbruiken om iemand anders als je partner te claimen en zijn vrouw te vervloeken en haar uit de weg te ruimen, de reden dat je dat niet kunt doen is, dat God geen overspel en moord heeft voorzien in de verzoening. Dat is niet iets dat Hij al voorzien heeft door genade. En dan kun je ieder Bijbelvers citeren en de handelingen verrichten, een trouwjurk kopen en allerlei Schriftteksten opplakken en citeren, maar het gaat niet en nooit gebeuren, als God er niet al in had voorzien. Geloof laat God helemaal niets dóen. En God heeft geen overspel voorzien, en geen moord, dus daarom kon die vrouw deze verzen niet gebruiken om dat huwelijk te beïnvloeden. 

Dit is ook de reden, zie je, dat je niet kunt zeggen: ‘Ik belijd met mijn mond en geloof met mijn hart dat ik een bank ga beroven en wegkom met een miljoen dollar en ze zullen me niet vangen. Want ik beleid het met mijn mond en geloof het in mijn hart.’ Weet je waarom dat niet zal werken? Omdat God in genade géén diefstal voor jou heeft voorzien. Hij is geen dief en heeft dat ook niet voor jou gekocht, het is geen onderdeel van wat Jezus heeft volbracht en daarom kan jouw geloof het niet laten gebeuren. Enzovoort, enzovoort. Dat is de reden waarom je helemaal niet kunt zeggen: ‘Ik claim deze persoon als mijn echtgenoot, ik claim deze baan, ik claim dat ik een miljoen dollar zal hebben.’ Ik belijd met mijn mond en geloof in mijn hart. Als de Heer die dingen niet al heeft voorzien kun je God écht niet, wat dan ook, laten doen. 

Dit hele ‘geloofs’concept denkt God in een hoek te kunnen drijven. Nogmaals, sommigen van jullie zijn zich helemaal niet bewust van waar ik over spreek, maar heel veel mensen die in religie zijn opgevoed, weten maar al te goed waar ik het over heb. Want ik kan je garanderen dat ik hier zelf ook mee ben doodgegooid. Ik heb getuigenissen van mensen die ervoor gingen en zeiden: ‘Ik ga hier niet weg vóórdat U doet wat ik u vraag te doen.’ En weet je, dat staat gewoon niet in het Woord. Dat is gewoon niet hoe het Koninkrijk van God functioneert. Je kúnt God niet dwingen, je bent niet groter dan God, je bent niet sterker dan God. Je kunt God niet manipuleren of klem praten in een of andere hoek, waarin Hij wel iets móet doen. Voorbede krijgt dat niet voor elkaar, níets kan dat doen. God heeft uit genade in álles al voorzien. En het enige dat geloof is, is een vertrouwen, een bouwen op, een positieve reactie op wat jij gelooft dat God al heeft gedaan. Mensen, dat is een krachtige waarheid!

En, laten we nu terugkeren en dit allemaal toepassen op het onderwerp van geven. Als jij denkt dat de reden dat God je voorspoedig maakt is, dat ‘ik heb mijn tienden gegeven en ik gaf deze speciale offerande en deze persoon heeft gezegd dat als ik duizend dollar ‘bewijs het mij’ offer zou geven, dan kan ik God déze persoon laten redden of kan ik God dwingen deze zegen te laten plaatsvinden.’ Iedere keer als iemand over jouw geven begint te spreken alsof je dit láát gebeuren, je God dwingt, God is nu wel verplicht om jou voorspoedig te maken omdat jij dit gedaan hebt, iedere keer als je zoiets hoort, is dat manipulatie. En dat is dwaling. Omdat het geloof is in jóuw geloof, en jij denkt dat je God ergens toe dwingt, in plaats van dat jouw geloof gewoon een positieve reactie is op wat God al heeft voorzien. Je kunt geen dingen kopen. Dat is terug te voeren op de aflaten van de katholieke kerk in de middeleeuwen en dat soort dingen. Dat is gewoon verkeerd. 

God heeft door genade alles al voorzien en de énige reden dat jij in geloof moet handelen en geven is, omdat het een stap in geloof is. En geloof is jouw manier om te reageren en te ontvangen wat God al heeft voorzien. Mensen, als je dít niet snapt, als je niet begrijpt waar ik het over heb, zal het je enorm belemmeren in het ontvangen van God. Maar als je het wel kunt begrijpen en de genade van God toepassen op jou geven, kan ik je verzekeren dat je uiteindelijk meer zult gaan geven, omdat je gaat geven uit liefde in plaats vanuit schuld en verplichting. En je zult ook een grotere oogst van je geven gaan zien, omdat je nu de stroom van Gods genade opent. 

Ik ga nu terug en nogmaals spreken over de tienden. Omdat ik al aan het begin van dit onderwijs heb gezegd dat het niet echt moeilijk is om genade te begrijpen met betrekking tot geven, áls je geen verkeerd onderwijs hebt ontvangen. Maar als het je verkeerd is geleerd en die dingen zijn bij je ingegrift op de manier zoals dat bij mij het geval was, dan….. Ik heb heel veel vernieuwing van mijn denken nodig gehad en ik moest heel veel van mijn standpunten veranderen, omdat geven niet vrijwillig was door de manier waarop ik was opgevoed. Het was iets waartoe je verplicht was om te doen. Je was vervloekt met de vloek als je het niet deed. 

Laat me je tonen waar ze die manier van denken aan ontleenden. In Maleachi 3, dat is onder het Oude Verbond. In Maleachi 3:8 staat: Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. 9 Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. 10 Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. 11 Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de HERE der heerscharen. 

Deze verzen worden heel vaak gebruikt om over de tienden te onderwijzen. En ik geloof ze zeker, omdat ze in de Bijbel staan. Maar ik geloof ook dat het Nieuwe Verbond dat wij hebben superieur is aan het Oude Verbond en ik geloof dat de basismotivatie achter deze Schriftverzen níet liefde is, het gaat niet om blijmoedig te geven naardat je in je hart hebt voorgenomen, maar dit is een schuld, een verplichting en ik geloof dat die motivatie voor tienden betalen nu heeft afgedaan. Ik kan daar heel veel Schriftverzen voor gebruiken, maar laat me deze gebruiken, die het voor mij héél helder maakt in Galaten hoofdstuk 3. In vers 13 staat: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. 14 Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof. Dit vers zegt heel duidelijk dat Christus ons heeft vrijgekocht van de vloek van de wet. 
Maar wat was de vloek van de wet? Er waren veel verschillende dingen, maar één daarvan was, dat als je niet tienden gaf, je vervloekt was met de vloek, zoals hier staat in Maleachi 3:9. Dit is wet en dit is een deel van de vloek. Ik weet dat er mensen zijn, die hierdoor helemaal van hun stuk worden gebracht en dat er mensen zijn, die nu luisteren en zeggen: ‘Maar jij zegt nu dat de tienden oudtestamentisch is en dat wij geen tienden meer hoeven te geven.’ Nee, dat is niet wat ik zeg. De tienden zijn niet alleen maar de oudetestamentische wet. Vóórdat de wet in werking trad, in principe rond Exodus 20 waar de ‘tien geboden’ werden gegeven, en daaropvolgend waren er al die verschillende inzettingen, rituelen, feesten en dergelijke die opgevolgd moesten worden, maar het begon rond Exodus hoofdstuk 20. 

In Genesis 14 vind je dat Abraham tienden betaalde. In Genesis 14 was het dat hij terugkwam van de veldslag waarin hij de koning van Sodom en van Gomorra bevrijdde van de koningen die hen overweldigd hadden. En er staat dat hij tienden gaf aan Melchizedek. In Genesis 14:18 staat: 18 En Melchisedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. 19 En hij zegende hem en zeide: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, 20 en geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tienden. Dit is de eerste keer in de Schrift dat tienden genoemd wordt. Het is mogelijk dat het al eerder werd toegepast, omdat bijvoorbeeld Kaïn de eerstelingen van zijn oogst als offer aan de Heer bracht. En er zijn voorbeelden van andere mensen die niet alleen dierenoffers brachten, maar voedseloffers, die een tiendenoffer van hun oogst waren. Je kunt dus zeggen dat al bestond. Het is mogelijk dat God dit op de een of andere manier al had verteld. Maar dit is de eerste keer dat het specifiek wordt genoemd dat iemand tienden gaf. En ik wil dat je opmerkt dat volgens Galaten hoofdstuk 3, die verzen die we daarnet hebben gelezen, spreken over de wet, die 430 jaar ná Abraham werd gegeven, de belofte niet krachteloos had kunnen maken. 

Daarom dus, de wet, de tien geboden, waarin je werd gebóden om tienden te geven, en je werd bevolen om al die andere rituelen te doen en er werd een vloek op je geplaatst als je het niet deed, dat was 430 jaar ná dit voorval. Wat ik hiermee wil zeggen is, dat tienden geven niet alleen maar een Oud Testamentisch principe is, maar een Bijbels principe. Mensen gaven al tienden vóórdat de wet het vereiste. En daarom geloof ik dat tienden iets was, wat al werkte vóór de wet, en ook al zijn wij nu vrij van de wet, en onder de genade, geloof ik dat tienden nog steeds een goed principe is. 

Máár hier is het punt dat ik stel, dat de oudtestamentische wet het tienden geven niet alleen bevestigde maar ook een vloek op je legde als je geen tienden gaf, en het klassieke voorbeeld daarvan staat hier in Maleachi 3:9 Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. De wet zette dus niet alleen maar de tienden voort, maar zette er een vloek op, en volgens Galaten 3 vers 13 heeft Christus ons verlost van de vloek van de wet. Ik geloof dus niet dat wij onder een vloek zijn als je geen tienden geeft. En ik weet dat ik me daarmee van heel veel mensen onderscheid, omdat zij alles baseren op Maleachi 3 omdat ze zeggen: ‘Hier staat het, je bent vervloekt. Omdat Gij mij hebt beroofd, gij gehele volk.’ 

Laat me hierop terugkomen en er nog eens naar kijken. Bekijk het eens nauwkeurig. In vers 8 staat: 8 Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Hoe velen van jullie hebben horen onderwijzen dat je vervloekt bent als je geen tienden geeft. Waarschijnlijk zouden de meeste van jullie moeten zeggen: ‘Ik heb iemand zoiets horen prediken.’ Heb je ook iemand horen onderwijzen dat je óók vervloekt bent als je niet méér dan de tienden geeft? Als je niet heffingen (offeranden) geeft? 

Een vriend van mij heeft dit nagezocht. Ik heb het niet persoonlijk gecontroleerd, maar hij telde alle offers op die je moest geven, bijvoorbeeld als je een mannelijk kind kreeg, bij de nieuwe maan, de verzoendag, het feest der tabernakels, gewoon ieder offer dat vereist en geboden was, in de Schrift. En hij zegt dat volgens zijn berekening dit allemaal neerkwam op ongeveer éénderde van hun hele inkomen. 

Als je dus werkelijk wilt onderwijzen dat je bent vervloekt met de vloek als je geen tienden geeft, dan moet je volgens dit vers ook zeggen dat je vervloekt bent als je geen heffingen (offeranden) geeft tot waarschijnlijk 33%. Zie je, als je wilt prediken over dit vers en zegt dat dit in werking is, en je bent vervloekt als je geen tienden geeft, waar wil je dan de grens trekken? Ga je dan ook prediken dat iemand die minder dan 33% van zijn inkomen geeft onder de vloek is? Weet je, de meeste mensen die dit beweren en prediken dat je vervloekt bent met de vloek en dat dit nog steeds geldt, beweren dit heel selectief dat het van toepassing is op de tienden, en voor het gemak laten ze het feit maar weg dat er ook staat dat je God berooft als je deze heffingen niet betaalt. 

Onder het oude verbond was God héél strikt en dwong deze dingen af. Maar onder het Nieuwe Verbond betekent het niet dat wij geen tienden zouden moeten geven, en dat wij geen offers zouden moeten geven, maar betekent het dat God je nu niet gaat vervloeken. God is niet boos op je, je zonden zijn betaald en verzoend. Maar je zou nog steeds tienden moeten geven. En je zou nog steeds offers moeten brengen, maar je moet ze niet geven met deze ‘schuld’mentaliteit uit een gevoel van verplichting. 

Want nogmaals ga ik terug naar 2 Korintiërs 9 vers 7 waar staat: En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief. Ik zeg dus helemaal niet dat we geen tienden zouden moeten geven. Ik zeg alleen maar dat deze ‘schuld’mentaliteit, de ‘je bent vervloekt als je geen tienden geeft’ mentaliteit moet veranderen. God is niet boos op je als je niet geeft. En Maleachi 3 zegt dat je God berooft als je geen tienden én heffingen geeft. Niet alleen de tienden. Als je minder dan 33% van je inkomen geeft, dan ben je volgens Maleachi 3 God aan het beroven en onder een vloek. 

Sommige mensen proberen dit nog steeds te leren en selectief laten ze heel gemakkelijk het offerandengedeelte weg, en zeggen: ‘als je geen tienden geeft, ben je onder de vloek.’ Maar ik geloof dat volgens Galaten 3:13 Christus ons van de vloek heeft verlost, en betekent dit dat omdat er geen straf meer bij betrokken is, God niet meer boos is, God je er niet meer van langs geeft als je geen tienden geeft. Betekent dit dat je geen tienden geeft en geen offers brengt? Absoluut niet. Het betekent alleen maar dat het niet langer opgelegd of verplicht is. 

Weet je, ik weet niet zeker of ik je dit duidelijk kan maken in deze korte tijdsperiode. Maar laat ik proberen een illustratie te geven. Maar ik ben opgegroeid in Arlington, Texas. En de straat voor ons huis was een redelijk drukke weg, en mijn moeder, mijn vader stierf toen ik 12 was en hij was daarvoor jarenlang ziek, dus mijn moeder heeft mij in principe opgevoed, en gecorrigeerd en al die dingen. Maar in ieder geval, mijn moeder gaf me een flink pak slaag als ik ooit die weg op ging of overstak zonder beide kanten op te kijken. Toen wij speelden en de bal rolde de weg op, had ik de neiging om erachteraan te rennen. En ik liep het risico overreden te worden. En mijn moeder maakte dit ondubbelzinnig duidelijk. Zij stelde een duidelijke grens en als ik ooit maar dacht aan de straat oversteken, zonder beide kanten op te kijken, kreeg ik een pak slaag. En ik heb er flink wat keren van langs gekregen. En dus, toen ik jong was, weet je wat de reden was dat ik beide kanten op keek? Niet uit angst onder een auto te komen, maar om niet onder de handen van mijn moeder te komen. Het was om dat pak voor mijn broek te ontlopen. 

En dat was niet echt de juiste motivatie. Maar als je klein bent is dát hetgeen waarop je reageert. Als je met een klein kind probeert om te gaan door met ze te redeneren, bijvoorbeeld een kind van een jaar. En sommigen van jullie hebben me deze illustratie eerder horen gebruiken, maar ik kan gewoon geen betere verzinnen. Ik denk dat het heel duidelijk is. Maar als je met een kind van één jaar oud probeert te redeneren in de zin van: ‘Pak dit speelgoed niet van je kleine broertje of je zusje af, want dat is zelfzuchtig, en Jezus heeft gezegd dat het meer gezegend is om te geven dan om te ontvangen. En dus, in plaats van dat je naar Jezus luistert, laat jij je zo door de duivel overheersen. En als satan je overheerst en je geeft daaraan toe, maakt hij van jou een zelfzuchtige persoon en wil nooit iemand jouw vriend zijn, en als het tijd is om te trouwen, wil niemand met je trouwen omdat trouwen niet gaat om 50/50 maar om 100/100. Je moet leren te geven.’ 

Zie je, als je over levensvragen en huwelijkskwesties gaat praten met een kind van een jaar oud, gaat dat volkomen boven zijn pet. De lichten branden, maar er is niemand thuis. Ze begrijpen dat niet. Je kunt niet redeneren of uitleggen. Maar weet je wat een kind van een jaar oud kan begrijpen? Je zegt ze gewoon: ‘Als jij dat speelgoed nog een keer afpakt van je broertje of zusje geef ik je een pak voor je broek.’ En ook al beseffen ze helemaal niet dat er een God of een duivel bestaat, een hemel of een hel, maar de volgende keer dat dit stemmetje in hun hoofd komt, ‘Ga en pak dat speelgoed’, zeggen ze nee. Je kunt ze zover brengen dat ze de duivel weerstaan zonder te beseffen dat wat ze weerstaan de duivel is. Maar vanwege de vrees voor straf, zullen ze doen wat juist is. 

En dat moet je doen. En als jij wacht en zegt: ‘o, maar ik zal een kind nooit slaan, ik ga het ze uitleggen en met ze praten.’ Is dat de reden waarom je zo’n vreselijke peuters hebt. Want tegen de tijd dat ze twee of drie jaar worden en beginnen te begrijpen wat je zegt en je kunt met ze praten, tegen die tijd hebben ze al volkomen zelfzuchtige patronen geleerd die jij niet hebt gecorrigeerd en hebt toegestaan, en daarom noemen ze het ‘the terrible two’s’! 
Weet je, je hebt een verplichting dat kind te helpen en te leren te doen wat juist is. Niet omdat ze het kunnen beredeneren en begrijpen, maar gewoon omdat ze jou gehoorzamen. 

Een ander voorbeeld hiervan is mijn oudste zoon Joshua. Toen hij klein was oefenden wij onze kinderen en vanaf heel jonge leeftijd leerden wij ze ‘ja’ en ‘nee’, en je moet mij gewoon gehoorzamen. En naarmate ze ouder werden kwamen ze op een punt dat ze dit uit zichzelf gingen begrijpen. Maar toen ze klein waren, was dit voor hun bestwil, voor hun veiligheid. En een voorbeeld waar ik het over heb was, dat wij op een dag in Childress, Texas op een zandweg liepen, en Joshua liep zo’n 10 a 15 meter voor ons uit op die zandweg waar haast nooit iemand kwam. En er groeide ruim een meter hoog onkruid links en rechts. Wij konden er overheen kijken, maar Joshua was drie of vier en kon hier niet overheen kijken. Dus hij rende over deze zandweg, en opeens zagen wij een stofwolk aankomen. En daar kwam een auto die zo’n 100 km per uur op die zandweg reed. Hij reed echt veel te hard. En wij beseften dat deze auto en Joshua elkaar zouden treffen op de kruising. En de auto kwam er zo snel aan, dat ik niet in staat zou zijn te rennen en Joshua te pakken en voorkomen dat hij de kruising op rende. En wat ik deed was gewoon roepen: ‘Joshua, stop!’ en ik bedoel, boem, in een keer, midden in een pas stopte hij, omdat wij hem hadden geleerd ons te gehoorzamen. Hij deed dat niet omdat hij begreep waarom ik hem riep om te stoppen. Hij ging niet in discussie, stelde geen vragen, maar had gewoon geleerd te gehoorzamen. En weet je? Dat is gewoon heilzaam en redde letterlijk zijn leven. 

En als tegenstelling daarmee, was er een vrouw in onze kerk die een kleindochter had, die zij opvoedde. En zij kon dat kind niet aan, gaf het nooit een pak slaag en disciplineerde haar nooit. En als gevolg daarvan rende dat kind enkele keren de weg op en kwam bijna onder een auto. Zij dacht dat ze aardig was, maar in feite stelde ze het leven van dat kind in de waagschaal, omdat ze het geen goed en kwaad leerde, en niet leerde om te gehoorzamen bij ‘ja’ en ‘nee’. 

In ieder geval is dit mijn punt. Als een kind jong is, kun je niet met ze redeneren. Je zegt ze gewoon ‘ja’ en ‘nee’ en zegt: ‘Als je die weg nog eens op rent, krijg je een pak voor je broek.’ En ik leerde gewoon te gehoorzamen uit angst voor een pak slaag. Máár, nu ik 55 jaar oud ben, en ik zou iets doen, zoals, wij zijn met elkaar aan het praten en wij steken al pratend de straat over, en ik kom veilig aan de andere kant en overleef het, en opeens besef ik: ‘Oh, oh, ik keek niet allebei de kanten op voor ik overstak’ wat zou je denken als ik op mijn knieën zou vallen en zeggen: ‘Alsjeblieft, zeg het niet tegen mijn moeder, ze is 92, ze gaat me er ongenadig van langs geven.’ Weet je, als het moest zou ik mijn moeder aan kunnen nu. Ik kan mezelf verdedigen. De reden waarom ik nu beide kanten op kijk als ik de straat oversteek, is niet omdat ik bang ben voor mijn moeder, maar omdat ik nu besef dat ik niet onder een vrachtauto of een auto wil komen. 

Zie je dit? En dit is de logica achter geven. In het Oude Testament, voordat mensen wederomgeboren konden worden en geestelijk inzicht en begrip hebben, zei God: ‘doe dit’ én verbond Hij er straf aan, zoals vloeken en dergelijke om mensen te dwingen hier aan te gehoorzamen. Zij gehoorzaamden helemaal niet omdat ze van God hielden en dingen begrepen, maar veeleer omdat ze bang waren dat ze door de bliksem getroffen zouden worden als ze het niet deden. Dat was het motief achter het Oude Verbond. 

In het Nieuwe Verbond, zegt de Heer, en dat vers heb ik al gebruikt, maar 2 Korintiërs hoofdstuk 9 vers 7 zegt: ‘En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.’ Het is helemaal niet de bedoeling dat jij een tiende of een offer geeft als een verplichting of om onder de vloek van God uit te komen. Dat is het verkeerde motief en onder het Oude Verbond was dat wel degelijk de manier waarop het gedaan werd. En dat ging zo om een reden, omdat de mensheid zó geestelijk afgestompt was, dat we het helemaal niet konden begrijpen. Daarom zei God: ‘Doe dit en als je het niet doet, vervloek Ik je.’ 

Maar in het Nieuwe Verbond, als je geen tienden geeft, ben je niet vervloekt. Christus heeft ons van de vloek verlost. Maar je bent gewoon dom als je geen tienden geeft! Amen? Ik weet dat sommigen van jullie je nu gekrenkt voelen. Maar ik bedoel het niet kwaad, ik zeg het alleen maar omdat je gewoon dom bent als je geen tienden geeft, omdat de Heer zei: dat zoals jij geeft, zo zal aan jou teruggeven worden. Hij zegt: ‘Breng alle tienden in de voorraadkamer, zoals hier in Maleachi 3 vers 10 en zie: stel Mij op de proef, kijk eens of Ik niet de vensters van de hemel voor je zal openen en een zegen op je uitstorten, waar je niet eens voldoende plaats voor hebt om het te ontvangen. 

Mensen, als dit waar is, en God je gaat zegenen, en je financiën zich zullen vermenigvuldigen en gaan groeien, ben je gewoon heel erg dom als je geen tienden geeft. Maar God houdt van je, sufferd! God is niet meer boos op je. Ik zeg niet dat we geen tienden zouden moeten geven, maar ik zeg dat deze oudtestamentische mentaliteit: ‘Ik móet dit doen, om God zwijggeld te betalen, om mijn bescherming te kopen’ leidt tot het denken dat ‘als ik dít doe, dán zal God mij het volgende moment zegenen.’ Nee, God heeft je al gezegend. God heeft de zegen al over je geboden. Hij houdt allang van je, Hij heeft allang alles voor je geregeld, Hij heeft je allang verlost van de vloek. God gaat je niet straffen, God gaat je niet berispen als je geen tienden geeft. Je bent gewoon dom als je geen tienden geeft. 

Weet je, het is net als iemand, die zaad heeft, en je moet gewoon een deel van je zaad planten. Je moet plannen maken voor een oogst. Maar als je al je zaad opeet, wordt niemand boos op je, maar je gaat wel honger lijden. En je zult voedsel van iemand anders moeten bedelen, omdat je al je zaad hebt opgegeten. Er is geen enkele aanleiding dat iemand boos op je wordt, maar je bent gewoon dom als je al je zaad opeet in plaats van een deel daarvan uit te zaaien. Het is precies hetzelfde met financiën. God is niet boos op je als je niet geeft, maar je beschadigt je eigen voorspoed. Je opereert dan niet in geloof. Je neemt niet die stap in geloof, die zegt: ‘Ik vertrouw op deze beloften, dat als ik geef, God me honderdvoudig terug gaat zegenen.’ Als je werkelijk gelooft, dat je een honderdvoudige opbrengst zult krijgen van alles wat je gegeven hebt, zou je zoveel geven als je maar mogelijk zou kunnen. De enige reden dat je niet meer geeft, is dat je niet echt gelooft in een honderdvoudige opbrengst, want ik kan je verzekeren dat je het anders wel zou doen. Maar is God boos op je als je het niet doet? Nee, je bent gewoon dom bezig. Amen? 

Laat me je een illustratie geven van waar we hierover spreken. Ik weet dat er mensen aan beide kanten van dit onderwerp zijn, die zich door mij beledigd voelen. Want als ik zeg dat je nog steeds tienden zou moeten geven, dan zullen de mensen die heel diep ingegraven zijn in genade zeggen: ‘Je hoeft helemaal niets te doen. God houdt totaal onafhankelijk van jouw daden van je.’ En daarom worden sommige mensen boos omdat ik zeg dat er iets als tienden bestaat en dat wij ook tegenwoordig tienden zouden moeten geven. Aan de andere kant zijn er mensen die zeggen: ‘Als je niet zegt dat je vervloekt bent’ worden ze daarom boos op me. Ik wordt van beide kanten bestookt over deze zaak. 

Maar laat me deze illustratie geven. Er was een man die voor mij werkte. Zijn naam is Larry Yanker en hij was in feite een van de eerste managers die wij in deze bediening hadden. Hij werkte vanaf het allereerste begin bij ons. En dit is zo’n 20 jaar geleden, in de 80 er jaren. Larry en zijn vrouw Kim werkten allebei. En ik weet niet precies hoeveel ze verdienden, maar het was meer dan 3000, 3500 dollar per maand. En dat was ruim 20 jaar geleden een heel goed inkomen. Maar ze waren nog niet zo lang gered en ze betaalden tienden zonder volledig inzicht. Ze dachten dat ze tot op de laatste cent moesten geven, en ze controleerden hun salarisstrook tot achter de komma, en schreven precies tien procent uit, omdat ze het zagen als een plicht. Zo was het hun geleerd. De Bijbel zegt in Romeinen 10:17 dat geloof komt door het horen, en het horen door het Woord van God. Je kunt dus geen geloof hebben voor iets, waarover je niet hebt horen prediken uit de Schrift. En ze hadden dit niet correct onderwezen gekregen over wat de tienden was, en wat de motivatie van het Nieuwe Testament achter de tienden was. 

Dus voor die tijd hadden ze trouw hun tienden betaald, en hadden toch financiële problemen. Zelfs al hadden ze voor die tijd een heel goed inkomen. Ze betaalden hun tienden maar hadden problemen, alsof ze altijd weer geld tekort kwamen. Nadat zij mij hierover onderwijs hoorden geven, overtuigde de Heer Larry, en hij zei: ’Vanaf nu ga ik geen tienden meer geven die ik uitschrijf als een rekening die ik moet betalen. Weet je, ik ga nu gewoon geven, zoals ik mij in mijn hart voorneem. 2 Korintiërs 9:7. en zoals ik voel dat God mij leidt, ga ik geven.’ Hij stopte dus met het betalen van een tiende als zodanig. En hij begon gewoon te geven als hij daartoe besloot en zoals hij zich geleid voelde, gemotiveerd om te geven. En na een periode van zes maanden of zo, bleken ze over meer geld te beschikken dan ze ooit hadden. Al hun rekeningen waren betaald, ze hadden wat spaargeld opgebouwd. Ze begonnen meer voorspoedig te worden dan ooit tevoren. En Larry zei dat hij bedacht: ‘Ik heb vast geen tien procent meer gegeven, daarom hebben we meer geld over, omdat ik niet zoveel meer heb weggegeven.’ Maar hij had al zijn giften via de bank gedaan. Daarom ging hij controleren en telde alle afschriften na en telde alles bij elkaar wat hij had gegeven. En weet je wat er was gebeurd toen hij ging geven naardat hij in zijn hart had voorgenomen? Hij was van de 10% die hij had gegeven uit verplichting gestegen naar het niveau dat hij 20 tot 25% had weggegeven. Hij had zijn geven 2,5 keer hoger gemaakt dan wat het was. En toch waren ze nu gezegend op een manier die zij nooit tevoren hadden meegemaakt en dat kwam omdat zij hun motivatie hadden gezuiverd op dit gebied. 

Ik hoop dat je snapt wat ik hier zeg. Ik weet dat er sommigen van jullie zijn, die hun tienden betalen alsof het gewoon een van de rekeningen is, en je let er goed op dat je het doet, je slaat het nooit over, want het is een plicht en een schuld voor je. Er zit geen vreugde bij, er zit geen liefde bij, het is net alsof je je erbij hebt neergelegd. God, ik moet dit doen, en je betaalt je tienden. Maar volgens 1 Korintiërs 13:3 dat zegt: Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. En er zijn sommigen van jullie, ik bedoel je stopt je tiendencheque iedere keer in de emmer als die langs komt. Je bent trouw en trouw en trouw, maar je motief erachter, deze schuldmentaliteit heeft iedere vrucht en uitwerking in je leven daarvan uitgewist. 

Er zijn sommigen van jullie die arm zijn, en Gods zegen niet zien verwezenlijken, niet omdat je niet hebt gegeven, maar omdat je hebt gegeven met de verkeerde motivatie. En ik verzeker je dat 2 Korintiërs 9:7 de nieuwtestamentische tegenhanger is van Maleachi 3:9. Je zult je denken moeten vernieuwen en beginnen te geven, niet om God over te halen iets te doen, niet om Hem beschermgeld te betalen, zodat Hij de verslinder voor je zal bestraffen. In plaats daarvan ga je geven omdat je gelooft dat God al in alles voorzien heeft door Christus. Hij heeft allang een zegen op je geboden, Efeziërs 1:3 zegt dat wij allemaal al gezegend zijn met álle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. 

God heeft je al financieel gezegend, en jij geeft niet om God iets te laten doen, en Hem te dwingen en klem te zetten, in plaats daarvan geef je, omdat je gelooft dat God alles wat je nodig hebt al heeft voorzien en omdat je Hem vertrouwt. En de manier om Hem te vertrouwen is dat je een gedeelte van wat je hebt neemt en teruggeeft aan de Heer. En vertrouwend op de beloften dat als je geeft het aan je teruggegeven zal worden. 

En zie je, als je dat zou doen, en de motivatie van je hart hierachter zou zuiveren, zou je ontdekken dat, prijs God, je hebt veel meer vreugde in je geven en zou het zijn zoals Jezus zei: ‘Het is meer gezegend om te geven dan om te ontvangen.’ Maar dat is helemaal niet meer gezegend als je het doet uit schuld en verplichting. Grimmig en grommend, zeggen: ‘Ik móet dit doen, anders zal God me niet zegenen.’ Dan is het helemaal niet meer gezegend. Maar als je jouw motieven kunt zuiveren en met het juiste hart gaat geven, kun je werkelijk op het punt komen dat het meer gezegend is om te geven dan om te ontvangen. Je zult dan meer vreugde putten uit het geven dan uit het ontvangen. 

Terwijl we er nu toch mee bezig zijn, ga ik nog eens naar Maleachi 3:10 en dat gaat niet alleen over tienden en offers, maar het zegt je ook wáár jij je tienden en offers zou moeten geven. Hier in Maleachi 3:10 staat: 10 Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. 11 Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, 
Hier wil ik verschillende dingen over zeggen. Eerst staat er hier, dat Ik u ten goede de afvreter zal dreigen. Ik heb mensen horen prediken, dat als je tienden gaat geven, dit de enige keer is, dat God de duivel voor jóu zal bestraffen. Iedere andere keer moet jij zelf de duivel weerstaan. Je moet zelf tegen de duivel strijden. Maar in dit geval is er een speciale zegening voor de tienden gever, dat God letterlijk de afvreter, dat spreekt over satan, voor jou zal dreigen. 

Ik geloof gewoon niet dat dit waar is voor de Nieuwtestamentische gelovige. Onder het Oude Verbond konden de Oudtestamentische heiligen de verslinder niet bestraffen, omdat ze geen enkele autoriteit over de duivel hadden. Ze vielen niet in hun klasse. Ze zaten niet in hun categorie. Maar onder het Nieuwe Testament hebben wíj gezag over de duivel en als jij op je tienden rekent om God satan voor jou te laten bestrijden, zodat jij hem niet hoeft te weerstaan en tegen hem spreken, dan gaat het zo gewoon niet werken. 

Jakobus 4:7 zegt: Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. In het Nieuwe Testament moet jíj de duivel weerstaan. In het Oude Verbond waren er geen beloften over het weerstaan van de duivel, omdat ze helemaal geen gezag hadden over de duivel. Het enige wat zij deden was God dienen, en voor zover zij zich aan God overgaven en Hem vertrouwden bestrafte God de verslinder om hunnentwille. Maar onder het Nieuwe Testament, zelfs al heeft God voorspoed voor ons bereid, moet jíj je autoriteit opnemen en moet jíj de duivel weerstaan en tegen hem spreken en hem opdragen te vertrekken. 

En kijk in vers 10 waar staat: Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer. De meeste mensen, de meeste predikers, prediken dat dit spreekt over de kerk. En op zich heb ik niet echt een probleem met dat onderwijs, áls het een goede kerk is. Omdat ik geloof dat een kerk een voorraadkamer is, op een manier dat geen enkele bediening zoals de mijne of een Bijbelschool of zo kan. Ik geloof dat een kerk mensen veel beter kan bedienen dan ik kan. En als het dus een goede kerk is, dan zou ik zeggen: ‘dat is waar jouw voorraadkamer is.’ 

Maar heel eenvoudig gesteld is een voorraadkamer een plek waar mensen hun voedsel opslaan. Het is als de schuur zoals wij het nu zouden noemen. Je slaat alle hooi of de maïs die je geoogst heb op, en dat soort dingen. Je stopt het in de silo of je schuur. En dit zegt dat je al dit voedsel, al je tienden in de voorraadkamer moet brengen. Een voorraadkamer is waar jij je voedsel opslaat. En als je honger hebt, ga je daarheen om je te voeden. Nu geloof ik dat een kerk mensen zou móeten voeden, en veel beter dan ik zou kunnen. Als jij er bent en wilt luisteren, kan ik vijf dagen per week 30 minuten bij je thuis binnen komen. Maar dat is maar 2,5 uur bij elkaar. Een kerk, als je werkelijk verbonden bent met een kerk, kun je al 2,5 uur krijgen in één dienst. En daarbovenop kan een kerk voorzien in dingen die ik nooit kan doen. Ze kunnen jeugdbedieningen hebben, kinderwerk. Ze kunnen dopen en begraven, huwelijken inzegenen en je bedienen als je ziek bent. Als iemand ziek is, staat er dat hij de oudsten van de kerk moet roepen. Je kunt mij niet roepen. Ik ben niet in staat naar jou toe te komen. Iedereen heeft een plaatselijke kerk nodig. En als je in een goede plaatselijke kerk bent, kunnen zij je bedienen op een diepte en een niveau, dat ik niet kan doen. 

Ik denk niet dat ik slechter ben dan de kerk, en ik denk niet dat een kerk minder is dan ik. Het is gewoon een andere bediening. Een andere roeping, maar de kerk, als ze goed functioneert, zou veel beter in staat moeten zijn jou te dienen dan ik zou kunnen. Daarom, als het een goede kerk is, zou ik zeggen, geef je tienden aan de kerk, en geef vervolgens een offer aan bedieningen als deze die je voeden en die God gebruikt om in jouw leven te spreken. En zo zou ik instemmen met de manier waarop de meeste mensen dit verkondigen. 

Maar hier ben ik het niet mee eens. En dat is dat veel mensen zeggen dat de kerk dé voorraadkamer is, punt. En ze zeggen dat alle kerken, dat zijn. Je tienden zouden altijd naar de plaatselijke kerk moeten gaan. Ik zeg dat als je goede plaatselijke kek hebt, die op alle fronten actief is, dan ben ik het er mee eens. Maar weet je, er zijn een heleboel plaatselijke kerken die nergens goed voor zijn. En ik vind het vreselijk om dat te zeggen, maar het is de waarheid. 

Ik ben in kerken geweest waar ze homoseksuele dominees aanstellen, waar ze waarden verdedigen die totaal tegen het Woord van God ingaan. Er zijn kerken die voor abortus zijn, het doden van ongeborenen. Er zijn kerken die homoseksuele belangengroepen promoten, en voor alles zijn waar God tegen is. En alleen maar omdat er ‘kerk’ op staat, en alleen maar omdat iemand zijn kraag achterstevoren draagt wil niet zeggen dat zij echte vertegenwoordigers van God zijn. 

Als jij in een plaatselijke kerk bent, om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld omdat de naam van je grootmoeder in een van de banken gegraveerd staat. Je hebt die bank gekocht en ieder van jullie familie is daar opgevoed. Dus om wat voor reden ook zit je nog steeds in die kerk. Maar als ze niet het ware evangelie predikt, als ze mensen onder religieuze slavernij brengt, dan zeg ik je dat je daar je geld niet in moet steken. Je zou daar geen geld aan moeten geven. 

Dit is een manier om dit te onderscheiden: wáár wordt je werkelijk gevoed? Als jij in een plaatselijke kerk bent, die het ware Woord van God bedient, en zondagschoolklassen heeft voor jou gezin, die huwelijken voltrekt en voor je komt bidden als je ziek wordt, en je met olie zalven, en mensen uit de doden opwekt en al die dingen. Als je in zo’n plaatselijke kerk bent, já, daar zou je geld heen moeten. 

Maar als je in een dode kerk zit, nee, daar zou je geld niet heen moeten. Als jij het nodig hebt om naar mijn televisieprogramma of dat van een ander te komen, of als je tapes en boeken nodig hebt om daaruit gevoed te worden, en je gaat naar een kerk die dood is, maar toch geef je daar je tienden omdat jou is geleerd dat de voorraadkamer de plaatselijke kerk is, vanuit Maleachi 3:10, dan denk ik dat je absoluut alle principes van Gods Woord die ons richting geven voor ons geven, overtreedt. 

Je moet geven waar je gevoed wordt. En als je in een goede plaatselijke kerk bent, kunnen ze je beter voeden dan waar dan ook, dus breng je tienden daarheen en gebruik offers en dingen boven je tienden om zendelingen en bedieningen te helpen op andere gebieden. Maar als jij in een dode plaatselijke kerk zit, die alleen maar religieus is en mensen in slavernij brengt, ga daar op de allereerste plaats weg. Zoek jezelf een goede plaatselijke kerk. Maar als je om wat voor reden ook in die dode kerk blijft, stop je tienden daar niet in. 

En iemand zegt: ‘Wel, ik weet dat het niet de allerbeste is, en ik betreur de manier waarop het gaat, maar ik geloof dat ik mijn tienden aan de kerk moet geven, ik geloof niet dat ik daar kwaad mee doe.’ Weet je wat je dan doet? Je subsidieert dit. Je bent deelhebber aan wat zij leren. Als iemand aan mijn bediening geeft, besef je dat ze dan deelhebber worden aan wat ik doe? Dat ze deel hebben aan de zalving van God op mijn leven? De zegen van God die door mij heen stroomt. Deze kracht en deze zalving begint door mijn partners heen te stromen. Door de mensen die mijn partners zijn. 

En hetzelfde is waar in negatieve zin. Als jij je verbindt met een kerk die niet de waarheid verkondigt, ben jíj daar een partner van. Alle negatieve dingen, de demonische dingen die worden vrijgezet door de verkeerde leringen daar wordt je ook deelhebber aan. Het is dus heel belangrijk dat jij je geld naar de juiste plaats brengt. 

Hoe kun je weten of het een plek is, die echt jouw tienden waard is? Je hoeft alleen maar deze eenvoudige vraag te beantwoorden. Waar wordt je werkelijk gevoed? Je gaat niet bij Wendy’s eten en steekt dan de straat over om bij McDonalds te betalen. Je betaalt waar jij je voedsel vandaan haalt. Waar wordt je gevoed? Nogmaals, als je in een kerk bent die jou niet voedt en je komt naar mijn televisieprogramma’s, dan is het eerste wat ik je zeg: ‘Ga die kerk uit en zoek een goede kerk.’ Maar tot je dat gedaan hebt en een kerk hebt gevonden die je op de juiste manier voedt, weet je, dan moet jij je tienden geven waar je gevoed wordt. 

En ik zou het geweldig vinden als niemand mij ooit tienden geeft, omdat iedereen in een goede plaatselijke kerk is, en al hun tienden gaan daarheen en alleen de extra’s daar boven uit zouden naar onze bediening gaan. Dat zou ik geweldig vinden, omdat het zou betekenen dat de plaatselijke kerk gezond en sterk is, en dat zou geweldig zijn. Maar ik ben niet naïef en weet dat het zo niet is. En daarom weet je, zijn er mensen die hun tienden naar mij sturen. En daarom neem ik ze ook aan. En ik denk dat daar niets verkeerd aan is. 

De doorsnee pastor zal hier behoorlijk door gekrenkt zijn, omdat ze graag willen dat ik zeg: ‘Nee, je moet je tienden altijd aan de plaatselijke kerk geven.’ Ik geloof gewoon niet dat iedere plaatselijke kerk een voorraadkamer is. Ik geloof gewoon niet dat iedere plaatselijke kerk de mensen hun voedsel geeft. Zeker niet met góed voedsel. En daarom geloof ik dat het iets preciezer moet zijn, en dat jij je tienden moet geven waar je gevoed wordt. 

Weet je, ik ging naar een plaatselijke kerk. En toen deze toestanden met Jimmy Swaggert en Jim Baker uitkwamen en verteld werd hoe zij zich fondsen hadden toegeëigend en al dat soort dingen, zakte de inkomsten van parakerkelijke bedieningen gigantisch. En de pastor van die plaatselijke kerk ging verkondigen: ‘Dit is waarom ik jullie heb gezegd dat je nooit geld moet geven aan wat voor buitenkerkelijke bediening. Je moet ál je geld aan deze kerk geven, en wij zullen ervoor zorgen dat deze parakerkelijke bedieningen krijgen wat ze nodig hebben.’ 

Toen hij dat zei moest ik bijna hardop lachen. Op de eerste plaats zijn er meer dan zesduizend parakerkelijke bedieningen. Hoe gaat hij die allemaal beoordelen en van fondsen voorzien? Dat kan helemaal niet. Het is ook geen goede oefening voor mensen, omdat ze niet door God geleid worden waar ze moeten geven. Geef maar aan de pastor en laat hij het maar doen. Dat is helemaal niet goed en ook niet wat de Schrift zegt. 

Ik zeg je, je zou het leeuwendeel van wat je geeft moeten geven aan een góede plaatselijke kerk. Maar als je niet in een goede plaatselijke kerk bent, geef dan waar je gevoed wordt. En als dat betekent geven aan bepaalde televisiepredikers, iemand die een boek heeft geschreven, iemand die een seminar heeft gehouden of wat dan ook. Je geeft waar je gevoed wordt. En als je dat doet zul je ontdekken dat Gods zegen zich op een volkomen nieuwe manier gaat manifesteren in jouw leven. Mensen, dit zijn krachtige waarheden. 

Dank U Jezus, voor de geweldige verlossing die U ons hebt bereid en ons hebt verlost van de vloek van de wet. Dus Vader, bid ik speciaal voor mensen die vandaag door de Heilige Geest worden aangesproken en ik vraag U om hen te leiden in deze genade van het geven, dat zij op U en op Uw beloften gaan steunen, dat zij U op de proef zullen stellen en geven en ervaren dat U de vensters van de hemel gaat openen en een zegen op hen uitstort. En Vader, ik dank U. Ik geloof dat als zij dat doen, ze in een volkomen nieuw niveau van voorspoed binnen zullen gaan. In de machtige naam van Jezus. Amen. [
Gedownloaded als MP3 bestand van: http://www.awmi.net/extra/audio/o14
Vertaling: Jan Vossen 2007. Naar beste eer en geweten vertaalt.
Andrew Wommack Ministries kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de vertaling.
Voor reacties n.a.v. de vertaling: familyvossen@versatel.nl
]


 

www.vergadering.nu