Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

God kennen - 4
Andrew Wommack

Deel 1. Het belang om God te kennen
Deel 2. Het leven van God kennen
Deel 3. God kennen door geloof
Deel 4. God kennen door het Woord
Deel 5. Wat het Woord over God bekendmaakt

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net

Inleiding:
Iedere “wedergeboren” Christen kent God als Redder, maar er is meer om God te kennen dan vergeving van zonden. Nadat hij decennia lang met de Heer had gewandeld, zei de apostel Paulus dat hij ernaar verlangde om Hem meer te kennen. Wat begreep hij over het kennen van God?

4. God kennen door het Woord

Ik weet niet of je gezegend bent door wat ik gisteravond vertelde, maar ik geloof dat het echt een sleutel is tot het kennen van God, om van je zintuiglijke kennis, gebaseerd op het vlees, om te schakelen naar het geestelijke. Je hebt het nodig om deze waarheid steeds weer tot je te nemen. Het is niet iets dat je te pakken krijgt na één keer luisteren. Amen?

Laten we naar de tweede brief van Petrus gaan. Voor hoeveel van jullie is dit trouwens de eerste keer dat je bij deze bijeenkomsten bent? Mag ik jullie handen zien? Prijs God, dat zijn nogal wat mensen. Probeer de cd’s van de eerste bijeenkomsten te pakken krijgen. Ik heb over het kennen van God gesproken en dat het kennen van God de sleutel is tot alles. De meeste mensen willen Gods kracht. Ze willen genezing ontvangen, of bevrijding, of een aanraking van God, maar ze kennen Hem niet.

Ik heb er heel veel tijd aan besteed om uit te leggen dat het doel dat Jezus naar deze aarde kwam en voor onze zonden stierf niet was om ons te redden van de hel, ook al is dat één van de doelen. Het is een bijkomend voordeel. De Schrift zegt zeer duidelijk in Johannes 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

In Johannes 17:3 gaf Jezus een definitie van eeuwig leven. Hij zei: eeuwig leven is God kennen. Dus het doel dat Jezus naar deze aarde kwam en vergeving van onze zonden verkreeg, zodat we niet verloren zouden gaan, is dat we een relatie met Hem hebben. In Johannes 3:36 staat dat we nu eeuwig leven hebben. Eeuwig leven begint niet wanneer we sterven en naar de hemel gaan. We kunnen in dit leven God op een intieme manier kennen. Daarover sprak Paulus in Filippenzen 3. Hij hield alles voor vuilnis, zodat hij Christus Jezus kon kennen en de kracht van Zijn opstanding. 

Bij Paulus ging het allemaal om een persoonlijke relatie. Dat is wat de ware christenen zou moeten onderscheiden van iedere andere religie op aarde. Ze hebben allemaal leerstellingen, ze hebben allemaal geloofssystemen, ze hebben allemaal morele gedragslijnen, maar het christendom is een relatie. Je raakt letterlijk beheerst door God. God leeft binnenin je en Hij wil een relatie, gemeenschap met jou. Jammer genoeg hebben heel veel christenen niet méér contact met God dan mensen in andere religies die zich voegen naar regels en bepalingen.
Ik weet dat wat ik nu ga zeggen verschrikkelijk kan overkomen, maar ik heb met heel veel mensen te maken. Vanmorgen bad ik waarschijnlijk met twintig tot dertig mensen. Ik bid meestal met twintig of dertig mensen voor en na iedere bijeenkomst. Ik heb met heel veel mensen te maken en uit de dingen die de mensen zeggen en doen, kan ik opmaken dat, zelfs als God naar hen toe zou lopen en Zichzelf aan hen zou voorstellen, ze Hem niet zouden kennen. Ze begrijpen niet hoe God werkt. Ze begrijpen niet hoe dingen gebeuren. Misschien moet ik me nu uit de voeten maken?
Maar de mensen kennen God niet. Als we God zouden kennen, zou dat de manier waarop we ontvangen veranderen. Alles zou anders gaan werken. Het is gewoon zo eenvoudig. Het christendom is eenvoudig als je het doet zoals in de Bijbel staat. Maar als je probeert God te gebruiken om in je behoeften te laten voorzien, en je kent Hem niet, dan maak je alles onnodig ingewikkeld. Als je geen gemeenschap hebt met God, dan heb je onrust, je bent bezorgd, er is bitterheid, er is onvergevingsgezindheid. Je maakt je druk over materiële dingen, de onbelangrijke dingen in dit leven, in plaats van alles in het eeuwige perspectief te plaatsen. Als je God in het middelpunt van je leven plaatst, dan verandert dat echt alles en dan is er niet veel meer wat er nog toe doet. Dat is absoluut waar.

Vietnam
Ik zou naar 2 Petrus gaan, maar laat me je eerst vertellen dat ik begon God te kennen toen ik op 21 maart 1968 mijn ervaring had met de Heer. Het was geen eenmalige ervaring. Het was niet dat ik die ene ervaring had en onmiddellijk God kende. Maar het geestelijke gebied ging voor me open en ik begon God te begrijpen. Ik wist dat God werkelijk en levend was op een manier die ik nog nooit eerder had ervaren. Toen dat gebeurde, barstte de diepte van mijn relatie met God open. Ik vind het moeilijk om uit te leggen wat er gebeurde. Maar meteen nadat ik die ervaring had, werd ik opgeroepen voor militaire dienst en werd ik naar Vietnam gezonden. Vanmorgen sprak ik met een Vietnamveteraan. Hij was daar drie keer geweest. Ik werd dus naar Vietnam gezonden, maar ik was zo verliefd op de Heer, mijn relatie met God was zo overheersend in mijn leven, dat het bijna was alsof ik in een luchtbel zat. Ik wist echt niet wat er allemaal om me heen gebeurde. 

Een bewijs daarvan is dat ik een aantal jaren geleden in Chicago was. Het moet ongeveer vijftien tot twintig jaar geleden zijn. In Chicago kwam een man naar me toe en hij gaf me een boek met twaalf getuigenissen van Vietnamveteranen erin. Ze hadden in Vietnam verschrikkelijke dingen meegemaakt en nadat ze teruggekomen waren gebeurden er verschrikkelijke dingen in hun leven, maar ze hadden allemaal de Heer gevonden en ze getuigden hoe Jezus je leven kan veranderen. Het getuigenis van die man stond ook in dat boek dat hij me gaf en dat hij voor mij had gesigneerd. Ik wist dat hij me de volgende avond zou vragen of ik het boek gelezen had. Ik was niet echt geïnteresseerd om het boek te lezen, maar ik dacht: “Ik ga zijn verhaal lezen om te weten hoe het gaat.” En het was krachtig. Dus ik besloot om nog een verhaal te lezen, en nog een verhaal. Het was echt een geweldig boek. Het kwam erop neer dat ik bijna de hele nacht opbleef om dat boek te lezen.

Er stonden twaalf getuigenissen in. Drie van die mannen waren er gedurende precies dezelfde tijd dat ik in Vietnam was en ze hadden het over dezelfde dingen die ik had ervaren. Twee mannen zaten in de Americal division, waar ik ook in zat, gedurende precies dezelfde tijd dat ik er was. Eén van beschreef een aanval op een landingsterrein, waarbij een heuvel onder de voet werd gelopen. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat ik toen ook daar was. Ik was de assistent van een legerpredikant en vergezelde hem altijd. We gingen eens naar een plaats waar een hevige aanval was. De predikant ging daar de mensen helpen. Toen we daar waren, waren we in een gebied dat kleiner was dan deze zaal. Tijdens die paar uren dat ik er was, werden we 179 keer rechtstreeks onder schot genomen. Je kon het mondingsvuur van de wapens zien. Die heuvel werd bijna veroverd, dus ze brachten de legerpredikant in veiligheid en ik ging met hem mee. Uiteindelijk werd de heuvel ook veroverd en bijna iedereen op die heuvel werd gedood.
Toen ik dat boek las, las ik het verhaal van een man die dezelfde situatie beschreef, maar hij beschreef het vanuit het perspectief van een ongelovige, hoe het was zonder God. Hij beschreef heel treffend de ontzetting en angst die hij had gevoeld. En nu las ik bijna twintig jaar nadat ik in Vietnam was geweest, door de ogen van een ongelovige over iets wat daar was gebeurd. En nu pas overviel mij de angst. Ik moest een aantal dagen bidden om die angst kwijt te raken, omdat ik bijna twintig jaar later ervoer wat het zou zijn geweest zonder Jezus.

Maar ik herinner me precies waar ik toen zelf aan dacht. In die tijd was ik zo verliefd op de Heer, maar had dat overweldigende besef van Zijn aanwezigheid verloren. Ik begreep niet wat er aan de hand was. Dus meende ik dat de enige manier om ooit weer terug te komen waar ik was geweest, was door te sterven en naar de hemel te gaan. Maandenlang had ik daarom aan God gebeden om me te doden en me thuis te halen. Ik herinner me dus dat ik daar was met al die bommen en kogels die om me heen vielen en het mondingsvuur dat ik zag. Je kon de mensen zien die de heuvel oprenden. Het was een ernstige situatie. En ik dacht bij mezelf: “Vandaag zou wel eens de dag kunnen zijn. Ja, vandaag zou het kunnen gebeuren!” Ik was zo opgewonden, ik was zo gezegend, ik dacht: “Jezus, dit is geweldig.” En toen dacht ik aan alle troepen, mijn medesoldaten en de Vietnamese soldaten, en ik dacht: “God, deze mensen kennen de Heer niet.” Ik was aan het voorbede doen en ik had liefde en medelijden.

Daar was ik dus, in een situatie die echt ernstig was, maar ik had liefde, vreugde, vrede en medelijden uit me stromen voor de vijand. Ik had mijn M16 wel op ze gericht en ik zou geschoten hebben als ze te dicht bij kwamen, maar ik bad voor ze vlak voordat ik op ze geschoten zou hebben. Ik had liefde en vreugde en vrede. En eigenlijk dacht ik er verder helemaal niet zo over na. Ik heb Jamie er nooit over verteld, totdat ik dit boek las. Ik had nooit iemand erover verteld, want het was gewoon een dag in Vietnam. En toch, toen ik ongeveer twintig jaar later over deze gebeurtenis las en het zag vanuit het perspectief van een ongelovige, was het alsof er een licht werd aangedaan. Ik dacht: “God, ik zat in een luchtbel. Ik had helemaal niet in de gaten wat er gaande was.”

Relatie
Wat ik hiermee wil zeggen is dat dit zo was omdat ik een persoonlijke relatie met Jezus had. Ik kan je vertellen dat angst niet bestaat als je in de aanwezigheid van God bent en van God houdt. Ik kan je vertellen dat zorg en vrees en al die andere dingen die door de hoofden van de mensen gaan er niet meer toe doen. Ik ben in situaties geweest waar mijn relatie met God me tegen dit soort dingen beschermde. Als je bij God bent, als je gemeenschap hebt met God en als je Hem prijst, en als er dan iemand komt die je afkeurt, dan maal je daar niet om. En ik zeg dit in liefde, ik hoop dat het niet verkeerd overkomt, maar het is me gebeurd dat mensen me in mijn gezicht spuugden en me vertelden dat ik van de duivel was. Maar als je gemeenschap hebt met God, dan kun je dat vergelijken met bij de Koning der koningen zijn, bij de Heer der heerscharen. En degene die je afkeurt is dan niemand. Wie maalt erom wat die ander denkt? Sommigen van jullie denken: “Ik zou nooit zo kunnen zijn.” Dat is omdat jullie op mensen zijn gericht. Jullie gaan hier alleen maar op een menselijk niveau mee om. Als je in de aanwezigheid van de Almachtige God bent, als je net uit de troonzaal komt en God heeft zojuist tegen je gezegd: “Ik houd van je”, en iemand anders komt bij je die zegt: “Ik houd niet van je”, wie kan dat dan wat schelen? Amen?

Ik ontmoette eens een vrouw in Charlotte, Noord Carolina. Daar is iemand die me vroeg om in zijn bedrijf te spreken. Ik ging daar naar toe en sprak met zijn medewerkers en ging toen naar een aparte kamer waar ik met mensen kon bidden. Tien mensen werden wedergeboren en er gebeurden wonderen. Deze vrouw kwam ook bij me. De dag tevoren had ze geprobeerd zichzelf van kant te maken. Ze was drie keer gescheiden en was nu voor de vierde keer getrouwd. Haar man had haar verteld dat hij wilde scheiden en daarom wilde ze niet langer meer leven. Ze zei: “Ik ben geen christen zoals jij en Chip (de eigenaar van het bedrijf), maar ik weet dat God echt is en ik weet dat Hij dingen kan doen. Wil je alsjeblieft voor mijn huwelijk bidden? Mijn man zegt dat hij van me wil scheiden. Als ik nog een keer door een scheiding heen moet, kan ik niet langer meer leven.”

De meeste mensen zullen denken dat dit echt tragisch is. Maar ik keek naar deze vrouw en zei: “Ik wil even duidelijk hebben of ik het goed begrijp. Je bent geen christen en je weet dat je geen christen bent.” Zij zei: “Ja, zo is het.” Ik zei: “Als je nu zou sterven, zou je naar de hel gaan.” Zij zei: “Ja, dat is waar.” En ik zei: “En jij wilt dat ik voor je huwelijk bid en niet voor je redding?” “Ja,” zei ze. Ik zei: “Mevrouw, besef je wel dat als je meer dan duizend jaar in de hel bent geweest en in de vlammen hebt gebrand, het je geen zier meer kan schelen of je huwelijk heeft standgehouden of niet. Wat kan jou je huwelijk dan nog schelen?”

Sommigen zeggen nu: “Zeg je dat God Zich niet bekommert over het huwelijk?” Nee, ik bad met haar voor haar huwelijk, maar als laatste. Wat ik wil zeggen is dat je de dingen in perspectief moet plaatsen. Sommige mensen zeggen dat als je door een scheiding gaat, je als een kaartenhuis in elkaar moet storten. Waarom? Je kunt God prijzen en gemeenschap met Hem hebben en op de eeuwigheid zijn gericht. Het is zoals het staat in de verzen die ik gisteren gebruikte in 2 Kor. 4 waar Paulus zei dat het een lichte last der verdrukking is, omdat het maar voor een ogenblik is. Je kunt daar naar kijken en zeggen: “Weet je wat, mijn huwelijk is stukgelopen, maar het is maar tijdelijk. Ook al heeft mijn huwelijk niet gewerkt, dan nog kan ik God prijzen en gemeenschap met Hem hebben.” Als je een levendige relatie met God hebt, dan zou je, zelfs als je door een scheiding moest, nog gelukkig kunnen zijn en zeggen: “Vader, dank U dat U nooit van me zult scheiden. U zult me nooit begeven noch verlaten. Dank U dat U trouw, trouw, trouw bent.” Je kunt God prijzen, zelfs als je door een scheiding gaat.

De dokter kan je vertellen dat je gaat sterven. Mensen zeggen wel eens: “Maar ik kreeg zojuist te horen dat ik nog maar een week te leven heb. Ik moet daar wel een probleem mee hebben.” Waarom? We zingen liederen over: als we eenmaal naar de hemel gaan, wat een dag zal dat zijn. En nu vertelt de dokter je dat je zult gaan en jij begint te huilen. Er klopt iets niet met dit plaatje. Als je er goed over zou nadenken, als je de houding had van de apostel Paulus die zei dat hij alles opgaf om Hem te kennen, die zei: het leven is mij Christus en het sterven gewin. Ik verlang heen te gaan. Als je die houding had en als de dokter je vertelde dat je zou sterven, dan zou jij jezelf moeten inhouden om niet op hem af te rennen, hem te zoenen en te zeggen: “Man, dit is geweldig!

Sommigen van jullie kunnen misschien je oren niet geloven dat ik dit zeg. Ik zeg dit in liefde. Het is omdat jullie zo vleselijk zijn. Het is omdat jullie op een menselijk niveau denken. Je denkt alleen maar in het fysieke, natuurlijke gebied en mensen zijn zo belangrijk voor je. Ze zijn belangrijker voor je dan God. Maar als je zover komt dat God belangrijker is dan mensen, dan kom je op een plaats waar niemand je iets kan aandoen zonder je toestemming en medewerking. Je moet jezelf tot dat niveau verlagen.

Ik trok eens met een vriend van me door de bergen. En wij hebben een gezamenlijke vriend, een voorganger, die ons allebei bekritiseert. Hij is een vriend, maar tegelijk ook een vijand. Hij heeft altijd iets over ons te zeggen. Mijn vriend en ik hebben daar in het verleden wel eens samen over gesproken. In ieder geval, toen we in de bergen wandelden vroeg mijn vriend: “Heb je gehoord wat hij laatst heeft gezegd? Heb je gehoord wat hij over jou te zeggen had?” En hij begon het aan mij te vertellen. Maar ik zei: “Hé, ik wil het gewoon niet horen. We hebben het hier wel eens over gehad. Ik weet dat hij mij niet mag en ik wil er niet over horen. Het is niet belangrijk.” Mijn vriend was een paar minuten erg stil. Toen vroeg hij: “Waarom vind je het niet belangrijk? Hij is net zo goed jouw vriend als de mijne. Waarom zit het jou niet dwars wat hij over je zegt, zoals het mij dwars zit?” Ik zei: “Omdat ik niet zoveel waarde hecht aan zijn mening als jij.” Als iemand je in het harnas kan jagen, dan moet je veel waarde hechten aan de mening van die persoon. Het is niet dat ik mensen niet waardeer, maar het is dat ik God zoveel meer waardeer dat relatief gezien het gewoon niet belangrijk is wat iemand anders over me zegt. Mensen, dat is krachtig. 

Kennis van God
Maar ik raak bijna helemaal van het onderwerp af. Ik was aan het vertellen dat als je God kent en je een relatie met God hebt, zoveel dingen die nu nog een probleem zijn dan geen probleem meer zijn. Hebben jullie 2 Petrus al gevonden? Als je het nu nog niet hebt gevonden, dan kun je maar beter bij je buurman kijken, want dan zul je het waarschijnlijk nooit vinden. In 2 Petrus 1:1 staat: Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen, die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus.

De manier waarop je de Heer in het geestelijke gebied leert kennen, zodat je niet beheerst of beïnvloed wordt op het fysieke niveau, is door het Woord van God. Jezus zei in Johannes 6:63 dat het de Geest is die levend maakt, het vlees doet geen nut. Wat een radicale verklaring. Er zullen maar weinig mensen in deze zaal zijn die werkelijk geloven zoals Paulus het geloofde. Het vlees doet geen nut. Maar we spannen ons heel erg in voor het vlees. We proberen er goed uit te zien, we verwennen het vlees, we gaan af op hoe we ons voelen, we verhogen het vlees en we verhogen gevoelens. Jezus zei dat het de Geest is die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die Ik tot u spreek zijn geest en zijn leven.

Door het Woord van God weet je wat er gaande is in het geestelijke gebied, hoe je God kent. God is een geest en degenen die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en in waarheid – Joh. 4:24. Dus de manier waarop je het geestelijke gebied binnengaat is niet door in een lotuspositie te gaan zitten en “Ohm” te zeggen. Dat zal je wel in contact brengen met geesten, maar niet met de Geest van God. De manier waarop je met God in contact komt is door het Woord van God en Gods Woord is als een raam.

In deze zaal zijn geen ramen. Je kunt niet zien wat er buiten gebeurt. Als je zou willen weten wat er buiten gebeurt, dan moet je naar een opening gaan, een deur of een raam, en naar buiten kijken om te zien wat voor weer het is, of het regent of zo. Daar kom je niet achter als je hier binnen zit. In zekere zin zijn wij verstrikt in dit fysieke gebied. Hoe kun je dan in het geestelijke gebied zien? Hoe kom je in contact met het geestelijke gebied? Dat is door het Woord. De woorden die Ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Dus wat je moet doen is het Woord nemen en zonder te letten op wat je fysieke zintuigen zeggen het Woord geloven. Is dat niet eenvoudig?

Een geweldig voorbeeld hiervan staat in 2 Petr. 1:1: Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen, die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus. Als je de woorden “even kostbaar geloof” opzoekt in het Grieks, gaat het hier over identieke kwantiteit en kwaliteit. Je hebt hetzelfde kostbare geloof, een identiek geloof als de apostel Petrus. Het geloof van Petrus was zo krachtig dat hij kon lopen en zijn schaduw raakte de mensen en zij werden genezen en demonen werden verdreven. Hij wekte Dorkas op uit de dood. Petrus liep op het water. Hij viel, maar hij liep toch maar op het water. Dat is meer dan de meesten van ons hebben gedaan. Er gebeurden geweldige dingen bij Petrus en hij zei: “Aan hen die een even kostbaar geloof hebben.”

Ieder woord, iedere zin in de Bijbel is zwanger van geestelijke waarheden, als je het maar zou kunnen zien. Neem nu alleen al dit ene vers hier. Petrus zei dat je een even kostbaar geloof hebt als hij. Maar wist je dat één van de vragen die me het vaakst gesteld worden is dat mensen zeggen: “Ja, ik weet dat geloof werkt en ik heb gehoord dat jij erover praat. Wil je alsjeblieft voor me bidden, want ik heb geen enkel geloof. Wil je bidden dat ik meer geloof krijg?” De mensen smeken God altijd om meer geloof. In dit vers staat dat je een even kostbaar geloof hebt als Petrus.

Je zintuigen zeggen dat je het niet hebt. Je voelt het niet. Je hebt geen kippenvel. Als je in de spiegel kijkt zie je geen halo. Er is geen fysiek bewijs. En daarom geloven de meesten van ons dat we het niet hebben, omdat we het niet voelen. En toch, dit is het Woord. Het is alsof je uit een raam kijkt en hier staat wat er in het geestelijke gebied gebeurt. Er staat: “Je hebt een even kostbaar geloof als Petrus.”

Dus als je God wilt leren kennen, dan moet je beginnen om in het Woord te kijken en te nemen wat er staat. God zegt dat Hij je een even kostbaar geloof heeft gegeven als Petrus. Als dat niet jouw mening is, dan is jouw mening verkeerd. Je hebt hetzelfde geloof als Petrus had. Als je zegt dat je niet gelooft dat je hetzelfde geloof hebt als Petrus had, dan moet je de tweede brief van Petrus uit je Bijbel scheuren, want hij schrijft aan mensen die een even kostbaar geloof hebben. Als jij geen even kostbaar geloof hebt, dan is de tweede brief van Petrus niet voor jou bedoeld. Scheur het dan maar uit je Bijbel.

Er staat dat je een even kostbaar geloof hebt, en let op, het kwam door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus. Petrus kreeg het niet omdat hij een apostel was. Sommige mensen denken dat dit soort dingen verdwenen zijn met de apostelen. Petrus zei dat het gebeurde vanwege zijn geloof in Jezus en de gerechtigheid van Jezus. Hij kreeg het door wat Hij deed. Jij kreeg het toen je wedergeboren werd. Ik heb een onderwijstape met de titel “Het Geloof van God” dat je zal laten zien dat je geloof hebt van precies dezelfde kwantiteit en kwaliteit als het geloof van Jezus. Je hebt HET geloof van Jezus in je hart.

Je hebt geen probleem met je geloof, maar je hebt een kennisprobleem. Je weet niet wat je hebt. In Filemon 1:6 bad Paulus een gebed voor Filemon en hij zei: (biddende), dat uw gemeenschap in het geloof zich werkzaam toont – dat betekent dat het begint te werken - in een grondig kennen van al het goede, dat in ons naar Christus uitgaat.

In het algemeen bidt het Lichaam van Christus: “O God, U kunt alles doen. U hebt niets gedaan, maar U kunt alles doen.” Het gaat allemaal over een pleiten bij God en God smeken om Zijn kracht uit te storten. “O God, genees deze persoon.” Het zou juist andersom moeten zijn. God heeft alles al gedaan wat Hij ooit zal doen door Jezus. En nu is Hij binnenin iedere wedergeboren gelovige. Je hebt de bovennatuurlijke kracht en mogelijkheden van God in je geest. Je bent identiek aan Jezus. In mijn boek “Geest, Ziel en Lichaam” leg ik dat uit. Daarin onderwijs ik over geest, ziel en lichaam. Je zou dat boek te pakken moeten zien te krijgen. Het zal je leven veranderen. Want je hebt het reeds. Het is binnenin je. Je hebt het geloof van God al.

Zo begin je God te kennen. In plaats van God te zien als een Persoon Die alles zou kunnen doen, maar Hij heeft Zijn armen over elkaar gedaan en je moet een beetje langer smeken, een beetje luider schreeuwen, een beetje heiliger zijn. Het zal je leven veranderen als je God kent, als je weet dat God alles al binnenin je heeft geplaatst, alles wat tot leven en godsvrucht strekt. Ik loop op mezelf vooruit.

In vers 2 zegt Petrus dan: genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Here. Hoe krijg je genade en vrede? De meeste mensen bidden erom. “O God, die en die heeft dat en dat gezegd, o God, ik ben zo overstuur, o God, er is zoveel beroering in mijn leven.” Vandaag kwamen er twee of drie mensen bij me die me vroegen of ik met hen wilde bidden. Het kwam erop neer dat ze vrede wilden hebben, dat ze met dingen zouden kunnen omgaan, dat dingen zouden werken. Genade en vrede komen niet door gebed. Ze komen door de kennis van God. Als je aandacht is gericht op God, als je de gedachten van God gaat denken, dan heb je genade en vrede.

De Bijbel zegt dat het vermogen van de zondaar wordt weggelegd voor de rechtvaardigen. En hier heb ik een nieuwtje voor een aantal van jullie. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de nieuwsmedia in de Verenigde Staten zijn de goddelozen. Het nieuws is niet Goddelijk, het is absoluut goddeloos. Weet je waarom ze ach en wee roepen over de economie? Omdat ze het geld verliezen. Waar gaat het naar toe? Het lost niet op in het niets. Het gaat naar de gelovigen. De meesten van ons hebben waarschijnlijk wel eens gebeden: “O God, neem het vermogen van de zondaar en geef het aan de rechtvaardigen.” Als dat massaal zou gebeuren, dan zou het op het nieuws overkomen als paniek, recessie, alles gaat verkeerd, omdat ze de controle erover hebben verloren. De goddelozen zijn verantwoordelijk voor het nieuws. Maar zie je, jij hebt kennis van God en als jij weet wat het Woord van God zegt, dan is het voor jou een tijd om je te verheugen als iedereen huilt en roept hoe slecht alles gaat. Jij zegt: “Dank U, Jezus. Dit is het Woord dat geschiedt.”

Je bidt dus niet voor vrede. Wat je moet doen is het Woord van God kennen en dat geeft je een ander perspectief op de dingen. Terwijl ieder ander praat over deze plaag en dat fysieke probleem en die ziekte en deze kwaal, en jij het woord van God kent, als jij de goede kennis hebt, dan kun je blijven zitten en zeggen: “Geen onheil zal mij treffen en geen plaag zal mijn tent naderen” , en jij kunt je verheugen en vrede hebben terwijl ieder ander aan het klagen is. Maar als je geen kennis hebt van God, dan zul je net zo depressief en ontmoedigd en angstig zijn als de ongelovigen. Dit gebeurt in grote mate in het Lichaam van Christus. We kennen God niet, we kennen Zijn Woord niet, we weten niet wat Hij zegt, en dus worden we door alles gekweld waar de ongelovigen ook door gekweld worden.

In dit vers staat dat je genade en vrede krijgt door de kennis van God. Als je geen vrede in je leven hebt, dan is dat omdat je God niet kent. Als je God echt zou kennen, als je wist wat God aan jou beschikbaar heeft gesteld, als je wist hoeveel God vóór jou is, dan zou jij je nergens zorgen over maken. Je zou maximaal gezegend, gezegend, gezegend zijn. Amen?

Kijk eens naar vers 3, waar staat: Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Wist je dat het woord “alles” in het Grieks “alles” betekent? Het betekent dat er niets van is uitgezonderd. Heb je genezing nodig? Heb je vreugde nodig? Heb je vrede nodig? Heb je het nodig dat je huwelijk wordt hersteld? Heb je bevrijding nodig? Heb je ook maar iets nodig? Alles komt door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en macht. Alles.

Als je ziekte hebt in je lichaam, dan heb je een kennisprobleem, want alles, inclusief genezing, komt door de kennis van Hem. Als je ziek bent in je lichaam, dan is er iets dat je niet weet. Er is iets waar je niet aan denkt en waar je niet op gefocust bent. Je hebt de waarheid niet ontvangen. Je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. Als je armoede in je leven hebt, dan verzeker ik je dat je een kennisprobleem hebt. Mensen, ik kan hier wel een aantal dagen over doorgaan.

Wij leven in een maatschappij die ons bijna onbeperkte gunstige mogelijkheden heeft gegeven. Ik haat het om dit te moeten zeggen, omdat ik geen tijd heb om het te verdedigen, maar iedereen hier zou voorspoedig kunnen worden en binnen de kortste keren miljonair kunnen worden, als jij je ontdoet van je negatieve geloofssysteem, je negatieve gedrag, als je God zou gaan geloven. Iedereen hier kan binnen de kortste keren bovennatuurlijk succes hebben. Sommigen van jullie geloven dat niet? Dat hoort bij je kennisprobleem.

Je gelooft niet dat je succes kunt hebben. Je gelooft niet wat het Woord zegt en daarom werk je in een laagbetaald baantje waar je niets verwacht en het iedere keer krijgt. Maar je kunt succes hebben. De kennis van God zal maken dat je slaagt. De kennis van God zal maken dat jij in je emoties zult slagen. Alles wat je nodig hebt komt door de kennis van Hem. Als je in een bepaald gebied in je leven gebrek hebt, dan beheers jij niet je gedachten in overeenstemming met wat Gods Woord zegt.

De meeste mensen geloven dat niet. De meeste mensen zeggen: “Ja, dat is waar voor de meeste mensen, maar je begrijpt niet dat ik chemisch onevenwichtig ben. Het is allemaal fysiek, het is natuurlijk, het heeft niets te maken met hoe ik denk en met welke keuzes ik maak.” Dat is niet waar. God zou onrechtvaardig zijn als Hij je beveelt om je te verblijden in de Heer, en wederom zeg ik u: verblijdt u, en er geen aansprakelijkheidsclausule bij zou doen dat dit voor iedereen geldt, behalve voor degenen die chemisch onevenwichtig zijn.
Nee, dat zou onrechtvaardig zijn geweest. Hij maakte er geen enkel voorbehoud bij. Dit geldt voor iedereen. Als je emotionele problemen hebt omdat je chemisch onevenwichtig bent, dan is dat een gevolg van je emotionele problemen en je kunt dus een pil innemen om je chemische balans te veranderen, of er op een andere manier iets aan doen, maar de wortel is dat hoe iemand in zijn hart denkt, zo is hij – Spreuken 23:7. De reden dat je emoties gaan zoals ze gaan is vanwege de manier waarop je denkt. Als jij aan deprimerende dingen denkt, zul je depressief zijn.

In dit vers staat dat alles wat tot leven en godsvrucht strekt aan ons gegeven is door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en macht. In vers 4 staat vervolgens: door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst. Dus de kennis van Hem is het onderwerp van het vorige vers en door de kennis van Hem ontvangen wij deze kostbare en zeer grote beloften. God heeft dat Zelf laten opschrijven. Hij heeft Zijn hart voor ons blootgelegd. Hij heeft Zichzelf bekendgemaakt door het Woord. Deze beloften zijn de kennis van Hem.

Kijk eens hoe weinig verzen ik heb gebruikt. In vers 1 kun je zien dat God je alles al gegeven heeft, alles waar je om vraagt. “God, geef me meer geloof.” Je hebt reeds hetzelfde geloof dat in de apostel Petrus leefde. Het kwam niet door jouw goedheid of door jouw rechtvaardigheid, maar het kwam door genade. Dat ene vers leert je dat God niet in verhouding tot jouw goedheid en jouw heiligheid in je leven beweegt. Het is door de genade van God. God heeft je alles al gegeven. Als we dat begrijpen, dan zal het onze levens veranderen. Het zal het leven van de mensen totaal veranderen, als ze het maar begrepen.

En dan staat er dat genade en vrede komen door de kennis van Hem. Niet door gebed, niet door heilig te zijn, niet door God te zoeken, niet door bij Hem af te dingen of door beloften te doen. Alles wat tot leven en godsvrucht strekt komt door de kennis van Hem. En die kennis geeft ons kostbare en zeer grote beloften, zodat je daardoor deel hebt aan de goddelijke natuur en ontkomt aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.

Dit is een krachtig tekstgedeelte. Je kunt deel hebben aan de goddelijke natuur. De meesten van ons zijn afgestemd op onze vleselijke zondige natuur. We zingen liederen dat we slechts menselijk zijn, slechts een mens. Ik haat dat lied. Ik ben niet slechts menselijk en ik ben niet slechts een mens. Een derde van me is kamerbreed Heilige Geest. Ik ben wedergeboren. Ik ben een nieuw mens.

Maar we hebben met problemen te maken. De dokter zegt dat dit het laatste stadium van kanker is en er is geen hoop meer. Dan denken wij: “Nou ja, ik ben slechts een mens. Wat kan ik eraan doen?” Maar je bent niet slechts een mens. Je hebt de goddelijke natuur binnenin je en dezelfde kracht die Jezus Christus uit de dood opwekte is slechts een paar centimeter verwijderd van die kanker. Het enige wat je hoeft te doen is die kracht in werking te stellen en het door geloof vrij te zetten. Als je deze beloftes zou nemen, zou je toegang hebben tot de goddelijke natuur en ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Toch leven de meesten van ons als slechts menselijke wezens. We zien niet in wie we zijn. We zijn alleen maar gericht op het natuurlijke gebied en onze natuurlijke beperkingen. “O, ik zou nooit zoveel geld kunnen verdienen, want weet je, ik heb geen opleiding genoten.” Je hebt dit niet en je hebt dat niet en dus beperk je God in wat Hij kan doen.

Het Woord
De kennis van God zal je veranderen. De kennis van God. In het Woord van God heeft God Zichzelf aan ons geopenbaard. Wat je moet doen is naar het Woord van God gaan en deze verzen te nemen. En je zegt: “Vader, ieder woord in deze Bijbel is een openbaring van Wie U bent en hoe U werkt, wat U hebt gedaan, wat U zult doen.” Dan ga je het zo lezen en weet je wat er dan gebeurt? Je leert God kennen door Zijn Woord.

Eigenlijk heb ik geen tijd om al deze verzen te lezen, maar laat me een eindje verder gaan. In deze tweede brief zei Petrus drie keer aan de mensen aan wie hij schreef: ik zal jullie aanwakkeren je te herinneren. “Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren”, schreef hij (vers 12). In de verzen na die we gelezen hebben, zegt hij dat hij wist dat hij zou sterven. Zijn tijd om te sterven kwam naderbij en hij had deze dingen opgeschreven zodat deze mensen dit hadden om zich te herinneren en zich de dingen zouden herinneren die hij tegen ze had gezegd.

Laat me beginnen met vers 15 van 2 Petrus 1, waar hij zegt: Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. En dan verwijst hij naar de verheerlijking van Jezus op de berg. In verzen 17 en 18 staat: Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren.

Hij wil hiermee zeggen: “Kijk, ik schrijf deze dingen op en ik laat jullie een afschrift, zodat je dit voortdurend voor je kunt houden, want wat ik heb gezegd zijn geen fabeltjes, het zijn geen verhalen die ik heb bedacht. Wij waren ooggetuigen. We zagen dat Jezus verheerlijkt werd. We waren met Hem op die berg toen de heerlijkheid van God van Hem afstraalde en een lichtende wolk van God Hem overschaduwde en er een hoorbare stem kwam die zei: “Dit is Mijn geliefde Zoon”. We zagen Mozes en Elia. Ze praatten met Jezus over Zijn kruisiging.” Petrus zegt: “Dit is niet iets dat wij hebben bedacht. We hebben het gezien. We hebben het meegemaakt.” Het doel waarom hij dit zegt is om te proberen de mensen te laten inzien dat God door hem spreekt. “De woorden die ik spreek zijn Gods woorden. God deelt jullie dingen mee.”

Als ik naar Chicago zou komen en zou zeggen: “Ik heb de Heer gezien. Ik heb Jezus gezien. Ik hoorde een hoorbare stem van God. God gaf mij een boodschap om naar Chicago te gaan en deze boodschap te prediken”, en als ik in mijn televisieprogramma dingen zou zeggen die tastbaar en fysiek zijn, dat ik een hoorbare stem van God heb gehoord, dan zouden veel meer mensen hier naar toe zijn gekomen. De mensen komen wel voor dat soort dingen. Maar als iemand komt die zegt: “God heeft tot me gesproken door het Woord. Ik heb een openbaring door het Woord van God. Het is iets dat je zal helpen en je leven zal veranderen”, dan komen er lang niet zoveel mensen. Ik bekritiseer jullie niet, want jullie zijn degenen die gekomen zijn. Maar ik zeg alleen maar dat als ik had gezegd: “Ik kan jullie beloven dat je iets te zien krijgt, je zult iets voelen, er zal een lichtende wolk van God in deze plaats komen”, dan zou deze zaal te klein zijn voor het aantal mensen dat zou komen opdagen.
Mensen zijn fysiek. Ze proberen op een fysieke, vleselijke manier toegang te hebben tot God en Hem te kennen. Petrus was zich hiervan bewust. Hij gaf hen fysieke dingen en zei: “Wij hebben de heerlijkheid van God gezien. Wij hebben gezien dat Jezus licht uitstraalde. We hoorden de hoorbare stem van God.” Hij gaf hen fysieke dingen, maar kijk eens naar vers 19, want daar zegt hij: En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster. 

Hij had net gezegd dat hij had gezien dat Jezus werd verheerlijkt en dat hij een hoorbare stem van God had gehoord, en nu zegt hij: “Ik heb iets veel beters dan dat. Ik heb iets wat veel zekerder is.” Wat kan er zekerder zijn dan het zien van de heerlijkheid van God en het horen van een hoorbare stem van God die uit de hemel komt? Wat is er beter dan dat? Het antwoord staat in vers 20. Petrus zegt: Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Het betere woord, het vastere woord is het geschreven Woord van God. Je leert God beter kennen door de openbaring die in het geschreven Woord van God is dan dat je God kunt kennen door een soort van zichtbare, hoorbare of tastbare manifestatie van God.

In het algemeen is dit niet erg opwindend voor de mensen. De meeste mensen gebruiken de Bijbel alleen maar omdat ze hopen dat God iets bovennatuurlijks zal doen. Op het moment dat God iets bovennatuurlijks doet, dan gooien ze hun Bijbel neer, rennen ze weg, en houden ze vast aan hun kippenvel. Ze hebben een gezicht gezien! Ze hebben goudstof in hun Bijbel! Ze hadden iets. Er zijn mensen voor wie dat de enige reden is dat ze de Bijbel gebruiken, zodat ze een soort van bovennatuurlijke ontmoeting met de Heer kunnen hebben. Maar hier zegt de Bijbel dat het Woord van God een vaster woord is dan wat voor zichtbare, hoorbare of tastbare dingen je ook maar kunt hebben.

Geloof
Toen ik voor het eerst enthousiast werd voor de Heer, ging ik naar mensen zoals Kenneth Hagin luisteren. Ik was opgegroeid in een Baptistenkerk en daar was geen enkele manifestatie van de kracht van God. Mensen werden wedergeboren en mensen ervoeren God in die zin, maar we geloofden niet in genezing, we geloofden niet in bevrijding, we geloofden er niet in dat je de aanwezigheid van God kon voelen. Niemand schreeuwde en prees God. Als jij je hand zou opheffen, dan zouden ze zeggen dat de derde wereld daar ergens links was. We deden onze handen gewoon niet omhoog. In onze Baptistenkerk werd er zelfs eens over gestemd om een man uit de kerk te zetten, omdat hij “Prijs de Heer” zei. Ze dachten dat het heiligschennis was om “Prijs de Heer” te zeggen. Ze brachten het in stemming of ze deze man de kerk uit zouden zetten omdat hij de spot dreef met de Heer.

We geloofden niet in het bovennatuurlijke. Dus toen ik opeens de doop met de Heilige Geest ontving en wist dat God bovennatuurlijk was, dat Hij tussenbeide kon komen en dat we bovennatuurlijke dingen konden ervaren, begon ik hiernaar op zoek te gaan en ik hoorde Kenneth Hagin zeggen dat hij vuur in zijn handen had. Als hij zijn handen op mensen legde, dan sprong het vuur tussen zijn handen heen en weer, of zijn handen gingen branden en dan kon hij zeggen of de mensen genezen of bevrijd moesten worden. Hij had gezichten en hij zag demonen en engelen en hij hoorde stemmen. Ik las over andere mensen en opeens ging ik ook op zoek naar dat soort dingen. Ik zei: “Vader, als U het voor hen doet, zult U het ook voor mij doen.” Ik ging op zoek naar dat soort dingen en ik bad erom.
Ik kort het nu even in, maar de Heer liet me door Matteüs 8 zien dat de Romeinse hoofdman zei: “Heer, ik heb een knecht die ziek is.” Jezus zei: “Zal ik komen en hem genezen?” De hoofdman zei: “Het is niet nodig dat U naar mijn huis komt. Spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. Want ik heb mensen onder mij en ik zeg tot de één: Ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander: Kom, en hij komt, en tot weer een ander: Doe dit, en hij doet het. Als U een woord spreekt, dan zal mijn knecht genezen zijn.” Jezus verwonderde Zich hierover en Hij zei: “Ik heb bij niemand een zo groot geloof gevonden.”

In de Bijbel staat slechts twee keer dat Jezus Zich verwonderde. De ene keer was over het grote geloof van deze hoofdman, en de andere keer verwonderde Hij Zich over het ongeloof van Zijn dorpsgenoten. Hij was er verbaasd over dat mensen zo vol konden zijn van ongeloof en Hij was er verbaasd over dat iemand in zo’n grote mate van geloof kon handelen. Wat maakte het geloof van deze hoofdman zo sterk? Hij zei: “Spreek alleen maar een woord.” Hij vertrouwde op Gods Woord. Als God het zou zeggen, dan zou dat genoeg zijn voor hem.

In contrast hiermee staat Tomas, een discipel van Jezus. In Johannes 20 staat dat nadat Jezus was opgewekt de eerste keer dat Hij aan Zijn discipelen verscheen Tomas er niet bij was. De andere discipelen vertelden Tomas dat Jezus uit de dood was opgestaan. Tomas zei: “Ik geloof het niet. Tenzij ik mijn vinger kan steken in de plaats van de nagels en mijn hand in Zijn zijde kan steken, zal ik geenszins geloven.” Hij weigerde te geloven wat de andere discipelen zeiden. En acht dagen later verscheen Jezus plotseling in de kamer en deze keer was Tomas er wel bij. Jezus ging meteen naar Tomas toe en zei: “Tomas, steek je vinger in de plaats van de nagelen en steek je hand in Mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig.” Tomas hoefde zijn vinger niet te gebruiken. Hij viel op zijn knieën en zei: “Mijn Heer en mijn God.” Hij had berouw van zijn ongeloof. En in Joh. 20:29 zei de Heer tegen Tomas: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.
Jezus gaf een grotere zegen aan de persoon die alleen het woord had, net zoals de hoofdman, die zei: “U spreekt het woord.” Jezus zei: “Dat is het grootste geloof dat Ik ooit heb gezien.” Hij vertelde Tomas dat hij geloofde omdat hij iets had gezien, omdat hij een fysiek, tastbaar bewijs had. Er is een grotere zegen voor degenen die geloven vanwege het Woord. En toen ik dat zag en dat in verband bracht met 2 Petrus 1, waar staat dat het profetische woord daarom des te vaster is, bekeerde ik mij en ik zei: “God, ik wil in het allerbeste van U wandelen, ook als ik nooit een gezicht zie, als ik nooit wordt aangeraakt door een engel, als ik nooit kippenvel krijg. Ik wil iemand zijn die het Woord van God gelooft en wandelt in het grootste geloof dat er is.”

Daarom heb ik nooit een hoorbare stem gehoord en heb ik nooit een engel gezien. Mensen om me heen hebben engelen gezien. Ik heb zelf eens gebeden en gezegd: “Heer, ik weet dat er engelen in de dienst zijn en ik vraag U om dingen aan me te openbaren.” Ik ging eens naar Charlotte waar ik bij een bijeenkomst in een tent was en waar de Heer me iets liet zien. Voor de dienst had ik met een jongeman gebeden. Zijn vader had hem meegenomen. Hij had een nierziekte en was erg ziek. Hij moest dialyse hebben en hij geloofde gewoon dat er geen hoop was. De vader geloofde wel, maar de jongen geloofde niet. Hij kon zich er niet over opwinden. Dus ik bad met hem, maar hij ontving niets van me. En terwijl de lofprijs en aanbidding gaande was, sprak de Heer tot me en vertelde me dat er op dit moment engelen in de zaal waren die mensen aanraakten. Ik riep dat uit. Ik kon ze niet zien, maar ik wist het gewoon in mijn hart. Weet je, die jongen van achttien jaar kwam meteen na de dienst naar me toe. Hij zei: “Eerder vanavond verwierp ik je gebed, maar vlak voordat je zei dat er engelen waren, legde iemand zijn handen op mijn rug en op mijn nier. Ik draaide me om, maar er was niemand, maar toch legde iemand zijn handen op me. Ik wist dat het een engel was, en toen riep jij: “God, een engel raakt iemand aan.” Deze jongen werd gelovig. En die avond werd hij genezen.

Dus ik erken dat er engelen zijn in onze bijeenkomst, maar ik heb ze nog nooit gezien. Tenzij je die biker meerekent, waar ik het over had, die zich fysiek manifesteerde. Maar ik bedoel dat ik nooit een geest met vleugels of iets dergelijks heb gezien. Mijn punt is dat God met ons wil wandelen door geloof. Als de Heer het wilde, zou Hij een vogel op je schouder kunnen laten landen, die zou zeggen: “Ik houd van je”, en die zou met je kunnen praten en je vertellen wat je zou moeten doen. En Hij kon maken dat er iedere ochtend een hond naar je toe zou komen wandelen die de instructies voor jou zou uitblaffen. Hij maakte dat de ezelin van Bileam ging praten. Jouw hond zou je alles kunnen vertellen. God zou je naam in de hemel kunnen schrijven en Hij zou al dit soort dingen kunnen doen, maar dat is niet hoe God is.

Toen God naar deze aarde kwam, kwam Hij niet in een Boeing 747 of een ruimtevaartuig. Hij kwam niet op een wonderbaarlijke manier. Hij kwam op een manier die zo nederig was dat er geloof voor nodig was om te beseffen dat dit God was. Hij maakte het niet bekend aan koningen, maar hij verkondigde het aan herders. Jezus was in een lichaam zonder enige heerlijkheid. Er was niets speciaals aan Hem. Toen Hij uit de dood opstond – ik verzeker je dat ik niet als allereerste aan Maria van Magdala zou verschijnen. Ik zou waarschijnlijk aan Pilatus verschijnen. Ik zou aan zijn bed hebben geschud, hem wakker hebben gemaakt en ik zou hebben gezegd: “Zijn je handen nu schoon, Pilatus?” Ik zou aan al die soldaten zijn verschenen die Hem hadden geblinddoekt en toen in Zijn gezicht spuugden en Hem sloegen en zeiden: “Als je de Christus bent, profeteer dan wie je geslagen heeft.” Ik zou aan hen zijn verschenen en ik zou hebben gezegd: “Wil je dat ik je iets vertel?” Ik zou aan hen geprofeteerd hebben. Ik zou iedereen aan mijn voeten hebben geworpen.

Maar wist je dat Jezus, nadat Hij was opgestaan, aan niemand verscheen, behalve aan de gelovigen? Het enige wat Hij hoefde te doen was om boven Jeruzalem te zweven en iedereen in Jeruzalem had moeten zeggen: “Wij hebben de Messias gekruisigd, de Christus. Hij is uit de dood opgestaan.” Maar God liet Zichzelf aan niemand anders zien dan aan de mensen die al gelovig waren. God is een nederige God. Hij zou Zijn duim in de nek van iedereen kunnen zetten en maken dat iedereen Hem zou prijzen en erkennen. Maar dat is niet hoe God is. God wil dat je Hem vrijwillig zoekt. De Bijbel zegt in Hebr. 11:6: maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn.

Er is geloof voor nodig. Dat is welgevallig voor God. God is een God van geloof. Hij wil dat je in de geest met Hem contact zoekt, van geest tot geest. Als je Hem aanbidt, dan moet je Hem aanbidden in geest en in waarheid. En toch zoeken we allemaal naar iets fysieks, iets tastbaars, iets wat ons uit het geloofsgebied zal halen en ons in het gebied van het natuurlijke zal plaatsen. Zo willen wij toegang tot God hebben. Ik zeg je dat God kennen door het Woord van God de beste manier is om Hem te kennen. Het brengt de grootste zegen met zich mee. Als we het Woord van God zouden nemen en het geloven als alles in het natuurlijke uitschreeuwt dat het niet zo is, maar als we toch het Woord van God geloven, dan is dat geloof. Dan ben je verbonden met God.

Geloven
God zegt dat je gezegend bent. Als alles in je lichaam, alles in je financiën, alles in je bestaan zegt dat je vervloekt bent, dan moet je afgaan op wat Gods Woord zegt en dat geloven. Dat is wat in de Bijbel geloof wordt genoemd. De meesten van ons noemen dat depressie. “Tja, ik weet dat de Bijbel dit zegt, maar het is niet zoals het bij mij gaat.” We gaan dus af op wat we voelen en we worden depressief en ontmoedigd. Maar geloof is nemen wat Gods Woord zegt en het geloven. Is dat niet krachtig? Zo kun je God kennen.

Nogmaals, wij zoeken naar een of andere fysieke manifestatie. Maar in de Bijbel maakt God Zichzelf openbaar, Zijn aard, Zijn karakter. Als je God wilt kennen, dan moet je het Woord van God kennen. Je moet zover komen dat je het Woord van God boven je persoonlijke mening stelt, dat je Gods Woord stelt boven de mening van de dokter, boven de mening van de advocaat, boven de mening van de bankier, boven de mening van je man of vrouw, boven je eigen mening. In Rom. 3:4 staat: God waarachtig en ieder mens leugenachtig. God is waarachtig en ieder mens is een leugenaar.

Er kwam eens een vrouw bij me. Ik ben vergeten waar het was, maar deze vrouw geloofde dat ze genezen was. Ze had borstkanker en ze geloofde dat ze genezen was en ze hield zich daaraan vast. We baden eenparig en zij zei dat ze genezen was. Haar man was ongelovig en hij zei dat ze naar de dokter moest. Zij zei: “Dan ga ik naar de dokter om jou tegemoet te komen, maar ze gaan me niet opereren.” Dus ze ging naar de dokter en ze vonden inderdaad twee grote gezwellen in haar borst. Ze planden haar dus in voor een operatie, en zij zei: “Jullie kunnen me wel inplannen voor een operatie, maar je gaat me niet opereren. Ik ben genezen door de striemen van Jezus. ” De dag van de operatie kwam en zij ging naar het ziekenhuis en ze werd voorbereid op de operatie, maar ze zei: “Jullie kunnen me voorbereiden, maar jullie gaan me niet opereren. Door de striemen van Jezus ben ik genezen.” En zij zeiden: “Mevrouw, u hebt deze grote gezwellen.” Ze maakten een mammogram van haar en ze lieten het op een scherm aan de muur zien en ze kon deze grote gezwellen in haar borst zien. Zij zeiden: “Ziet u dit? We gaan deze gezwellen weghalen. Dat is kanker.” En zij zei: “Ik zie ze, maar u gaat me niet opereren, want door de striemen van Jezus ben ik genezen.” Die mensen maakten zich kwaad en ze zeiden: “Dat kunt u niet doen. Ziet u ze dan niet?” En zij keken, en de twee gezwellen waren verdwenen. Terwijl ze met haar bezig waren, verdwenen ze van het scherm. En zij zei: “Ik zei het u toch? U gaat me niet opereren.” Amen?

Weet je wat dat is? Dat is geloof. De meesten van ons denken dat het gekkenwerk is. “Maar ik heb deze röntgenfoto en dat bewijst het. De dokter heeft het tegen me gezegd en de advocaat heeft het gezegd. En hoe zit het met mijn bank en met mijn bankafschrift?” Hoe zit het met het Woord? “Ja, ik weet wat het Woord zegt, maar mijn bank zegt iets anders.” Laat God waarachtig zijn en ieder mens een leugenaar. Ik weet dat sommigen van jullie denken dat ik vreemd ben. Maar ik denk dat jullie vreemd zijn. Dit is normaal. Dit is het normale christendom. Sommigen van jullie zeggen: “Maar op die manier werkt het niet.” Tja, het zal voor jou niet werken, omdat je het niet gelooft. Maar als je zover komt dat je het gelooft dan zul je geweldige, geweldige, geweldige wonderen zien gebeuren.

Ik zeg je dat het Woord van God erg krachtig is. Mensen zijn ervoor gestorven om het Woord te bewaren. Het heeft veel gekost, er zijn veel inspanningen voor verricht, en toch hebben de meesten van ons het Woord, maar we nemen niet eens de tijd om het te lezen. Als we het al lezen, dan geloven we niet. Ik zeg je dat je God niet zult kennen tenzij je het Woord kent. In het Woord openbaart Hij Zichzelf. Het is de beste manier om Hem te leren kennen. Het is niet de enige manier. God kan in een zichtbare vorm verschijnen en Hij kan met een hoorbare stem spreken, maar als je daarop gaat wachten, dan zullen de meesten van jullie al overleden zijn voordat het gebeurt. Iedereen kan God ervaren door het Woord. Iedereen kan Hem kennen. De Bijbel is een volmaakte voorstelling van God, een nauwkeurige voorstelling. Er is niets mis met het Woord. Het is voor honderd procent door God geïnspireerd. En je kunt God leren kennen door het Woord. Dat is toch krachtig?

Ik weet dat het heel eenvoudig is wat ik met je heb gedeeld, maar het gaat diep. Voor de meeste mensen is het Woord van God geen hindernis voor wat ze geloven. Dat zou moeten veranderen. Het zou zo moeten zijn dat het Woord het fundament van je leven is en dat het beheerst wat je gelooft. En ik zeg je, als je op die manier zou leven, dan zou je God leren kennen. 

Besluit
Vanavond, in de volgende bijeenkomst, ga ik een aantal specifieke dingen uit het Woord met je delen waarbij God Zich bekend maakt, maar die in tegenspraak zijn met de tegenwoordige religieuze cultuur. Tot nu toe heb ik gesproken over het belang om God te kennen, hoe je in de geest moet zijn in plaats van in het vlees om God te kennen, en dat de woorden die Ik tot u spreek geest zijn en leven. We moeten beginnen om op het Woord te vertrouwen. Het is echt heel eenvoudig wat ik met je heb gedeeld, maar het gaat diep. En ik kan je beloven dat als je deze dingen zou volgen, het een heel groot verschil zou maken in de manier waarop jij met God omgaat en de manier waarop je God kent. Amen?

Vader, ik dank U voor het Woord van God. Ik dank U, Vader, voor deze waarheden en voor deze beloftes. En Vader, dank U dat U Zichzelf bekendmaakt aan ons door het Woord van God, dat alles wat tot leven en godsvrucht strekt aan ons zijn gegeven door de kennis van U. Dank U, Jezus. Heilige Geest, ik verwelkom U vandaag om te komen en te getuigen, om de waarheid te brengen. In Lucas 24:45 staat dat Hij hun verstand opende, zodat zij de Schriften begrepen. Heilige Geest, ik vraag U om te komen en vandaag de harten en levens van de mensen aan te raken en hun verstand te openen, zodat het Woord van God levend wordt in hen, dat het geen dood boek is, maar dat ze beginnen openbaring te ontvangen, zodat ze U leren kennen door de manier waarop U Zichzelf openbaart in het Woord. Vader, we verwelkomen de Heilige Geest om te komen en vandaag de levens van mensen aan te raken en openbaring te geven van Wie Jezus werkelijk is. Dank U, Jezus. Halleluja.

Gisteravond gebruikte ik de verzen in Lucas 24, waarin staat dat Jezus met de twee discipelen op de weg naar Emmaüs wandelde. Er staat dat Hij de Schrift nam en Zichzelf aan hen openbaarde door de Schriften. Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had (vers 27). En zij zeiden: Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende? (vers 32).

Als het Woord van God nooit tot leven is gekomen bij jou en binnenin je heeft gebrand – ik weet niet hoe ik het moet beschrijven, maar deze beschrijving is net zo goed als ieder andere – dan heb je het nodig dat de Heilige Geest je verstand opent en de Schriften aan je openbaart, omdat, als het Woord van God tot je begint te spreken, dat de grootste ervaring is die je kunt hebben.

Ik heb meegemaakt dat mijn zoon opgewekt werd uit de dood, ik heb gezien dat blinde ogen werden geopend, ik heb gezien dat de levens van mensen werden veranderd, ik heb geweldige ervaringen gehad, maar datgene wat me meer dan wat dan ook in vuur en vlam zet is als ik het Woord bestudeer en de Almachtige God door het Woord tot me spreekt. Het wordt leven. Het is zoals bij Jeremia gebeurde. Jeremia zei iets dergelijks. In Jeremia 20:9 zegt hij: dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn gebeente; wel matte ik mij af om het in te houden, maar ik kon het niet. Als het Woord van God nooit als een brandend vuur binnenin je was, als het Woord van God nooit tot leven is gekomen en je heeft veranderd en een vuur aanwakkerde binnenin je, dan mis je de relatie met God. God zal door het Woord tot je spreken.

Mensen hebben mij bekritiseerd en tegen me gezegd dat ik meer van het Woord houd dan van God. Maar zij zijn één en dezelfde. Ik houd niet van de pagina’s van dit boek, maar ik houd van de waarheden die erin geschreven staan en door de pagina’s van dit boek worden geopenbaard. Dit is God. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Jezus vereenzelvigde Zichzelf met het Woord. Hij was het vleesgeworden Woord. Ik zeg je, als het Woord van God niet iets geweldigs is in je leven, dan ken je God niet.

Ik zeg dit niet om iemand te kwetsen, maar ik kan je vertellen dat een groot aantal van de mensen die bij me komen en om gebed vragen, niet weet wat het Woord van God zegt over hun genezing. Ze zeggen: “Ja, ik geloof dat ergens in de Bijbel staat dat wij door Zijn striemen zijn genezen.” Maar daar wordt je niet door genezen. Je moet het weten. Het moet een deel van je zijn. En aan degenen die worstelen en denken dat niets in hun leven zal werken, kan ik garanderen dat je het Woord van God niet weet. Je weet misschien een paar verzen, maar je kent het Woord van God niet. Als je het Woord van God kent, dan zegt de Schrift dat het Woord genezing is voor het ganse lichaam en leven voor wie ze vinden. In Psalm 107:20 staat: Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen. En zo kun je maar doorgaan.

Het Woord van God zal gezondheid binnenin je voortbrengen. Het zal voorspoed voortbrengen, het zal vreugde voortbrengen en vrede en overwinning. Je leven zal anders worden. In Rom. 8:6 staat: Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. En nogmaals, in Joh. 6:63 staat: de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Dus geestelijk gezind zijn is Woordgezind zijn. Als je Woordgezind bent, dan brengt het leven en vrede voort.

Mensen komen steeds bij me en zeggen dan: “O, ik weet wat het Woord zegt, maar niets werkt in mijn leven.” Dat is hetzelfde als iemand zou zeggen: “Ik heb erwten geplant, maar ik heb maïs gekregen. ” Op die manier werkt het niet. Er is een wet van God dat je oogst wat je zaait. Je hebt misschien gedacht dat je het Woord hebt geplant, maar je kunt hebben gedaan wat iemand anders jou vertelde, wat volgens het Woord niet waar en zuiver is, omdat geestelijk gezind, Woordgezind, leven en vrede voortbrengt. Als je in overeenstemming met het Woord denkt, dan zul je de resultaten van het Woord van God in je leven krijgen. Amen?

Wat ik nu wil doen is je vragen of je één van die mensen bent bij wie het Woord van God niet op de allereerste plaats in je leven staat. Je wordt er niet door beheerst. Je bent zo iemand die een tekst kan nemen als “Door Zijn striemen is ons genezing geworden” en je weet dat dit in de Bijbel staat, maar de dokter en de uitslag van het medisch onderzoek zeggen iets anders en dat overheerst je leven veel meer. Het veroorzaakt veel meer angst dan dat het Woord geloof veroorzaakt. Als je iemand bent bij wie het Woord van God niet domineert en niet in je leven werkt, en als je er klaar voor bent dat de Heilige Geest je verstand opent, zodat je de Schrift kunt begrijpen, zodat het Woord binnenin je zal branden, dan wil ik je vragen om, op de plek waar je nu bent, je te vernederen en te zeggen: “Ik heb verandering nodig. Ik heb het nodig dat ik dit ontvang.”

Als dit op jou slaat, dan wil ik dat je opstaat waar je bent en dan zal ik je in gebed leiden. We gaan bidden dat het Woord van God levend wordt binnenin je en dat het je leven zal veranderen. Nu is het zo dat ieder van ons meer openbaring van het Woord zou willen ontvangen. Die mensen vraag ik niet. Ik vraag de mensen voor wie het Woord niet werkelijk levend is binnenin hen. Als het al is begonnen en je al in een proces bent, dan kun je blijven zitten. Dit is voor de mensen die zeggen dat het Woord niet levend is in hen en dat het wel zo zou moeten zijn, die zeggen: “God, ik wil dat Uw Woord tot leven komt.” Nogmaals, ieder van ons zou meer openbaring willen ontvangen, maar dit is voor de mensen die zeggen: “Dit is niet de manier waarop het Woord bij me werkt en het is nooit de manier geweest. Ik wil dat het Woord tot leven komt en in mijn leven begint te werken.”

Als je mijn uitnodiging goed begrijpt en als je nu bent opgestaan, dan zou dit je moeten vertellen waarom je problemen in je leven hebt. Amen? Je zou geen vragen moeten hebben. Je zou je niet moeten afvragen waarom de dingen voor jou niet werken. Als het Woord voor jou niet levend is en als het niet tot je gesproken heeft, dan is dat de reden dat het niet werkt. Dit zal je leven veranderen. Prijs God dat jij jezelf vernedert, dat de mensen kunnen zien dat je bent gaan staan en dat je toegeeft dat het Woord niet levend is in je. Dit zal je leven veranderen.

Is er nog iemand die dit wil ontvangen? Ik weet dat er iemand is die blijft zitten en die denkt: “Voor mij geldt het ook, maar ik wil niet gaan staan. Ik wil niet dat de mensen weten dat het Woord van God niet overheersend is in mijn leven. Ik ga dit gebed gewoon ontvangen terwijl ik blijf zitten.” Ik bid dat het niet zal werken tenzij je gaat staan. Je moet gaan staan om het te ontvangen. Je moet jezelf vernederen. Je moet bereid zijn om jezelf te vernederen en berouw te tonen. Zie je, daar gaan mensen staan. Ik wist dat u in de zaal was. Amen. Is er nog iemand?

Vader, ik dank U voor al deze mensen. En Vader, ik prijs U voor de manier waarop U Zichzelf aan ons hebt geopenbaard door het Woord. Dank U voor de mensen die gestorven zijn en hun leven hebben geofferd, zodat wij een nauwgezet afschrift hebben van wat U ons hebt verteld. Dank U Vader voor de moeite die U hebt gedaan om dit Woord aan ons te geven. Dank U dat U de Heilige Geest hebt gezonden die het Woord heeft geschreven en die binnenin ons woont en ons openbaring geeft.

Vader, dank U voor teksten als Johannes 14:26 waarin staat: maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. Vader, dank U dat U de Heilige Geest hebt gezonden om het Woord van God aan ons te openbaren. Dank U voor de zalving van de Heilige zodat we alles kunnen weten en kunnen weten wat in het Woord staat.

Vader, ik bid nu de tekst in Lucas 24:45, dat u het verstand van de mensen zult openen, opdat zij de Schrift mogen kennen, opdat zij het Woord mogen kennen. Vader, ik dank U voor de Heilige Geest die openbaring brengt. Ik dank U dat wanneer zij het Woord van God openen en beginnen te lezen, het binnenin hen zal branden, dat het zal zijn als een brandend vuur, opgesloten in hun gebeente, dat het Woord van God tot hen zal spreken en hun verstand zal openen, dat het een levend boek zal zijn. Dank U, Jezus.

En Vader, deze mensen die zijn opgestaan en zichzelf hebben vernederd, U hebt gezegd dat als wij onszelf zullen vernederen onder de machtige hand van God, u ons zult verhogen. Wij hebben onszelf vernederd en gezegd: “Vader, we hebben U nodig. We hebben niet deze openbaring van het Woord.” Daarom geloof ik dat U hen zult verhogen. Ik geloof dat dit zal geschieden. Ik geloof dat hun leven zal veranderen. Ik geloof dat vanaf deze dag het Woord van God levend in hen begint te worden en hen richting zal geven en hen zal leren, zoals het nooit tevoren heeft gedaan. Wij danken U en prijzen U bij voorbaat, Vader, voor de resultaten. We geloven dat dit wonderbaarlijke resultaten tot gevolg zal hebben. We bidden dit eenparig en ontvangen het in de naam van Jezus. Amen.

Geloven jullie dit? Dank U, Jezus. Geweldig. Prijs de Heer. Jullie kunnen gaan zitten. Ik kan je vertellen dat ik hier opgewonden over ben. Dit is het verschil tussen iemand een vis geven en iemand leren hoe te vissen. Dat ik voor jullie bid is één ding, maar als je het Woord van God hebt, dan zal alles wat God is in jullie leven gebeuren. Is dat niet fantastisch?

Deel 5. Wat het Woord over God bekendmaakt

 


 

www.vergadering.nu