www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

De 5 talen vd liefde | Kinderen | Tieners | Echtscheiding? | Gezond gezin | Liefde helpt | De andere kant | De taal | Huwelijk


De 5 kenmerken van een gezond gezin
Gary Chapman
Uitgeverij: Medema, Vaassen,1999
9789063533120
Pagina's: 320
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Werken aan een gezond gezin

Genoeg problemen in gezinnen, maar laten we nu eens van de positieve kant starten. Chapman heeft een aantal kenmerken van een gezond gezin op een rij gezet: vijf in totaal.

Wanneer de plaatselijke bank zijn werknemers traint om valse bankbiljetten te herkennen, krijgen zij geen valse biljetten als voorbeeld. De bank leert hun juist alle kenmerken van echte biljetten te herkennen.
Ditzelfde principe is ook van toepassing op het gezinsleven. Tot nu toe hebben we onze aandacht gericht op het ongezonde gezin, en dat terwijl er zo'n enorme behoefte bestaat aan een positief model. Hoe ziet een gezond, goed functionerend gezin eruit? Pas als we hier een duidelijk beeld van hebben, kunnen we een dergelijk gezin worden.
Volgens Gary Chapman is een gezond gezin herkenbaar aan vijf elementen. Wanneer deze vijf op hun plaats zijn, creren ze automatisch een gezonde gezinsdynamiek:
* een dienstbare houding;
* intimiteit tussen man en vrouw; 
* ouders die instructie en training geven;
* de echtgenoot als liefhebbende leider;
* kinderen die hun ouders eren en gehoorzamen.
Dit boek geeft praktische tips om de vijf elementen toe te passen in uw eigen gezin. U zult ontdekken dat de relaties binnen uw gezin sterker worden, en ook meer ontspannen en vreugdevol.


2 RECENSIES

De Band des Vredes - Filadelfia Zendingwww.filadelfia-zending.nl
Boekbespreking
door Barend Verkerk
maart 2000

Na zijn eerdere boeken over de 5 talen van de liefde en de 5 talen van de liefde van kinderen, heeft Gary Chapman nu eens zijn gedachten op papier gezet over hoe een gezond, goed functionerend gezin eruit ziet.

Ergens in het boek schrijft hij, dat we het beste leren bouwen aan zo'n gezin door een goed voorbeeld ervan te bestuderen. Daartoe heeft de schrijver heel gestructureerd vijf elementen uitgewerkt die de basis vormen van een gezond gezin:

- Een dienstbare houding
- Intimiteit tussen man en vrouw;
- Ouders die instructie en training geven;
- De echtgenoot als liefhebbende leider;
- Kinderen die hun ouders eren en gehoorzamen.

Het is een boek zoals er wel meer uit de Amerikaanse school komen: deels een vlot leesbaar boek, met praktische voorbeelden uit het leven van de auteur, die niet aarzelt te vertellen, dat het in het begin met zijn eigen gezin ook niet zo gemakkelijk ging; deels een soort werkboek, waarbij allerlei tips, tests en oefeningen worden aangereikt om samen, als gezin dus, te werken aan het doel:
een gezond gezin. Je wordt daardoor wel gedwongen vergelijkingen te trekken met je eigen situatie.
Een voorbeeld uit het hoofdstuk over intimiteit tussen man en vrouw.

"Theo en Ellen waren drie weken getrouwd, en alles ging goed, tot Theo op donderdagmiddag thuiskwam met een verrassende mededeling: "Schat, je raadt nooit wat ik dit weekeinde ga doen. Ik ga een weekeindje vissen met de club. Geweldig, h? Ze beginnen net goed te bijten."
En haar antwoord: "Vissen? Met de club? Je bent nu getrouwd."
En dat was het moment waarop het voor het eerst goed tot hem doordrong wat hij had gedaan.
"Maar je verwacht toch niet dat ik niet meer ga vissen omdat we nu getrouwd zijn?" was zijn reactie. Waarop zij antwoordde: "Nee, natuurlijk niet, maar nu zit ik het hele weekeinde alleen thuis."
"Maar niemand neemt zijn vrouw mee!" ging hij in de verdediging.

"Ze hebben geen van allen een vrouw, behalve Steve, en hij ligt in scheiding." Haar gezicht was vertrokken en de tranen begonnen te stromen toen ze zei:
"Ik kan maar niet geloven dat je zoiets doet (gesnik). We zijn pas drie weken getrouwd (nog meer gesnik). Mama waarschuwde me al, dat het zo zou gaan." Ze liet zich huilend op de bank vallen en hij liep de kamer uit.

Deze ervaring was de eerste steen in de muur tussen hen beiden. Maar in die tijd waren ze nog ontzettend verliefd en dus genazen de pijn en de teleurstelling. Een paar dagen later was eigenlijk alles weer bij het oude. De pijn was genezen, maar de steen lag er nog steeds. Twee maanden later deed zich een soortgelijk geval voor en werd de volgende steen gelegd...

/>

Het duurde niet lang voordat er een hoge muur was opgetrokken, terwijl geen van tween de bedoeling had gehad die muur te bouwen. De intimiteit was verdwenen en de partners waren gescheiden door een muur van teleurstellingen. Hoe kan die intimiteit herkregen worden?

Achtereenvolgens worden dan in dit hoofdstuk besproken: de intellectuele, emotionele, sociale, geestelijke en lichamelijke intimiteit.

Mij treft in dit boek, naast de oprechte wil om Gods weg te zoeken, bijzonder de eerlijkheid waarmee de schrijver zijn eigen gezin, en dan vooral ook de moeilijkheden die overwonnen moesten worden, durft te beschrijven. Hij voert daarbij een toeschouwer ten tonele in de persoon van n van zijn studenten, die vraagt of hij een jaar bij hen in mag wonen om in de praktijk mee te maken wat hij van zijn docent heeft geleerd. Dat is nogal een waagstuk voor je hele gezin. Misschien is het dat ook wel om aan dit boek te beginnen. Zelfs als je van mening bent dat jouw gezin de toets der (bijbelse) kritiek wel kan doorstaan (en wie zou dat zonder reserve duren beweren?), is dit boek de moeite zeker waard. Ook voor gezinspastoraat kan dit boek een waardevol hulpmiddel zijn. Zoals ik in het begin al schreef: je leert veel van het kijken naar een goed voorbeeld en in ieder geval kan dat voorkomen, dat je door schade en schande wijs moet worden.


Reformatorisch Dagblad
Recensie door drs. Sarina Brons-van de Wekken - 29 maart 2000

Te veel mensen hebben problemen in hun gezin. We kennen allemaal voorbeelden van conflicten tussen een vader en een moeder, van ongehoorzame kinderen en van gezinnen die als los zand aan elkaar hangen. Maar waar zijn de voorbeelden van gewone, gezonde gezinnen? Omdat velen geen idee meer hebben van het functioneren van een gezond gezin, wijdt Gary Chapman een boek aan dit onderwerp: "De 5 kenmerken van een gezond gezin".

De auteur concentreert zich op goede eigenschappen van een gezin en dus niet op wat er fout kan gaan. Dat is de kracht van het boek: een handvol kenmerken is niet moeilijk om te onthouden. Als de genoemde vijf elementen in het gezin aanwezig zijn, creren ze volgens de auteur automatisch een gezonde gezinsdynamiek.

Chapman werkt al ruim 25 jaar met mensen die met huwelijks- en gezinsproblemen kampen. Uit deze ervaring put hij zijn analyse van gezonde kenmerken. Zelf is hij vader van een gezin met twee kinderen, die inmiddels volwassen zijn. Chapman neemt zijn eigen gezin vaak als voorbeeld. Dat maakt het boek persoonlijk. Hij beschrijft hoe het in zijn gezin toeging toen de kinderen opgroeiden. We lezen van fouten en over de mogelijkheid tot verandering als ouders een van de genoemde kenmerken gaan nastreven. Het is ondanks al deze persoonlijke beschrijvingen geen subjectief boek geworden. Een antropoloog die een jaar deel uitmaakte van hun gezin geeft tamelijk objectief weer hoe hij zijn verblijf ervaren heeft, gelet op de genoemde kenmerken.

Dienstbaar
Het eerste kenmerk van een gezond gezin is een dienstbare houding. Dienstbaarheid is iets doen voor iemand zonder dat het hoeft en zonder dat je er iets voor terugverwacht. De auteur laat zien hoe het mogelijk is hulpvaardigheid te stimuleren. Iets doen voor elkaar geeft vreugde. Zijn warme pleidooi voor dienstbaarheid werkt aanstekelijk.

Het tweede kenmerk is intimiteit tussen man en vrouw. Intimiteit schept openheid om te vertellen wat je voelt en wat je denkt. Voor intimiteit is het nodig goed op elkaar afgestemd te zijn. Niet-besproken verwachtingen staan intimiteit in de weg en lopen vaak op een teleurstelling uit. De auteur legt uit dat er verschillende gebieden van intimiteit zijn en hoe belangrijk het is om van elkaar te weten waar de voorkeuren liggen. Het is makkelijk aan te nemen dat dit kenmerk op het niveau van ouders een sfeer van geborgenheid schept, waarbij alle gezinsleden goed gedijen.

Als derde is het nodig dat ouders hun kinderen onderwijzen. Zij moeten allerlei vaardigheden en opvattingen doorgeven. Dit leerelement is naar mijn idee overtrokken. Ouders hoeven niet allerlei vaardigheden, zoals lezen en schrijven, aan hun kinderen te leren. Het is wel positief om in te spelen op de mogelijkheden die er zijn om je kinderen te vormen. Kinderen staan van nature open voor kennis. Ouders kunnen hun kinderen betrekken bij hun overwegingen en bij hun manier van doen. De auteur wijst allerlei leermomenten aan om op een speelse manier in te haken op de belangstelling van kinderen.

Vader
Het vierde kenmerk is de rol van mannelijk leiderschap. De man is vader en echtgenoot die liefdevol leiding moet geven aan zijn gezin. Hij moet zelf initiatieven nemen en draagt verantwoordelijkheid voor zijn vrouw en kinderen. Hij neemt de tijd om een relatie op te bouwen en laat zich kennen. Een man die zijn leidende taak verstaat, zal een gezond patroon in het gezin brengen. En daardoor ook in de maatschappij. Chapman weet op een overtuigende wijze duidelijk te maken dat dit kenmerk behoedt voor wrijvingen en voor 'vaderloze' kinderen.

Als laatste kenmerk wordt genoemd dat kinderen hun ouders eren en gehoorzamen. Ouders moeten kinderen leren wat regels zijn en wat respect is, mede door te ondervinden wat de gevolgen van (on)gehoorzaamheid zijn. De voorbeelden die de auteur geeft, getuigen van veel creativiteit in het opleggen van straffen en beloningen. Dit hoofdstuk stimuleert om te kijken hoe het in het eigen gezin toegaat. Tegelijk maakt het ouders sterk in hun gezagsuitoefening. Zij hebben het recht om regels op te leggen waarnaar hun kind moet luisteren.

De auteur stelt vragen waaraan de eigen gezinssituatie kan worden getoetst. Lezers kunnen hun antwoorden invullen. Om een kenmerk meer handen en voeten te geven in je gezin kun je weer allerlei vragen beantwoorden. Soms is het een programma voor een aantal weken om systematisch verschillende kanten van een kenmerk te ervaren. De invuloefeningen zijn bedoeld om het gelezene meer bewust te maken en een gedragsverandering te stimuleren. Ik vraag me wel af hoevelen het allemaal netjes zullen invullen. Gelukkig kun je ook zonder invuloefeningen veel waardevols opsteken.

Moeder
Chapman schreef eerder een boek over de vijf talen van de liefde en een boek over de vijf talen van de liefde van kinderen. Kennelijk neemt hij graag vijf kenmerken om zijn onderwerp onder de loep te nemen. Ik betwijfel of vijf kenmerken voldoende zijn om een gezond gezin te beschrijven. Ik mis de rol van de moeder. Zij is vaak degene die de meeste tijd doorbrengt in het gezin. Mede onder haar handen wordt de persoonlijkheid van een kind gevormd.


De 5 talen vd liefde | Kinderen | Tieners | Echtscheiding? | Gezond gezin | Liefde helpt | De andere kant | De taal | Huwelijk

www.vergadering.nu