Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Slacht de heilige koeien! - 1
Andrew Wommack

Inleiding
Een heilige koe wordt gespaard voor de slager, zelfs al gaan de mensen dood van de honger. Religie heeft haar eigen ‘heilige koeien’, verkeerde overtuigingen die in leven worden gehouden, wat het ook mag kosten. In deze serie brengt Andrew Wommack ze allemaal naar het slachthuis. 

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Originele titel: ‘Killing Sacred Cows’

Deel 1: God is goed, God is getrouw
Deel 2: Gespleten persoonlijkheid
Deel 3: Wie is verantwoordelijk?
Deel 4: Gods visie op zonde
Deel 5: Jij hebt de macht

Over de auteur: 
Het onderwijs van Andrew Wommack bereikt miljoenen christenen over de hele wereld. Dit radicale onderwijs doorbreekt tradities en leringen die soms generaties lang zijn overgeleverd, maar niet gebaseerd blijken te zijn op een grondig kennen en begrijpen van Gods Woord. Door zijn onderwijs vallen voor veel christenen de puzzelstukjes van de Bijbel op hun plaats, waardoor het weer een springlevend boek wordt dat hen leven geeft, zoals God het altijd bedoeld heeft.

Deel 1: God is goed, God is getrouw 

God houdt van ons. Hoeveel van jullie geloven dat God een goede God is? Hoeveel van jullie geloven dat God trouw is. Als we dat echt geloven zijn al je problemen gewoon voorbij. En toch zegt iedereen hier dat je dat gelooft. 
Er zijn gewoon heel veel problemen in het leven. We spraken onlangs via de telefoon met Charlie LeBlanc. Ik heb jullie eerder daarover verteld dat hun zoon enkele weken geleden is overleden. Ze hebben een periode rust genomen om dat te verwerken, voordat ze weer met ons gaan reizen. En nu is ook nog zijn vader in een situatie waarin hij ieder moment kan sterven. En dat is zwaar. Dat zijn grote hobbels onderweg die je flink kunnen ophouden. Het is moeilijk om je daar doorheen te werken. 

Er zijn gewoon dingen in het leven die gebeuren. Zelfs al weet je dat God van je houdt, waarom gebeuren dit soort dingen? Als God van je houdt, als God getrouw is, waarom hebben we dan van die moeilijkheden? Ik heb heel wat mensen hier vanavond gesproken, maar er is gewoon geen mogelijkheid dat ik met iedereen individueel kan spreken. Maar als ik hier met Mark zou beginnen en dan de rij afwerken en met iedereen hier spreken, kan ik je verzekeren dat er moeilijkheden en problemen gaande zijn in onze levens. En de wereld en het leven probeert je voortdurend te overtuigen dat het Woord niet werkt, dat God niet van je houdt, dat God niet getrouw is, dat de dingen niet werken. Maar toch zeggen we allemaal dat we die dingen geloven. 

Wat ik deze week wil doen, is spreken over de goedheid van God, de getrouwheid van God, en proberen af te rekenen met deze dingen die proberen ons af te houden van het geloof in die eenvoudige dingen, die wij zeggen te geloven. En ik wil je helpen hierin te functioneren. Ik geloof dat we deze plaats kunnen verlaten, écht gelovend zonder enige twijfel of terughoudendheid, dat God een goede God is. Dat God van mij houdt en dat God getrouw is. Dat God nooit in gebreke zal blijven om zijn beloften te houden. Als wij die zekerheid hadden, als die dingen in ons hart vast zouden staan, kan ik je verzekeren dat je alles kunt doorstaan wat de wereld maar op je af kan vuren. Dat zou je door álles heen dragen. 

Kijk hier in Markus 7, dat begint in de eerste paar verzen te spreken over de wettische Joden, hoe ze al die tradities hebben, ze wassen bekers en borden en wassen hun handen en ze verrichtten al die ceremoniële reinigingen. Ze kenden al hun tradities en dat soort dingen, die voor hen belangrijker waren geworden dan de geboden zelf die God hen had gegeven. En in Markus 7 staat dat de Farizeeërs Jezus en zijn discipelen begonnen te bekritiseren omdat zij niet al die ceremonies hielden. En dit zijn enkele van de woorden die Jezus tot hen sprak, Markus 7:6 ‘Maar Hij zei tot hen: Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd.’ Laat me hier even wat tijd nemen om je erop te wijzen dat Jezus niet bepaald ‘politiek correct’ was! Jezus zei gewoon: ‘Jullie huichelaars, er staan dingen in de Bijbel over jullie geschreven. Jesaja had het al over jullie!’ Wij zijn zo bang om mensen de waarheid te vertellen! Je moet mensen de waarheid vertellen. Maar je kunt het in liefde doen. Je kunt de waarheid in liefde spreken.

De Heer sprak lang geleden tot mij, dat als ik iemand niet de waarheid vertel, omdat ik bang ben dat ze zich gekwetst voelen, bang dat ze het niet zullen begrijpen, bang dat ze me zullen afwijzen, of wat ook maar. Maar weet je wat ik dan in zeker zin doe? Ik verwerp de waarheid voor hén! Ik heb hen dan niet eens het voorrecht gegund om de waarheid zélf te mogen verwerpen. En de Heer sprak tot mij: ‘Waag het niet om de waarheid voor iemand anders te verwerpen! Zeg mensen gewoon de waarheid, en laat de waarheid mensen vrijmaken.’
Het is duidelijk dat niet iedereen het zal aanvaarden, maar het is niet mijn verantwoordelijkheid of jij het wel of niet ontvangt. Mijn verantwoordelijkheid eindigt bij mijn trouw aan God, om te zeggen wat de waarheid is. En ik verzeker je dat we tegenwoordig mensen hebben die zó bang zijn dat ze iemand zullen kwetsen, en iets verkeerds zullen zeggen, maar Jezus zei gewoon: ‘Jullie huichelaars, terecht heeft Jesaja over jullie geprofeteerd.’ 
Jezus sprak over de schriftgeleerden en de Farizeeërs en noemde ze: ‘Jullie huichelaars, witgepleisterde graven, jullie zijn vol doodsbeenderen, jullie zien er van buiten mooi uit, maar van binnen zitten jullie vol rottende dingen.’ Hij gaf ze echt de volle laag in Matteüs 23. En de discipelen zeiden: ‘Heer, weet U niet dat de Farizeeërs zich beledigd voelen?’ En Hij zei niet: ‘Oh, wat erg, ik wilde niemand kwetsen, laat ik maar gauw mijn excuses gaan aanbieden.’ Weet je wat Hij zei: ‘Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.’ 

Een andere keer was Hij aan het prediken en zei: ‘Tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf.’ En de mensen dachten dat Hij het over kannibalisme had! Ze dachten dat Hij letterlijk het eten van zijn vlees bedoelde. En ze zeiden: ‘Bedoelt u echt dat wij uw vlees moeten eten en uw bloed drinken?’ Maar Hij zei niet: ‘O, jullie hebben het verkeerd begrepen, laat Ik het nog eens uitleggen.’ Zo zouden predikers het tegenwoordig doen. Wij proberen het zó duidelijk uit te leggen, want wij willen helemaal niemand kwetsen, wij willen niet dat je het verkeerd begrijpt. Maar Jezus zei gewoon: ‘Ik zeg je, dat als je Mijn vlees niet eet en Mijn bloed niet drinkt, heb je geen leven in je!’ En duizenden mensen die eerder op die dag hadden gezegd: ‘Laten we Hem tot koning maken’, verlieten Hem en lieten Hem in de steek. En in plaats van dat Jezus zei: ‘Oh, wat heb Ik verkeerd gedaan?’ keerde Hij zich tot zijn 12 discipelen en zei: ‘Daar is de deur, willen jullie ook weg?’ Broeders en zusters, wij zijn watjes geworden. Mensen durven de waarheid niet meer te zeggen. Wij zijn bang dat de waarheid iemand zal beledigen. Ik kan daar nog langer bij stil blijven staan, maar ik dacht dat het wel interessant was. 

‘Maar Hij zei tot hen: Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. 7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. 8 Want, nalatende het gebod Gods, houdt gij de inzettingen der mensen, als namelijk wassingen der kannen en drinkbekers; en andere dergelijke dingen doet gij vele. 9 En Hij zei tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te houden. 10 Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven.’
Je vader of moeder vervloeken was onder het oude verbond met de dood strafbaar. Man, in onze tijd zouden we dan niet veel oude mensen overhouden!! 
In vers 11 staat: ‘Maar gij zegt: Indien een mens tot zijn vader of moeder zegt: Het is korban, dat is, offergave, al wat gij van mij hadt kunnen trekken, 12 dan laat gij hem niet toe ook nog maar iets voor zijn vader of moeder te doen.’ 
Dat wil zeggen dat het geld dat je zou moeten sparen om je vader en moeder te onderhouden, als je het aan de kerk geeft, hoef je je ouders niet langer te ondersteunen. Mensen die dus rebels waren tegen hun ouders en hun ouders niet wilden helpen, maar verbitterd waren en ze wilden straffen, het enige wat ze hoefden te doen was het geld nemen dat ze zouden hebben gebruikt om hun ouders te onderhouden en het aan de kerk geven. En dan zei de kerk dat ze vrij waren. Maar de Heer zei: ‘Die vlieger gaat niet op!’
En dan staat er in vers 12: “Dan laat gij hem niet toe ook nog maar iets voor zijn vader of moeder te doen 13 En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele”. 
Dit is het woord waarop ik mij wil concentreren. Wij zéggen dat God een goede God is, wij zéggen dat God getrouw is, wij zéggen dat God ons liefheeft, maar in de praktijk léven de meeste mensen niet alsof God van hen houdt. Ze léven niet alsof ze geloven dat God getrouw is, ze léven niet alsof ze geloven dat God een goede God is. Ze zijn bang dat God hen gaat straffen, en dat ze niet zullen ontvangen, omdat ze niet goed genoeg zijn. 

Dinsdag kwam een vrouw uit Virginia naar onze Bijbelschool in Colorado Springs en ze leed aan COPD en nog andere dingen. In ieder geval was ze er gewoon beroerd aan toe. Ze stond aan de rand van de dood. Als ze geen wonder ontving, zou ze sterven. En ze kwam naar voren met tranen in haar ogen en zei: ‘Ik weet dat God het kán doen, maar ik voel me gewoon niet waardig genoeg!’ En ik zei: ‘Dat ben je ook niet!’ En ze keek me aan en ik zei: ‘Ik kan je verzekeren dat je niet waardig genoeg bent. Natuurlijk verdien je niet te genezen. Je verdient om naar de hel te gaan! Ieder van ons verdient het om naar de hel te gaan!’ - ‘Maar het goede nieuws is, dat je niet krijgt wat je verdient!’ Ik zei: ‘God gaat je genezen omdat Híj een goede God is.’ En dit maakte deze vrouw vrij, want zij dacht maar dat ze goed genoeg moest zijn. Dat is een overlevering van mensen en die maakt de waarheid krachteloos. 

Mensen zitten maar van: ‘Ja, Jezus houdt van me’, maar vervolgens horen we: ‘Hij houdt van me, maar alleen als ik lief ben. Alleen als ik aan een bepaalde maatstaf voldoe. Alleen als ik al deze vereisten vervul.’ Maar dát maakt het Woord van God krachteloos! ‘Oh ja, God is getrouw, aan mensen die getrouw zijn. Als jij alles goed gedaan hebt, dán is God getrouw.’ Maar weet je dat dit ook niet is wat het Woord van God zegt, dat is ook weer een overlevering van mensen die het Woord van God krachteloos maken. Wij zeggen: ‘Oh ja, God is goed’ En dan draaien we ons om en aan de andere kant van onze mond zeggen we: ‘Hij is zó goed dat Hij je kind achterlijk geboren laat worden, want Hij houdt zó veel van jou dat Hij jou probeert te breken, om een beter persoon van jou te maken.’ En weet je wat dat doet? Dat maakt het Woord van God krachteloos. 

Dus dit is wat ik geloof dat de Heer wil dat ik doe. Ik zal deze eenvoudige principes nemen, dat God een goede God is, dat God een trouwe God is, dat God van ons houdt. En ik wil enkele van die belangrijke religieuze leerstellingen weerleggen, waarvan ik geloof dat ze deze principes krachteloos maken. We hebben hier maar vijf bijeenkomsten, dus ik ga maar over vijf zaken spreken niet in veel details treden. Want ik zou nog wel tien keer zoveel over ieder van deze punten kunnen spreken. Maar ik zal alleen enkele hoofdzaken bespreken. We hebben heel wat studiemateriaal achterin de zaal liggen en ik denk dat dit je enorm zal helpen om enkele van deze leringen van mensen te verbreken. 

Mensen komen me steeds maar weer spreken, helemaal in de war: ‘Waarom werken dingen niet?’ Er zijn redenen waarop dingen niet werken. En de voornaamste reden is misleiding. Wij geloven gewoon de waarheid niet. Ik ben niet tegen de kerk! Ik maak deel uit van de kerk. Ik geloof in het repareren van de boot van binnen uit. Amen? Ik geloof niet in het van de buitenkant proberen de boot te repareren terwijl je zit te watertrappelen. Amen? Ik geloof in de kerk. Het is Gods instelling. Maar er is een heleboel misleiding in de kerk en er is heel wat verkeerd. Ik kan je verzekeren dat ik veel mensen gesproken heb, die zeiden dat ze in enkele maanden meer hadden geleerd door naar mij te luisteren, dan in twintig tot dertig jaar in de kerk luisteren. Maar broeders en zusters, dat is níet de manier waarop God heeft bedoeld dat het zou zijn. Maar de meeste kerken prediken tegenwoordig niet het Woord, maar prediken religieuze doctrines en tradities van mensen die het Woord van God krachteloos maken. En nogmaals, iémand moet het bij name gaan noemen en vertellen dat dit verkeerd is, en dat dit ons belemmerd om te begrijpen en de waarheid te ontvangen. 

Ik ga dus over vijf dingen spreken. En als je mij nog niet zo kent, en iemand heeft je vanavond hier mee naar toe genomen, wees dan genadig voor me. Want ik ga je waarschijnlijk vanaf het begin kwetsen!
Naar mijn inschatting is de allerergste doctrine die in het Lichaam van Christus dominant is, die krachteloos maakt dat God een goede God is, de verkeerde leer over de soevereiniteit van God. De leer dat God álles onder controle heeft! Dat God alles bovennatuurlijk bestuurt en dat er niets kan gebeuren zonder dat God het óf begint óf het toestaat. Dat Hij toestemming geeft aan de duivel en de duivel toestaat het te doen. 
Als jij dat gelooft, ga ik enkele verzen laten zien op basis waarvan ik geloof dat dit niet uit de Bijbel komt, het is een religieuze traditie, een lering van mensen. Als jij dit gelooft, weet je wat het met je doet? Dat schrijft álle verschrikkelijke dingen die er gebeuren aan God toe. Dit maakt God uiteindelijk verantwoordelijk voor alles. Dat betekent dat alle oorlogen, alle verkrachtingen, alle moorden, alle echtscheidingen, alle hartzeer, alle problemen tussen mensen, de dood, en ál die dingen dan van God komen. En als je naar dit wereldsysteem kijkt en alle afschuwelijke dingen die er gebeuren, ál dit gruwelijke kwaad en dit verderf en deze erge dingen toeschrijft aan God toe, dan is het gewoon onmogelijk voor je om echt te geloven dat God een goede God is. Want er gebeuren heel wat slechte dingen... Het is stil in deze presbyteriaanse kerk. 

En ik weet dat sommigen van jullie nu denken: ‘Maar… God ís soeverein!’ Weet je, toevallig heb ik net de definitie van ‘soeverein’ uit het woordenboek opgeschreven. Laat me je dit even voorlezen. Dit is wat het woordenboek zegt als je het woord ‘soeverein’ als zelfstandig naamwoord gebruikt. Het betekent dan ‘staatshoofd van een monarchie’, en de tweede betekenis is ‘een oude Britse munt ter waarden van 2 pond.’ Natuurlijk hebben we het daar niet over. En als je het gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord, spreekt het over ‘de allerhoogste, of opperste.’ En ik geloof dat God de allerhoogste en de opperste is. Hij staat bovenaan. Er bestaat absoluut helemaal niemand die God orders kan geven, of Hem ook maar iets kan dwingen te doen. Hij is de allerhoogste in rang, volgorde en autoriteit. 
De tweede definitie is ‘allerhoogste rang, kracht of macht hebben’. En ik geloof dat God dat ook is. Ik geloof dat God almachtig is. In feite is dit één van de twistpunten. Ik ga je niet eens zeggen welke vertaling het is, want dan ga je denken dat ik daar iets tegen heb, maar er is een moderne vertaling, een van de populairste, die de term ‘Almachtige God’ die in de King James Vertaling stond, meer dan drieduizend keer heeft vervangen door de term ‘Soevereine Heer’. En die vertaling heeft in wezen dit begrip van ‘soevereiniteit’ populair gemaakt. Voordat die vertaling uitkwam bestond het niet eens in die mate en met die impact en invloed die het tegenwoordig heeft. En ze hebben gewoon ‘Soevereine Heer’ in de plaats van ‘Heer God Almachtig’ gezet. 
Ik ben niet tegen ‘soeverein’ als je het gebruikt als ‘allerhoogste’ of ‘opperste’, ‘hoogste rang, kracht of macht hebben’, of de derde definitie: ‘onafhankelijk’, zoals in ‘soevereine staat’ of ‘De Verenigde Staten zijn soeverein’, wat betekent dat ze onafhankelijk zijn van Groot-Brittannië. Wij hebben ons losgemaakt en beslissen over onszelf. Dát is prima. God is onafhankelijk. Niemand kan Hem zeggen wat Hij moet doen. En de volgende definitie is ‘uitstekend’. Dat komt van het Latijnse woord dat ‘super’ betekent, ‘boven’. God is boven, verheven, God is de hoogste in rang, rangorde, gezag. God is de allerhoogste, God is uitstekend. Als je het woord ‘soeverein’ wilt gebruiken zoals het woordenboek erover spreekt, man, God ís soeverein. 

Maar ik verwerp ‘soeverein’ op de manier zoals religie erover spreekt. Want wat zij ermee bedoelen is dat God ‘soeverein’ álles beheerst en bestuurt. Dat er niets zonder Hem kan gebeuren. Hij is ‘soeverein’ in die zin, dat Hij in álles de hand heeft, en daarom is God de doener, de veroorzaker van álles wat er gebeurt. Hij is óf de aanstichter ervan, óf satan moet bij Hem langskomen en zijn toestemming vragen om het te doen. En dat is níet wat het Woord van God leert. Ik ga je daar vanavond wat verzen over laten zien. Maar als jij dat wel gelooft, kan ik je verzekeren dat jij een verminkt beeld van God zult hebben. Jij zult geen goed beeld van God kunnen hebben. 
Laat me dit voorbeeld gebruiken. Laten we gewoon jouw familie nemen. Stel dat jij denkt dat op de een of andere manier iemand de oorzaak is van iedere vervelende gebeurtenis welke ooit in jouw familie is gebeurd, de kwetsing, de woorden die gezegd zijn, de schulden, de echtscheidingen, mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, mensen die gezondheidsproblemen hadden, mensen die zijn gestorven, als alleen maar de problemen die zich in jóuw familie hebben voorgedaan. Stel dat ieder probleem in jouw familie aan mij toegeschreven zou kunnen worden, dat ik het veroorzaakt heb, of dat ik het heb toegestaan, dat ik de controle erover had, en ik had kunnen voorkomen dat het zou gebeuren, maar ik deed het niet. Ik zou om de een of andere reden hebben bedacht dat jij het nodig zou hebben, dit is wat jij verdient? En ik gaf er toestemming voor, op een bepaalde manier zei ik: ‘Oké laat maar gebeuren.’ Als ik ieder probleem in jouw familie zou veroorzaken, rechtstreeks of indirect, kan ik je verzekeren dat je mij niet aardig zou vinden! Als jij op de een of andere manier zeker zou weten dat ieder probleem dat in jouw familie plaatsvond, het gevolg was van míjn tussenkomst, van míjn beslissingen, dat ik het zo gewild heb voor jou, dan kan ik je verzekeren dat helemaal niemand hier mij zou mogen. En volkomen terecht! 

Er is geen enkel beschaafd land in de wereld dat mij in leven zou laten als ik de leiding had over alle ellende, alle verwoesting en de dood en al het lijden in de wereld. Maar toch schildert religie dít beeld van God! Dat God alles beheerst!
Ik heb ooit een televisieprogramma gezien. Ik zal niet zeggen wie het was, maar ik verzeker je dat iedereen hier binnen wel eens dat programma heeft gezien, het is nog steeds op televisie. Het interviewde een vrouw die samen met haar dochter onder bedreiging van een vuurwapen is ontvoerd. Ze zijn achter in de koffer van een auto gestopt en meegenomen naar een afgelegen plek in Texas. Zowel de moeder als de dochter zijn verkracht en de man schoot hen allebei achter in hun hoofd om hen te vermoorden. De dochter stierf. De moeder overleefde het. Ze had verlammingen en andere problemen, maar overleefde het. En zij zat in dit programma en getuigde: ‘Wij weten dat alle dingen medewerken ten goede. Ik weet dat God hier een doel me heeft. God bewerkt hier zijn heerlijkheid uit.’ Deze vrouw beweerde dus dat God had veroorzaakt dat deze man haar en haar dochter had ontvoerd, verkracht, de dochter vermoord en haar gedeeltelijk verlamd achtergelaten had. En God zou hier heerlijkheid uit verkrijgen? Dat is gewoon demonisch. Vergeef me dat ik het zo bot zeg, maar dat is gewoon demonisch. God heeft dat níet gedaan. 

God is niet de bedenker van rampen en ellende die ons overkomen. Ik weet dat ik me fors uitdruk, maar ik doe het omdat als jij dat gelooft, die traditie, die overlevering van mensen, het jouw geloof dat God een goede God is, zal ontkrachten. Als ik iemand zou aanstellen en betalen en zeggen: ‘Ga jij die vrouwen maar ontvoeren en verkracht ze en vermoord ze.’ Kan ik je verzekeren dat er iets ernstig mis is met je als je niet boos op me zou zijn. Je zou me kunnen vergeven en bewogenheid hebben en zeggen: ‘Je moet wedergeboren worden’ en nog wat dingen, maar je zou de zonde moeten haten. Je zou het kwaad moeten haten. Je zou moeten beseffen dat er iets helemaal verkeerd mee is. En religie is tot de slotsom gekomen: ‘Oh, God werkt op ondoorgrondelijke manieren.’ En wij zeggen dat op de een of andere manier dit wel Gods wil moet zijn geweest. Dat is gewoon een uitvlucht. Het ontslaat ons van enige verantwoordelijkheid voor wat dan ook. Wij kunnen dan fijn voor iemand bidden, maar als die dood neervalt zeggen we: ‘Nou, we weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Wij weten dat God op ondoorgrondelijke manier werkt. Wij weten dat God hier heerlijkheid uit zal halen.’ 

Als jouw kind met een geboorteafwijking wordt geboren, neem jij je verantwoordelijkheid: ‘We hebben wellicht iets verkeerd gedaan.’ Ik weet niet hoeveel van jullie zo oud zijn als ik, maar toen ik nog een kind was, namen mensen medicijnen in verband met zwangerschap. Het was om de ochtendziekte te verminderen en daarom namen vrouwen het in. En het veroorzaakte bij duizenden baby’s dat ze met geboorteafwijkingen werden geboren waarbij hun armen maar 20 cm lang waren. Ik ken sommige van die mensen. Maar God heeft dat niet gedaan! Mensen gebruikten een pil die dat veroorzaakte. Ze hebben bewezen dat als je rookt tijdens je zwangerschap dat het geboorteafwijkingen veroorzaakt en dat soort dingen. Maar in plaats van te zeggen: ‘Misschien doen wij iets fout, misschien klopt hier iets niet’, zeggen we liever: ‘Nou, God moet een bedoeling hebben dat Hij deze baby achterlijk laat geboren worden.’ God doet dat niet.
Sommigen van ons voelen zich ongemakkelijk en denken: ‘Oh, jij beweert dat het allemaal onze schuld is?’ Nou, het is niet altijd rechtstreeks jouw fout, maar het is een gevallen wereld waarin we leven. Weet je, ik word altijd boos als mensen sterven en je gaat naar de begrafenis en ze zeggen: ‘Nou, we weten dat God hier een bedoeling mee heeft.’ Ze zeggen dan in feite dat ze aan de beurt moeten zijn geweest. Alsof God ergens een datum op zijn kalender heeft aangekruist van ‘dát is jouw dag en nu ben jij aan de beurt’. De Bijbel heeft het zeer duidelijk gemaakt dat de Heer je 70 jaar heeft gegeven en Hij zegt zelfs dat je tachtig jaar kunt leven als je sterk bent. En dat is helemaal geen maximum! Het is een minimum dat Hij iedereen heeft gegeven. Als je vóór je 70ste sterft, heeft God je niet gehaald, maar op de een of andere manier is het satan gelukt je te doden. 

Er zijn dingen die wij kunnen doen. Als jij er op uit bent om alcoholist te worden kun je levercirrose oplopen. Als je drugsverslaafd wordt, kun je AIDS oplopen. Je kunt het proces behoorlijk versnellen. Maar soms heeft het helemaal niets met jou te maken. Jij kunt gehoorzaam zijn aan de wet en volmaakt volgens de regels rijden, maar iemand anders is dronken en rijdt over de middenberm en raakt je vol en je sterft. Het kan gewoon het gevolg zijn van het feit dat we in een gevallen wereld leven. Het is misschien niet rechtstreeks jouw ingrijpen, maar het is in ieder geval niet Gód die al deze dingen bepaalt en beheerst. 
Het is niet zo dat als iemand sterft, dat God het moet hebben toegestaan, anders zou het niet kunnen gebeuren. Want God is degene die heeft gezegd: ‘Eet niet van die boom, want de dag dat je ervan eet, zul je sterven! Doe het niet!’ God wil niet dat je sterft. God is niet met de dood begonnen, de mens is met de dood begonnen! Wij zijn degenen die de dood in deze wereld hebben uitgenodigd. Wij zijn degenen die verval en bederf hebben ingebracht. Wij zijn degenen die de dieren hebben verpest, zodat ze niet langer herbivoor zijn, maar nu carnivoor geworden zijn. Wij zijn degenen die al die dingen zijn begonnen. Wij hebben de dood binnengebracht. De wereld is een dodelijke plek geworden. En het verbijstert me compleet dat religie de mensen heeft wijsgemaakt dat er helemaal niets kan gebeuren, tenzij het Gods wil is. Als je dat gelooft, geloof je in een God die niet de God van de Bijbel is. Dat is níet wat het Woord van God onderwijst. 

Ik weet dat sommigen van jullie op dit moment witheet zijn, maar laat ik je een paar bijbelverzen tonen. Ik ben gaan beseffen dat het Woord voor heel veel mensen niet veel betekent. De meeste mensen geloven wat ze geloven en zijn niet bereid het Woord dat te laten dwarsbomen. Ik werkte ooit eens voor een dame, dat was ooit toen ik net met de bediening begon en ik schilderde haar huis. Ze was een baptist en ik vertelde haar hoe ik uit de baptistenkerk was gekomen, en ik getuigde tegen haar. Ze was met me ingenomen en mocht me en ze zei: ‘Waarom ben je uit de baptistenkerk gegaan? We hebben jongens zoals jij nodig.’ En ik vertelde: ‘Nou, ik heb de doop in de Heilige Geest ontvangen.’ En ze vroeg: ‘Bedoel je het spreken in tongen?’ En ik zei: ‘Ja, ik heb ook in tongen gesproken, het was veel meer dan alleen het spreken in tongen, maar ja, ik heb in tongen gesproken.’ En ze zei: ‘Ja, dan zou je ook uit onze baptistenkerk zijn gegooid.’ 
En ik zei: ‘Hoe kun je zoiets zeggen en sloeg 1 Korintiërs 14:39 open waar staat: ‘belemmer het spreken in tongen niet’. Ik zei: ‘Hier staat het gewoon, hoe kun je zoiets zeggen als de Bijbel het gewoon zegt?’ En zij zei: ‘Hé, er staan heel veel dingen in de Bijbel die wij niet geloven in de baptistenkerk.’ En toen die vrouw dat zei, vroeg ik me af, hoe bereik je ooit iemand die niet in het gezag van het Woord gelooft. En na die tijd ben ik erachter gekomen dat er maar heel weinig mensen zijn die de Bijbel in de weg laten staan wat zij geloven. ‘Oh, maar dit heb ik mijn hele leven geleerd, mijn tante Suzie, mijn oom, mijn peettante, iedereen gelooft dit.’ 

Maar dit is wat de Bijbel zegt: 2 Petrus 3:9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. (NBV). Nou, dit is zo duidelijk als ik het maar kan maken. Er zijn wel duizend dingen waar we naar toe kunnen gaan, maar dit is zó duidelijk! Als de Bijbel ook maar iets voor je betekent, denk hier eens aan! Hier staat: Het is niet Gods wil dat ook maar één enkel persoon verloren gaat, maar dat íedereen tot inkeer komt! Maar toch zei Jezus dat er méér mensen verloren zouden gaan dan mensen die het aan zouden nemen. Hij zei: want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan 14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden (Matteüs 7:13-14). Er zijn er velen die de weg naar het verderf ingaan en maar weinig die de weg naar het leven ingaan. Dat zijn Jezus eigen woorden. En toch zegt de Schrift dat het niet Gods wil is dat ook maar íemand verloren gaat! 

Dus hoe kun jij dan beweren dat Gods wil altijd automatisch zal geschieden? God wil niet dat mensen verloren gaan, en toch gaan ze verloren. Waarom? Omdat Gods wil niet altijd gebeurt. God wil niet dat ook maar iemand sterft en toch sterven er hele menigten mensen. Laat me gewoon zeggen dat God niet wil dat er ook maar één persoon ziek is, maar toch zijn er massa’s mensen ziek. God wil voor geen enkel persoon vandaag dat hij arm is. De Bijbel zegt in 2 Korintiërs 8:9 Gij kent immers de genade van onze Here Jezus [Christus], dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Jezus is gestorven om zegeningen en financiën voor jou voort te brengen. Er staat in 3 Johannes :2 Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat. En ik kan wel doorgaan en doorgaan met verzen, God wíl jou zegenen, maar toch zijn er mensen in allerlei moeilijkheden. 
Mensen die geloven dat God heeft gewild dat je in deze situatie bent. Dat is een lering van mensen die het Woord van God krachteloos maakt. Maar het vaagt jouw geloof weg dat God echt een goede God is. Een goede God is niet degene die ziekte veroorzaakt, handicaps, armoede, pijn, problemen. God heeft volmaakte plannen voor jou, maar jij moet meewerken. Er is een verantwoordelijkheid voor het individu. Er zijn sommige dingen die ons op de een of andere manier zullen beïnvloeden, want je leeft in een gevallen wereld en het ligt niet allemaal aan jou individueel. Er zijn sommige dingen die gezamenlijk moeten worden gedaan, zoals dit land bijvoorbeeld. Wij zitten in een neerwaartse spiraal, moreel en op heel veel verschillende manieren. En jij kunt daar wel gaan zitten bidden, maar jij bent niet in je eentje in staat deze situatie te keren. Er zijn mensen nodig die visie moeten krijgen en met elkaar tot overeenstemming komen. De Bijbel zegt dat gerechtigheid een land verheft, maar dat zonde een schande is voor ieder volk . Als het lichaam van Christus de mensen niet meer beïnvloedt en niet meer mensen tot de Heer bekeerd krijgt, zodat ze een goddelijk leven gaan leiden, zal de goddeloosheid in dit land deze natie vernietigen. Dat is dus niet een individuele kwestie. Er zijn andere mensen voor nodig. 

Soms lijden we tot op zekere hoogte vanwege de zonde die in de wereld is. Maar het Lichaam van Christus is het licht en het zout dat dit zou moeten kunnen veranderen. Ik wil hier niet op een zijspoor raken, dus laat ik dit snel zeggen en dan keer ik terug naar waar ik naar toe wil. Maar ik denk dat een van de fouten die het Lichaam van Christus heeft gemaakt, is dat ze te politiek is geworden, dat ze in de politiek stappen en proberen van alles te doen, maar de echte kracht van de kerk ligt niet in de politiek. Dat betekent weer niet dat we hier geen burgers zouden moeten zijn en niet gaan stemmen en dat soort dingen, daar is ook een plaats voor. Maar de echte kracht van de kerk is het evangelie. Het evangelie is de kracht Gods. En als wij de waarheid zouden uitspreken en ons licht zou laten schijnen op ons werk en in ons gezin en al die dingen, kan ik je verzekeren, dat als de harten van de mensen veranderen, dat de regering zal veranderen. Dat is de echte kracht van de kerk. 

Maar wij moeten enige verantwoordelijkheid aanvaarden. God heeft een plan voor ons. God heeft een plan voor ieder persoon. Ik onderwijs hierover in ons TV programma, over hoe wij God beperken. Ik denk dat niemand van ons groot genoeg denkt. Ik denk dat niemand van ons sterk genoeg denkt, wij beperken God allemaal. Over het algemeen is religie langsgekomen en heeft je vertelt dat het God is die je een sukkel heeft gemaakt, en dat het God is die de rotzak van je heeft gemaakt die je bent. En dat God verantwoordelijk is. En dat het Gods wil is. En het is een heel gemakzuchtige theologie want op die manier kun jij lekker met je voeten op de bank naar de TV zitten kijken, naar waar je maar zin in hebt en je hoeft geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Jij hoeft God niet te zoeken, je hoeft helemaal niets te doen. Wat zal zijn, dat zal er zijn. Maar dat is een gemakzuchtige theologie, alles loopt van je rug af, zoals water van de rug van een eend, omdat uiteindelijk, als het Gods wil niet was, had het niet kunnen gebeuren. 

Mensen die dat geloven worden echt boos en gewelddadig tegen mij. Ik heb gehad dat mensen dreigden me te vermoorden, ik heb echt heel nare dingen meegemaakt. En ik vermaak me er altijd over. Want ik heb eerder mensen in diensten gehad, die opstonden en zeiden: ‘Dat is van de duivel. Zoiets kun je niet zeggen. Je bent van de duivel als je dit predikt.’ En ik keerde altijd hun eigen logica tegen hen door te zeggen: ‘Kan er niets gebeuren tenzij het Gods wil is, toch?’ En dan zeiden ze: ‘Zo is dat!’ En dan zeg ik: ‘Dus ik zou dit niet kunnen prediken als God niet wilde dat ik dit zou prediken.’ En dan zouden ze moeten ophouden en iets zeggen van: ‘Nou, misschien bestuurt God niet alles, maar ik weet dat jij van de duivel bent.’ Maar als je deze logica gewoon zou doortrekken, dan zou ik dit niet kunnen prediken als God het niet gewild zou hebben, en als God het niet geboden zou hebben. Dus dat slaat gewoon nergens op! 

Hier is nog een ander vers. Psalm 78 vat de reis van de kinderen van Israël samen, hoe ze uit het land Egypte trokken. Ik val er midden in, de Heer verwijt de Israëlieten dat ze niet door hebben gezet en niet deden wat God wilde dat ze deden. In vers 40 zegt Hij het volgende: ‘Hoe dikwijls verbitterden zij Hem in de woestijn, deden Hem smart aan in de wildernis! 41 Want zij kwamen alweder, en verzochten God, en stelden den Heilige Israëls een perk.’ 
Hier staat het zwart op wit! Mensen beperkten God! Maar sommige mensen zeggen: ‘Oh, maar God is onbeperkt!’ Nou, God is in Zichzelf onbeperkt, Hij kan onbeperkt alles doen, maar God heeft Zichzelf aan zijn Woord gebonden. En Hij zei, en er zijn hier zoveel verzen over, in Psalm 138:2, dat Hij zijn Woord boven zijn Naam heeft verhoogd. Hebreeën 1:3 zegt dat God alle dingen bijeenhoudt door het Woord zijner kracht. Als Hij zijn Woord zou schenden, zou het hele universum ineenstorten! Dus, als God zegt, zoals in Jakobus 4:7 ‘Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden’, dan heeft God jóu opgedragen om de duivel weerstand te bieden. Hij heeft zichzelf aan zijn Woord gebonden. Hij kan zijn eigen Woord niet schenden. Als jij dan geen weerstand biedt aan de duivel, het woord ‘weerstand bieden’ betekent ‘actief vechten tegen’, dan kun je ook zeggen, dan kán God geen weerstand voor jou bieden, omdat Hij zijn eigen Woord niet wil schenden. Hij zal de duivel dus niet voor jou bestraffen. 
Als jij dan gaat bidden: ‘Oh God, haal de duivel van mij af’, en er gebeurt niets, dan zeg je: ‘Oh, ik dacht dat U zoveel van mij hield? Ik dacht dat U getrouw was.’ Maar dat ís Hij. Hij ís getrouw, want Hij heeft gezegd: ‘Jij hebt kracht en autoriteit over de duivel. Jij moet de duivel weerstaan en dan zal hij van jou vluchten.’ Maar als jij die verantwoordelijkheid niet neemt en niet opstaat en niet beseft dat als jij de duivel niet weerstaat hij niet zal vluchten, dan zal satan je de kaas van je brood eten en je brood er ook nog bij. En geef God daar niet de schuld van. 

De Bijbel zegt dat jij moet spreken tegen de berg, dat betekent: tot jouw probleem. Je moet niet tot God over jouw probleem spreken, je moet tegen jouw probleem over God spreken. Je moet zeggen: ‘Ziekte, in de naam van Jezus, verlaat mijn lichaam!’ ‘Satan ik gebied jou te stoppen.’ Maar de meeste christenen zeggen: ‘Oh God, alstublieft, bevrijd mij. Strek Uw machtige hand uit en genees mij.’ ‘Als het Uw wil is, genees mij.’ Door dat soort gebed ga je dood! Je doet niet wat het Woord zegt. Je leeft onder deze valse doctrine: ‘God het moet wel Uw wil zijn.’ 

Laat ik je de volgende vraag voorleggen: Als jij denkt dat God degene is die je ziek heeft gemaakt, waarom ga je dan naar de dokter en probeert zo onder Gods wil uit te komen? Laat me zo recht voor zijn raap zijn als Jezus was in Markus 7, waar Hij zei: Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd. Hij zei dit natuurlijk in liefde. Het klinkt misschien niet zo. Broeders en zusters, je bent een huichelaar als je zegt dat God je ziek heeft gemaakt en vervolgens naar de dokter gaat om van je ziekte af te komen. Als jij echt gelooft dat God je ziek heeft gemaakt, ga dan niet naar de dokter maar laat die ziekte haar volle uitwerking hebben. Gebruik geen medicijnen in een poging om het te verminderen en het effect te verzachten. Laat die ziekte volledig in je tot haar recht komen als God het aan je gegeven heeft. Waarom zou je dan je ‘lesje’ niet willen leren? 

Maar iedereen van jullie weet dat dit niet klopt. Ik propageer dit helemaal niet, maar ik zeg dat zoiets in overeenstemming zou zijn met die theologie. Nee, je moet ziekte haten. Je moet het bevechten en bestrijden op elke mogelijke manier die je maar kunt. God is níet degene die deze ziekte op je gelegd heeft. Het zou volkomen verkeerd zijn als je zou zeggen dat God het je gegeven heeft, en dan weersta je het en probeer je er onderuit te komen. Maar toch is dit wat religie leert: Je zou dit niet moeten hebben. God moet er een bedoeling mee hebben, God werkt hiermee een of ander verlossingsdoel uit in jou. 

We weten dat God de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht opdat Hij hen in het beloofde land kon brengen. Hij bracht hen tot de berg Sinaï en gaf hen de geboden, zodat ze in een jaar tijd, het was maar een reis van 11 dagen van Egypte naar Kanaän, het beloofde land binnen konden trekken. Hij liet hen de spionnen uitsturen. Maar de spionnen zagen de reuzen en kwamen terug met een verkeerd verslag, Numeri 14, en ze zeiden: ‘Zeker is het een geweldig land.’ Ze hadden zelfs een tros druiven, één tros die zo groot was dat ze hem op een paal moesten steken en met twee man dragen. Man, dat was een geweldig land. God had dit geweldige plan voor ze. Hij had helemaal niet bedoeld dat ze 40 jaar in de woestijn zouden zwerven. Dat was helemaal niet zijn plan. Zijn plan was om hen binnen een jaar naar het beloofde land te brengen. Maar ze zeiden: ‘Er zijn reuzen, we kunnen het niet’. En ze gaven het op en zwierven 40 jaar in de woestijn. Níet omdat het Gods wil was, het was weliswaar een straf van God, maar dat was niet Gods keuze. Zíj kozen om het beloofde land niet in te gaan. En daarom zei de Heer: ‘Nu zullen jullie een jaar voor iedere dag dat je dit beloofde land verkend hebt rondzwerven.’ Maar het was helemaal Gods wil niet. 

Ik denk dat iedereen dat kan begrijpen, maar toch is dat onverenigbaar met de leer dat God ‘soeverein’ is. Deze spionnen hadden nooit een slecht verslag kunnen uitbrengen als God dat niet had toegestaan. Broeders en zusters, ik zeg dit in liefde, maar hoe dom kun je zijn en nog steeds ademhalen. Dit is echt niet wat het Woord onderwijst. Dit is gewoon niet wat het Woord onderwijst. God is niet degene die de problemen oplegt. 

Kijk ook in Romeinen 8. Ik moet dit vers behandelen omdat mensen die geen enkel anders vers in de Bijbel kennen, dit vers kennen. Je hoort zelfs ongelovigen dit citeren! Mensen gewoon op straat, die niets anders weten, kennen in ieder geval dit vers. Romeinen 8:28 ‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.’ Dus, alles wat er maar gebeurt, zelfs al is het dood, zelfs al is het een ramp, zelfs al is het hartverscheurend, wat het ook maar is, God zal dit om een of andere reden hebben veroorzaakt. Want Hij probeert jou beter te maken, zodat al jouw moeilijkheden eigenlijk van God komen om een of ander verlossingsdoel binnenin jou te bewerken. Maar dat is helemaal niet wat dit vers zegt. 

Op de eerste plaats, kijk naar dit vers, het begint met een verbinding ‘en’. En betekent dat dit 28e vers is gekoppeld aan de voorafgaande verzen. En als je teruggaat naar vers 26, dan staat daar: ‘En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. 
De Heilige Geest komt onze zwakheden te hulp en de Heilige Geest doet voorbede door ons heen. Dit spreekt over de voorbede door de Heilige Geest. Het woord hier voor pleiten is ‘parakletos’, en wat het betekent is: ‘samen met ons vastgrijpen’. Dat is de letterlijke betekenis van dat woord. En waarom dit belangrijk is, is dat de Heilige Geest niet automatisch maar voor je bidt zonder dat jij iets doet. En het is ook zeker geen kwestie van dat jij op je eentje al deze dingen doet. Maar als jij begint te bidden met onuitsprekelijke verzuchtingen dan grijpt de Heilige Geest het samen met jou vast en doet voorbede. Met andere woorden, dit laat zien dat de Heilige Geest niet voor jou bidt, tótdat jij begint te bidden. En als jij begint te bidden, grijpt de Heilige Geest het samen met jou vast en geeft het kracht en maakt het levend en verleent er kracht aan en maakt het meer effectief dan dat jij het in je eentje zou doen. ‘En wij weten dat alle dingen meewerken ten goede.’ In de context betekent dit dat als jíj bidt en de duivel weerstaat en doet wat jij moet doen, dan grijpt de Heilige Geest het samen met jou vast en dán beginnen dingen mee te werken ten goede. 

Dingen werken helemaal niet voor iedereen overal ten goede. Ik hoorde ooit een man die net van een begrafenis was gekomen en had staan prediken. Hij had net de begrafenis geleid van twee jonge mensen die dronken waren geweest en drugs hadden gebruikt. Ze hadden te hard gereden in een auto terwijl het regende. Ze waren geslipt, waren uit de bocht gevlogen en tegen een telefoonpaal gesmakt. Ze waren allebei overleden en hij was van de begrafenis gekomen en had gepredikt: ‘We weten dat alle dingen meewerken ten goede. Wij weten dat God dit gebruikt. In Gods gedachten was dit zijn volmaakte plan. Misschien had God de ramp die in hun leven zou gebeuren gezien. En in plaats van hen te laten lijden had Hij hen gedood.’ Man, dat is nog eens logisch, niet? Ik heb dit zo vaak gehoord. Misschien wist God dat dit kind zou opgroeien en allerlei problemen zou hebben. Dus heeft Hij hem gedood! Nou, dat is logisch! Ja, op een perverse manier. Dat is gewoon helemaal niet wat God doet! 

God heeft hen niet geleid om dronken te worden en drugs te gebruiken en om te hard te rijden op een beregende weg! God heeft dat allemaal niet gedaan! Dat zijn gewoon natuurwetten. In de eerste plaats is satan degene die hen heeft verleid. In de tweede plaats waren deze jongens niet wedergeboren. Ik heb daarover met deze mensen gesproken. Ze gingen naar de hel. En hij denkt dat het op de een of andere manier Gods plan was deze twee jonge mensen naar de hel te sturen? Omdat het op de een of andere manier ten goede zou uitwerken? Broeders en zusters, God heeft dat niet veroorzaakt! Dat is gewoon pervers. Laat me dit zeggen, je moet gewoon een religieus persoon zijn die gehersenspoeld is, en goedgelovig gemaakt is, om zoiets te kunnen geloven. 

Ik zal de naam niet noemen, maar een van de leidende mensen in de Verenigde Staten die grote televisienetwerken bezit en een van de grootste invloeden op onze generatie heeft, is begonnen als presbyteriaan toen hij een kind was. En de zus van deze man werd ziek en stierf als jong meisje. En de kerk zei: ‘Nou, God heeft een bedoeling. God heeft jouw zuster genomen. Dit is Gods wil die ten goede uitwerkt.’ En deze persoon zei: ‘Ik geloof gewoon niet meer dat er een God bestaat. Ik geloof niet dat God zoiets zou doen.’ En vervolgens zei hij: ‘Als er een God bestaat, ik wil niets met hem te maken hebben als Hij mijn zus heeft vermoord.’ Deze man uit dit voorbeeld is nu een televisiemagnaat geworden. En hij heeft publiekelijk verklaard dat hij zijn invloed gebruikt om de Judees-christelijke waarden van de Verenigde Staten te veranderen, omdat hij God haat. Hij is atheïst geworden, of op zijn best agnostisch, en als er een God is, haat hij hem voor de dingen die Hij heeft gedaan. Religie deed dat. En daardoor zijn er velen van jullie die aan heel wat goddeloosheid zijn blootgesteld door deze man omdat religie dat zaad van haat en verbittering binnenin hem heeft geplant. Religie heeft dat gedaan. Het is een lering van mensen die ervoor zorgt dat de goedheid van God krachteloos is geworden. 

Wij zeggen zelfs: ‘God is een goede God. Hij is zo goed dat Hij in staat is je te vermoorden! Hij is in staat je met kanker te slaan. Hij is in staat je huwelijk te verwoesten omdat dit zo goed voor je zal zijn!’ 
En als iemand van een rots springt, waar een bordje ‘verboden te duiken’ bij staat, omdat het gevaarlijk is. Maar ze gingen gewoon hun gang, in strijd met dat bord. Met andere woorden, ze zochten God niet, ze waren in rebellie. Ze springen toch in het water, in een ondiepe plaats en breken hun nek en worden verlamd. En dan gaan ze beweren: ‘God heeft dit gedaan, zodat ik ‘gebroken’ zou worden, en het heeft ten goede gewerkt.’ God heeft dat helemaal niet gedaan. Nu is God wel in staat daar iets goeds uit voort te brengen, maar God heeft dat níet veroorzaakt. Ze deden het zelf, want ze hebben zelf toegegeven dat ze in rebellie handelden tegen God en alle gezag. Hun rebellie heeft veroorzaakt dat ze verlamd raakten. En nu schuiven ze de schuld op God en zeggen dat het Gods wil was dat ze zo zouden zijn. Dat is verkeerd. God heeft hen niet verlamd gemaakt. 

Dit vers zegt dus: en wij weten. Dat betekent dat je dus moet bidden en in zo’n vorm van gebed zijn dat de Heilige Geest met je gaat samenwerken en het levend maakt. En als jij in bovennatuurlijke voorbede functioneert, dán kan God het ten goede uitwerken. En merk ook op dat dit vers 28 ook niet zegt: ‘En wij weten dat alle dingen van God komen.’ Dat wordt in dit vers ingelezen. Mensen lezen dit voortdurend in dit vers in en zeggen: ‘Maar dit vers zegt toch dat alles van God komt?’ Nou, hier staat helemaal nergens dat God het veroorzaakt. Maar God is in staat om álles te nemen, zelfs slechte dingen en daar iets goeds uit voort brengen. Maar dit zegt daarom nog helemaal niet dat God dus de oorzaak ervan is. 

Mijn oudste zoon Joshua, hij is nu 33, 34 volgende maand. Toen hij klein was, hielp hij mij met hout opladen. Nou, hij laadde geen hout op. Ik was hout aan het laden in een timmerwerkplaats. Dit gebeurde in Seagaville Texas. Het was in augustus en het was warm. Hij rende rond in de werkplaats, hij was aan het spelen. Het was een onverhard erf. En hij werd vies en tegen 2 uur ’s middags werd hij slaperig en ging in het zand liggen slapen. En hij was al vies en zweterig en hij zou helemaal vies worden. Dus, ik draaide het raampje van die vrachtauto open en legde hem daarbinnen. En de onderkant van dat raam was boven mijn hoofd, dus het was zeker 1,80 hoog en hij had al de hele dag in die vrachtwagen willen komen. En toen ik het raampje naar beneden draaide, zodat hij het daarbinnen niet te heet zou hebben, zei ik hem om te gaan liggen en zijn slaapje te doen, maar hij werd helemaal klaarwakker. En hij werd enthousiast en begon uit het raampje te leunen. En ik was aan de achterkant van die vrachtwagen aan het laden. En hij keek naar achteren en in de spiegel en was naar mij aan het zwaaien. 
En ik zei tegen hem dat hij moest gaan liggen en slapen. Maar hij deed het niet en kwam toch weer overeind. En ik gaf hem zelfs een tik voor zijn broek en zei hem: ‘Joshua, je moet gaan liggen, je gaat jezelf pijn doen, dus, ga liggen en ga slapen.’ Hij bleef ongehoorzaam en leunde te ver uit de auto, viel uit het raam, sloeg met zijn oog tegen de treeplank en viel met zijn hoofd op de grond. Hij had zijn nek wel kunnen breken. Hij had echt iets ergs kunnen oplopen. En ik rende naar hem toe, raapte hem op. En natuurlijk was hij aan het huilen. En toen hij stopte met huilen zei ik: ‘Joshua, dit is wat ik je gezegd heb, ik heb je gezegd om te gaan liggen. Als je geluisterd had zou jij je geen pijn hebben gedaan.’ En ik gebruikte dit voorval om hem iets te leren. Ik bracht iets goeds voort uit iets slechts dat was gebeurd. Maar ik heb hem niet uit die vrachtauto laten vallen! Als hij toen christen was geweest had hij tegen al zijn vrienden lopen vertellen: ‘Mijn vader is zó’n geweldige vader, dat hij me uit die vrachtwagen geduwd heeft. Hij wist dat ik zo zou doen en hij heeft me uit die vrachtwagen laten vallen. En ik heb een blauw oog opgelopen. Ik had mijn nek wel kunnen breken en mijn vader heeft me dat aangedaan omdat hij zoveel van me houdt!’ 

Als je had kunnen bewijzen dat ik hem dat had aangedaan, zou iedere beschaafde samenleving mij iets aandoen. Ze zouden me arresteren, me straffen! Dat is gewoon kindermishandeling. Het is verkeerd. Maar heb ik er iets goeds uit gebracht? Jazeker, ik heb het voorval gebruikt. Toen ik merkte dat hij in orde was, heb ik het hem uitgelegd: ‘Dit is nou waarom je mij moet gehoorzamen.’ En ik heb er dus iets goeds uit laten leren. Maar ik heb het niet veroorzaakt. 

God kan slechte dingen gebruiken als jij voorbede doet. En de Heilige Geest, als jij God zoekt, kan iets goeds voortbrengen, je kunt er iets van leren, maar geef God er niet de schuld van! Als jij in rebellie tegen God bent en gewoon je eigen gang gaat, kun je je nek breken en verlamd raken, zodat je plat op je rug ligt en alleen nog maar naar boven kunt kijken. Dan kun jij je tot God wenden. Je kunt leren dat jouw weg niet de juiste weg was: ‘God, ik denk dat ik U toch maar ga dienen, ik ga mijn leven aan U toewijden’, en er komt iets goeds uit voort. Ik betwijfel niet dat God deze persoon heeft aangeraakt en er iets goeds uit is voortgekomen, maar God heeft hem niet verlamd gemaakt. Dat is helemaal niet Gods wil. Als je dat beweert, is dat een lering van mensen die de goedheid van God krachteloos maakt. Je moet toch wel bijna je hersenen uitschakelen om te kunnen beweren: ‘God is zo’n goede God, Hij heeft mij verlamd gemaakt.’ Dat klopt gewoon niet. Dat past niet. 

Maar dat is wat veel religieuze traditie is. Het is hersenloze onzin, gewoon tradities en leringen van mensen. En ik denk dat de reden dat het zo populair is om dit te onderwijzen, is dat het alle verantwoordelijkheid van jou afneemt. Ongeacht wat jij doet. Of je nu in rebellie tegen God bent, in rebellie tegen je ouders, je negeert alle waarschuwingsborden, duikt in een ondiepe plas, breekt je nek, het is allemaal God schuld! Niet van jou. God heeft je dat aangedaan. Jij hoeft niet toe te geven dat je fout zat en zeggen: ‘Ik heb een fout gemaakt.’ Je hoeft niet toe te geven dat je ooit maar iets verkeerd hebt gedaan. God heeft alles laten gebeuren. Op die manier kun je zo vleselijk zijn als je maar kunt zijn, je hoeft God niet te zoeken, je hoeft geen verantwoordelijkheid te nemen, je hoeft je denken niet te vernieuwen, Gods wil zal automatisch gebeuren. 

Ik weet dat sommigen mij nu heel hard vinden. Ik weet wat mensen voelen. Ik was pastor in een kerk in Seagaville Texas, en daar was een klein jongetje dat in mijn armen stierf. Vier jaar oud. Hij stierf terwijl ik voor hem bad. Ik heb twee uur lang voor hem gebeden dat hij uit de dood zou opstaan. En hij is niet uit de dood opgestaan. En ik voelde wat ieder ander ook voelde. Ik wilde niet tegen de ouders zeggen: ‘Het ligt aan mij, ik wist niet hoe ik moest geloven.’ Ik wilde ook niet tegen de ouders zeggen: ‘Het ligt aan jullie, jullie hebben niet geloofd.’ Ik wilde dat soort dingen niet zeggen. Het zou mij niet goed doen voelen, het zou hen ook een naar gevoel bezorgen. Maar ik was ook niet bereid om daar te gaan zitten zeggen: ‘Nou, het moet wel God zijn geweest die jullie vierjarige jongetje heeft gedood.’ 

Weet je wat ik hen gezegd heb? Ik zei: ‘God heeft dit niet gedaan. Het is of mijn fout of het is jullie fout, of het is de fout van ons allebei of misschien weten we het niet. Ik begrijp niet alles, maar in ieder geval heeft God niet jullie kind gedood.’ En dat bracht geen troost. We hadden een begrafenisdienst en ik leidde zijn begrafenis. En ik verzeker je dat ik in verzoeking was om te zeggen: ‘God werkt op ondoorgrondelijke manieren.’ 
Toen ik 12 jaar oud was, kwamen ze naar mij toe, toen mijn vader stierf en de pastor van die baptistenkerk zei tegen me: ‘God heeft jouw vader vanmorgen thuis gehaald. Hij had hem harder in de hemel nodig dan dat jij hem nodig had.’ Dat zeiden ze tegen me. Dat was helemaal niet waar. Ik was nu ook in verleiding om zoiets te zeggen, omdat het de druk van mij zou afhalen. Die mensen zouden zich ook beter voelen. Het zou alle verantwoordelijkheid op Gods brede schouders leggen en Hij kan dat wel aan. Ik was in verzoeking. Maar de Bijbel zegt: ‘Gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.’ 

Dus liever dan hen te veroordelen zei ik: ‘Ik weet niet wiens fout het is. Ik neem de verantwoordelijkheid.’ Ik zei: ‘Het spijt me, ik heb God niet goed vertegenwoordigd. Jullie zoon had niet moeten sterven. Dit was niet Gods wil.’ In ieder geval, het is een lang verhaal. Ik zal niet de tijd nemen om het helemaal uit te leggen, maar de Heer heeft hen laten zien wat het probleem was, en nadat we alle details leerden kennen was het heel duidelijk. We weten niet alles wat er mee gepaard ging, maar in ieder geval hebben zij in vrees gefunctioneerd omdat de dokter had gezegd dat dit kind nooit langer dan een maand kon leven en dat ze op geleende tijd leefden. Tenslotte ontdekte de vrouw precies waar satan haar vrees had aangejaagd en zij had in angst gefunctioneerd. Deze baby was mongoloïde en de reden dat hij zo was geboren was dat de vrouw zo klein was en ze beviel van de baby in de taxi op weg naar het ziekenhuis in Nicaraqua of zoiets. Maar in ieder geval, er was van alles mis met de baby, maar de dokter zei: ‘Je bent te klein. Je zou helemaal nooit kinderen moeten krijgen. En als je nog een keer zwanger wordt, zal het jou doden én het kind. En de enige manier om zelfs maar een kans te hebben is door middel van keizersnede.’ Omdat ik deze vrouw de waarheid had verteld dat het niet God was die dit had gedaan, maar iemand van ons was iets ontgaan. En zij ontdekte precies waar satan haar geloof ondermijnd had en zij ging staan en God geloven voor meer kinderen. En uiteindelijk heeft ze nog vier kinderen gekregen. Allemaal natuurlijke bevallingen. En dat was thuis omdat ze wist dat de artsen haar niet zouden toestaan normaal te bevallen. Ze kreeg ze allemaal thuis. En toen ze van school afstudeerden stuurde ze me een foto van hun diploma-uitreiking en ze bedankte me dat ik haar de waarheid had verteld. 
Het zou tijdelijk troost gebracht hebben om te zeggen: ‘God heeft je kind gedood’. Dan had ik er fraaier op gestaan en zij hadden er niet slecht op gestaan. Maar het was niet de waarheid en uiteindelijk zou die traditie en lering van mensen, die alleen maar uit eigenliefde voortkomt haar hebben belemmerd de waarheid te kennen, en zou ze geen kinderen meer gehad hebben. En als ze wel zwanger was geworden waren ze waarschijnlijk gestorven, of was zij gestorven tijdens de bevalling. Maar omdat ze de waarheid leerde kennen, was ze in staat zich aan God vast te houden en zijn de kinderen afgestudeerd. En de waarheid maakt mensen vrij. Ik verzeker je dat God niet je probleem is. 

Dit zegt helemaal niet dat God alles laat gebeuren. Maar God kan alles nemen, áls je tenminste voorbede doet op bovennatuurlijke wijze, bekrachtigd met de Heilige Geest, dan kan God slechte dingen nemen en er iets goeds uit voortbrengen. Dat bestrijd ik ook helemaal niet, maar God is daarmee nog niet de bron ervan. Als jij denkt dat God er de bron van is, Jakobus 4:7 zegt: ‘Onderwerpt u daarom aan God en weersta de duivel en hij zal van u vluchten’. Maar als jij het aanvaardt omdat jou is verteld dat dit van God is, en Hij brengt dit probleem in je leven om je te verbeteren’, dan weersta je de duivel niet. Het woord weerstaan betekent letterlijk actief strijden tegen. Dus als jij niet weerstaat, niet actief tegen de duivel strijdt, zal hij niet van jou vluchten. Satan heeft mensen door deze lering omgepraat om passief te zijn, zodat ze mislukking en moeilijkheden aanvaarden. En ze aanvaarden problemen en bieden geen weerstand, want uiteindelijk zouden ze dan weerstand bieden aan God. 
Dat is nogal een sluwe misleiding. Het zou hetzelfde zijn als je vijand vijandelijke troepen op je afstuurt. Maar jij heet hen welkom omdat ‘dit van God moet zijn.’ Ze komen om je te vermoorden! En in plaats van dat jij hen weerstaat en bestrijdt, verwelkom je hen in je huis. Je omarmt ze. Maar ze kwamen om je te doden. Dat is wat er gebeurt. Mensen sterven omdat ze de waarheid niet kennen, omdat ze deze dingen aanvaarden, omdat ze denken dat het Gods wil is. 

Er staat: ‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede.’ Weten jullie dat niet iedereen God liefheeft? Dus voor diegenen die God niet liefhebben werken de dingen niet mee ten goede. Jongeren die niet wedergeboren zijn en zich bedrinken, of drugs gebruiken of te hard rijden op een natte weg. Als je dan sterft door een auto-ongeluk werkt helemaal niets ten goede. Ze zijn naar de hel gegaan en dat is niet goed. Dat werkte helemaal niet mee ten goede. Je moet God liefhebben. Maar zelfs niet alle mensen die wedergeboren zijn hebben God echt lief. Veel mensen worden wedergeboren uit angst, vanwege allerlei dingen, en er zijn heel wat wedergeboren christenen die God niet echt liefhebben. Dit verkleint dus echt de groep mensen op wie dit van toepassing is. 

Je moet dus iemand zijn door wie de Heilige Geest bovennatuurlijk heen kan bidden. Je moet God liefhebben. En het volgende deel ervan is ‘voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn’. Wat is het voornemen van de Heer? 1 Johannes 3:8 zegt: ‘Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.’ Het doel van Jezus was de werken van de duivel te vernietigen. Als jij dus functioneert in overeenstemming met het doel van Jezus, betekent dit dat jij dus bezig bent met de werken van de duivel te vernietigen. 

Als je dit dus allemaal samen neemt, is dit van toepassing op iemand die bidt en de Heilige Geest bovennatuurlijk dat gebed laat bekrachtigen, levend maakt en dat gebed naar een niveau brengt dat niet alleen maar menselijk is, maar de Heilige Geest bidt door jou heen. Dat sluit de overgrote meerderheid van mensen uit. En dan moet je ook nog God liefhebben, en dan moet je ook iemand zijn die de duivel weerstaat en er op uit is om de werken van de duivel te vernietigen. Iemand die de werken van de duivel omarmt: ‘Oh, dit moet van God zijn, God is degene die dit in mijn leven heeft gedaan.’ Voor zo iemand zal dit niet ten goede medewerken. 
Je moet de duivel weerstaan, God liefhebben, en in bovennatuurlijke voorbede functioneren. Als die dingen werkzaam zijn, zal alles wat je overkomt, zelfs al is het de dood, wat het ook maar is, dan kan er iets goeds uit voorkomen. God heeft je niet uit de cabine van de vrachtwagen geduwd, maar als je gevallen bent, kan Hij je oprapen en je kunt er iets van leren. Hij geeft je ergens inzicht in en er kan iets goeds uit voortkomen. Maar geef niet God de schuld van wat er is gebeurd. God is niet degene die van jouw leven een puinhoop heeft gemaakt. God is niet degene die de dood in deze wereld heeft gebracht, de mens heeft de dood binnengebracht, dat is nooit Gods wil geweest. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij onze ouders moesten begraven. Het is nooit Zijn bedoeling geweest dat ouders hun kinderen moeten begraven. Dat is helemaal niet Gods wil. 

Er zijn vast en zeker heel wat mensen hier die bezig zijn geweest met hun eigen weg te gaan, die de eeuwigheid genegeerd hebben, God genegeerd hebben. En opeens sterft er iemand die je nabij is, en je prioriteiten veranderen. Opeens kom je tot bezinning en besef je dat het er niet toe doet hoe groot het huis is dat je hebt en dat het er niet toe doet hoeveel geld je hebt. Dat is niet belangrijk. En je gaat beseffen dat vroeger of later, wij allemaal zullen sterven. En waarschijnlijk is er wel iemand tot de Heer gekomen omdat er iemand stierf die heel dicht bij je stond. Of een andere tragedie. Natuurlijk heeft God iets goeds voortgebracht uit iets slechts, maar God heeft die slechte dingen niet veroorzaakt. God had een wereld geschapen die volmaakt was. Hij had hem zo gemaakt dat er geen dood bestond. Er bestond geen ruzie, er was geen verdeeldheid, er bestond geen ziekte, er bestond geen armoede, er was geen enkel gebrek. Het was volmaakt. Dat is wat God geschapen had. De mensheid schiep de ellende en de rampen en de pijn en de gekwetstheid. En dat is geleid en aangespoord door de duivel, die rondgaat als een brullende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden. 

En de aller-sluwste misleiding die de duivel ooit op de wereld heeft losgelaten en die vooral wordt verspreid door het Lichaam van Christus, is dat wij zíjn werk aanvaarden als het werk van God. Zodat wij dat niet bestrijden, we weerstaan het niet. Wij omarmen de duivel en denken dat het God is. En dat is naar mijn inschatting de allerergste misleiding en de allerergste lering in het Lichaam van Christus. Als je dat echt gelooft, waarom zou je nog iets doen? Waarom bidden? Waarom het Woord bestuderen? Waarom nog weerstand bieden? Drink en wees vrolijk want morgen sterf je, en wat God ook maar wil, het zal gebeuren. Que Sera Sera - wat ook maar zal zijn, zal zijn. Het wiegt je in slaap, maakt je passief en er is helemaal geen reden meer om weerstand te bieden aan de duivel. Want op de eerste plaats zou de duivel helemaal niets kunnen doen, omdat God hem aan de lijn heeft, en omdat Hij ervoor kiest om hem los te laten. 

Wat ik hier vanavond heb gezegd is een lering die ze mij ook geleerd hadden. Ik heb zelfs een prediking gehoord dat satan Gods loopjongen is. Hij is als een hond aan de lijn en kan alleen maar zover als God hem laat gaan. Dat is verkeerd. God is niet degene die hem loslaat. Wij zijn degenen die hem loslaten, omdat wij de duivel niet weerstaan. Wij nemen onze verantwoordelijkheid niet. God heeft de duivel verslagen. Satan is een verslagen vijand. Maar hij werkt door middel van misleiding. Wij moeten hem weerstaan. En het grootste deel van het Lichaam van Christus weerstaat de duivel niet omdat hen is geleerd dat de duivel Gods loopjongen is, hij volvoert Gods wil, en ik moet hier iets uit leren, en ik zal beter worden van al mijn problemen. 
In Markus 4:17 staat dat: vervolging en verdrukking komt omwille van het Woord. Ze komen om het Woord uit jouw hart te stelen. Dat is nog een ander bewijs dat deze dingen niet van God komen. Ze komen van de duivel om het Woord tegen te houden. Ze zijn er niet om het Woord te helpen! Ze zorgen er niet voor dat je er beter aan toe bent. Satan komt om het Woord te stelen dat in je hart is geplant. En ons is opgedragen om de duivel te weerstaan. 

Broeders en zusters, ik weet gewoon niet hoe ik het vanavond sterker moet zeggen. Ik verzeker je gewoon: God beheerst niet alle dingen! God is soeverein. Als je soeverein gebruikt op de manier waarop het woordenboek het definieert sta ik daar voor honderd procent achter. Maar religie is met een gloednieuwe definitie op komen dagen, die je in geen enkel woordenboek terug kunt vinden. Je kunt helemaal nergens vinden dat religie zegt dat God alles bepaalt en beheerst. Het woord ‘soeverein’ betekent helemaal geen absolute controle. Een monarch, die de soevereine vorst is in die monarchie beheerst helemaal niet alles. Ze hebben wellicht een wet, maar ik garandeer je dat er heel veel dingen buiten hun controle om gebeuren. Er bestaat geen enkele soevereine staat in de hele wereld waarvan je kunt zeggen dat alles wat in dat land gebeurt door die soevereine vorst wordt geregeld. Dat is gewoon niet zo. Die soevereine vorst heeft wellicht wetten en er zijn bepaalde dingen die ze graag willen dat er gebeuren, maar er zijn altijd en overal mensen in rebellie. En daarom hebben we legers, daarom hebben we politie, om te proberen de wet te handhaven en dat tegen te houden. Maar er is altijd een deel dat niet onder hun beheersing valt.

Als je met zo’n definitie aan komt zetten die religie heeft gemaakt, dat God álles bepaalt, en dat alles onder zijn controle staat, er niets kan gebeuren tenzij God het wil, dan is dat een religieuze definitie die je nergens kunt vinden dan alleen in religie. Het is gewoon niet waar. Amen? En ik weet dat ik vanavond op heel wat van jullie tenen heb getrapt en dat spijt me helemaal niet! Ik geniet er niet van als mensen boos op me worden, ik zou graag willen dat iedereen mij aardig vindt en ontvangt. Maar ik voel me gewoon verplicht om je de waarheid te vertellen en ik heb vanavond heel wat verzen gebruikt, waarmee je, als de Bijbel ook maar iets voor je betekent, rekening moeten gaan houden. Ik zeg je de waarheid. En de waarheid zal je vrijmaken en als je dit kunt begrijpen, dan zou je dat helpen te aanvaarden dat God écht een goede God is. En dat zou die waarheid meer realiteit voor je maken. Omdat je zou stoppen met de werken van de duivel aan God toe te rekenen. 

Het zal jouw indruk over God veranderen en je een goedheid van God openbaren die velen van jullie nooit gezien hebben omdat we deze leringen van de duivel hebben omarmd. Ik houd helemaal niet van negatieve reacties, maar ik verzeker je dat er ook heel wat positieve reacties zullen zijn op wat ik heb gezegd. Er zijn sommigen van jullie die echt heel erge dingen in hun leven hebben meegemaakt. Maar toch heb je gekozen nog steeds te geloven dat God een goede God is, maar je kon het niet begrijpen en niet met elkaar in overeenstemming brengen, en je hebt het gewoon losgekoppeld. Je denkt er niet meer over na, omdat je het niet kunt begrijpen. En wat dit voor jou gaat doen is je vrijzetten. De waarheid zal je vrijmaken. Er zijn sommigen van jullie die nog steeds aan de ene kant zeggen: ‘God is getrouw’, maar aan de andere kant zeggen: ‘God, kijk eens naar dit probleem dat U hebt veroorzaakt, waarom hebt U dit laten gebeuren? Als U God bent, had U dit kunnen tegenhouden.’ Nu heb je misschien wat begrip gekregen, dat je helpt dit te begrijpen en meer dan ooit tevoren te aanvaarden dat God een goede God is. 

Ik heb vanavond voordat de samenkomst begon met twee mensen gesproken die naar me toe kwamen en huilden. Ze zeiden: ‘Mijn relatie met God is helemaal opengebroken.’ Less hier is een van de mensen met wie ik sprak en hij zei, en dat is voor mij het grootste compliment dat iemand mij maar kan maken: ‘Nadat ik naar jou geluisterd heb, houd ik meer van God dan ooit tevoren en ik heb meer begrepen dat God van mij houdt.’ Dat is gewoon het geweldigste getuigenis dat je maar kunt hebben. En hierdoor zijn er mensen vrijgemaakt. Tradities en leringen van mensen maken het Woord krachteloos. Ik doe deze dingen niet om gemeen en boos te zijn, ik probeer de waarheid te spreken omdat ik God vertegenwoordig. Ik ken God en ik weet dat God een goede God is. God heeft mijn vader niet gedood toen ik 12 jaar oud was en hij was 54 jaar oud. God heeft mijn vader niet vermoord. God heeft niet al die mensen gedood. Ik heb heel wat mensen zien sterven. Ik ben bij heel wat mensen geweest die stierven terwijl ik bij hen was. God heeft die mensen niet gedood, hun tijd was niet om. God heeft de dood niet geïntroduceerd. God heeft geen pijn en ellende veroorzaakt. Wij hebben ook rampen in onze eigen familie meegemaakt. Iedereen heeft problemen. Mijn moeder, op dit moment, dit zou haar laatste avond op aarde kunnen zijn. Ze is aan het sterven, 96 jaar oud. En ik heb zelfs gebeden dat ze gewoon zal gaan, want ze worstelt echt op dit moment. En ze is klaar om te gaan. Ze zegt: ‘Ik weet niet waarom het zolang duurt om te sterven.’ Ze blijft zich maar verontschuldigen. Ze is klaar om te sterven. 

Maar weet je, ik ben niet boos op God vanwege de manier waarop mijn moeder lijdt. God heeft dat allemaal niet gedaan. Het is de zonde die deze dingen heeft ingevoerd. Wij hebben dit zelf over ons afgeroepen. God heeft dit niet in gang gezet. Hij heeft ons gewaarschuwd. Hij heeft ons gezegd: ‘Eet niet van die boom, doe dat niet.’ Dit is niet Gods wil voor ons. God heeft het lijden niet bevolen. Hij heeft natuurlijk wel iets goeds voortgebracht uit al ons lijden, we hebben allemaal iets geleerd. Als het niet iets anders is, hebben we geleerd dat we de dingen niet zelf kunnen oplossen, dat we God nodig hebben. Er is allerlei goeds dat er uit voort kan komen. Maar wat is het een troost voor mij dat God niet degene is die mijn moeder laat lijden en al deze dingen laat ondergaan die vernederend zijn voor haar en die haar pijn doen. Mijn zus zorgt voor haar en het is moeilijk voor mijn zuster. Maar God is niet degene die dit mijn zuster aandoet. God veroorzaakt deze dingen niet. God is niet de auteur van onze problemen. God is een goede God. God is een goede God. God is niet de auteur van deze problemen. 

In Jakobus 4:1 staat: Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Nou, volgens de ‘soevereine God’-mensen komt het allemaal van God. Er staat: Is het niet hieruit: uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? 2 Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. Hij zegt dat strijd en vechten onder u voortkomt uit uw eigen begeerten, die komen helemaal niet van God. God is niet de oorsprong van al deze dingen. Amen, of wee mij? 

Dit is nog maar de eerste aanbetaling. Morgenochtend gaan we spreken over een andere hoofdzaak die de kracht van het Woord van God krachteloos maakt. En ik verzeker je, als ik nu nog niet op je tenen heb getrapt, kom maar weer, ik heb meer. We gaan echt een heleboel religieuze lering weerleggen. Maar dit zal je helpen. 

Vader, wij houden van U en we zijn U zo dankbaar voor het Woord van God. Vader, dank U voor deze waarheden, dank U dat het Woord zo duidelijk zegt dat U niet wilt dat ook maar iemand verloren gaat. En dat de kinderen van Israël U beperkt hebben. Ze hebben niet het allerbeste van U ervaren omdat ze zelf een keuze hadden. Vader, dank u voor al deze waarheden waarover we gesproken hebben. En ik weet dat er meer religieuze leer verbonden is aan de soevereiniteit van God waarvoor ik geen tijd heb gehad. Ik vraag U dat de Heilige Geest deze waarheden waarover we gesproken hebben zal nemen en Vader, dat U deze waarheden in de harten van de mensen brandt. Dat ze dit gaan begrijpen en dat zij de Heilige Geest zijn gang laten gaan en deze andere verzen die misbruikt zijn openbaren en uitleggen om dit duidelijk te maken. Vader, ik dank u dat dit mensen vrijmaakt van deze verkeerde leringen. Dank U Jezus. 

Deel 2: Gespleten persoonlijkheid


 

www.vergadering.nu