Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Slacht de heilige koeien! - 5
Andrew Wommack

Inleiding
Een heilige koe wordt gespaard voor de slager, zelfs al gaan de mensen dood van de honger. Religie heeft haar eigen ‘heilige koeien’, verkeerde overtuigingen die in leven worden gehouden, wat het ook mag kosten. In deze serie brengt Andrew Wommack ze allemaal naar het slachthuis. 

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Originele titel: ‘Killing Sacred Cows’

Deel 1: God is goed, God is getrouw
Deel 2: Gespleten persoonlijkheid
Deel 3: Wie is verantwoordelijk?
Deel 4: Gods visie op zonde
Deel 5: Jij hebt de macht

Over de auteur: 
Het onderwijs van Andrew Wommack bereikt miljoenen christenen over de hele wereld. Dit radicale onderwijs doorbreekt tradities en leringen die soms generaties lang zijn overgeleverd, maar niet gebaseerd blijken te zijn op een grondig kennen en begrijpen van Gods Woord. Door zijn onderwijs vallen voor veel christenen de puzzelstukjes van de Bijbel op hun plaats, waardoor het weer een springlevend boek wordt dat hen leven geeft, zoals God het altijd bedoeld heeft.

Deel 5: Jij hebt de macht 

Ik ben met deze serie bezig, en ik weet nog niet hoe het gaat heten: ‘God is een goede God’, ‘Bevrijding van religie’, ‘Slacht de heilige koeien’ of iets dergelijks. Maar ik ben dus begonnen met het uitgangspunt, dat wij allemaal wel zeggen dat God een goede God is. We zéggen dat God van ons houdt en dat God trouw is, maar vervolgens maken met die doctrines die we hebben het Woord van God krachteloos (Markus 7:13). We ontkrachten het. Ik ben dat gaan doorlopen en we hebben al vier van deze dingen behandeld. Ik heb gesproken over de verkeerde interpretatie van de soevereiniteit van God, dat God alles bepaalt. Dat is een geloofsdoder. Als God verantwoordelijk is voor alle afschuwelijke dingen en ellende die in de wereld gaande is, helpt dat de goedheid van God om zeep. God is een goede God en van Hem komen alleen goede en volmaakte geschenken. 

Vervolgens heb ik gesproken over het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond, en dat wij van het oude verbond zijn bevrijd. Het opdringen van het oude verbond aan gelovigen onder het nieuwe verbond is een religieuze traditie, die de kracht van het Woord wegneemt en dit verhindert ons om dit te begrijpen. Want de oudtestamentische wet bewerkte toorn, Romeinen 4:15. 

En gisteravond heb ik erover gesproken hoe wij alleen uit genade door geloof van God ontvangen. Ik heb het verkeerde onderwijs over geloof weerlegd dat geloof ‘God in beweging’ zet, dat geloof God dingen laat doen. Want dat zet ons in een positie waarin God op ons reageert. Echt geloof is dat wij op God reageren, op wat Hij in genade al gedaan heeft. Het gebrek om dit te begrijpen is nog zo’n ding dat de goedheid van God volledig ontkracht. Het maakt mensen arrogant en trots, zoals in Romeinen 3:27 staat: ‘Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Neen, maar door de wet van geloof.’

Mensen die trots zijn op wat zij gedaan hebben en hoe zij God dit of dat hebben laten doen, en God aangegrepen hebben, en ‘Kijk wat mijn geloof heeft bewerkt’ en ‘Kijk hoe ik dit heb laten gebeuren.’ Dat zijn mensen die niet begrijpen dat God alles heeft voorzien uit genade. Het enige wat geloof doet, is zich uitstrekken en nemen wat God ons al gegeven heeft. 

Vanmorgen heb ik het idee weerlegd, dat elk keer als je zondigt als christen, het jou op de een of andere manier van God afscheidt en je uit de gemeenschap met God brengt. Je moet het belijden en die zonde onder het bloed brengen. Er zijn zóveel vragen. Als je geluisterd hebt naar wat ik heb gezegd, moet je gewoon een miljoen vragen hebben. Maar ik ga geen tijd nemen om die allemaal te beantwoorden. Ik verwijs je naar de boeken: ‘De ware aard van God’, ‘De balans tussen genade en geloof.’ Wat ik vanmorgen besprak, daar zijn verschillende onderwijzingen over: ‘Eeuwige verlossing’ en ‘Geest, Ziel en Lichaam’. Als je vragen hebt, ga naar die boeken toe. Het enige wat ik hier kan doen is enkele van de hoofdpunten behandelen. Ik kan geen diepgaande uitleg geven. Ik heb andere series die dat beter doen.

Waar ik het vanavond over wil hebben is een soort logische voortzetting van alles waarover ik gesproken heb. Ik wil het erover hebben hoe God óns de autoriteit heeft gegeven over bepaalde dingen. Eén van de religieuze tradities die ons belemmert om de goedheid van God te begrijpen, is dat mensen hun eigen autoriteit niet opnemen. Ik sprak vanochtend een vrouw, ze wist niet waar ik over zou spreken, maar ze gaf me een getuigenis. Ik zal niet het hele verhaal vertellen, maar zij ‘zag’ een demonische macht, of een symbolische demonische macht, binnenkomen om iemand aan te vallen. En zij begon ermee te strijden en zij begon te zeggen, ik weet de precieze bewoording niet meer, maar het was iets van: ‘Jezus, help me.’ En die aanwezigheid werd sterker, en het werd erger, en tenslotte sprak de Heer tegen haar en zei: ‘Neem je autoriteit.’ En zij zei: ‘Maar ik heb Uw naam al aangeroepen en hij wordt alleen maar sterker.’ En tenslotte besefte ze dat zij zelf moest gaan staan en zeggen: ‘In de naam van Jezus, bestraf ik je.’ En toen ze dat deed veranderde die aanwezigheid in pap en was ze in staat hem te verslaan. 
Dit is een woordschildering van wat er gebeurt. Mensen roepen wel de naam van de Heer aan, maar ze roepen de naam aan uit vrees, en ze begrijpen hun eigen gezag niet. Ze vragen God om de duivel te bestraffen, en ze vragen God hen te genezen. Maar dat is niet wat de Schrift jou zegt te doen. God heeft zijn deel al gedaan. Hij heeft jou nu de autoriteit gegeven en het is nu aan jou om de genezende kracht van God te gebruiken en te genezen. En dat is echt aanstootgevend. Ik weet dat bij sommige mensen het haar in de nek ogenblikkelijk overeind ging staan toen ik dat zei. ‘Jij kunt nog geen mug genezen.’ Nou, ik op mijzelf kan nog geen mug genezen. 

Mensen zullen verzen citeren zoals Johannes 15, waar staat: ‘Zonder Mij kun je niets.’ Daar ben ik het 100% mee eens. Zonder Jezus kan ik niets. Ik ben niets en ik heb niets zonder Jezus. Máár, ik ben hier om je te zeggen dat ik niet zonder Jezus ben. Hij verlaat mij nooit en verzaakt mij nooit, daarom is het volkomen onjuist om maar te gaan zitten en zeggen: ‘Ik ben een worm en ik kan helemaal niets en ik ben krachteloos, oh God, wilt U alstublieft iets doen.’ Dat is gewoon een ontkenning van wat met jou is gebeurd bij de wedergeboorte. Je neemt niet wat God je gegeven heeft. De manier waarop mensen hun problemen benaderen is: ‘Oh God, wij zijn maar machteloos, er is niets wat wij kunnen doen. Wilt U alstublieft in beweging komen?’ Met zo’n instelling ga je dood! Dat zal de kracht van God niet vrijzetten. Dat is een traditie en een lering van mensen, die volledig de kracht van God in jouw leven ontkracht. 

Laat ik een gedeelte uit Markus 11 nemen om dit aan jullie te laten zien, en te verhelderen waar ik het over heb. Dit was waar Jezus op weg was naar Jeruzalem aan het einde van zijn bediening. Hij kreeg honger en ging naar een vijgenboom. En de vijgenboom had geen vijgen en Hij werd boos op die boom en vervloekte haar. Dit is een heel interessant Schriftgedeelte: ‘12 En de volgende dag, toen zij van Betanië kwamen, werd Hij hongerig. 13 En toen Hij van verre een vijgeboom zag, die bladeren had, ging Hij daarheen om te zien of Hij er ook iets aan vinden zou. En erbij gekomen, vond Hij er niets aan dan bladeren; want het was de tijd niet voor vijgen. 14 En Hij antwoordde en zei tot hem: Nooit ete meer iemand vrucht van u in eeuwigheid! En zijn discipelen hoorden het.’ 
Het intrigeerde me lange tijd waarom Jezus deze vijgenboom vervloekte als het niet eens de tijd voor de vijgen was! Er staat dat het helemaal geen tijd was voor de vijgen, dus, waarom werd Hij dan boos op de vijgenboom? Het was helemaal geen tijd voor die boom om vijgen te hebben. Maar weet je, het was ook geen tijd voor die boom om bladeren te hebben! Ook al was het geen tijd voor vijgen, het was ook geen tijd voor bladeren! Dat deze boom wel bladeren had, maar geen vijgen betekende dat hij een huichelaar was! Hij beweerde iets te hebben wat het niet had! Het was een huichelaar! Je moet beseffen dat Jezus degene was die alles geschapen had en ook opgedragen hoe te functioneren. Hij had deze vijgenboom opgedragen vijgen en bladeren tegelijkertijd voort te brengen. En deze vijgenboom was een afwijking. Ze deed de dingen niet op de manier waarop de Heer het had opgedragen te doen. Hij had dus alle recht om die boom te doden, omdat ze niet deed wat Hij haar had opgedragen te doen! 

Dat beantwoordde voor mij dus een vraag. Merk op: Hij raakte haar niet aan, Hij strooide er geen zout op, Hij hakte haar niet om, Hij sprak ertegen! Hij sprak er alleen maar tegen en zei: ‘Nooit ete meer iemand vrucht van u in eeuwigheid!’ En er wordt speciaal vermeld dat zijn discipelen het hoorden. En het gaat er verder over hoe ze de tempel binnengingen. En dit was de tweede keer dat Jezus een zweep maakte en de geldwisselaars de tempel uitdreef. Hij deed het de allereerste keer dat Hij in Jeruzalem kwam, en Hij deed het ook zijn laatste keer in Jeruzalem. Hij dreef hen dus uit. En dan wordt er verteld dat ze terugkeerden naar Bethanië. Dat suggereert dat ze dezelfde route namen en weer langs dezelfde vijgenboom kwamen. En de discipelen zeiden toen niets. 

Maar vervolgens, als je verder gaat naar vers 20 dan staat er: ‘20 En toen zij des morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen, zagen zij, dat hij van de wortel af verdord was.’ Hier komen ze er dus 24 uur later weer langs, maar nu is de vijgenboom verdord. Als je ditzelfde verslag leest in het evangelie van Matteüs hoofdstuk 21 staat er: ‘18 Des morgens vroeg, bij zijn terugkeer naar de stad, werd Hij hongerig. 19 En daar Hij een vijgenboom aan de weg zag staan, ging Hij erheen, doch Hij vond niets daaraan, dan alleen bladeren. En Hij zei tot hem: Nooit groeie aan u enige vrucht meer, in eeuwigheid! En terstond verdorde de vijgenboom.’ In Matteüs staat dus dat toen de Heer sprak, de vijgenboom ogenblikkelijk verdorde. In het verslag van Markus staat dat Hij ertegen sprak, en zijn discipelen luisterden naar wat Hij zei, maar het duurde tot de volgende dag dat zij de resultaten zagen. De sleutel hiertoe is dat zij zagen dat de vijgenboom vanaf de wórtel was verdord. 
De manier waarop je die twee schriftgedeelten met elkaar in overeenstemming brengt, is dat op het ogenblik dat de Heer tegen deze vijgenboom sprak, boem, ze was ogenblikkelijk dood. De wortels waren dood. Die vijgenboom was er geweest op het moment dat Hij ertegen sprak. Maar dat vond in de wortels plaats. En het duurde zo’n 24 uur voordat de dood die in de wortels al had plaatsgevonden zich manifesteerden in het bovengrondse deel van de vijgenboom. Het is net zoals wanneer je een roos afsnijdt. Op het moment dat je een roos afsnijdt is het ding dood. Het zal niet meer leven. Maar je kunt haar nog steeds in het water zetten. En als je suiker in het water doet, kun je haar nog een week of twee goed houden. Maar ze is wel dood. Ze leeft niet. Ze is dood vanaf het moment dat je haar van haar bron afsnijdt. 

Die vijgenboom was dus ogenblikkelijk dood, maar het duurde zo’n 24 uur voordat zichtbaar werd wat God had gedaan. En wat zit daar een geweldige les in. Wist je dat wanneer jij spreekt en de genezende kracht van God vrijzet, het soms een tijd duurt voordat wat in de geest heeft plaatsgevonden zich in het fysieke lichaam manifesteert? En dit is waar veel mensen de wonderbaarlijke kracht van God mislopen, want ze denken dat er bij God geen tijd of afstand bestaat, dus: als God me zou willen genezen, dan ben ik ogenblikkelijk genezen. 

Ik kan hier van het onderwerp afdwalen en lesgeven over Daniel en in Daniel hoofdstuk 9 en 10 laten zien dat vanaf het moment dat God iets deed, het de ene keer 3 minuten duurde, voordat wat God al had gedaan zichtbaar werd. En de volgende keer duurde het wel 3 weken. Maar God handelde ogenblikkelijk. Ik weet dat ik bij sommige mensen nu tegen de religieuze haren instrijk. Maar dit is een van de grote voordelen van geen theoloog te zijn. Ik heb hier niet een setje overtuigingen waaraan ik gebonden ben, om vervolgens naar het Woord te gaan en proberen het Woord in te passen in mijn overtuigingen. Ik geloof gewoon het Woord. En als dat zegt: zo is het, dan vind ik dat prima. En het interesseert me niet of dat tegen alle religieuze of theologische haren instrijkt. 

Ik weet dat er mensen zijn die beweren: ‘Er bestaat voor God geen tijd of afstand.’ Maar ik verzeker je dat God in Daniel 10 een bevel deed uitgaan en het duurde 3 weken voordat er ook maar enig zichtbaar bewijs van was. En God had ogenblikkelijk bewogen, maar satan lag dwars en het duurde dus enige tijd. Er bestaat dus zoiets als tijd. Er zijn dus momenten dat God spreekt, en Hij sprak hier 24 uur eerder tot deze vijgenboom, voordat er ook maar enige zichtbare, fysieke manifestatie was van wat er was gebeurd. Maar het gebeurde ogenblikkelijk, het duurde alleen maar een poosje voordat het zichtbaar was. 

God kan je ogenblikkelijk genezen, maar soms duurt het een tijdsperiode voordat wat er in je geest is gebeurd, zich volledig in jouw vlees manifesteert. En als jij zo simplistisch bent en dan denkt: ‘Als God het zou willen, dan was ik ogenblikkelijk genezen’, dan zul jij God mislopen. Want jij zult in ongeloof raken. Weet je, als je een pilletje zou nemen, je geeft een pil wel een uur of twee de tijd voordat je een uitwerking verwacht! Je gaat naar de dokter en je laat de dokter jou behandelen en dingen doen. Ik sprak met een vrouw die al 20 jaar ziek was. En de dokters waren nog steeds met haar bezig en zij ging nog steeds naar hen toe! Maar als het om God gaat… ‘Als God het wilde, zou ik ogenblikkelijk gezond zijn.’ Nou, niet per se! Er spelen heel wat dingen. 

Er zijn twee verschillende manier om van God te ontvangen. Je kunt een wonder ontvangen, waarin je ogenblikkelijk wordt hersteld. Een ledemaat groeit aan of wat dan ook. Die dingen zijn geweldig. Maar ik ben er nog steeds niet achter hoe ik een wonder moet beheersen. Je krijgt gewoon geen vinger achter een wonder! Die zijn moeilijk te verkrijgen en ze gebeuren gewoon. Ik ben er nog niet achter. Maar een andere manier om te ontvangen is door geloof. Geloof wordt geregeerd door wetten en je kunt dus dingen laten gebeuren. Maar als je door geloof wordt genezen, bestraf je de ziekte of de aandoening. Bijvoorbeeld, als je kanker hebt, dan spreek je en beveel je de kanker om te sterven en dan is die dood. Maar vervolgens moet je lichaam nog genezen. Je lichaam moet herstellen. Je legt zieken de hand op en die zullen genezen. 

Beide manieren zijn goed. Wonderen zijn moeilijk te verkrijgen, onvoorspelbaar en je kunt nooit garanderen hoe ze uitwerken. Maar ik kan je verzekeren dat iedereen die geloof neemt en ermee begint te werken, en het Woord gaat spreken, dat je dan van álles kunt genezen. Je kunt je blinde ogen openen, je dove oren openen, je kunt van kanker genezen. Alles kan gebeuren door geloof. ‘Alle dingen zijn mogelijk voor hem die gelooft.’ Maar als jij een van diegenen bent, die denkt: ‘Als God echt beweegt dan ben ik ogenblikkelijk genezen.’ Dan zul je niet in geloof functioneren. Je zult in ongeloof en verwarring raken: ‘Waarom heeft mijn lichaam niet gereageerd.’ 

Dus de discipelen zagen dit gebeuren, en ze zagen hoe de vijgenboom vanaf de wortel verdorde, Marcus 11: ‘21 En Petrus herinnerde het zich en zei tot Hem: Rabbi, zie de vijgenboom, die Gij vervloekt hebt, is verdord.’ Helaas hebben wij niet het voordeel om te kunnen horen hóe Hij dit zei. We hebben alleen maar de woorden. Maar ik geloof niet dat Petrus op vlakke toon neuzelde: ‘Meester, zie, de vijgenboom is verdord.’ Ik denk dat het meer was zoals van: ‘Mééster! Kijk toch eens! Die vijgenboom!’ Ik denk dat hij perplex stond! ‘Kijk toch eens. U raakte hem niet eens aan. U hakte niet met een bijl. U sprak alleen maar tegen deze vijgenboom en hier staan we 24 uur later en die boom is totaal verdord!’ Hij was geshockeerd van: waauw! 

En we hebben ook niet het voordeel om Jezus te kunnen horen zoals Hij antwoordde. Ik geloof ook niet dat Hij op vlakke toon zei: ‘Heb geloof in God.’ Ik denk meer dat het was van: ‘Jongens, wat mankeert jullie? Heb toch een beetje geloof in God! Wat mankeert jullie, waarom geloven jullie ook niets? Ik heb wel drie jaar met jullie doorgebracht en jullie zijn nog even bot als op de eerste dag. Wat, Ik sta op het punt te vertrekken, en dat Ik dit allemaal aan júllie zal overlaten! En jullie staan nog steeds van: uhhh?’ Daarom werden ze ‘duhhhscipelen’ genoemd! Amen? 

Jezus zei dus: ‘Heb geloof in God.’ En toen onderwees Hij deze geweldige les in vers 23: ‘Voorwaar, Ik zeg u.’ Weet je, elke keer moet de Heer zeggen: ‘Voorwaar, Ik zeg jullie de waarheid.’ Alles wat de Heer Jezus zei was de waarheid! Maar als Hij begon met ‘Ik zeg jullie de waarheid’, dan wist Hij dat het heel moeilijk was voor hen om dit te aanvaarden en dat ze zouden zeggen: ‘Kan dit werkelijke waar zijn?’ En dus, voordat ze zoiets maar vroegen was Hij hen voor en zei: ‘Dit is echt de waarheid.’ 
‘23 Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.’ 
In dit vers zegt Hij drie keer ‘zeggen’: wie maar zal zéggen tegen deze berg. Hef u op, werp u in zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven dat hetgeen hij zégt geschiedt, het zal hem geschieden wat hij ook zégt. Hij legt dus uit hóe dit wonder plaatsvindt. In het proces van uitleggen hoe geloof in God werkt en hoe een wonder plaatsvindt, heeft Hij het over de woorden die jíj spreekt. Wie zal zéggen tot deze berg. En ik kan hier van mijn lijn afdwalen en spreken over het belang van woorden en dat soort dingen, maar ik ga die tijd niet nemen. Je moet dit bestuderen tot je ervan overtuigd raakt dat één van de dingen die ons maakt tot beeld en gelijkenis van God, is dat wij het vermogen hebben tot spreken. 

Spreken is machtig. Woorden zijn krachtig. Wij zijn het zicht daarop kwijtgeraakt omdat wij tegenwoordig in een maatschappij leven waar woorden niets meer betekenen. Wij worden dagelijks met miljoenen woorden bestookt. Vroeger was het zo dat als je iets zei dan was je woord je onderpand. De Schrift zegt dat als een rechtvaardig mens spreekt tot zijn eigen nadeel, zal hij het niet veranderen. Maar tegenwoordig liegen mensen met het grootste gemak. ‘Ik had geen seks met die vrouw.’ Het was een schaamteloze regelrechte leugen. Ze liegen gewoon! Het hoogste ambt in het land. Ik sprak een keer met mijn kinderen toen ze logen en ik zei: ‘Weet je wel waar leugenaars terechtkomen?’ En ze zeiden: ‘In het witte huis!’ 

Hierdoor zijn mensen zover gekomen dat woorden niet veel te betekenen hebben. Zelfs al heb je een getekend contract, als je een goede advocaat hebt, betekent het nog niets. Wij begrijpen het belang van woorden niet meer. Maar de Bijbel zegt in Spreuken 18:20 en 21: ‘20 Van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd; hij verzadigt zich van de opbrengst van zijn lippen.’ Let op de terminologie en het woordbeeld. Iemands buik of binnenste zal verzadigd worden met de vrucht van zijn lippen. Dat geeft een woordbeeld dat elk woord dat uit je mond komt als een zaad is. Elk woord dat uit je mond komt, zal ontkiemen en iets voortbrengen. En uiteindelijk zul je het eten en je buik zal vol zijn van de woorden die jij gesproken hebt. 

Natuurlijk zeggen de meesten van jullie die hier zitten: ‘Oh, dat is niet waar.’ Nou, het ís waar. Het is waar, of het je bevalt of niet, jouw leven is verzadigd van de vrucht van wat je gesproken hebt. Er zijn sommigen van jullie die deze dingen zeggen: ‘Bij mij werkt nóóit iets’, en ‘Niemand vindt mij aardig’, en ‘Iedereen haat mij!’ en ‘Ik eet een worm.’ Hebben jullie allemaal dat liedje gezongen toen je een kind was? Ik was laatst in Engeland en zelfs in Engeland zongen ze datzelfde liedje. Weet je, als je zo spreekt van ‘iedereen heeft een hekel aan mij’ en ‘niets zal voor mij werken’, en ‘als ik mijn auto ga wassen, weet ik zeker dat het gaat regenen’, weet je wat dat is? Je vervloekt jezelf. ‘Niets werkt voor mij.’ ‘Iedereen kan winnen, maar ik niet.’ ‘Het lijkt wel alsof als er iemand ziek wordt, dat ik de eerste ben die ziek wordt.’ ‘Niemand heeft ook maar enige aandacht.’ Iedere keer als je zoiets zegt, spuug je een zaad uit je mond dat vrucht voortbrengt, die jij zult eten. 
Sommigen van jullie zeggen: ‘Oh, het zit in mijn familie. Wij hebben dit probleem al generaties lang’, of: ‘Ik kan gewoon verwachten dat ik hartproblemen heb.’ Je hebt net enkele zaden uitgespuugd, die je ook zult eten! Je oogst is de vrucht van wat je zegt. Dat staat hier! ‘20 Van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd; hij verzadigt zich van de opbrengst van zijn lippen.’ Jij bent aan het oogsten wat jij gesproken hebt! En het feit dat je dat niet weet, en dat je het niet hebt geloofd, betekent niet dat het niet werkt! Het betekent in zekere zin dat het nog dodelijker is, omdat jij je helemaal niet bewust bent van wat het probleem is. Jij denkt dat het probleem ieder ander is, terwijl jíj het probleem bent! 

In Matteüs 6 staat: ‘31 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?’ Het is de manier waarop jij je zorgen maakt. Kenneth Hagin zei een keer: ‘Je kunt niet voorkomen dat een vogel over je hoofd vliegt, maar je kunt wel voorkomen dat ze daar blijft zitten en een nest bouwt.’ Je kunt niet voorkomen dat er allerlei willekeurige gedachten in je opkomen, want we leven in een verdorven wereld. Maar weet je hoe je voorkomt dat die gedachten in je nestelen en van jou worden? Maak u niet bezorgd ‘zéggende’! Wanneer jij die gedachten begint te zéggen, dát is wanneer ze kracht beginnen te krijgen. Spreek ze niet uit! Jouw woorden zijn belangrijk! 
Als jij de resultaten wilt zien waar Jezus over sprak, moet jij gaan begrijpen dat geloof door wóórden wordt vrijgezet. God zéi: ‘Laat er licht zijn’ en er wás licht. Hij sprák: ‘Laat ons mensen maken naar Ons beeld en gelijkenis.’ Hij zéi: ‘Laat de aarde droge grond voortbrengen.’ Hij ríep alles tot leven! Deze hele fysieke wereld, jouw lichaam, alles wat maar bestaat is door wóórden geschapen. Woorden zijn de scheppende kracht! Woorden zijn dus de krachtigste dingen in het universum. 

Weet je, op basis van wat ik hier heb gezegd, het is mijn persoonlijke overtuiging, ik kan het niet aan je bewijzen, maar als jij spreekt over een vliegtuigcrash, zoals die vliegtuigcrash die er onlangs was, waarbij 50 mensen omkwamen, dan lijkt het wel alsof dat soort dingen in groepen voorkomen. Het lijkt of er zich golfbewegingen voordoen. Ik aarzel om dit te zeggen, maar ik probeer een illustratie te geven. Weet je, het lijkt wel alsof er jaren voorbij kunnen gaan waarin niets gebeurd, en dan opeens, boem, boem, boem heb je drie rampen achter elkaar. En weet je wat een van de redenen daarvan is? Dat mensen over het hele land erover beginnen te spreken. En ze beginnen te spreken van: ‘Oh man, reizen per vliegtuig is gevaarlijk’ en zo beginnen negatief te spreken en een vloek uit te spreken. En dat zet dingen vrij om te gebeuren. 

Ik weet dat sommige mensen denken: ‘Oh man, jij leeft in sprookjesland, mijn woorden hebben daar niets mee te maken.’ Jazeker wel. In het 3e hoofdstuk van Jakobus staat: ‘6 Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel.’ Dat gaat allemaal over jouw tong. Er staat: ‘3 Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen.’ Jouw tong kan jouw hele lichaam besturen. Als jij gaat zitten en zegt: ‘Oh man, ik voel me beroerd’, en iemand vraagt: ‘Hoe gaat het met je’, dan hebben ze spijt dat ze het gevraagd hebben, want jij stort de hele zaak over hen uit. Je gaat hen vertellen wat de dokter allemaal zei en noemt elke kwaal en pijntje, en je spreekt elk negatief ding uit wat je maar kunt bedenken en dan vraag jij je nog af: ‘Waarom ben ik toch altijd ziek?’ Omdat je altijd maar zegt wat je hebt, in plaats van dat je hebt wat je zegt. Dat is wat anders! 

‘Maar zo voel ik me gewoon!’ Jij begrijpt de macht van jouw tong niet! Jij kunt je bestaan veranderen door jouw woorden! Ik heb het er niet over om te gaan zitten liegen en zeggen: ‘Ik ben in feite ziek, maar ik zal zeggen dat ik genezen ben, in de naam van Jezus.’ Dan ben je een huichelaar. Maar wat je wel kunt zeggen is: ‘Oké, ik heb een probleem, máár Gods genezende kracht is in mijn lichaam. Dit is niet het laatste rapport, dit is niet het einde van de zaak.’ Jezus wilde niet belijden dat Lazarus dood was. Hij zei dat Lazarus sliep, omdat Hij de kracht van woorden kende. Hij wist dat het vrees in mensen zou oproepen en voor vleselijke mensen betekent ‘dood’ het einde van alles. Hij wou dat niet oproepen en zei dus: ‘Lazarus slaapt.’ Maar toen de discipelen zeiden: ‘Heer, als hij slaapt is dat goed, dan is hij beter aan het worden, het is goed voor hem om een dutje te doen,’ toen zei Hij uiteindelijk: ‘Lazarus is dood. Máár Ik ben blij omwille van jullie dat Ik er niet was, opdat jullie zullen geloven.’ Hij wilde geen negatieve uitspraak doen vanwege het negatieve ongeloof dat het zou oproepen. Maar toen de mensen Hem verkeerd gingen begrijpen, zei Hij openlijk: ‘Lazarus is dood, máár…’ en Hij ging het direct weerleggen en sprak een positieve waarheid uit die het negatieve ding tegensprak. 

Ik wil je niet aanbevelen om over je problemen te praten, maar als iemand ernaar vraagt kun je hen de waarheid vertellen, maar zorg ervoor dat je het afrond met: ‘maar God zal mij vrijzetten’ of: ‘maar ik heb de genezende kracht van God in me wonen.’ Je kunt dus uitspreken dat je een probleem hebt, maar zorg dat jouw ‘maar’ op de juiste plek staat. Amen? In plaats van dat je zegt: ‘Ik weet dat de Bijbel zegt dat ik ben genezen, máár ik voel me ziek’, zeg je: ‘Ik voel me wel ziek, máár ik weet dat God mij genezen heeft.’ Let er dus op dat je het op de juiste manier zegt. 

In Spreuken 18:21 staat nog: ‘Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.’ Dood en leven. Merk op dat er niet staat: dood en leven en nog heel wat andere dingen, die er niet toe doen. Het is krachteloos en het doet er niet toe. Dat staat er niet. Nee, óf jij spreekt dood, óf jij spreekt leven. Én, en dit is nog een enorme waarheid, elk woord dat jij hoort bevat óók dood of leven! Als jij naar de radio luistert of naar je favoriete muziek, en je houdt misschien van het wijsje, maar als ze zingen over hoe je dronken van je barkruk tuimelt, en over het plegen van overspel en begerig kijken naar die vrouw met die strakke broek, en over dronken worden en al die dingen, dan komt er dood naar buiten en je laat andere mensen dood in jouw leven uitspreken. 

Elk woord! Als je naar het nieuws luistert, wist je dat het grootste deel van het nieuws, sommigen vinden dat ik dit grotelijks overdrijf, maar dit is bevestigd, ik denk dat het grootste deel van het nieuws een volslagen leugen is! Het is een verdraaiing. Dit is echt niet de economische catastrofe die mensen ervan maken. Dat is een leugen, dat is bedrog. Er zijn problemen, maar het is een noodzakelijke correctie. Want mensen deden absoluut domme, kinderlijke, idiote dingen die gewoon gecorrigeerd moesten worden. Maar de doorsnee persoon leidt helemaal niet zo vreselijk! Het wordt totaal misplaatst en overdreven. Bijvoorbeeld: bij de Super-Bowl, $ 800 voor de ‘pion’ tickets! En het was volledig uitverkocht! $ 100 om je auto te parkeren! En het was uitverkocht! Er is echt geen gebrek aan geld! 

Mensen opereren in angst. Heel wat van die mensen die ontslagen worden, gaan uit van de verwachting van problemen. Want er wordt zoveel angst verspreid omdat iedereen zo negatief praat. Maar het is niet zo erg als mensen beweren. Het grootste deel van wat je hoort is een absolute leugen. Weet je, in 2005 was ik in Schotland toen de vogelgriep langskwam. En ze begonnen in Schotland en Engeland pluimvee af te slachten. Ze stapelden de vogels zo hoog op als dit plafond en staken de brand erin. En je kon de rook overal zien opstijgen. We waren er ook toen de gekke koeienziekte langskwam. Mensen raakten hun complete kudde kwijt. Het was gewoon een vreselijke situatie. En ik herinner me dat ik naar het BBC-nieuws in Schotland keek in oktober 2005. En ze ondervroegen de voornaamste expert van de Britse gezondheidszorg en ze zeiden: ‘Kan dit virus muteren in een soort die mensen infecteert en een pandemie veroorzaakt?’ En hij zei: ‘Zonder enige twijfel.’ En ze zeiden: ‘Bedoel je dat het zal gebeuren?’ En hij zei: ‘Het is geen kwestie van of het zal gebeuren, maar van wanneer het zal gebeuren. Het zal gebeuren.’ En hij zei: ‘Het duurt misschien een jaar of hoogstens twee jaar, maar binnen twee jaar zal eenderde van de wereldbevolking sterven aan de vogelgriep!’ Dat was in oktober 2005. In oktober 2007 was ik weer in Engeland en las ik in de krant dat er in totaal 12 gevallen waren geweest van mensen die wereldwijd aan de vogelgriep waren gestorven. En de meeste daarvan in China. Nou is het triest genoeg dat er ook maar iemand aan gestorven is, maar 12 overledenen is niet bepaald een pandemie! Het is niet een derde van de wereldbevolking, er zijn geen 2,2 miljard mensen overleden. 
Maar dat werd uitgesproken door de voornaamste gezondheidszorgexpert in Engeland. Hij moet gewoon voor zoiets gestraft worden! Mensen zeggen: ‘Maar dat is gewoon wijsheid. Je vertelt gewoon het allerergst mogelijke scenario.’ Maar hij zei niet dat dit het ergst mogelijke scenario was, hij zei: ‘Ik garandeer dat dit zal gebeuren.’ En weet je dat mensen hun hele pluimveestapel kwijtraakten. Vrienden van mij zijn hun bedrijf kwijtgeraakt, zijn alles kwijtgeraakt dat ze hadden. Van veel mensen is hun bedrijf ingestort. Hetzelfde doen ze met orkanen. Ze zijn fout. Het meeste wat ze zeggen klopt niet! Ze voorspellen, maar 90% van wat ze op het nieuws zeggen, is fout! Dank je wel voor die twee mensen die zeggen: ‘Dat klopt.’ 

Als wat ik zeg waar is, en ik geloof dat ik het meer juist heb dan zij, dan bevat elk woord dood of leven. Je luistert naar systematisch bevooroordeelde, gekleurde, indoctrinerende woorden. Het zijn leugens, het is bedrog. Wij hebben nieuwsmedia die echt alles verdraaien. En je luistert daarnaar. En dood wordt uitgesproken. En dood is niet alleen de woorden die jij spreekt. Het is ook elk woord dat jij hoort. Of het nu amusement is, muziek, of het nieuws, of de boeken die je leest. Elk woord is óf leven, óf dood. Er zit geen enkele klasse tussenin die niet meetelt. 

Als wij gewoon dit éne punt zouden geloven, zou het je leven drastisch veranderen. Maar de gemiddelde persoon hier is zó in onze cultuur verzonken, je houdt van deze cultuur en die bevalt je, en je wordt er zo door onderhouden en geamuseerd dat het er niet toe doet hoeveel ik je laat zien uit het Woord van God. Het interesseert je niet, jij blijft gewoon doen wat je altijd deed. En de dood wordt in je leven gezaaid en je vraagt je af waarom dingen gebeuren. 

Jezus legde uit hoe Hij hierin te werk ging. Want woorden waren voor Hem belangrijk. Hij luisterde niet naar ongeloof. Hij liet mensen om zich heen geen ongeloof uitspreken. Hij weerlegde het. Tegen zijn discipelen zei Hij: ‘Ik ga naar Jeruzalem en ze zullen Mij daar kruisigen en ze zullen Mij begraven. Maar op de derde dag zal Ik weer opstaan.’ Maar Petrus zei: ‘Dat zij verre van U, Heer’ dat zal U nooit gebeuren. Wij zullen U beschermen.’ Toen draaide Jezus zich om en zei: ‘Ga weg achter mij satan, want je bent bedacht op de dingen van de mensen en niet op de dingen van God.’ Hij herkende dat dit niet zomaar Petrus was die sprak, maar de duivel die door een van zijn discipelen sprak, ook al hield Hij van Petrus. En in datzelfde hoofdstuk 16 van Matteüs had Hij nog gezegd: Jij bent Petrus en op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen.’ Hij hield van Petrus en zei: ‘Deze belijdenis is van God’, maar slechts enkele minuten later keerde Hij zich tot hem en zei: ‘Ga weg achter mij, satan.’ 

Mensen, als jullie niet begrijpen wat ik zeg en zeggen: ‘Oh, dit is gewoon gepraat van mensen, dit heeft niets te betekenen’, de Bijbel zegt: dood en leven zijn in de macht van jouw woorden. En niet alleen elk woord dat jij uitspreekt, maar ook elk woord dat jij hoort. En als jij je daar niet van bewust bent, wordt je systematisch vergiftigd. En vervolgens vraag jij je af waarom de dingen gaan zoals ze gaan? Ik zeg je, dit is hoe het werkt! 
Er staat in Jesaja 54: ‘17 Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des HEREN en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des HEREN. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, - en dan staat er: en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert,’ - je weet dat de tong het grootste wapen is – ‘en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen.’ Als jij het niet in het ongelijk stelt, dan heeft dat wapen macht! Maar als jij het wél in het ongelijk stelt, dan heeft het géén macht. 

En hierom luister ik niet zoveel naar dingen. Ik ben er meer gevoelig voor dan ik zou willen, maar je kunt het Jamie vragen, als ik onderweg in de auto naar de radio luister en ze zeggen zoiets als ‘het is griepseizoen, heb jij je griepprik al gehaald?’ dan is dat een woord des doods! De Bijbel leert niet dat er een bepaald seizoen is dat het Woord niet werkt. Ze zeggen dat het ‘allergie’ seizoen is en ze adverteren allerlei producten. Ik laat die woorden niet uitspreken zonder dat ik zeg: ‘Voor mij bestaat er geen allergie seizoen, ik verwerp dit in de naam van Jezus.’ Weet je wat ik dan doe? Ik stel die woorden in het ongelijk. Ik ontkracht die woorden ter plekke! Ik blijf daar niet zitten en laat mensen allerlei ziekten en kwalen adverteren. Of spreken over: ‘Nou, je wordt oud, je bent de veertig voorbij, nu kun je hartkwalen verwachten of dit of dat.’ Als mensen zoiets beginnen te zeggen dan sta ik op en zeg: ‘Nee, in de naam van Jezus.’ 

Sommigen van jullie denken: ‘Jíj bent fanatiek zeg! Je bent een rare kwiebus.’ Ik vind jou een rare kwiebus! Ik stel woorden in het ongelijk. Woorden hebben macht en als ik woorden hoor die tegengesteld zijn aan wat het Woord van God zegt, dan stel ik ze in het ongelijk. Ik zeg: ‘Nee.’ En daarom hoef ik ze later niet van me af te bidden. Ik wil niet al dat ongeloof maar slikken en al die advertenties over ziekten. Ik ben het zó zat om al die reclame te zien. Iemand heeft hoofdpijn en dus zeggen ze je: ‘Neem dit.’ En dan vertellen ze je: ‘De bijwerkingen kunnen zijn dat je eraan doodgaat, je kunt een hartaanval krijgen, je kunt hoge bloeddruk krijgen, je wordt impotent, je krijgt diarree en onregelmatige stoelgang.’ En dan zeg ik: ‘Mijn God, geef me dan die hoofdpijn maar terug!’ Amen? 
Waarom ter wereld zou je willen luisteren naar iemand die deze dood over je uitspreekt? Broeders en zusters, die dingen zijn afschuwelijk! Maar de meesten van ons hebben het zo vaak gehoord dat we er zelfs niet eens over nadenken. Soms laat je gewoon je TV aan staan, zodat je deze dood door je huis kunt laten stromen! Zodat het niet te stil wordt. Je houdt van de klank van de dood! Genade, genade. God heb medelijden met onze onwetendheid! 

Jezus zei dus: ‘Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, En let hier op! maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.’ Je zult dus moeten gelóven dat jouw woorden gebeuren! En als jij niet begrijpt waar ik het over heb, als jij geen belang hecht aan woorden, als jij maar allerlei woorden uitkraamt die je niet meent, elke keer als je dat doet, verwar jij je hart. Je leert je eigen hart: ‘Ik meen niet wat ik zeg, ik praat zoveel. Ik flap er zomaar wat uit wat ik niet bedoel. Ik heb niet nagedacht over wat ik zeg.’ Als jij zo bent en je hebt een wonder nodig en je zegt: ‘Kanker, in de naam van Jezus ga’, dan weet je hart niet dat je dit nu wel echt gelooft. ‘Geloof je dit? Is dit nu echt wat je gelooft of is dit net als alle andere woorden die je de hele week door spreekt en betekent het helemaal niets?’ Weet je, je eigen hart zal het niet geloven! 

Wij zitten maar te luisteren naar allerlei troep. We zeggen maar domme dingen, we zingen liedjes die we helemaal niet geloven! En weet je wat dit doet? Het brengt je in de war! Er is een boek uit met de titel: ‘Wie heeft mijn hersens uitgezet?’ Het is geschreven door een christelijke dame. Maar ze schreef het vanuit een doktersstandpunt, ze is medisch arts. En de essentie van dit boek is dat jouw hersens miljarden keren per dag contact hebben met elke cel in je lichaam. Elke dag is er voortdurende communicatie tussen jouw brein en elke cel in je lichaam. En elke cel in je lichaam heeft wat ze noemen ‘receptoren.’ En deze ‘receptoren’ zijn net als een cijferslot. Je hebt een gezonde cellen en je hebt van die vrije radicalen in je lichaam. Iedereen heeft van die cellen in zijn lichaam, ook kankercellen. Maar als je lichaam gezond is, kan die kanker niet in je cellen binnendringen, omdat ze niet langs dat slot komen. Maar als jij wat zij noemt ‘giftige gedachten’ hebt, of negatieve gedachten, of gedachten van ‘oh, ik hoop dat ik nooit kanker krijg, want kanker is ongeneeslijk’, dat zijn woorden des doods. Als jij zoiets zegt, dan communiceren jouw hersenen die gedachte aan elke cel in je lichaam. Wel een miljoen maal per dag en dan veranderen die receptoren zodat vrije radicalen binnen kunnen dringen, omdat jij dat zei. 

Dit is dus wat de medische wetenschap zegt! Ze zeggen dat het brein bepaalt hoe elke cel functioneert en elke infectie of kanker of iets dergelijks is niets anders dan cellen die van slag zijn geraakt vanwege de woorden en gedachten die jij uitspreekt. Dat zijn medici die dat zeggen! Dat is precies wat Jezus zei, dat dood en leven in de macht van de tong liggen. Je wordt opgehangen door je tong! Je doodt jezelf met de woorden die je spreekt en de negativiteit van de woorden die je hoort en die je niet in het ongelijk stelt en niet veroordeelt. En we laten toe dat ongeloof wordt geplant en dan opeens zeg je: ‘In de naam van Jezus, ik ben genezen!’ 
Weet je dat dat ene zinnetje echt niet de miljoenen zinnen zal weerleggen die je hebt gezegd of gehoord, en die daar tegenin gingen? Je hebt je hart getraind in ongeloof! Sommigen van jullie zeggen: ‘Ik kijk naar programma’s waar ik het niet mee eens ben. Ik kijk alleen maar, maar het is maar een televisieprogramma!’ Maar jouw hart weet dat niet! Wat je ook maar hoort. Dood en leven zijn in de macht van de tong en jij luistert naar die woorden en ze zullen vrucht voortbrengen. 

Als jij zover wil komen, waar Jezus over spreekt, dat jij gelooft dat wat je zegt ook gebeurt, dan moet je geen dingen gaan zeggen die je niet gelooft. Je gaat niet meer zitten liegen tegen mensen. Je stelt geen dingen meer verkeerd voor. Want je doet dan wat de Bijbel zegt, je zweert tot je eigen nadeel, maar verandert het niet. Als jij bij mij komt en vraagt: ‘Maakt deze jurk mij dik?’ kom niet naar mij, tenzij je de waarheid wilt horen. Ik probeer om beleefd te zijn. 
Ik heb hier niet zo lang geleden over gepredikt. Er kwam een vrouw naar mij toe die iets dergelijks vroeg. En ze zag er dik uit. En ik zei tegen haar: ‘Je wilt niet dat ik tegen je zeg wat ik denk.’ Ik ontweek het zo. Maar ik ga niet zeggen: ‘Oh nee, je ziet er helemaal niet dik uit, terwijl de waarheid is dat je er wel zo uit ziet!’ Dat is een leugen! Sommigen van jullie denken, dat is een dwaze kleinigheid, maar we doen dit soort dingen voortdurend. Wij gaan naar iemand toe en zeggen: ‘Je bent de allerbeste, we vinden je geweldig.’ En daarna roddelen we over je. Maar je hart is nu in de war. Meen je dat nu wel of meen je dat niet. En als je vervolgens aan komt zetten met: ‘Door Zijn striemen ben ik genezen’, dan denkt je hart: ‘Oh, dit is waarschijnlijk net als die miljoenen andere dingen die hij zei en niet geloofde.’ En er gebeurt niets. Omdat je niet gelooft dat wat je zegt zal geschieden. 

Je spreekt je woorden niet. Je zegt maar allerlei dingen, je laat andere mensen maar dingen zeggen. Je beoordeelt dingen niet. Ik was in Hongarije voordat de Berlijnse muur viel, in de jaren 80. Er waren enkele mensen die onze gastheren waren. En die waren enkele keren in de VS geweest. En ik sprak met hen en ik vroeg hen: ‘Wat zijn enkele van de voornaamste verschillen die jullie zien tussen Amerikanen en Hongaren.’ En deze man zei: ‘Amerikanen zijn echt de meest goedgelovige mensen die ik ooit in mijn leven heb gezien.’ En ik zei: ‘Wat bedoel je daarmee?’ Hij zei: ‘Ik heb onder het communisme geleefd. Wij hebben 70 jaar onder het communisme geleefd. Wij weten dat alles wat er wordt gezegd propaganda is. Wij vertrouwen helemaal niets. Als ik naar Amerika ga, en als er iets op TV wordt geadverteerd, dan denken jullie dat het de waarheid is! Jullie slikken maar alles wat er beweerd wordt. Jullie Amerikanen zijn echt de meest goedgelovige mensen die ik ooit ontmoet heb.’ En daar zit heel wat waarheid in.

Je moet zover komen dat je kritisch bent op woorden. Woorden worden belangrijk. En als iemand iets zegt dat tegengesteld is aan wat jij gelooft, stel het in het ongelijk. Nog beter, zet het uit. Luister er niet naar. Lees het niet. Dit zou je Tv-kijken zo goed als moeten beëindigen. Behalve mijn programma natuurlijk. Amen? Er zijn nog wel andere goede programma’s, maar ik zeg, het zou je Tv-gewoontes dramatisch veranderen. Het zou veranderen wat je leest. Het zou veranderen waar je naar luistert. Het zou de muziek waarnaar je luistert veranderen. 
Broeders en zusters, woorden zijn belangrijk en Jezus zegt: ‘Wil je geloof, dat als je alleen maar spreekt tegen een vijgenboom, dat die sterft zonder dat je hem aanraakt? Je wilt dat je woorden zijn van: ‘Je bent genezen en mensen zijn ogenblikkelijk genezen?’ Je spreekt tot kanker en je zegt: ‘Je bent dood in de naam van Jezus’ en boem, de kanker is ogenblikkelijk dood. De meeste mensen zouden graag die resultaten hebben. Maar die zul je niet verkrijgen totdat je belang gaat hechten aan woorden en wat ze betekenen. En elk woord dat uit je mond komt zet of leven, of dood vrij. Man, dit is belangrijk. Zoals ik al zei, ik zou hier heel wat langer over kunnen spreken dan ik nu doe. 

Laat me nog op iets anders wijzen in dit vers dat essentieel is. Jezus zegt: ‘Wie tegen deze bérg[!] zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.’ Je zult moeten spreken tegen de bérg! Het is niet alleen essentieel welke woorden je gebruikt, het is ook essentieel tegen wie je spreekt. Dit is een van de voornaamste punten die ik vanavond over wilde brengen. 

Eén van die religieuze gewoontes die het Woord krachteloos maken, is dat ons niet is geleerd welk gezag de gelovige heeft. Ons is geleerd dat wij ‘niets’ zijn. Zonder Jezus zijn wij niets en kunnen wij niets doen, dat is waar, maar we zijn niet zonder Jezus. Ons is niet onze positie in Christus geleerd. En de gemiddelde persoon is bezig met: ‘Oh God, wilt u mij alstublieft genezen.’ En: ‘Als het Uw wil is, alstublieft, om Jezus’ wil.’ En dan praten we van: ‘Oh God, de dokter heeft gezegd’, en bedelen om zijn genade en proberen Hem uit te leggen hoe erg het is, zodat Hij misschien meer medelijden krijgt.’ En we proberen andere mensen over te halen om mee te huilen en mee te klagen met het idee dat dát Hem wellicht motiveert. 
Maar God heeft ieder persoon al genezen. Door zijn striemen is ons genezing gewórden. Genade is al verstrekt, je hoeft God zelfs niet eens te vrágen om genezing. Door zijn striemen wás je al genezen. Dit hier zegt: ‘Wie tegen deze berg zal zeggen’, dat gaat over jouw probleem. Praat niet tot God over jouw ziekte, spreek tot jouw ziekte over God! En weet je wat hieraan ten grondslag ligt? Dat jij moet begrijpen dat je gezag hebt!
Dus ga niet zeggen: ‘Oh God, ik ben niets, ik ben niemand. Oh God, ik ben krachteloos, dit is kanker. Ik heb geen enkele kracht tegenover kanker.’ Dat is allemaal verkeerd. Het zou juist zijn als je het alleen maar hebt over jou als een fysiek persoon. Maar je bent niet alleen maar fysiek. Je bent wedergeboren en in de geest leeft dezelfde kracht die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt binnenin jou, en jij bent niet machteloos. 

Benader jij de financiën zo: ‘Oh God, kijk toch eens naar deze situatie, ik ben mijn baan kwijtgeraakt, ik ben machteloos’? God heeft jou macht gegeven om rijk te worden, Deuteronomium 8:18. Als jij met je ongeloof en zelfmedelijden stopt en stopt met in angst en vrees te opereren, en stopt met luisteren naar de twijfel en de schuld en veroordeling die de wereld spreekt en sta op en zeg: ‘Waar deze hand ook toe gezet wordt, het zal voorspoedig zijn!’ En ga er dan op uit en dóe dan iets met die handen! Amen? Doe iets!
Ga in geloof staan. God heeft je al de zalving gegeven en het is volkomen fout voor jou om je financiën te benaderen en te zeggen: ‘Oh God, ik ben absoluut machteloos. Oh God, wil iemand mij alstublieft helpen.’ Man, jij bent degene met de kracht en de zalving van God, en jij moet stoppen met God benaderen op de manier van: ‘Oh God, ik kan helemaal niets. Wilt U alstublieft uw hand uitstrekken, wilt u dit doen of dat doen.’ Het is helemaal niet Gods beurt om wat te doen. God heeft alles al voorzien. Hij heeft de uit de doden opwekkende kracht al binnenin jou gelegd, Efeziërs 1:19-20. Het ís er al. Nu moet jij je gezag nemen en spréken tot jouw probleem. Gelovend dat God het al heeft gedaan. Hij heeft deze kracht binnenin jou gelegd. Nu is het niet de tijd om God iets te vragen. Het is nu de tijd om te geloven wat God gedaan heeft, en jouw gezag te nemen en bevéél jouw situatie om te veranderen. Spreek ertegen! Spreek tegen dingen. Spreek tegen vijgenbomen. Jezus deed dat! 

Als je het 14e vers leest, staat er: ‘Hij antwoordde de vijgenboom en zei…’ Weet je, dat betekent dat de vijgenboom al tegen Hem gesproken had! De vijgenboom had gezegd: ‘Ik heb vijgen’, omdat hij bladeren had. Het communiceerde iets. Wist je dat dingen tot je zullen spreken? Je bankafschrift zal tegen je spreken! Je bankafschrift zal zeggen: ‘Nou, het Woord werkte niet, je bent blut. Kijk toch naar al die rode cijfers hier, het werkte niet.’ Alles wat tegen jou spreekt, spreek ertegen terug. Spreek tegen je bankafschrift. Spreek tegen je portemonnee. Spreek tegen je rekeningen. Zeg: ‘Je bent betaald, in de naam van Jezus.’ Gebruik je woorden en begin tegen dingen te spreken. 

Maar de meeste christenen pakken dat zo aan: ‘God, wilt u iets doen aan deze rekening.’ Maar God heeft gezegd: ‘Ik geef jóu kracht. Ik heb jóu gezag gegeven. Neem je gezag, spreek jij ertegen.’ Ik weet dat dit anders is dan wat de meeste mensen denken. Maar dat is dan de reden dat de meesten van ons geen betere resultaten zien. Ik vertel je de waarheid. Je vindt het misschien niet leuk, maar het is net als wanneer je een kat tegen de haren instrijkt. Hun haar staat recht overeind. De manier waarop je dat moet oplossen is, niet stoppen met aaien, maar je zet de kat andersom! Amen? En je blijft aaien en al dat haar wordt netjes glad. Dus als wat ik zei jou tegen de haren instrijkt, bekeer je. Draai je om en het gaat lekker voelen! Prijs de Heer. 

Jij moet dus tot het probleem spreken. Dat betekent dat jij begrijpt dat God het al voorzien heeft. Je hoeft het Hem niet meer te vragen. Hij heeft de macht al binnenin jou gelegd en nu moet jíj dat gezag nemen en jíj moet spreken. De Schrift zegt in Matteüs 10 dat jíj de zieken moet genezen, reinig de melaatsen, wek de doden op en drijf demonen uit. Maar zeer weinig christenen doen dat. De meeste christenen gaan van: ‘Oh God, wij vragen ú om deze persoon te genezen.’ Maar dat is niet wat Hij je heeft opgedragen te doen! Hij heeft jóu opgedragen iemand te genezen.

Je zegt: ‘Maar dat kan ik helemaal niet.’ In Handelingen 3 gaan Petrus en Johannes naar de tempel. En ze zagen daar die man die van de moederschoot af verlamd was en ze zeiden: ‘Zilver en goud heb ík niet, maar wat ik heb, geef ík u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en wandel.’ Ze spraken tot het probleem en zeiden: sta op en wandel en grepen hem bij de hand en trokken hem overeind. Ze hebben niet gebeden. Ze vroegen God niet. Ze namen de kracht, ze geloofden dat ze het hadden, en ze zeiden: ‘Wat ík heb, geef ík u.’ Er zijn niet veel christenen die dat doen... ‘Zoiets zou ik nóóit zeggen.’ Ja, dat is overduidelijk! Dát is de reden dat je geen resultaten krijgt. 
‘Maar ik heb helemaal geen genezende kracht.’ Iedereen weet dat het niet jouw kracht is, het is Gods kracht, maar die zit binnenin jóu en jij hebt gezag en je moet het gebruiken! Spreek tot je probleem! Spreek niet tot God over jouw probleem, spreekt tot jouw probleem over God! 

Het klassieke voorbeeld hebben sommigen van jullie me al eens horen vertellen. Maar ik ga elk jaar naar Charlotte, North-Carolina met pastor Dean Melton. Daar was een vrouw in wiens huis ik logeerde. Zij had mijn video gezien over Nicky Ochensky die wonderbaarlijk was genezen. En toen ik op een dag daar in huis kwam, zat ze te huilen en zei: ‘Ik heb een vriendin die dezelfde symptomen heeft als Nicky Ochensky had. Zou je met haar willen bidden.’ En ik zei: ‘Natuurlijk wil ik voor haar bidden’ En ze zei: ‘Dat is mooi, want ze is onderweg en kan binnen 10 minuten hier zijn.’ Zij had een soort ziekte die vreselijke pijn veroorzaakte. Ze had het al zeven of acht jaar. De dokters hadden gezegd dat ze al vier of vijf jaar dood had moeten zijn voordat ik haar ontmoette. Op een schaal van 1-10 was haar pijn een constante 11. Ze hadden haar rechtstreekse injecties met morfine gegeven en dat soort dingen. De enige manier waarop ze overleefd had, was dat ze over haar hele lichaam magneten had geplakt. En ze had magneten in een deken genaaid en sloeg die deken om zich heen en al die elektromagnetische velden verminderden de pijn. 

Ze was dus een wrak, ze kon helemaal niets. Ze was al drie of vier jaar zo goed als volledig invalide. Ze kwam en ik ging met haar praten. Ze geloofde bijna niets. Ze was presbyteriaans. Ze geloofde dat God deze ziekte op haar had gelegd om haar iets te leren. Het eerste wat ik dus zei is: ‘Nee, God heeft dat niet gedaan.’ En dan begon ze te zeggen: ‘Maar God wordt hierdoor verheerlijkt’ En ik zei: ‘Nee, God wordt verheerlijkt door jouw genezing.’ En ik begon haar theologie te weerleggen. En na een minuut of twintig zei ik: ‘Nu ga ik voor je bidden.’ Ik pakte dus haar handen, en ze had over haar hele lichaam pijn. Ik nam autoriteit en sprak ertegen en ik beval die pijn te vertrekken en verbrak het. En ik gebood de zalving om te stromen en toen ik klaar was zei ik: ‘Heb je nog ergens pijn?’ Ze bewoog zich heen en weer, ze deed de deken af en stond op en zei: ‘Nee, ik heb helemaal geen pijn.’ Voor de eerste keer in zeven of acht jaar was ze volkomen vrij van de pijn. 
En toen zei ze: ‘Maar ik heb een branderig gevoel, hier ter hoogte van mijn heup waarom is dat niet weg?’ Ik zei: ‘Ik heb niet tegen branderig gevoel gesproken. Je had me niet verteld dat je een branderig gevoel had. Je zei dat je pijn had.’ Ik bad dus nogmaals en bestrafte het branderige gevoel en ik beval het branderige gevoel om te vertrekken. En ze was er vrij van. En toen nam ik precies deze zelfde verzen en zei: ‘Als je weer pijn gaat voelen betekent dat niet dat je niet genezen bent, maar dat satan op je deur staat te kloppen. Hij heeft de macht om de pijn naar je toe te brengen, en alleen maar dat je pijn hebt, wil nog niet zeggen dat jij je genezing bent kwijtgeraakt en dat het terug is. Het is gewoon satan die op de deur klopt en het hangt ervan af hoe jij reageert. Als jij hetzelfde doet wat ik gedaan heb en tégen het probleem spreekt, en ik bevéél de pijn en ik bevéél het branderig gevoel om te gaan, dan zal het vertrekken. En misschien klopt die wel een paar keer op de deur, maar geef gewoon niet toe en blijf geloven en het is voorbij.’ 

Ik gaf haar dus 20 minuten onderwijs hierover. En toen was ze klaar om weg te gaan. En toen ze haar hand op de deurklink legde, stopte ze en zei: ‘Het branderige gevoel is terug.’ En ik zei: ‘Ik heb je net geleerd hoe je het moet doen. Ik ga nu dus niet voor je bidden, ik wil dat jij bidt.’ En dus, we hielden elkaars hand vast en ze was van heel ver gekomen. Nog 20 minuten daarvoor was deze vrouw nog Presbyteraan. Ze bad dus een heel goed gebed voor een Presbyteraan. Ze zei: ‘Vader, ik dank U dat het Uw wil is dat ik genezen ben. Door de striemen van Jezus is mij genezing geworden. En als ik genezen was, dan bén ik genezen. Ik dank U dat ik genezen ben, Ik claim mijn genezing in Jezus’ naam.’ Een krakkemikkig gebed! 

Sommigen van jullie denken: ‘Wat is er mis met dat gebed?’ Nou, het zal je niet genezen! Wat ze zei was goed! Dat het Gods wil is dat ze gezond zou zijn, en dat ze door zijn striemen genezen is. ‘Ik dank U, ik claim mijn genezing.’ Dat zijn allemaal goede dingen om te zeggen, maar het is níet spreken tegen het probleem. Ze nam haar autoriteit niet, ze sprak niet tegen haar pijn! Ze beleed goede dingen, maar ze nam niet haar autoriteit en gebruikte het niet! Ik wist dat zij zo niet zou genezen, dus ik vroeg haar: ‘Hoe voelt het nu?’ En ze zei: ‘Het branderige is er nog steeds! Wat is er aan de hand?’ Dus ik zei tegen haar: ‘Je deed niet wat het Woord zegt dat je moet doen.’ En ze vroeg: ‘Wat moet ik dan doen?’ Ik ging weer terug naar dit vers en zei: ‘Wie zal zéggen tot de berg’, jij sprak niet tot het branden. En ze zei: ‘Ik moet zeggen: branderig gevoel – in de naam van Jezus?’ En ik zei: ‘Ja.’ En ze zei: ‘Dat zal ik doen.’ We grepen dus weer elkaars handen en ze zei: ‘Branden, in de naam van Jezus...’, en verder kwam ze niet! Ze zei: ‘Het is wég!’ En ze was volkomen genezen! 

Er zijn meerderen van jullie die zeggen: ‘Ik geloof in de naam van Jezus, dat ik door zijn striemen ben genezen. Oh Vader, ik dank U, oh God, zend uw genezende kracht, Heer ik vertrouw op U.’ Je zegt al deze prima dingen, maar je hebt nog nooit gesproken tegen wat jouw probleem is! Je hebt nog nooit gezegd: ‘Pijn, in de naam van Jezus, vertrek uit mijn lichaam.’ - ‘Ogen, ik beveel jullie te zien, ik gebied volmaak zicht in jullie.’ - ‘Ik spreek tegen dit hoofd en ik gebied het om te stoppen met pijn doen.’ - ‘Ik gebied mijn darmen om normaal te functioneren.’ Je moet spreken tegen wat ook maar je probleem is. ‘Maar ik vind dat heel erg raar om te doen.’ Sommigen vonden het waarschijnlijk ook heel raar van Jezus om tegen een vijgenboom te praten, maar het werkte! 

We hadden een man, een bijbelschoolstudent die dit soort onderwijs hoorde. En hij ging naar zijn brievenbus, omdat zijn brievenbus hem niets anders dan rekeningen bracht. De brievenbus sprak tot hem. En elke keer als hij langs die brievenbus kwam, sprak die brievenbus slechte dingen tegen hem. Hij verwachtte elke keer het ergste. En hij liet zijn vrouw op de uitkijk staan om te zorgen dat niemand het zag. En hij ging voor de brievenbus op zijn knieën. Het was zo’n gemeenschappelijke hal. Hij ging op zijn knieën en ging tegen zijn brievenbus profeteren. Hij zei: ‘Jij brengt mij meer geld dan dat jij mij rekeningen brengt. Ik gebied geld om in jou te komen. Geld, kom er in!’ En hij sprak tegen zijn brievenbus. Weet je dat hij de volgende dag een cheque ontving van $ 10.000? In díe brievenbus! Nou, ik zeg niet dat iedereen nu tegen zijn brievenbus moet gaan praten, maar ik zeg wel dat het principe werkt! Het principe werkte en het kwam van een onverwachte bron. Dingen zullen je gehoorzamen. 

Toen Jamie en ik net in de bediening begonnen, hadden we moeilijke tijden. We waren arm, maar we spraken er niet over met mensen, want wij wilden onze negativiteit niet uitspreken. Mijn moeder was zo’n beetje de enige die ons in leven hield. Ze liet ons elke week komen en gaf ons te eten. Dat was vaak de enige keer in de week dat we te eten hadden. Ik deed klusjes voor haar. Ik maaide het gazon en bij ons huis in Arlington, Texas, waar ik ben opgegroeid, hadden we tweeëntwintig Pecanbomen in de tuin. En toen mijn vader nog leefde zorgde hij dat ze besproeid en bemest werden, gesnoeid en verzorgd. En we konden zo’n twee- tot driehonderd pond pecannoten per jaar oogsten. Ik pelde ze en verkocht ze. Maar toen mijn vader was gestorven, heeft mijn moeder ze verwaarloosd en op een keer hadden we ‘bagworms’, ze waren met ‘bagworms’ overdekt . Ze had ze niet bemest en er niet voor gezorgd. En in die jaren hadden we maar 25 of 30 pond pecans van die tweeëntwintig pecanbomen. 
En terwijl ik haar gazon maaide, was ik zo dankbaar dat God onze moeder gebruikte om ons in leven te houden. Maar ik wilde haar niet vertellen hoe erg onze situatie was, maar ik wilde haar graag zegenen. En dus, terwijl ik het gras maaide, elke keer als ik langs zo’n boom kwam legde ik mijn hand op die boom en zegende hem. Ik vervloekte de ‘bagworms’ en beval ze te sterven en vervolgens sprak ik zegen uit over die bomen. Wist je dat in dat jaar, zonder dat we ook maar íets hadden gedaan aan de ‘bagworms’ en niets aan bemesting en zo, dat we meer dan 600 pond aan pecans opraapten! Dat kwam omdat ik tegen die bomen sprak! 

Sommigen van jullie zeggen: ‘Maar dat geloof ik niet!’ Nou, dan zal het voor jou niet werken! Ik geloof dat de woorden die ik spreek ook zullen gebeuren! Woorden zijn machtig! Jij kunt over jezelf gaan spreken en in plaats van te zeggen: ‘Nou, ik ben maar middelmatig, voor mij werkt niets! Wie zit nu op mij te wachten?’ in plaats van al de negatieve dingen uit te spreken, die je ooit gedacht hebt en wat je ooit is overkomen, ga naar het Woord, zoek uit wie je bent in Christus en ga spreken: ‘Ik vermag alle dingen in Christus Jezus die mij kracht geeft.’ En: ‘Waar ik ook mijn hand toe zet, het zal voorspoedig zijn.’ 

Toen ik opgroeide was ik een verliezer. Ik was niet de allerergste van iedereen, maar ik was gewoon overal middelmatig in. Alles wat ik deed was middelmatig. Wij zaten in de eindstrijd van een regionale football competitie en ik was ‘center’. En ik ‘centerde’ de bal over het hoofd heen van de man in de eindzone, en daardoor kregen zij een vrije trap en wonnen met twee punten verschil. Wij verloren de regionale eindstrijd omdat ik de bal over het hoofd heen gooide van de man in de eindzone. Iedereen van school kon mij wel vermoorden. Ik deed altijd wel iets verkeerds. Ik was nooit de allerslechtste, ik was nooit de beste, alles was gewoon middelmatig en ik presteerde nooit iets bijzonders. 
Maar toen de Heer mij aanraakte draaide ik gewoon om en begon ik te geloven dat ik gewoon álles kon. Ik kan álle dingen. En ik ben nu zo veranderd dat ik je kan verzekeren, als ik niet in de bediening zou zijn, en het allerergste zou gebeuren… dan zou ik een baantje nemen bij McDonalds. En binnen de kortste tijd zou ik de eigenaar van die McDonalds zijn. Als ik voor iemand zou werken, kan ik je verzekeren dat ik de best betaalde werknemer van dat bedrijf zou zijn. Ik zou de meest productieve medewerker zijn. Ik heb eerder werkgevers gezegd: als je mij aanneemt, zul je gezegend worden! Volkomen tegengesteld aan mijn natuurlijke zelf voordat ik een relatie met de Heer had. Ik heb dingen veranderd. Ik geloof en ik spreek en ik kan je verzekeren dat ik voorspoedig zal zijn. 

Ik kan je vertellen dat onze bediening voorspoedig is, terwijl alle anderen terug moeten schroeven. Wij breiden uit. Wij zullen beginnen met dit TBN Rusland gebeuren, wij gaan dingen ondernemen, terwijl alle anderen gas terugnemen. En wij breiden uit. Amen! Dit zal mijn grootste uitbreidingsjaar zijn. Iemand zegt: ‘Zoiets zal ik nooit zeggen.’ Nou, dat is de reden dat het voor jou niet werkt. Ik verzeker je, dit is een krachtige waarheid over de autoriteit die God ons gegeven heeft. Je moet weten welke autoriteit God je gegeven heeft. Je moet weten waarover je autoriteit hebt en waartegen je kunt spreken. Wat is jouw verantwoordelijkheid en wat is Gods verantwoordelijkheid. 

En ik zeg je dat dit een van die dingen is, die de waarheden over dat God getrouw is, en dat God een goede God is, krachteloos en zonder effect maken, omdat wij niet weten welke rol wíj moeten spelen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid niet. Wij laten dingen maar op zijn beloop en dan vragen we ons af: ‘Waarom laat God dit land zo verloederen?’ Hij laat het niet verloederen, wij zijn degenen die het laten verloederen. Mensen spreken de waarheid niet. Wij maken ons zo bezorgd om politiek correct te zijn en we zijn zo bang dat we op iemands tenen trappen dat we de waarheid niet meer kunnen zeggen. En dus zijn we gestopt met de waarheid zeggen. Maar ik verzeker je dat de ongelovigen niet zijn gestopt met hun twijfel en ongeloof uitspreken. 

Wat er gebeurt is dat er minder en minder goddelijke dingen worden uitgesproken en dat er meer en meer ongeloof wordt uitgesproken omdat de gelovigen bang zijn. Man, wij moeten de waarheid gaan spreken. Ik besteed miljoenen en miljoenen dollars om op TV en op de radio te zijn en de dingen te doen die ik doe. En ik kan je verzekeren dat ieder persoon hier mensen kent, ook al geef ik nog tien keer zoveel geld uit, ze zullen mij nooit horen, en ze zullen mij nooit op TV zien en ze zullen nooit mijn woorden horen. Ik heb wel een invloedsfeer, maar ongeacht hoeveel geld ik of welke andere bediening ook maar uitgeeft, er zijn mensen die naar jóu kijken. 
Jíj bent degene die de macht en de autoriteit heeft om iets te doen. En velen van ons zwijgen. Wij spreken niet met de mensen in de kruidenierswinkel, in de supermarkt, op het tankstation. We praten niet met onze buren, we praten niet met de mensen met wie wij samenwerken. Wij begrijpen de macht van woorden niet. Wij zijn het met van alles niet eens, maar we durven niets te zeggen omdat iemand ons wellicht kan afwijzen. Ik verzeker je dat zo het werk niet klaar komt. We zullen moeten leren op te staan. Je zult moeten leren de waarheid uit te spreken. En je zult de waarheid mensen vrij moeten laten maken. Amen! 

Ik verzeker je, dat waar ik vanavond over gesproken heb, bijzonder belangrijk is. Er zijn zoveel christenen van: ‘Oh God, waarom deed U niets.’ Nou, jij hebt niets gedaan! God beweegt door jou heen. ‘Oh God, strek uw arm uit en doe wonderen.’ De Bijbel zegt: deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Ze volgen. Dat betekent dat jij de eerste stap moet zetten! Jij moet gaan spreken als iemand zegt: ‘Oh, het is vreselijk hoe de griep toeslaat. Heb jij de griep al gehad?’ Jij moet gaan staan en zeggen: ‘Nee, ik krijg de griep niet. Ik geloof niet in de griep.’ Mensen zullen naar jou kijken en denken dat je knettergek bent, maar de deur staat nu wagenwijd voor je open om uit te leggen wat er aan de hand is. Sommige mensen zullen je raar vinden. Sommige mensen zullen je afwijzen, maar sommige mensen zullen zeggen: ‘Ik wil wat jij hebt!’ 

Wij moeten de waarheid gaan spreken en wij moeten het Woord gaan doen. Amen? Ik heb het niet in zo’n diepte uitgelegd als ik zou kunnen, maar ik heb heel wat verschillende onderwerpen behandeld. Ik moedig je aan om alsjeblieft dit ding te gaan snappen. Je moet hier nog eens en nog eens en nog eens naar luisteren. En je moet dit ook aan iemand anders vertellen. Wij kunnen het aantal mensen verdubbelen, verdrie- of verviervoudigen die hierdoor aangeraakt worden, als jij deze cd’s neemt en aan anderen doorgeeft. En ik verzeker je dat het lichaam van Christus dit moet horen. Het zal je vrijmaken. Amen? 

Vader, wij houden van U en wij ontvangen het Woord met zachtmoedigheid dat in staat is onze zielen te redden. Vader, ik vraag U dat U dit zult gebruiken om helderheid te brengen, dat mensen gaan begrijpen waarom dingen niet werken. Omdat wij niet hebben gedaan wat U ons hebt bevolen. Wij hebben U gevraagd te doen wat U ons hebt opgedragen te doen en wij vragen U om de duivel van ons weg te halen, terwijl U ons hebt gezegd dat wij de duivel moeten weerstaan zodat hij van ons zal vlieden. 

Vader, ik bid dat U mensen helpt om te begrijpen dat ze zo passief zijn dat ze het afval van de wereld gewoon door hun denken laten stromen en dat ze geen enkele beheersing hebben. Ze zitten maar te zitten en laten zich amuseren. Vader, ik vraag U dat U mensen helpt om te beseffen dat íeder Woord dood en leven in zich heeft, en om te gaan opstaan en de controle over onze omgeving op zich nemen. Wij moeten gaan bepalen welke zaden in onze levens worden gezaaid. Vader, ik bid dat U vanavond mensen helpt om pro-actief te worden. Dat ze hun verantwoordelijkheid gaan nemen, dat ze stoppen met bedelen en beginnen met de autoriteit te nemen die U ons gegeven hebt. 
Ik vraag dat de Heilige Geest dit in ieders leven gaat toepassen, speciaal op die momenten waarop ze deze waarheden kunnen nemen en toepassen. En ik dank U, Vader, ik denk dat dit hun levens gaat veranderen. Dank U, Jezus. 

Weet je, in mijn hart weet ik nu dat er op dit moment heel wat mensen zijn tot wie de Heilige Geest spreekt en dat Hij je gebieden in je leven laat zien waar je gebeden hebt en God gevraagd om iets te doen, maar jij hebt je autoriteit niet genomen. Je moet dat echt gaan doen. God heeft tot je gesproken. God heeft iemand op dit moment een openbaring gegeven. En vergeet het niet. Je moet hiernaar gaan handelen. Tegen de tijd dat je thuis bent zullen sommigen dit al uit hun gedachten hebben gezet. Daarom moet je op dit moment een besluit nemen en zeggen: ‘Vader, het spijt me, ik ga mijn autoriteit nu nemen.’ Er zijn sommigen die God nu heeft aangesproken op hun televisiekijken, de muziek waar je naar luistert, de boeken die je leest, de tijdschriften die je leest. Hij heeft je aangesproken op de woorden des doods die je in je leven hebt toegelaten. Je moet nu een besluit nemen. Je moet een toewijding gaan maken. Het zal je leven veranderen. Het zal verschil maken. Amen? 

Weet je, ieder van ons kan hier sterker in worden. Er is hier helemaal niemand, ook ikzelf niet, die dit met zoveel onderscheid toepast als we zouden moeten. Maar er zijn sommigen van ons die deze waarheden hebben gezien en we hebben het aanvaard, we zijn in die richting aan het bewegen. We zijn misschien nog niet aangekomen, maar we zijn in elk geval vertrokken. We bewegen ons in de goede richting. 
Voor sommigen hier vanavond is dit gewoon volkomen tegengesteld aan jouw leven. En ik zeg deze dingen in liefde, maar ik geloof echt dat God je roept om iets te doen, en ik weet dat de Bijbel zegt dat geloof zonder werken dood is. Als jij niet iets gaat doen, als het enige wat jij doet is, je hebt een gedachte en een overtuiging, maar je gaat er niet naar handelen, dan is het dood. God bewaart wat wij aan Hem toevertrouwen. Zonder dat wij het Hem toevertrouwen zal er ook geen bewaring zijn. En ik geloof dat er sommigen hier vanavond zijn, die klagers, mopperaars, zeurders zijn. Je hebt je angst, je vrees uitgesproken in plaats van je geloof. Je hebt het negatieve uitgesproken, je hebt dood uitgesproken in plaats van leven. Je hebt naar dood geluisterd in plaats van naar leven. 

Er zijn sommigen onder jullie voor wie dit alles niet alleen maar een aanmaning of een bemoediging is, dit is een keerpunt. Een volkomen ommekeer. Je moet in de tegengestelde richting gaan bewegen. Er zijn sommigen onder jullie die dit vanavond echt heeft overtuigd, en je moet nu echt een toewijding gaan maken. Je moet gaan handelen op basis van wat God heeft gedaan. Wat ik nu graag wil vragen is, als jij wilt zeggen: ‘Dit is voor mij niet zo maar een aanmaning, dit is niet zo maar een aanmoediging op mijn weg, dit is voor mij een totale omkering, ik ben een negatief persoon, ik spreek dood uit, ik luister naar dood, ik moet veranderen. Ik ga een toewijding maken om de controle te nemen, ik ga de autoriteit die God me heeft gegeven nemen en ik stop met naar dood te luisteren, ik stop met dood uitspreken, ik ga mijn leven omkeren en leven uitspreken’, als jij dat bent, en jij moet hier een volledige ommezwaai in maken, dan wil ik je vragen om nu nederig genoeg te zijn om te gaan staan waar je bent en ik zal je voorgaan in een toewijdingsgebed. Je moet nu op dit moment iets gaan doen. Wacht niet tot je thuis bent. 

Ik weet dat sommigen van jullie nu denken: ‘Man, de mensen kijken. Kunnen we ze niet hun hoofd laten buigen en hun ogen sluiten?’ Nee, ik wil dat iedereen zijn hoofd omhoog houdt en zijn ogen open. Ik wil dat je hier de maximale vernedering uit haalt. Je moet jezelf vernederen en God zal je verhogen. Ik ga bidden dat dit niet zal werken als je blijft zitten! Je zult moeten gaan staan. Amen? Dat is niet veel. Het enige wat ik doe is je vragen om jezelf te vernederen en te zeggen: ‘Ik ben negatief geweest, ik heb dood uitgesproken, ik wil dit veranderen. Met Gods hulp en met Gods genade zal ik veranderen.’ 

Nog iemand anders? Dit zal niet werken als je blijft zitten. Er zijn nog steeds mensen die gaan staan. Ik weet dat het kort op je huid zit en sommigen vinden het een heel groot besluit - ‘ik weet niet zeker of ik het wel kan’ - het enige wat je doet is zeggen: ‘God, dit is wat ik wíl doen, dit is mijn toewijding. Ik ga een toewijding maken en God, U zult het bewaren.’ God zal je eraan herinneren, God zal je eraan houden. Maar jij moet het proces in gang zetten en zeggen: ‘God, ik wil het. Ik wil het. Ik zal de toewijding maken en U zult me helpen me eraan te houden.’ 

Nog iemand anders? Dank U, Vader. Vader, ik dank u voor al deze mensen die zichzelf hebben vernederd, en Vader, wat de situatie ook is, wij hebben dit niet begrepen. Wij hebben onze autoriteit niet genomen. Wij hebben negatief gesproken. Wij hebben naar negativiteit geluisterd. Wij hebben de wapens, de tongen die tegen ons in het gericht gebracht zijn, niet in het ongelijk gesteld. Dank U, Vader, dat U ons de waarheid laat zien. Dank U dat U dit vanavond aan ons openbaart. Wij vernederen onszelf vanavond. Ontvang deze waarheid. 
En wij maken een toewijding, Vader, dat wij leven willen uitspreken. Wij willen naar leven luisteren. Wij willen zover komen dat als wij spreken, wij geloven dat wat wij zeggen zal gebeuren. Vader, wij willen integere mensen zijn, die geen dingen zeggen die we niet menen, en die niet luisteren naar dingen die niet waar zijn. Wij nemen dit besluit. En Vader, wij nodigen U uit om ons er aan te houden. Wij geven toe dat wij dit niet uit onszelf kunnen, maar wij geloven dat wij niet op onszelf zijn, Vader, wij maken gebruik van Uw kracht, wij geloven dat de Heilige Geest dit aan ons zal openbaren als wij van het spoor raken, en dat U het ons laat zien en ons liefdevol weer op het goede pad zet. Maar wij maken een toewijding dat wij vanaf deze tijd niet langer als de golven der zee zullen zijn, heen en weer geslingerd door de wind, maar dat wij door iets anders gestuurd zullen worden. Wij nemen autoriteit over onze levens. Wij gaan het Woord van God spreken en verwerpen de woorden die aan God tegengesteld zijn. 

Vader, wij maken die toewijding. En ik dank U voor deze mensen. Ik geloof dat U hen hieraan zult herinneren, dat zij op 14 februari 2009 een toewijding hebben gemaakt, en Vader, dat hun levens beginnen te veranderen als ze het leven dat in hun tong ligt, beginnen te gebruiken. Dank U, Jezus. Wij prijzen U, Vader en geloven dat dit een enorm verschil in ons leven zal uitmaken en wij ontvangen dit in Jezus’ naam. Amen. Halleluja. Prijs de Heer! Amen. U mag gaan zitten. 

Laat ik je bemoedigen. De Heer kan je niet in een keer alles laten zien wat negatief is in je. Als Hij dat deed zou het je gewoon overweldigen. Je zou het gevoel krijgen: ‘Oh God, ik maak geen schijn van kans.’ Hij zal dus stap voor stap met je aan het werk gaan. Het nadeel daarvan is, dat Hij je over een jaar of over twee jaar nog steeds dingen zal laten zien. En je gaat denken: ‘God, komt hier ooit nog een einde aan? Krijg ik dit ooit onder de knie?’ Raak daardoor niet veroordeeld! God houdt van je en Hij zal je stukje bij beetje verder helpen. En ik zeg je: God is een goede God. Hij zal je helpen. Dit zal een groot verschil in je leven gaan maken. 
 

www.vergadering.nu