Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Slacht de heilige koeien! - 2
Andrew Wommack

Inleiding
Een heilige koe wordt gespaard voor de slager, zelfs al gaan de mensen dood van de honger. Religie heeft haar eigen ‘heilige koeien’, verkeerde overtuigingen die in leven worden gehouden, wat het ook mag kosten. In deze serie brengt Andrew Wommack ze allemaal naar het slachthuis. 

Als MP3 bestand te downloaden van: www.awmi.net
Originele titel: ‘Killing Sacred Cows’

Deel 1: God is goed, God is getrouw
Deel 2: Gespleten persoonlijkheid
Deel 3: Wie is verantwoordelijk?
Deel 4: Gods visie op zonde
Deel 5: Jij hebt de macht

Over de auteur: 
Het onderwijs van Andrew Wommack bereikt miljoenen christenen over de hele wereld. Dit radicale onderwijs doorbreekt tradities en leringen die soms generaties lang zijn overgeleverd, maar niet gebaseerd blijken te zijn op een grondig kennen en begrijpen van Gods Woord. Door zijn onderwijs vallen voor veel christenen de puzzelstukjes van de Bijbel op hun plaats, waardoor het weer een springlevend boek wordt dat hen leven geeft, zoals God het altijd bedoeld heeft.

Deel 2: Gespleten persoonlijkheid 

Laten we terugkeren naar Markus 7 waar ik gisteravond mee ben begonnen. Ik wil dit vers snel behandelen en dan gaan we verder. Gisteravond vertelde ik dat ik geloof dat God wil dat ik over de goedheid van God spreek. Dat God een goede God is. Dat God een getrouw God is. Mensen zéggen dat ze dit begrijpen, maar wat zeggen deze verzen? Ik heb er gisteravond veel van gelezen, maar nu gaan we naar Markus 7 vers 12 waar staat: 12 ‘waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen, 13 en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.’ 

Ik heb dit vers gisteravond gebruikt om te zeggen dat mensen wel zéggen: ‘God is een goede God, en dat God van hen houdt’, maar dan hebben we al die religieuze leringen en tradities, die hiervan afnemen en ons verblinden en ons weerhouden om deze basiswaarheden écht te begrijpen. Waar ik dus gisteravond over begon te spreken was de verkeerde uitleg en interpretatie van de ‘soevereiniteit van God.’ Ik kan instemmen dat God soeverein is als je de definitie van het woordenboek hanteert. Maar als je de religieuze definitie van soeverein hanteert, dat God alles controleert en beheert en dat God verantwoordelijk is voor alle rotzooi en de vreselijke dingen die in de hele wereld gebeuren, dát is verkeerd. Dat is een traditie en een lering van mensen die de waarheid van het Woord ontkracht. Ik heb dat gisteravond dus nogal krachtig weerlegd. Ik heb waarschijnlijk een hoop mensen boos gemaakt. Maar ik heb waarschijnlijk ook een hoop mensen vrijgemaakt. Amen? En ik denk dat dit een van de ergste leringen is die in het Lichaam van Christus rondgaan. 

Laat ik snel enkele vragen beantwoorden en dan ga ik verder naar een ander punt. Want iemand vroeg me vanochtend: ‘Maar hoe zit het dan met ‘tuchtiging?’ Waarbij hij specifiek Hebreeën 12 citeerde waar wordt gesproken dat wij allemaal tuchtiging hebben te ondergaan en als iemand geen tuchtiging ondergaat, ben je een ‘bastaard’ en geen ‘zoon.’ Dat staat in Hebreeën 12. Dat zijn nogal krasse woorden en het komt tot de slotsom dat iedereen wordt getuchtigd door God. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Het woord ‘tuchtigen’ betekent gewoon ‘corrigeren’. En God corrigeert ons. Maar het probleem is niet wat het Woord zegt, het is de manier waarop het wordt geïnterpreteerd volgens de tradities van mensen en dan al de extra dingen die eraan toegevoegd worden. Mensen denken dat de manier waarop God ons ‘tuchtigt’ is door middel van ziekte en gebrek, en door middel van moeilijkheden en problemen. Maar dat is niet waar. 

De Schrift laat in 2 Timoteüs 3:16 zien: ‘16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.’ 
Dit zegt dus dat God ons corrigeert en weerlegt door middel van het Woord van God. En je hebt niet een extra manier tot correctie nodig, want hier wordt gezegd dat het de mens Gods volmaakt maakt, volkomen toegerust tot alle goed werk. Gods manier om te corrigeren is door het Woord. Hij zal tot je spreken en je corrigeren. En ik kan je verzekeren dat de Heer soms het Woord zo tot mij gesproken heeft, dat het me echt tot op het bot geraakt heeft! Het heeft me echt gebroken. Ik bedoel, het kan echt een zeer ernstige correctie zijn! 

Maar God heeft één manier tot correctie. Maar net zoals een ouder zijn kind niet neerschiet of met kanker slaat of vlak tegen de grond slaat, is er een juiste manier tot correctie en dat is met de roede aan de achterkant, waar extra kussentjes zitten. Dat is een goddelijke manier tot correctie. Je slaat je kind niet met alles en geeft ze er niet overal van langs. Dat is kindermishandeling. God corrigeert ons. Jazeker. De Bijbel onderwijst correctie. Maar het is onjuist om dit zo te interpreteren dat de manier waarop Hij ons corrigeert is door ziekte en gebrek en armoede en al die andere dingen. God corrigeert ons door het Woord. Er is werkelijk geen tegenstrijdigheid, er is geen probleem met deze tekst, tenzij je al een vooroordeel hebt, een vooringenomen mening dat ziekte en gebrek Gods manier is om iemand te corrigeren. Maar dat is niet wat het Woord zegt. Dat is níet Gods manier om dingen te doen. 

Weet je, er zijn zoveel religieuze tradities. Iemand denkt: ‘Maar hoe zit het dan met Paulus’ doorn in het vlees?’ Ik heb nu geen tijd om over Paulus’ doorn in het vlees te onderwijzen, maar God heeft hem echt niet met de een of andere ziekte getroffen, die zorgde dat hij tranende opgezwollen ogen had. Dat is een religieuze interpretatie die de Schrift heel duidelijk weerlegt. Ik heb een onderwijsserie over ‘Het is Gods wil dat je gezond bent.’ En daarin heb ik een uur besteed aan het bespreken van Paulus’ doorn in het vlees en Trofimus die ziek in Mylete werd achtergelaten en aan Timoteüs die wat wijn moest drinken vanwege zijn maag. Geen van die verzen leert dat God je een ziekte geeft om je wat te leren. Die vragen worden allemaal beantwoord in de serie: ‘Het is Gods wil dat je gezond bent.’ Dus dat kun je zelf opzoeken. 

Laat ik nog wat andere dingen noemen. In het Oude Testament, in Psalm 78 staat: ‘49 Hij liet zijn woede op hen los, toorn, razernij, verschrikking, en zond hun rampen en onheil.’ )
Er zijn ook nog vele andere verzen. Jesaja 45: ‘Ik ben de HEER, er is geen ander 7 die het licht vormt en het donker schept, die vrede maakt en onheil schept. Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet.’ 
En er is nog zo’n vers in 1 Samuel 16:14 waar staat dat de Heer ‘een boze geest van de Heer’ zond naar Saul die hem kwelde. Sommige mensen gebruiken dit soort verzen om te zeggen: ‘Zie je wel, God doet iets kwaads, God doet al deze slechte dingen.’ Deze gevallen die ik net heb genoemd, kunnen allemaal worden behandeld door het woord ‘slecht’ of ‘onheil’ te bestuderen, het oude woord voor ‘boos’ of ‘boze.’ Als je het woord opzoekt in een woordenboek, is een van de definities ‘slecht.’ Kijk om dat te bewijzen eens in Jeremia 24. Ik lees je dit gedeelte even voor, dit is een goed voorbeeld, uit de King James Version, Jeremia 24. De Heer gaf Jeremia opdracht te kijken wat hij zag, en vanaf vers 2 staat er: 2 In den enen korf waren zeer goede vijgen, als de eerste rijpe vijgen zijn; maar in den anderen korf waren zeer boze vijgen, die vanwege de boosheid niet konden gegeten worden. 3 En de HEERE zei tot mij: Wat ziet gij, Jeremía? En ik zei: Vijgen; de goede vijgen zijn zeer goed, en de boze zeer boos, die vanwege de boosheid niet kunnen gegeten worden. 

Gaat dit erover dat de vijgen demonisch waren? Het is gewoon een oudnederlands woord dat ‘slecht’ of ‘bedorven’ betekent. Als God zegt: ‘Dit is goed’ maakt dat automatisch al het andere ‘slecht’. Doordat Hij ‘goed’ schiep, definieerde Hij automatisch wat ‘slecht’ is. Toen de Heer een ‘boze’ geest van de Heer zond, was dat geen demonische geest, maar een geest die iets ‘slechts’ bewerkte vanuit het gezichtspunt van Saul bekeken. Het was een straf, een oordeel over hem. En al die voorbeelden zijn niet in tegenspraak met wat ik gisteravond heb gezegd. God stuurt geen demonische dingen. God gebruikt de duivel niet! Het is gewoon een oudnederlands woord dat erover spreekt dat de dingen ‘boos’ waren, slecht, net als deze vijgen. Die waren niet demonisch, alleen maar verrot, slecht. 

En in het Oude Verbond heeft God, en dit is het punt dat ik deze ochtend wil gaan behandelen, wel degelijk laten zien dat Hij mensen slaat, mensen treft, mensen oordeelt. Bijvoorbeeld koning Uzzia, hij ging de tempel binnen en offerde een offer aan de Heer. En koningen mochten dat niet doen. En de priester versperde hem de weg en zei: ‘Het komt u niet toe om dit te doen.’ Maar hij volharde, hij was zo onder de indruk van zichzelf dat hij dacht wel verder te kunnen gaan als waar God hem voor gezalfd had en hij betrad een gebied waarvoor hij niet was gezalfd. 
God had zelfs Nadab en Abihu, de zonen van Aäron, geslagen, die een offer brachten. Zij waren priesters, maar deden het verkeerd. En God sloeg hen en er kwam vuur uit het heiligdom dat hen ogenblikkelijk doodde. Dus toen Uzzia zich het priesterschap toe-eigende, sloeg God hem met melaatsheid. Miriam, de zus van Mozes, mopperde en klaagde en zei tegen hem: ‘Jij bent niet de enige die van God hoort, God spreekt door ons.’ En zij en haar broer probeerden het leiderschap over de Joden over te nemen. En toen dat gebeurde sloeg God Miriam met melaatsheid. En zij bleef dat maar zeven dagen omdat Mozes voorbede deed, maar God sloeg haar. 

Er zijn voorbeelden, de Psalm die ik citeerde, Psalm 78:49 dat Hij boden van veel kwaads (in het Engels staat er: boze engelen) naar hen zond. Het spreekt er niet over dat Hij demonen naar hen toe zond. Dit gaat over de engel des doods. Hij zond een goddelijke engel, die alle eerstgeborenen in het land Egypte doodde. En dat was het laatste breekpunt waarom ze de Joden lieten gaan. God dééd dat soort dingen!
God vernietigde Sodom en Gomorra en doodde vele mensen vanwege de homoseksualiteit. God vernietigde de hele aarde op 8 mensen na door de zondvloed (Genesis 6). Hij stortte de vloed over de hele aarde uit. 
Er is een voorval waar Hij een engel 186.000 Syriërs in één nacht sloeg. En ze stierven allemaal. En er zijn allerlei gevallen waar God mensen trof en sloeg. En sommige mensen zeggen: ‘Dat spreekt dus alles tegen wat je gisteravond zei, dat God een goede God is.’ 

Nee, dit is het antwoord, en hier is een ander punt dat ik wil overbrengen. En dat is nog een andere lering die mensen verhindert om te begrijpen dat God een goede God is. Dat is dat ze niet begrijpen dat er een verschil is tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. De meeste mensen vegen dit allemaal op een hoop en denken dat het enige verschil een blanco pagina tussen Maleachi en Matteüs is. En ze denken dat dát het verschil is. Maar ik probeer dingen dus samen te vatten en kort te zeggen. En daarom heb ik dit boek . Dit boek laat de samenhang zien tussen het Oude en het Nieuwe verbond. Het heeft er de schijn van dat er twee verschillende Goden zijn. Onder het Oude Verbond zie je toorn en wraak. Als mensen iets verkeerds deden, dan sloeg God hen. De toorn van God kwam over ze. God was niet zo genadig. 
In het Nieuwe Verbond zie een overweldigende genade! En het lijkt wel óf dat God een gespleten persoonlijkheid heeft, óf dat er twee verschillende Goden zijn. Wil de echte God opstaan? Is het de God van het Oude Testament of de God van het Nieuwe? En het is jammer te moeten constateren dat de meeste Christenen die twee door elkaar halen en er een indruk van God aan overhouden, dat ze gewoon nooit zeker weten of Hij in een goed humeur is, of in een slecht humeur. Zal Hij vandaag genadig zijn? Of zal Hij je vandaag treffen! En daarom komen ze met leerstellingen aanzetten dat God al deze vreselijke dingen veroorzaakt. Schaf dit boek aan, want dit behandelt heel veel details. 

Ik wil hier snel enkele dingen aanstippen. Ik ga niet alle verzen behandelen om dit te onderbouwen. Je kunt het boek aanschaffen, je kunt de CD’s en de DVD’s aanschaffen. Ik verzeker je dat ik hier schriftuurlijk spreek. 
In 2 Koningen 1 is Achazja, een koning, een goddeloze man, in totale rebellie tegen God. Zijn ouders waren Achab en Izebel twee van de meest goddeloze heersers die ooit de natie Israël hebben geregeerd. In ieder geval, hij werd ziek. En in plaats van dat hij een boodschapper tot God om raad zond, zond hij een boodschapper naar Beëlzebub. Hij was een demonenaanbidder. En Elia wist door de Geest van God wat er gaande was. En hij onderschepte de boodschappers en zei hen terug te gaan en tegen Achazja te zeggen dat omdat hij om raad vroeg aan Beëlzebub, de God van Ekron, hij zou sterven. ‘4 Daarom zegt de HEER, zul je niet meer van je ziekbed opstaan, maar sterven.’ 
En toen Achazja dit te horen kreeg zei hij: ‘Ga die man voor me halen.’ En hij stuurde er een bevelhebber op af met vijftig man.
2 Koningen 1:9 ‘Ze troffen Elia aan op de top van een berg. De bevelhebber zei: Godsman, de koning beveelt u naar beneden te komen. 10 Maar Elia antwoordde: Als ik een godsman ben, laat er dan vuur uit de hemel komen om u en uw vijftig mannen te verteren. Hierop kwam er vuur uit de hemel dat de bevelhebber en zijn mannen verteerde.’ 
Het doodde 51 man. En toen Achazja dit hoorde stuurde hij weer een bevelhebber met 50 man. En die kwam en zei: ‘11…Man Gods, zo beveelt de koning: haast u, daal af! 12 Toen antwoordde Elia en sprak tot hen: Indien ik een man Gods ben, laat er dan vuur van de hemel afdalen en u en uw vijftigtal verteren. Toen daalde Gods vuur van de hemel en verteerde hem en zijn vijftigtal.' 

Hier staat dat het het vuur van God was. Het was niet de duivel of Elia’s menselijke vermogen, het vuur van God daalde af en verteerde nog eens 51 man. In totaal 102 man. Tenslotte werd de derde bevelhebber gezonden. En de derde bevelhebber was een godvrezend mens en hij zei: ‘Ik doe alleen maar wat mij werd opgedragen, dood mij niet.’ Hij zei: ‘Heb genade met mij.’ Hij zei: ‘de vorige twee bevelhebbers en hun vijftig man werden gedood’, en dus zei hij: ‘Heb genade met mij.’ Elia bad dus, God gaf hem opdracht om mee te gaan en Hij zou hem beschermen. Hij sprak met Achazja en hem gebeurde niets. 

Laat ik je iets tonen. Sommige mensen zien God zo, dat als je met Hem denkt te kunnen spelen, kan Hij je doden. Laat me je verzekeren, als Jezus in zijn fysieke lichaam aanwezig was geweest, had Hij Elia nooit toegestaan zo te handelen! Het was in die tijd niet verkeerd, want er was toen een andere manier van omgang met mensen, dat ga ik dadelijk verder uitleggen, maar als Jezus aanwezig was geweest, had Hij mensen nooit op die manier behandeld, want dat is geen goede vertegenwoordiging van God. Sommigen van jullie denken nu: ‘Waar haal je dat nu weer vandaan?’ 
In hoofdstuk 9 van Lukas ging Jezus naar een stad in Samaria. Hij had al eerder in Samaria gepredikt, dat was toen met die Samaritaanse vrouw bij de bron, die Hem had aanvaard. En de hele stad Samaria was wedergeboren. Dat is waarschijnlijk geen juiste uitspraak voor iedereen, maar er staat dat de hele stad uitliep en in Hem geloofde. Heel veel mensen geloofden in Jezus. Maar deze keer, toen Hij door Samaria reisde, stuurde Hij zijn discipelen vooruit om een verblijfplaats voor Hem te regelen. Maar de Samaritanen stonden Hem niet eens toe om de stad binnen te gaan en wilden Hem ook niet laten verblijven. En er wordt speciaal vermeld dat het was omdat Zijn gezicht gericht was om naar Jeruzalem te gaan en zij weigerden Hem in de stad toe te laten. 

En toen dit gebeurde zeiden twee van zijn discipelen (Lukas 9:54): ‘Heer, wilt U dat wij zeggen, dat vuur van den hemel nederdaalt, en dezen verslindt, gelijk ook Elia gedaan heeft?’ Met andere woorden, ze verwezen naar Elia. Ze verwezen naar het oudtestamentische voorbeeld waar Elia vuur uit de hemel riep en 102 mannen doodde. Ze zeiden: ‘Wilt U dat wij vuur uit de hemel roepen en deze mensen doden?’ - ‘55 Maar Zich omkerende, bestrafte Hij hen, en zei: Gij weet niet van hoedanigen geest gij zijt. 56 Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek.’ 
Jezus bestrafte hier zijn discipelen omdat ze precies hetzelfde wilden doen wat in 2 Koningen 1 was gedaan. Daarom, als Jezus in Zijn fysieke bediening op aarde was geweest ten tijde van 2 Koningen 1, zou Hij Elia hebben bestraft. 

Elia deed niets verkeerds in die tijd, omdat God met de mensen omging met een hardheid en oordeel en hen hun zonden toerekende. Hij hield hen verantwoordelijk voor hun zonden. Maar onder het Nieuwe Verbond hebben we een volkomen andere manier waarop God met ons omgaat. God zal ons nu níet oordelen. Op dit punt heb ik zoveel dingen te zeggen! Het is moeilijk te zeggen. Niet omdat het moeilijk te zeggen is, maar vanwege de manier waarop mensen luisteren. Het komt door de religieuze tradities dat ik hier mensen tegen hun religieuze haren instrijk en ik garandeer je dat mensen boos zullen worden. Maar het is waar. 
En omdat mensen dit verschil niet begrijpen, heb je nu mensen die met hun knokige vingertje wijzen en zeggen: ‘wij zijn profeten en wij zullen vuur uit de hemel roepen en de toorn van God zal dit land treffen!’ - ‘9/11 is Gods oordeel over deze natie omdat wij het gebed uit de openbare scholen gebannen hebben.’ En zij bootsen de oudtestamentische profeten na en spreken oordelen uit: ‘En God zal deze natie vernietigen en God oordeelt u.’ Maar dat is gewoon verkeerd. Er is een dramatische verandering in de manier waarop God met mensen omgaat van het Oude Verbond naar het Nieuwe Verbond vanwege Jezus. 

Voordat Jezus kwam, werden de mensen hun zonden toegerekend. Ik zal je een vers geven uit Romeinen 5 dat dit aantoont: ‘12 Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, - dat gaat over Adam - en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. 13 Want tot de wet – dat gaat over de tijd van Mozes - was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.’ 
Nou, dat is een verregaande uitspraak! Vanaf de tijd dat Adam zondigde tot de tijd dat de wet gegeven werd, dat is ongeveer 1600 of bijna 2000 jaar lang. In principe 2000 jaar! De eerste 2000 jaar van het bestaan rekende God de mensen hun zonden niet toe. 

Het woord ‘toerekenen’ is een boekhoudbegrip. Het betekent ‘aan je rekening toeschrijven.’ Als je bijvoorbeeld een creditcard gebruikt en daarmee betaalt, geef je hen jouw creditcard waar jouw financiële informatie ingevoegd is, en dat sturen ze naar jouw creditcardmaatschappij. En de creditcardmaatschappij stuurt weer een rekening naar jou. En jij moet die rekening betalen. Jij hebt nog niet betaald als je het op je creditcard koopt. En enige wat je hebt gedaan is dat het aan je toegerekend wordt. Het wordt aan jouw rekening toegevoegd en dan is er een schuld die nog steeds betaald moet worden. En als jij dat niet gelooft, betaal je je creditcardrekening maar eens niet en zeg: ‘Hé, ik heb hen al mijn creditcard gegeven, ik heb er al voor getekend’ en kijk dan maar eens hoe dat afloopt. Ze zullen jou verantwoordelijk houden. Je hebt er nog niet voor betaald. Het enige wat jij deed was het aan je toe laten rekenen. 
Dat is waar dit over gaat. Dat vóór de wet kwam, de mensen wel zondigden, maar God rekende het hen niet toe. Hij hield het niet tegen hen. Hij oordeelde de mensen niet naar hun zonden. Dat is een verregaand idee. En nogmaals, ik moedig je aan om dit boek ‘De ware aard van God’ aan te schaffen, want daar ga ik hier veel dieper op in. En dit is een zeer belangrijk punt. 

Wij kennen dus een religieuze traditie die zegt dat op het moment dat Adam en Eva zondigden de Heilige God de mens niet langer kon verdragen en hen uit de hof joeg, omdat Hij onze zonden niet kon tolereren. Dit is het beeld dat de mensen hebben van God, dat de Heilige God geen gemeenschap kan hebben met de onheilige mens. Daarom leren ze dat je heilig moet zijn! Je moet allerlei dingen doen voordat God jou kan liefhebben en gemeenschap met je hebben. En als je niet genezen bent, komt dat omdat je niet heilig genoeg bent, etc. 

Maar weet je, de waarheid is, dat er helemaal niemand is die de zegen van God verdient. En als jij dat wel gelooft en aanneemt, zul jij nooit van God ontvangen. Niet omdat je eraan twijfelt dat God het vermogen heeft, maar je twijfelt aan Zijn bereidheid om Zijn vermogen voor jou te gebruiken, omdat jij twijfelt of jij het wel verdient. Dat is een oudtestamentische mentaliteit.
Toen de wet eenmaal gegeven was, begon God de mensen hun zonden aan te rekenen en hen te straffen en er was toorn en oordeel en vuur dat uit de hemel viel, en allerlei dingen gebeurden die helemaal niet naar de ware aard van God waren. Als dit de ware aard van God was, zou God mensen vanaf het begin zo hebben behandeld. Maar dat deed hij niet! Hij ging over het algemeen met de mensen om in genade, de eerste 2000 jaar. 
Er zijn twee duidelijke uitzonderingen op, toen Hij de aarde met de zondvloed vernietigde en alle mensen op acht na doodde. En Hij vernietigde Sodom en Gomorra vanwege hun homoseksualiteit en doodde honderden, misschien wel duizenden mensen met vuur en zwavel. En mensen zeggen: ‘Nou, dat klinkt bepaald toch als een oordeel?’ Nou, dat was het ook! 

Maar als je naar de dingen als geheel kijkt, was het een daad van genade aan het menselijk ras als geheel. Want de zonde is net als een kankergezwel. Ik heb wat archeologische informatie gelezen over Sodom en Gomorra en ik durf niet eens in gemengd gezelschap te vertellen de dingen die ze daar deden en waar ze archeologisch bewijs van hebben. Er was bestialiteit, homoseksualiteit. Dat was daar regel. Echt vreselijke dingen. En het was net als een kankergezwel. Er was zoveel boosaardigheid gaande in Sodom en Gomorra, dat als God daar geen oordeel over had gebracht en niet had ingegrepen om de verspreiding van die zonde en de demonische dingen die daar gaande waren een halt toe te roepen, zou er op aarde geen maagd meer over zijn gebleven om Jezus uit geboren te laten worden! 

Het was net een kankergezwel. Als je een gezwel in je lichaam hebt, vind je het afschuwelijk om een ledemaat te amputeren, een vinger of zoiets. Dat is een enorme ingreep. Maar als die infectie zich gaat uitbreiden, en je bent niet in staat het tegen te houden, moeten ze een deel van je lichaam amputeren. Dat is een oordeel over dat deel van het lichaam, maar voor het lichaam als geheel is het in wezen een daad van genade, omdat je probeert daardoor een leven te redden. 
Ik geloof dat zoals dit vers in Romeinen 5:15 zegt, dat voor de wet God de mensen hun zonden niet toerekende. Hij gaf hen niet wat ze verdienden! 

Dat kun je bewijzen! Abraham was iemand die twee keer over zijn vrouw loog en zei: ‘Oh, ze is mijn zuster, heb seks met haar, doe maar wat je wilt!’ Maar in plaats van dat God hem oordeelde, oordeelde Hij de mensen die hier onschuldig in handelden, omdat Hij een verbond had met Abraham! Abraham trouwde met zijn halfzus, maar volgens Leviticus 18 moest je, als je een halfzuster trouwde, worden gestenigd! Het is een gruwel in de ogen van God. Als Abraham onder de wet had geleefd, was hij ter dood gebracht. 
En vervolgens komen zijn kinderen en Jakob. Zijn kleinzoon trouwde twee zusters terwijl de andere zuster nog in leven was, wat volgens Leviticus 18 een seksuele gruwel is. Als jij twee vrouwen die zussen zijn trouwt, terwijl de ene nog in leven is, is dat een gruwel die met de dood moet worden bestraft. En als jij zo iemand niet doodde, dan moest jij ter dood worden gebracht. Krachtig! Maar Jakob deed dat en hij worstelde met een engel van God en overwon! God zegende hem en maakte hem tot Israël en hij werd het hoofd van heel Israël! En dit was een man die in seksuele gruwel leefde. Maar de wet was nog niet gegeven en God rekende het hem niet toe. Hij handelde in genade met mensen. 

Jezus liet zien dat het nooit Gods bedoeling was dat mannen meer dan één vrouw zouden hebben. Hij zei: ‘Van den beginne maakte God hen man en vrouw, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen.’ 
Maar in het Oude Testament had David 13 vrouwen. En Salomo had 700 vrouwen en 300 bijvrouwen. Maar God zegende hen en had hen lief, terwijl dit nooit Gods bedoeling was geweest. Jezus liet zien dat God bedoeld had dat één man met één vrouw getrouwd zou zijn. Dat was Gods wil en toch tolereerde God dit. 
En Hij zei dat Mozes, vanwege de hardheid van jullie harten toestond om te scheiden. Maar God had dit nooit zo bedoeld. Gods bedoeling was dat je met één persoon zou leven. De Heer tolereerde dingen. Maar toen de wet kwam, begon het dat de toorn van God werd toegepast! God begon mensen te oordelen. De vernietiging van de aarde door de zondvloed en de vernietiging van Sodom en Gomorra was een oordeel over individuen, maar als je naar het menselijk ras als geheel kijkt, was het genade, omdat het dit kanker gezwel eruit sneed. De mensen waren zó boosaardig geworden dat ze het menselijke ras als geheel aan het vervuilen waren, tot het punt waarop het niet meer te verlossen was, en God moest iets doen om de verspreiding daarvan te beperken. 

Zoals Romeinen 5:13 zegt: tot de wet kwam, was de zonde in de wereld, maar over het geheel rekende God die zonde niet toe, Hij rekende het hen niet aan. Hij ging met Abraham om, die dingen deed die onder het Oude Verbond niet zouden worden getolereerd. En Hij verdroeg het en schonk hen genade, omdat dit de aard van God is. God is een liefhebbende God. Hij is een goede God. 
En in plaats van dat God Adam en Eva verjoeg en zei: ‘Ik haat jullie, verdwijn van Mijn aangezicht, jullie zijn nu zondaren’, en dat Hij hen naar buiten joeg, staat er specifiek in Genesis 3: ‘23 Daarom verwees de HEER God hem uit de tuin van Eden’, (Willibrord vertaling), en vers 22: wil Ik voorkomen dat hij zijn hand uitstrekt en ook van de boom van het leven plukt. Door daarvan te eten, zou hij eeuwig blijven leven! 
De reden dat Hij hen uitdreef was niet omdat Hij hen kwijt wilde en hen niet langer kon verdragen, en wilde dat ze uit Zijn tegenwoordigheid verdwenen. Hij deed het zodat wij niet van de boom des levens zouden eten en voor eeuwig in een gevallen lichaam zouden blijven leven. 

Sommige mensen hebben daar moeite mee. Je hebt dat nog nooit overdacht en je denkt: ‘Dat is afschuwelijk, Hij heeft verhinderd dat wij eeuwig zouden leven!’ Maar denk je eens in hoe het zou zijn om voor eeuwig te moeten leven in een bedorven zondige wereld, met een bedorven lichaam, dat is niet best! Denk je eens in hoe het zou zijn als je manisch-depressief was, en je kon nooit genezen. Je zou voor eeuwig als manisch-depressief leven. Wat als je Alzheimer had maar je zou zo voor eeuwig moeten blijven leven? Wat als je een kind had dat gehandicapt werd geboren en voor eeuwig zou leven als een plant? 

Wat als boosaardige mensen zoals Hitler niet gedood konden worden? We zouden voor eeuwig blijven leven en alle Hitlers en Mussolini’s en de Saddam Husseins en Farao’s en wie je maar wilt opnoemen. Jack de Ripper of wat dan ook, zouden nog steeds in leven zijn. En het was onmogelijk om hen te doden. Weet je dat de dood in een gevallen wereld eigenlijk iets goeds is? Want het beperkt de verspreiding van het kwaad. Al die dingen zijn tijdelijk. Als je wedergeboren bent, staat je een betere tijd te wachten. Wij zullen een verheerlijkt lichaam ontvangen, er zal geen ellende of misdaad meer zijn. 

De Heer verjoeg Adam en Eva niet uit de hof omdat Hij hen niet langer kon verdragen. Want in het 4e hoofdstuk van Genesis wandelde Hij nog steeds met hen en sprak nog steeds met hen. Ze offerden aan Hem en Hij sprak met een hoorbare stem met hen en aanvaardde het ene offer en verwierp het andere. Ze wandelden en spraken nog steeds met God. God had zich niet van de mens afgescheiden! Hij gebruikte Abraham, een man die ernstige zonden beging. En evenzo gebruikte Hij Jakob en al die andere mensen. En er was een enorme genade en mededogen, tótdat de wet kwam! 

Maar toen de wet kwam begon God de mensen hun zonden toe te rekenen en hen te straffen. En dit is de fundamentele reden en logica daarachter. Mensen vatten Gods achterwege laten van straf en toorn op als instemming. Dat kun je zien in het 4e hoofdstuk van het boek Genesis, want Kaïn vermoorde zijn broer Abel. En in plaats van dat God hem doodde, plaatste God een merkteken op hem om hem te beschermen, dat zei: ‘Als iemand Kaïn wil doden vanwege wat hij heeft gedaan, zal Ik zijn dood zevenvoudig wreken.’ God verleende genade aan de eerste moordenaar op aarde! In contrast daarmee staat de eerste zonde waarmee de wet werd gebroken. De eerste persoon die de wet brak was een man die takken verzamelde om vuur te maken om het eten op te koken op de sabbat! En ze wisten niet wat voor straf ze moesten toepassen op de allereerste persoon die de wet brak. Ze wisten dat hij de wet op de sabbat had gebroken, dus ze sloten hem op. En God verscheen in zichtbare vorm en zei met hoorbare stem: ‘Dood hem! Stenig hem en toon hem geen genade!’ 

Hier heb je dus de allereerste moordenaar op aarde en God verleende hem genade. Maar toen de wet eenmaal kwam, was de eerste persoon die de wet brak een man die gewoon wat takken opraapte om een maaltje te koken. Hetzelfde wat hij waarschijnlijk 20 of 30 jaar lang iedere dag al deed. Maar nu is de sabbat ingesteld en hij hield zich niet aan de wetten. En God zei: ‘Dood hem!’ Zou je kunnen zeggen dat er een verschil is tussen de manier waarop God met dingen omging voor en ná de wetgeving? De wet zette de toorn van God vrij en wat is de reden waarom God dat deed? Kaïn vermoorde zijn broer Abel en van Kaïns achterachterkleinzoon Lamech staat in Genesis 4 dat hij tegen zijn twee vrouwen sprak. Hij is de eerste persoon die meer dan een vrouw had. En hij zei: ‘Ik heb een man gedood om mijn wond’. Hij zei dat hij iemand uit zelfverdediging doodde. Hij zei in wezen dat zijn moord op iemand meer gerechtvaardigd was dan die van Kaïn. Want Kaïn was gewoon boosaardig. Abel had hem niets gedaan. Maar hij doodde iemand uit zelfverdediging en daarom zei hij: ‘Als God Kaïn zevenvoudig zal wreken, zal Hij Lamech zevenenzeventig maal wreken.’ 
Maar God had dat niet gezegd! Dat was Lamech zelf. Hij ging er maar gewoon vanuit dat zijn moord meer gerechtvaardigd was, en ‘als Kaïn er dus mee wegkomt, dan kom ik er zeker mee weg’. Zie je, mensen begonnen zich met elkaar en onder elkaar te vergelijken en zich aan elkaar af te meten, waarvan de Bijbel zegt dat het niet verstandig is. En ze begonnen te denken: ‘Ach, zonde is niet zo erg, Kaïn kwam er mee weg, Lamech kwam er mee weg, niemand stierf.’ En dus begonnen ze te moorden. Ze gingen overspel plegen, homoseksualiteit bedrijven. Er was geen straf, er was geen toorn. 

Mensen vatten Gods genade verkeerd op als aanvaarding en toestemming. En daardoor vermenigvuldigde de zonde zich zo snel dat ook al strafte God de zonde niet, zonde is een rechtstreekse toegang voor de duivel tot jouw leven. Romeinen 6:16 zegt: ‘Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?’
Als jij aan zonde toegeeft, sta je de duivel toe om in je leven te komen. En hij komt met geen ander doel dan Johannes 10:10 alleen maar om te stelen, te roven, te slachten en te verdelgen. Satan zal je de kaas van je brood eten en je brood ook nog, als je hem toegang tot je leven geeft. 

Dus God oordeelde de zonde niet, want dat is de aard van God, Hij is een genadige God. Hij wilde goedheid en genade voor de mensen zijn, en mensen zoals Abraham gebruiken, die in een seksuele gruwel leefde, maar toch rekende God het hem niet aan. God was genadig over hem. Dat was de natuur van God. Mensen gingen Zijn genade misbruiken. Ze raakten het zicht op wat goed en kwaad was kwijt. Ze konden niet langer goed van kwaad onderscheiden omdat het allemaal relatief werd. Andere mensen doen het ook, dus het kan wel. 

Dus uiteindelijk, om het menselijke ras in stand te houden totdat het zaad kon komen, Jezus, die ons zou verlossen móest God de zonde beperken. En hoe deed Hij dat? Heel eenvoudig: ‘Als jij takken opraapt op de sabbat, dood Ik je.’ ‘Doe dit en je bent dood.’ ‘Doe dit en Ik sla je met melaatsheid.’ God begon mensen te slaan en te raken en de toorn van God werd uitgegoten. En het trieste is dat mensen vanuit ons perspectief die daarop terugkijken gaan denken dat God altijd al zo was. 
Nee, 2000 jaar lang was God genadig en Hij had mensen lief en gebruikte mensen en Abraham was de enige persoon in het Oude Testament die de ‘vriend van God’ werd genoemd, terwijl Abraham op allerlei manieren een schoft was! Hij was fout! Abraham deed enkele hele verkeerde dingen. Maar hij geloofde God en God rekende hem het geloof tot gerechtigheid. Genesis 15:6. God ging met mensen in genade om. Hij was genadig. Dát was de ware aard van God! 

Hij had Adam en Eva kunnen vertellen hoe slecht ze waren. Maar het enige wat ze wisten, was dat ze naakt waren. Dat was nog de allergeringste van hun overtreding. God had ook heel wat anders kunnen zeggen. Laten we gewoon de mensen hier vooraan op de eerste rij nemen. Als Hij had gezegd: ‘Laat ik je eens de ellende en de schade tonen in het leven van deze vrouw. De smart en de pijn, de dood en het lijden. Het hartzeer en gebroken hart.’ En als je zo verder was gegaan. Zelfs niet eens alle oorlogen laten zien, niet eens alle verkrachters laten zien en de moordenaars en andere dingen. Laat hen alleen maar de dingen zien die de mensen hier op de eerste rij waren overkomen! Weet je dat Adam en Eva niet hadden kunnen leven?! Hoe hadden ze ooit met zichzelf kunnen leven? Kijk eens wat wij in gang gezet hebben? Kijk eens wat wij het menselijke ras hebben aangedaan? De Heer had hen kunnen vertellen hoe verrot en hoe slecht ze waren, maar Hij wilde helemaal niet dat ze dat wisten. Hij wandelde nog steeds met hen, en sprak met hen en had gemeenschap met hen, ook nadat Hij hen uit de hof had gezet. Want Hij had hen er niet uitgezet vanwege afwijzing maar wilde niet dat ze voor eeuwig in die gevallen staat zouden leven. Dus scheidde Hij hen af van deze boom des levens. 

Maar tenslotte moest Hij gewoon iets doen om de zonde te beperken. En dus begon Hij oordeel over hen te brengen. En de vreze des Heren zorgde ervoor dat mensen niet te zeer in zonde gingen leven. Het beperkte de hoeveelheid zonde. Het was een effectief middel, zoals bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament toen Jezus zei: ‘Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn ten tijde van de komst van de Zoon des Mensen.’ Toen vernietigde God de hele aarde op acht mensen na omdat de zonde zó erg was geworden. En Hij zei dat als Hij terugkomen zou, het weer net zo erg en net zo boosaardig zou zijn als in de dagen van Noach. In de dagen van Noach gebeurde er iets dat een enorme beperking legde op de zonde. En de zondvloed was zo’n 1656 jaar na de val van Adam. Maar het was maar 857 jaren later dat de wet kwam, en de wet is wat de vrees voor God in de mensen legde en wat hen binnen perken hield. 

Het lijkt heel erg op een ouder die zijn kinderen wil disciplineren. Weet je, je vindt het helemaal niet leuk je kinderen een pak voor hun broek te geven. Dat zou je in ieder geval niet leuk moeten vinden. Het is kindermishandeling als je ervan geniet hen te slaan. Maar je moet je kinderen leren dat bepaalde dingen verkeerd zijn. En als je wacht tot ze twintig jaar zijn, zodat je met hen kunt gaan praten en redeneren en alles uitleggen en dat soort dingen, zullen ze een totale puinhoop zijn. En als je wacht tot ze twee jaar oud zijn, dan heb je de ‘terrible two’s’, omdat je hen nog niet getraind hebt. Je hebt hen verwend laten worden. Dus wat moet je doen? Je moet een kind beperken. Maar hoe leer je een klein kind, dat nog niet eens praat of al die dingen, hoe leer je zo’n kind goed en fout? Ze begrijpen nog helemaal niets van God en de duivel en goed en kwaad en dat soort dingen. 
Maar wat ze wel begrijpen: ‘Als je dat nog een keer doet, krijg je een pak voor je broek.’ En ook al weten ze nog niet dat er een God bestaat en een hemel en een hel, en begrijpen ze niets van demonen, ze weten wel ‘als ik dat speelgoed nog een keer van mijn zusje afpak dan krijg ik en pak voor mijn broek.’ Dus, als het idee bij hen opkomt zeggen ze, ‘nee.’ Je kunt hen leren om kwaad te weerstaan, om het verkeerde te weerstaan, alleen al uit angst. En daar gaat opvoeding van het kind om. Je kunt niet wachten tot je kind oud genoeg is om het uit te leggen van: ‘Als je dat doet, geef je toe aan de duivel. De duivel is zelfzuchtig. God is een gever, de duivel is een nemer. Dus iedere keer als je alleen aan jezelf denkt ben je zelfzuchtig en geef je voet aan de duivel. En de duivel komt om te stelen, te roven en te slachten. Dus als je dit doet, krijg je nooit vriendjes, de duivel zal je vriendjes van je stelen. En als je een baan krijgt zul je niet in staat zijn je baan te behouden, omdat je zelfzuchtig bent en nooit aan geven denkt. En als je trouwt zal je huwelijk mislukken.’ Probeer dat allemaal maar uit te leggen aan een kind van een jaar oud! Dat soort dingen kunnen ze niet begrijpen. Maar weet je wat een kind van een jaar wel kan begrijpen? ‘Doe dat nog een keer en je krijgt een tik voor je billen.’ - ‘Nee, dat doe ik niet meer, ik weersta het.’ 

In zekere zin is dat wat de wet was. De Bijbel zegt in 1 Korintiërs 2:14 dat voordat mensen wedergeboren worden, de natuurlijke mens, of het natuurlijke verstand, de dingen van de God niet kan begrijpen. Ze zijn dwaasheid voor hem. Ook kan hij ze niet kennen omdat ze alleen geestelijk onderscheiden kunnen worden. Voordat mensen wedergeboren werden, konden ze geestelijke dingen niet begrijpen. Hoe bereik je vleselijke mensen die geen enkel geestelijk begrip hebben? ‘Doe dat en Ik sla je dood neer. - Ik roep vuur uit de hemel naar beneden en dood 102 man.’ Dat was nooit Gods aard, net zomin als het automatisch de natuur is van een ouder om je kind te slaan. Als ouder wil je dat helemaal niet doen. Maar je móet hen leren dat er consequenties aan gedrag verbonden zijn. De Schrift zegt dat de roede en terechtwijzing wijsheid geeft. En: ‘Als je de roede spaart, haat je je kind.’ 

Tegenwoordig zeggen mensen: ‘Oh nee, ik hou te veel van mijn kind.’ Nee, je haat ze! Je leert hen niet goed en kwaad te onderscheiden. Je moet hen leren dat er gevolgen zijn. En een kleine tik op de achterkant geven is veel beter dan toe te staan dat satan hen in de vernieling helpt. En dat gebeurt als jij je kinderen niet corrigeert. 

En dus begon God de zonde te straffen, niet omdat Hij ons haatte, ook niet omdat Hij geen genadige en goede God was en niet bereid was in genade te handelen, maar na een bepaalde periode waren wij zo afgestompt, dat de zonde het complete menselijke ras aantastte. En God moest daar paal en perk aan stellen. En toen Hij de zonde begon te straffen, ontstond er vrees, en dat is wat de wet deed. 

Maar de wet was maar tijdelijk. Dat is wat Galaten 3 zegt, de wet was tótdat het zaad kon komen. De wet was helemaal niet bedoeld voor de nieuwtestamentische christen. Wij zouden helemaal niet onder de wet moeten leven. Ze is voor een tijdelijke periode gegeven. Er zijn inmiddels ongeveer zesduizend jaar verstreken vanaf de val van Adam en Eva, en tweeduizend jaar lang is God in genade met mensen omgegaan. En toen kwam er tweeduizend jaar van de wet. En vanaf de tijd van Christus was het niet de bedoeling dat het Lichaam van Christus onder de wet zou zijn. Het was niet de bedoeling dat ze een relatie met God moesten hebben in vrees dat God hen zou straffen en oordelen. 

Je kunt in de Bijbel heel harde voorbeelden vinden hoe God handelde, maar dat zijn allemaal oudtestamentische voorbeelden en je kunt me er niet een laten zien waarin die persoon werd veranderd en er beter door werd. Het was straf, het was een vloek. Mirjam was een van de grote leiders van het volk Israël. Maar nadat ze tegen Mozes had gesproken en melaats was geworden, is de eerstvolgende keer dat haar naam genoemd wordt, toen ze stierf en de mensen rouw bedreven. Haar leiderschap was voorbij. Ze werd er niet beter door. Het was niet gegeven als een zegen op de manier zoals de kerk beweert! Het was een oordeel, het was een straf en ons oordeel en onze straf is op Jezus geplaatst. En prijs God, God gaat jou niet met melaatsheid slaan, want Hij sloeg Jezus met melaatsheid. Dat zal Hij nooit met jou doen. 

Je kunt voorbeelden vinden hoe God mensen sloeg. Het voorbeeld van David, toen hij gezondigd had. En God doodde het kind dat daaruit geboren werd en er werd grote schade aangericht. God moest de mensen laten zien dat dit onaanvaardbaar was, zelfs voor de koning. En God doodde een klein kind. Maar dat was onder het oude verbond. Onder het nieuwe verbond zou God dat nooit doen. Hij heeft ál jouw straf op Jezus gelegd. Jij bent niet langer onder de wet, Je bent niet langer onder die wet! Er zijn wel honderden of duizenden verzen die vertellen dat de wet een juk was, dat de wet een last was die onze ouders helemaal niet konden dragen. En: ga onder die wet uit! De wet bewerkt dood, de wet is een bediening van veroordeling. Als jij je tegenwoordig veroordeeld voelt, heb je een oudtestamentische instelling, dan heb je het nieuwe verbond niet begrepen! Als jij je vandaag de dag onwaardig voelt, heb je een relatie met God gehad onder de oudtestamentische wet, wat christenen niet behoren te doen! Onze wettische vermenging van de oudtestamentische wet met de nieuwtestamentische genade heeft echt heel veel mensen in de war gebracht, en mensen laten denken: ‘God gaat mij oordelen en mij slaan zoals Hij met mensen in het Oude Testament deed. Maar dat was echt niet de ware aard van God. Dat is de reden dat Hij zichzelf ruim tweeduizend jaar lang heeft ingehouden voordat Hij haar gaf. Maar ze was maar tijdelijk. Galaten zegt: totdat Jezus kwam. Wij zijn nu verlost van de wet. God wil niet dat je daaronder leeft. Het zou geen invloed op je moeten hebben. Je zou geen verwantschap met deze mensen moeten hebben! 

Wij zingen tegenwoordig liederen zoals bijvoorbeeld Psalm 51. Daar is een lied dat zingt: ‘Restore unto me, the joy of my salvation, and renew a right spirit within me’, ‘cast me nog away from your presence oh Lord and take not Your Holy Spirit from me.’ Wij zingen zo’n lied! Dat is zo verkeerd als het maar kan zijn. Dat was David die zulke dingen zei, nadat hij met Batseba had gezondigd. Maar wij hebben de belofte dat God ons nooit zal verlaten of opgeven. En wij maar bidden: ‘Oh God, verlaat mij toch niet.’ En wij bidden en zeggen: ‘Oh God, kom vandaag bij ons, welkom God.’ Terwijl Hij heeft gezegd: ‘Ik ben altijd bij je, Ik zal je nooit verlaten of opgeven.’ ‘Waar twee of drie samen zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.’ 
Voor David was het passend om te zeggen: ‘Verlaat mij niet’, want hij had zo’n belofte niet. Hij had niet de Heilige Geest in zich wonen. Hij had niet de belofte: ‘Ik zal u nooit verlaten of verzaken.’ Maar wij hebben een beter verbond, gebaseerd op betere beloften. En als wij dan gaan zeggen: ‘Oh God, verlaat mij niet, oh God, neem uw zalving niet van mij, oh God veroordeel, verwerp mij niet’, dan is dat gewoon een klap in het gezicht van Jezus! Het is een belediging van wat Jezus is komen doen. En het is een religieuze traditie die het Woord van God krachteloos maakt! 

Er is een verschil tussen de wet van het oude verbond en de genade van het nieuwe verbond. En je hebt een beetje onderscheidingsvermogen nodig om te kunnen herkennen: ‘Is dit wet of is dit genade?’ En de meeste mensen tegenwoordig kunnen die twee niet onderscheiden. 

Laat ik je enkele verzen hier tonen in Romeinen. In 3:19 staat: Nu weten wij dat al wat de wet zegt gericht is tot hen die onder de wet staan’. 
Dat is een nogal verregaande uitspraak! Gericht tot hen die onder de wet zijn! Je zegt: ‘Maar iedereen is onder de wet!’ Nee, de wet is helemaal niet voor iedereen gegeven! Wist je dat de wet nooit is bedoeld voor de kerk uit de heidenen? Ze is aan de Joden gegeven. Heidenen zou nooit de wet onderwezen moeten worden. Dat was een verbond met de Joden, dat hen vrees aanjoeg, dat hen strafte, dat hen er toe dreef een afgescheiden leven te leiden om het zaad te bewaren, zodat er een maagd kon komen waaruit de Messias kon worden geboren. Maar toen Hij eenmaal gekomen was, had God nooit bedoeld dat de heidenen onder de wet zouden komen. Maar de kerk heeft de wet gepredikt en daarom zijn de meeste christenen van tegenwoordig wettisch, ze denken wettisch. En het is nooit de bedoeling geweest dat wij daaronder zouden komen. 
‘…dat al wat de wet zegt gericht is tot hen die onder de wet staan;’ - en hier is het doel van de wet: ‘opdat elke mond gestopt zij en de gehele wereld schuldig voor God sta.’ 
De wet heeft nog nooit iemand vrijgemaakt. Ze heeft ons gebonden. Ze heeft ons bewust gemaakt van onze zonden. Hij stopte je mond, hij nam je smoezen weg en maakte je schuldig. Als jij je schuldig voelt, als jij je veroordeelt voelt, dan ben je onder de wet. Je hebt je denken niet vernieuwd. 

Onder het nieuwe verbond zegt Hebreeën 10:2 dat wij geen bewustzijn van zonden zouden moeten hebben. Je zou je zelfs niet van zonden bewust moeten zijn! Dat klinkt de meeste Christenen als godslastering in de oren! Maar dat is wat de Bijbel zegt! Hebreeën 10 vers 2: ‘Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichtten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren.’ en Romeinen 3 vers 20: ‘Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde.’ 
De wet richt jouw aandacht op de zonde en laat je jouw onwaardigheid zien met het doel dat je je van je zonde afkeert, maar ze kan je niet vrijmaken! En in feite geeft ze juist kracht aan de zonde. 1 Korintiërs 15:56 zegt: De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. De wet versterkte de zonde! Ze versterkte niet jóu in jouw strijd tegen de zonde! De wet gaf kracht aan de zonde! 

Waarom zou God iets geven om de zonde te versterken? De waarheid is dat de zonde ons allemaal al verslagen had, maar wij wisten het niet. Wij dachten: ‘God zal mij wel aanvaarden, omdat ik niet vloek, en niet drink en niet rook en niet omga met hen die dat wel doen.’ Of: ‘Ik ben een stuk beter dan die persoon hier, dus God zal mij wel aanvaarden.’ Maar God zegt: ‘Dus jij denkt dat je wel goed genoeg bent? Nou, hier is de wet: Gij zult niet…’ En de zonde kwam tot leven en manifesteerde zich en jij dacht: ‘Oh God, ik ben een zondaar, heb genade met mij.’ En dát was het doel van de wet, om jou te laten beseffen dat jij jezelf niet kunt redden. Wie wil er nou de beste zondaar zijn die naar de hel gaat? 
Weet je, ik ben een veel betere zondaar dan de meesten van jullie! Ik heb in mijn hele leven nog nooit een vloekwoord gezegd, in al mijn 59 jaar. Binnen enkele maanden ben ik 60. Ik heb nog nooit een vloekwoord gezegd. Ik heb geen druppel drank aangeraakt. Ik heb nog nooit een sigaret gerookt. Ik heb nog nooit koffie geproefd. Ik ben mijnheer gerechtigheid zelf! Maar wie wil de beste zondaar zijn die naar de hel ging? Ik heb gezondigd! Ik ben tekort geschoten aan de heerlijkheid van God. En ik had nodig uit mijn misleiding te worden gehaald. Maar hier had je de wet. Sommigen van jullie denken: ‘Jongen, jij leeft zó’n heilig leven, jij hebt vast geen enkel schuldgevoel.’ Ik heb me waarschijnlijk schuldiger en onwaardiger gevoeld dan sommigen van jullie die in overspel leefden en drugs rookten en dronken werden. Want ik had de wét! En ook al deed ik niet van die slechte dingen waar men over spreekt, ik garandeer je, ik voelde me zó zondebewust, ik was zó onwaardig, ik was zó schuldig. 

Toen ik nog een kind was, zes, zeven, acht jaar oud, droomde ik wel eens dat ik een sigaret had gerookt. En ik werd betrapt en ze gaven me over aan de politie en de politie gaf me over aan mijn moeder. En na het pak slaag van mijn moeder werd ik wakker in de hel en ik brandde altijd in de hel omdat ik een sigaret had gerookt. En dat was een herhalende droom! Die droom had ik minstens eenmaal in de zes maanden, 10 jaar lang, dat ik naar de hel ging omdat ik een sigaret had gerookt. Als ik naar een toilet ging en ik zag schuttingwoorden op de muur gekrabbeld dan bekeerde ik me en had twee weken lang berouw omdat ik het gezien had! Ik had het niet geschreven, ik genoot er niet van, maar alleen maar vanwege het feit dat ik het gezien had, voelde ik me vervuild in mijn denken. 

Je denkt: ‘Wat was jij verknipt!’ Dat was ik ook! Dat is wat religie met je zal doen en jullie zijn allemaal in verschillende stadia in de war! Dat komt door religie! De wet was niet gegeven om je vrij te maken! De wet was gegeven om je te binden, zodat je zou zien wat een afschuwelijke zondaar je was, zodat je je tot Hem zou wenden. Maar als je eenmaal tot Jezus bent gekomen, heeft het helemaal geen nut meer om te begrijpen hoe vreselijk je bent, want al je zonden, in verleden, heden en toekomst, zijn op Jezus gelegd. En God is niet boos op je! Prijs de Heer! 
Vers 21: ‘Maar nu is zonder wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd.’ Nu kun je rechtvaardig worden voor God zónder de wet te houden. Hier is een andere manier om het te zeggen: de wet is niet gegeven zodat je haar kon houden! De wet was gegeven om jou te laten zien: ‘Jij kunt niet heilig leven!’ Ze was gegeven om jou te veroordelen. Maar het Nieuwe Testament zegt dat wij nu allemaal priester zijn, koningen en priesters voor de Heer. Als jij geen priester bent, ben je niet wederom geboren. Je hebt ook niet iemand nodig met zijn kraag achterstevoren om tussen jou en God in te staan. Jullie zijn allemaal koningen en priesters voor God. Amen? 
In Leviticus 21 staan de vereisten voor een priester. Je kon niet linkshandig zijn én een priester zijn. Je kon geen moedervlek hebben op je lichaam. Als je maar ergens een moedervlek had op je lichaam was je verontreinigd en kon je geen priester zijn! Je mocht geen platte neus hebben, of een gebroken bot, je mocht geen platvoeten hebben en geen gebogen schouders. Je moest een perfect statuur hebben. Je kon geen slecht oogzicht hebben. Als je een bril droeg kon je geen priester zijn. Je moest volmaakt oogzicht hebben. 

Waarom gaf God al die geboden? Is dat opdat jij de moedervlekken van je lichaam gaat laten branden? Of dat jij je bril afzet en met je ogen gaat knijpen, zodat het net lijkt alsof je oké bent? Nee, maar als de priester denkt dat hij God op zichzelf kan benaderen, of als jij priester wilt zijn, dan zegt de oudtestamentische wet: ‘Dus jij denkt dat je goed genoeg bent? Laat ik je even tonen wat de vereisten zijn!’ En Hij verhoogde de norm zo hoog dat iedereen wel moest zeggen: ‘Oh God, ik heb een van die dingen. Niemand van ons is volmaakt! Oh God, als dit is wat U eist, heb genade met mij!’ En Hij zegt: ‘Dat is waar Ik je wilde krijgen, op het punt waar je gewoon om genade vraagt.’ 

Het is net als met die man die naar de hemel ging en bij de poort stond een engel. En die zei: ‘Voor we je binnenlaten moeten we eerst een examen afnemen, kijken of je het haalt.’ De man zei dus: ‘Nou, oké.’ En de engel zei: ‘Je moet honderd punten halen om de hemel binnen te kunnen komen.’ Hij zei: ‘Ik denk dat ik dat wel haal.’ De engel zei dus: ‘Oké. Was je trouw aan je vrouw?’ En hij zei: ‘Man, wat was ik trouw aan mijn vrouw. Ik heb haar nooit bedrogen, ik heb nooit lust gehad naar anderen, ik was heilig, ik was volledig toegewijd aan mijn vrouw.’ En hij zei: ‘Dat is 1 punt.’ Hij zei: ‘1 punt?’ En de engel zei: ‘Heb je tienden betaald?’ Hij zei: ‘Oh ja, ik heb tienden betaald.’ Hij zei: ‘Dat is 1 punt.’ ‘Ben je iedere keer naar de kerk gegaan.’ ‘Dat is een kwart punt.’ En na een paar punten had deze man al zijn goedheid uitgespreid en hij riep uit: ‘Oh God, als ik honderd punten nodig heb, dan heb ik gewoon de genade van God nodig.’ En de engel zei: ‘Bingo, honderd punten. Kom maar binnen!’ 

Zie je, dat is het doel van de wet. Voor diegenen die denken: ‘Ik ben best wel een goed persoon’ zegt God: ‘Wij schieten allemaal te kort.’ Zie je, religie zegt altijd: ‘Oh, ik moet stap een tot en met zoveel doen om door God aangenomen te worden.’ En niemand gelooft dat hij ze allemaal kan doen. Ze denken allemaal: ‘God, ik ben niet volmaakt, maar u geeft relatieve punten. Ik ben misschien niet volmaakt, maar ik zit bij de top tien procent dus ik geloof dat U mij wel gaat aanvaarden.’ Nee, de Bijbel zegt in Jakobus 2:10 dat als je de hele wet houdt, maar op één punt overtreedt, dan ben je schuldig geworden aan de héle wet! 
Als jij in je leven ook maar één ding fout hebt gedaan, dan wist dat al je goedheid uit en verdien je de hel. Je hebt een redder nodig. Je kunt niet op je eigen goedheid vertrouwen. Dat was het doel van de wet, om je neer te slaan zodat je alleen nog naar boven kunt kijken. 

Want laat me je nog enkele andere verzen tonen. 
Romeinen 4 vers 15 zegt: ‘De wet immers brengt toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding.’ De wet zette de toorn van God vrij, maar nu de wet in Christus vervuld is, is het niet de bedoeling dat we daar nog langer onder leven.
Romeinen 6:15 zegt: ‘Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!’ Nee, ik zeg niet dat wij maar moeten zondigen, maar hier staat een heel belangrijke verklaring, namelijk dat wij niet onder de wet zijn maar onder de genade. 
Romeinen 7 vers 6: ‘Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen, en niet in oudheid van letter.’ Wij zijn ontslagen van de wet, wij zijn niet langer onder de wet. 
Hebreeën 7 vers 12: ‘Met de verandering van het priesterschap verandert immers ook noodzakelijkerwijs de wet.’
En het gaat verder en zegt in al deze verzen over hoe de wet is veranderd.
Vers 18 zegt: ‘Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod geschiedt omdat het zwak en nutteloos is. 19 De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht. Maar de invoering van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel.’ Het woord ‘terzijdestelling’ betekent bijvoorbeeld dat als je een huwelijk terzijde stelt, het net is alsof het nooit heeft plaatsgevonden. Het woord ‘terzijdestelling’ is eigenlijk een zeer krachtig absoluut terzijde schuiven. Als iets opzij geschoven wordt, is het net alsof het nooit gebeurd is. Het Griekse woord hier betekent een absolute volledige afschaffing of wegdoen van. De wet bestáát zelfs niet meer voor gelovigen van nu. Er bestaat nog steeds een nut voor de ongelovigen, maar voor de gelovige zou de wet niet eens in je bewustzijn moeten zijn. Je zou totaal geen relatie met God moeten hebben op basis van dat je denkt: ‘Heb ik dit gedaan of dat gedaan, of dat niet gedaan.’ Dat is een oudtestamentische wetsmentaliteit en deze teksten weerleggen dit allemaal. 

In vers 28 staat: ‘Want de wet stelt mensen, die met zwakheid omvangen zijn, aan als hogepriester. Maar het woord van de eed, die gezworen is na de komst van de wet stelt de Zoon aan, Die tot in eeuwigheid volmaakt is.’ 
Dit laat zien dat er een afscheiding is tussen de oudtestamentische wet en de nieuwtestamentische genade.
Hebreeën 8:6 ‘En nu heeft Hij een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen,’ - sprekend over Jezus – ‘als Hij ook van een béter verbond Middelaar is; een verbond dat in bétere beloften is vastgelegd. 7 Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest zou zijn, zou men niet een tweede gezocht hebben. 8 Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,’ - dit is een citaat uit Jeremia 31:31 - ‘9 niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb hen aan hun lot overgelaten, zegt de Heere. 10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.11 En zij zullen in geen geval ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen.’ Dat wordt wel zo uitgelegd dat dit zou betekenen dat alle Joden wedergeboren zullen worden. Maar dat betekent dit helemaal niet. Het betekent dat ieder wedergeboren persoon niet nodig heeft dat iemand hem over de Heer vertelt en dan intellectueel de Heer leren kennen, maar dat hij de Heer zelf zal ervaren. Ze zullen een persoonlijke relatie met Hem hebben, ze zullen Hem allemaal persoonlijk kennen. Het zal niet iets zijn waar ze alleen maar andere mensen over horen spreken. 

Hebreeën 8 vers 12: ‘Want Ik zal met betrekking tot hun ongerechtigheden genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.’
Dit is zo volledig tegenovergesteld aan wat de meesten van ons geloven. De meesten denken iedere keer als ze zondigen dat het geen wonder is dat ze ziek zijn. ‘Geen wonder dat God jouw gebeden niet heeft verhoord. Je bent niet heilig genoeg!’ Wij geloven dat God ons de zonden toerekent. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is! Wij zijn hiervan verlost. In 2 Korintiërs 5 staat dat God in Christus Jezus de wereld met zichzelf verzoenende was, en hen hun zonden níet aanrekende. 

De eerste 2000 jaar rekende God de mensen hun zonden niet toe. Toen kwam de wet, waarin Hij de zonde wél toerekende. En nu vanaf de tijd van Christus, volgens 2 Korintiërs 5:19 was God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende en rekende de mensen hun overtredingen niet toe. En Hij heeft aan ons het woord van de verzoening toevertrouwd. ‘20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God u door ons oproept. Namens Christus smeken wij u: Laat u met God verzoenen.’ 
Wij zouden hetzelfde moeten doen wat Jezus deed: de mensen hun overtredingen niet toerekenen. Maar de meeste predikers van tegenwoordig zeggen: ‘God zal je straffen voor die zonde. God zal het bloed van je afeisen. Je krijgt geen gebed verhoord, God oordeelt jou. God zal Amerika oordelen.’ 

Mensen beweren dat als God Amerika niet oordeelt, Hij Zijn excuses zou moeten aanbieden aan Sodom en Gomorra. Want wij zijn zo goddeloos. Maar de waarheid is dat als God Amerika zóu oordelen, Hij zijn excuses zou moeten aanbieden aan Jezus! Want Hij heeft onze toorn en onze straf op Jezus gelegd. Dus denken sommige mensen: ‘Dus dit betekent dat we gewoon in zonde kunnen gaan leven en wat dan ook maar doen?’ Nee, wij zijn hard bezig onszelf te vernietigen. Iedere keer als jij aan zonde toegeeft sta je satan toe om binnen te komen om te stelen, te slachten en te verdelgen. En Amerika is hard bezig zichzelf te vernietigen. Met het waarden systeem dat we nu hebben zullen we het niet lang uithouden. 

Als je in de geschiedenis kijkt, zie je dat iedere cultuur die ooit de immoraliteit en de goddeloosheid heeft aangenomen die wij nu omarmen, het niet lang heeft volgehouden. Tenzij er een grote verandering in dit land komt zijn wij bezig heel hard onszelf te vernietigen. Maar Gód heeft dat niet gedaan! God oordeelt ons niet! God is niet degene die ons straft. Hij legde onze straf op Jezus. Je hebt het nog steeds nodig om heilig te leven. Maar niet om door God aanvaard te worden, maar uit dankbaarheid voor de goedheid van God. 
God is een goede God. Begrijp dat wij verlost zijn van deze oudtestamentische wet, en dat God ons niet oordeelt. God slaat mensen niet met melaatsheid. God maakt je kinderen niet ziek omdat jij iets verkeerds hebt gedaan en Hij jou straft. God is niet degene die je dood laat gaan omdat jij je dagelijkse bijbelstudie niet hebt gedaan en niet genoeg hebt gebeden, of niet naar de kerk bent gegaan of je tienden niet hebt betaald. Als jij ooit zou begrijpen hoe goed God is, zul je God per ongeluk meer dienen dan je Hem ooit met opzet hebt proberen te dienen. Je zou zó enthousiast zijn over God, dat je heiliger gaat leven dan je ooit eerder gedaan hebt. En dan zonder pijn, zonder vrees, maar uit liefde ga je Hem dienen en niet uit angst. 

Broeders en zusters, er is een verschil tussen de oudtestamentische wet en de nieuwtestamentische genade. En als we dat niet begrijpen dan is die oudtestamentische wet tégen de beloften van het Nieuwe Testament! Dit is precies waar Jezus over sprak toen Hij zei dat je geen oude lap kon nemen en op een nieuw kleed naaien, want als je het wast zal het scheuren en kapot gaan. En je kunt ook geen nieuwe wijn in een oude wijnzak doen, want als het gaat gisten zal die barsten. Jezus had het niet over landbouw en over het goed verzorgen van je kleren. Hij gebruikte dat als voorbeelden voor mensen die zeiden ‘maar wij vasten’ en dat soort dingen. Hij zei: ‘Kijk, het is een nieuw verbond, je kunt het oude niet gebruiken om het op het nieuwe toe te passen. Je kunt het nieuwe niet op het oude toepassen.’ Dat past gewoon niet, die twee zijn onverenigbaar. 

De oudtestamentische wet was niet verkeerd, ze was nodig om ons de mond te snoeren en ons bewust te maken van onze zonden, zodat wij zouden stoppen met onze zelfgerechtigheid en tot God zouden komen. Maar als je eenmaal tot God bent gekomen is het doel van de wet vervuld en als jij probeert met God een relatie te bouwen op basis van je eigen goedheid en hoe goed jij presteert, is dat een nieuwe lap op een oud kleed. Het is nieuwe wijn in een oude wijnzak. Het past niet, zo kun je niet leven. Dat is wat het Woord van God van zijn kracht beroofd. 

Velen van ons zeggen: ‘God houdt van mij en God is getrouw’ maar vervolgens beweren we met hetzelfde gemak: ‘Ik heb gezondigd en dus kan God mij niet zegenen.’ Dat is het oude verbond. Je moet beseffen dat wij een nieuw verbond hebben. En ik zeg je, dat is nog maar een klein deel van de waarheden die in dit boek staan over ‘de ware aard van God’. Ik wil je aanmoedigen om je dit eigen te maken, want je moet de dingen waar ik over gesproken heb begrijpen. Nog niet een op de duizend christenen begrijpt dat we onder een nieuw verbond zijn. Ze vermengen die twee en dat vervuilt het. Ze zijn niet te vermengen, net als olie en water. Ze mengen gewoon niet. Je kunt het oude en het nieuwe verbond niet met elkaar vermengen. 

Hierdoor kwam Paulus in de moeilijkheden. Want Paulus predikte het nieuwe verbond. Hij predikte de genade van God, maar de wettische Joden, de christelijke wettische Joden uit zijn tijd probeerden hem te vermoorden! Dat is vandaag de dag nog net zo. We hebben heel wat wettische christenen die gewoon furieus zijn om wat ik net gezegd heb. En ik blijf het gewoon verbijsterend vinden hoe mensen, als ik ze de Schrift citeer, zij maar leringen en tradities citeren. Het zit zó ingeslepen in mensen dat ze niet kunnen veranderen. 

Prijs de Heer. Ik verzeker je, dat als je hebt ontvangen waar ik vandaag over gesproken heb, dit je leven kan veranderen. Het heeft nog niet al je vragen beantwoord. Daar ben ik zeker van. Als jij een ‘goed’ religieus persoon bent geweest, dan heb je nog heel wat meer religieuze tradities en opvattingen over de wet dan die ik vandaag heb kunnen behandelen. Maar ook al is het niets anders, als je gewoon déze dingen neemt en ze gaat onderzoeken, denk ik dat je zult ontdekken dat de Schrift dit onderbouwt. En het zal je relatie veranderen. 

Voor mij was het nodig om dit te doen, omdat ik onder de wet ben opgevoed. Ik had een zondebewustzijn en een algeheel gevoel van onwaardig zijn, en het was voor mij een enorme verandering om dit te gaan begrijpen. En ik verzeker je dat het mijn leven veranderd heeft en ik geloof dat het ook voor jou zal werken. Amen? 

Laat me nog zeggen dat als jij niet wedergeboren bent, dat je dan niet onder dit nieuwe verbond bent. De enige manier om het nieuwe verbond binnen te gaan is door Jezus. Als jij niet van de dood overgegaan bent in het leven, als jouw geest niet veranderd is, dan ben jij nog onder de wet. En ook al is God nu nog steeds genadig voor jou, er komt een dag dat zijn toorn en zijn oordeel zal komen. En ik verzeker je dat de enige uitweg uit deze toorn en dit oordeel door Jezus is. Hij is de middelaar van het verbond. Hij is de deur van het verbond. Je moet door Hém binnengaan. 

Als het enige wat jij doet, geloven is, ‘nou, ik geloof dat er een God bestaat en ik geloof dat Jezus de Zoon van God is’, maar jij hebt nog nooit een persoonlijke toewijding aan Hem gemaakt, dan blijft de toorn van God nog steeds op je, zoals Johannes 3:36 zegt: Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Je móet wedergeboren worden en als je wedergeboren bent heb je de doop in de Heilige Geest nodig. 

De dingen die ik heb gezegd, gaan tegen de menselijke logica in. Mensen denken gewoon niet op deze manier. Je hebt de Heilige Geest nodig om je te onderwijzen. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En de Heilige Geest is ons gegeven om ons te onderwijzen en ons te leiden in alle dingen van God. En als je de doop in de Heilige Geest niet hebt, wat heel veel verschillende dingen inhoudt, maar één daarvan is het spreken in tongen, dan is het voor jou onmogelijk om echt te begrijpen wat ik gezegd heb. Het is onmogelijk voor je om het vast te houden, omdat de Heilige Geest alles wat Jezus heeft gesproken in je herinnering brengt. Johannes 14:26 . 

De Heilige Geest is essentieel voor openbaring, dus als je de doop in de Heilige Geest niet hebt ontvangen en niet in tongen spreekt, moet je dat ontvangen om in staat te zijn te wandelen in waar ik over gesproken heb. Ik weet dat er tegenwoordig veel mensen zijn die zeggen: ‘Oh, dat spreken in tongen en de doop in de Heilige Geest zijn niet noodzakelijk, dat is niet van God’, of wat dan ook, ik verzeker je: dat is het wél! Ik heb geen tijd daar nu over te onderwijzen maar ik verzeker je dat je niet ver zult komen in je relatie met God zonder de doop in de Heilige Geest. Het is absoluut essentieel. Jezus gebood zijn discipelen om helemaal nergens heen te gaan, en zelfs niemand over de opstanding te vertellen, hoe belangrijk dat ook was, tótdat ze de doop in de Heilige Geest ontvingen. Je zou helemaal niets anders moeten doen, tótdat je de doop in de Heilige Geest hebt ontvangen. 

Is er dus iemand hier die een van deze twee nodig heeft? Die nodig heeft om Jezus je Heer te maken, om wedergeboren te worden, en/of: ‘Ik heb de doop in de Heilige Geest nodig en het spreken in tongen?’…

Deel 3: Wie is verantwoordelijk?


 

www.vergadering.nu