Evangelisch Gereformeerd
Overeenkomsten en verschillen

 

Evangelisch-Gereformeerd
   Home
   Blokkades
   Catechismus
   Charismatisch
   De 10 geboden
   Derde weg
   Doelgerichte gemeente
   Dorstende dominee
   Gemeentegroei
   Gergem
   Israël
   Jeugdkerken
   Middelpunt
   Openbaring
   Strijden
   Theologie
   Vereniging
   Vernieuwing
   Ziekenzalving
   Links

De Opwekking komt eraan

NBV recensies

Waar was God?

Kerkgeschiedenis

Satan

Links naar opmerkelijke artikelen - voor en tegen

ND 11-7-2008: Herontdekken aanbidding is een zegen
..."Hoe komt het dat weinigen beseffen dat het om de eer van God te doen is? Ik denk, omdat gereformeerden nooit geleerd hebben wat 'aanbidden' is. Zeker, we hebben wel geleerd te zingen. Maar het lied als uiting van de grootst denkbare verwondering, als offergave en overgave aan God, dat staat best ver bij ons vandaan"...


RD 31-3-2006 "Charismatisch erfgoed dringt als dwaling in"
PUTTEN- „In een charismatisch denkpatroon verspelen wij de reformatorische rijkdom van het sola gratia, sola fide, sola Scriptura en solo Christo.” 
     Op de jaarlijkse conferentie van het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte (COGG) gaf prof. dr. J. W. Maris donderdag een negatief antwoord op de vraag of vanuit een gereformeerde spiritualiteit ja kan worden gezegd tegen een grotere openheid naar een charismatische geloofspraxis. „Een dwaling is bezig de kerken van gereformeerd belijden binnen te dringen.” 

ND 31-3-2006 'Ambtsstructuur staat gaven in de weg'
PUTTEN - Reformatorische kerken zijn bang voor een charismatische geleding bovenop de huidige ambtsstructuur van dominee, ouderling en diaken. Maar zo'n geleding hoort er wel bij, zodat christenen met de Geestesgaven aan de slag kunnen. Dat zei dr. H.A. Bakker gisteren bij de jaarlijkse conferentie van het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG) in Putten. 


ND 15-3-2006 Altijd afgewezen 
   Drs. Kees Haak wil graag de Geest aan het werk blijven zien in de wonderen van het gewone. In november vorig jaar keerde hij zich publiek tegen een congres van het blad CV/Koers en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), over Geestesgaven. Daar ging volgens hem de wissel richting charismatische vernieuwing om.    "...T.B. Joshua is niet extreem. Afrikanen kunnen je vertellen dat bij hen op elke hoek van de straat zo'n genezer staat. Wil men dat niet, dan moet men terug naar een andere bron. Naar de kerkvaders, die het montanisme afwezen, en de kerk van de reformatie, die de wederdopers afwees, en later het piëtisme en de pinksterbeweging. Terug naar het evangelie. Lazarus is uiteindelijk ook weer gestorven.''...

ND 20-3-2006 Congres TU van de GKV (deel 2)
KAMPEN - Charismatische bewegingen leren gereformeerden verlangen naar geestelijke vernieuwing. Dat was zaterdag, met wat slagen om de arm, de slotsom van een tweedaags congres aan de vrijgemaakt-gereformeerde Theologische Universiteit in Kampen.

ND 18-3-2006 Congres TU van de GKV (deel 1)
KAMPEN - Is charismatische vernieuwing een gave van God, ook aan gereformeerden, of een paard van Troje, dat de kerk zo overneemt dat je je er niet meer thuisvoelt? In dat dilemma, zoals prof. Cees van der Kooi het verwoordde, begon gisteren een tweedaags congres aan de vrijgemaakt-gereformeerde theologische universiteit in Kampen over gaven van de Geest.

ND 16-3-2006 Charismatische invloeden-deel 6  Een interview met ds. Willem Smouter
EDE - Charismatische invloeden lijken niet meer tegen te houden in de orthodox-gereformeerde wereld. Maar lang niet iedereen is daar blij mee. Dit is het zesde deel van een serie over gaven, uitingen en de vrucht van de heilige Geest. 

ND  3-3-2005 Charismatische invloeden-deel 2
Charismatische invloeden lijken niet meer tegen te houden in de orthodox-gereformeerde wereld. Maar lang niet iedereen is daar blij mee. Dit is het tweede deel van een serie over gaven, uitingen en de vrucht van de heilige Geest. In de Bijbel staan verschillende 'lijstjes' van gaven van de heilige Geest. 

ND  2-3-2005 Charismatische invloeden-deel 1
Charismatische invloeden lijken niet meer tegen te houden in de orthodox-gereformeerde wereld. Maar lang niet iedereen is daar blij mee. Dit is het eerste deel van een serie over gaven, uitingen en de vrucht van de heilige Geest. 

ND 25-2-2006 Ruimte voor tongentaal
BARNEVELD - Wie zegt 'in tongen' te spreken, zal in de ene Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) horen dat het niet gereformeerd is om daarvoor ruimte te krijgen, terwijl men er in een andere bijna op zit te wachten dat deze bijzondere gave van de Geest zich openbaart.

ND 3-3-2006 Toch meer New Wine?
door P.H. de Boer
Zoals aangekondigd in het Nederlands Dagblad van 22 februari komt er een vervolg op het boek Meer dan genoeg, getiteld Geestrijk leven. Volgens een van de tien auteurs, allen - naar ik aanneem - weer uit de vrijgemaakte- en christelijk gereformeerde kerken, moeten we dit tweede boek bekijken als een aanvulling op wat eerder geschreven is over de charismatische vernieuwing.

17-02-2006 Robert Menzies in Nederland:
ND 17-2-2006: Geestesdoop... 'grenservaringen'
AMSTERDAM - Gereformeerde en evangelische theologen hebben zich gisteren niet laten overtuigen door hun pinkstercollega Robert Menzies, dat iedere christen in tongen kan, ja zou moeten spreken als blijk van doop met de heilige Geest.

RD 17-2-2006: Geestesgaven niet voor iedereen...
AMSTERDAM - Pinkstertheoloog dr. Robert Menzies vindt het opmerkelijk dat er met prof. dr. C. van der Kooi en dr. A. W. Zwiep géén discussie ontstaat over wat de doop met de Geest precies inhoudt. „Uw kritiek spitst zich toe op de vraag of de gaven voor ieder beschikbaar zijn.” 

ND 16-2-2006: Tongentaal voor iedereen...
Robert P. Menzies is een vooraanstaand pinkstertheoloog. Maar niet onomstreden. In een tijd waarin christenen elkaar over kerkmuren heen herkennen, scherpt hij de eigen identiteit van de pinksterbeweging juist aan. Vandaag staat zijn theologie over Geestesdoop en tongentaal op een studiedag ter discussie. 

Visie, ND, RD feb/mrt 2006: Boekrecensies over "Gaven aan de gemeente"
Zijn de gaven van de Heilige Geest nog steeds beschikbaar voor de christelijke gemeente? Of dienden zij met eerbied gesproken alleen als 'kickstart' voor de eerste eeuwen van het christendom? Deze vragen staan momenteel volop in de belangstelling. De meningen blijken verdeeld.
Lees verder...

ND 6-1-2006 Doelgericht leven van CV-Koers en Aad Kamsteeg
Alternatief gemeenteproject voor 40-dagenmodel Warren
Er komt een alternatief gemeenteproject op de markt voor kerken die graag een veertig-dagenproject willen doen, maar aanhikken tegen de Doelgerichte-Dagenaanpak van de Amerikaan Rick Warren. Het nieuwe project is gebaseerd op het begin vorig jaar verschenen boek Dit is mijn passie. Hartstocht voor God van Aad Kamsteeg.

Reformatorisch Dagblad  9-12-2005...
Charismatische golf bestrijden vanuit Reformatie
Het wassende water van de charismatische vernieuwing dreigt als een vloedgolf over de gereformeerde gezindte te slaan, stelt dr. C. A. van der Sluijs in reactie op een studiedag over de Heilige Geest in Ede en in aanvulling op het artikel van ds. C. Harinck, dinsdag op deze pagina.

Reformatorisch Dagblad  6-12-2005...
Woord enige bron van openbaring
Nu de Schrift compleet is, zijn de openbaringsgaven opgehouden
Ds. C. Harinck reageert op verzoek van het RD op de studiedag over de gaven van de Geest, georganiseerd door het christelijk opinieblad CV.Koers. Hij vreest dat dit congres een symptoom is, dat de charismatische beweging bezig is de gereformeerde gezindte binnen te dringen.

29 juli 2005 - ND - Rick Warren wil een tweede Reformatie
Rick Warren vindt de tijd rijp voor een tweede Reformatie. ,,De eerste Reformatie ging over ons geloof. Nu we weten wat we geloven, wordt het tijd dat wij daar ook naar gaan handelen.''

13 juli 2005 - RD - Bezwaren tegen de EO-Jongerendag
Drs. L Snoek heeft bezwaren tegen de EO-Jongerendag. Het RD ruimde tweemaal uitgebreid ruimte in voor zijn bezwaren tegen de EO-Jongerendag.
Lees verder...

1 juni 2005 - CV-Koers - Profetie, een onmisbare gave
Ds. Thijs Geuze: God spreekt tot de gemeente in het hier en nu. In het Nieuwe Testament wordt van profetie als Geestesgave hoog opgegeven. Maar waar in de reformatorische traditie vind je de profetie als gave van de Geest terug?

31 mei 2005 - EO-Visie - Vrijheid in uw eigen gemeente?
Een voorbeeld: In veel samenkomsten spreekt de Here kennelijk alleen door de predikant, terwijl de Bijbel toch duidelijk aangeeft , onder meer in 1 Corinthe 14, dat meerderen hun inbreng in de samenkomst mogen hebben. Kan een reden hiervoor angst zijn, omdat we dan het geheel niet meer in de hand hebben?

19 mei 2005 - ND - Evangelischen hebben niets met gnostiek
Afgelopen zaterdag legde ds. Tj. Boersma op deze pagina een link tussen de evangelisch-charismatische beweging uit deze tijd en de gnostiek in de tweede en de derde eeuw. Pinkstervoorganger Koos de Geest herkent zich totaal niet in deze parallel.

27 april 2005 - ND - 'Bidden om Geest kan gevaarlijk zijn'
Bidden om de komst van de Heilige Geest kan gevaarlijk zijn, zegt prof. dr. C. van der Kooi. ,,Het kan onrust veroorzaken. Als u een rustige, kalme kerk wilt, moet u niet bidden om de Geest''.

21 april 2005 - RD - „Kerk dient ruimte te geven aan profetie”
CHE belegt studiedag rond vriendenboek voor ds. Blenk  - „Er is vanuit het ”sola Scriptura” reden om te komen tot een open en positief-kritische benadering van de profetie als actuele gave in de gemeente van Christus. Wat eeuwenlang zo goed als onbekend was, kan echter niet plompverloren worden ingevoerd. Er dienen stappen te worden ondernomen om hiervoor ruimte te scheppen.” Dat vindt dr. J. Hoek, hervormd predikant en docent aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

31 maart 2005 RD: Gereformeerde theologie is zondige theologie
De Britse hoogleraar Michael Green haalt in het aprilnummer van het christelijke opiniemaandblad CV.Koers scherp uit naar de gereformeerde theologie. In zijn ogen is gereformeerde theologie „zondige theologie.”

18 maart 2005 - RD - Ouweneel voor GKV-studenten
„Jullie probleem is discipelschap. Jullie zijn wel verbondskinderen, maar je kunt voor jezelf leven en zo een baby in het geloof blijven. Babygelovigen komen wel in de hemel, maar zijn in de wereld kwetsbaar voor de aanvallen van de satan. Kies radicaal voor Jezus, dan geloof je dat God hier en nu Zijn kracht zal doen.”

2 maart 2005 - RD - Meer dan genoeg
H ten Brinke en J.W. Maris vinden verlangen naar meer van de Geest 'een onbijbels verlangen' en 'een ander evangelie'.

2 maart 2005 - RD - Laat GKV zich uitspreken over Geest
Dat schrijft ds. A. N. Hendriks in het jongste nummer van het tijdschrift Nader Bekeken. De vrijgemaakte emeritus predikant uit Amersfoort bespreekt daarin het boek ”Verrast door de Geest” van ds. G. H. (Gert) Hutten.

1 maart 2005 - ND - Verrast
Hutten is een stem in een groter wordend koor van orthodox-christelijke theologen die gaven als profetie, tongentaal en genezing niet tot een ver verleden willen beperken... Lees verder...

19 feb 2005 - ND - De Geest is meer dan 'iets' voelen.
 Ds. Gert Hutten schreef een boek over de Heilige Geest.....

29 januari 2005 - Ellips - 3 toespraken
EH-Symposium over de dienst der genezing. Lees verder...

13 juanuari 2005 - RD - Verlangen naar meer Geest
Prof. Ouweneel en dr. Van Vlastuin in gesprek over het verlangen naar "meer Geest in de gemeenten". Lees verder...

13 december - ND - Genezing kun je niet claimen
Christenen kunnen genezing van ziekten niet claimen. Uiteindelijk is het God die bepaalt of zieken genezen of niet, zei dr. M.J. Paul. Lees verder...

4 december 2004 - RD - Stolwijk
Emenike is de publiekstrekker in Stolwijk. Gebedsgenezing is niet onbijbels. Een wijze kerkenraad integreert gebedsgenezing. Lees verder...

www.vergadering.nu